Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

TUULI-hankkeen työpaketti 3d

Työpaketti 3d: Maakotkaselvitys

Taustaa

Maakotka (Aquila chrysaetos) on vaarantunut (VU), erityisesti suojeltava, rauhoitettu, lintudirektiivin liitteen I laji. Tutkimukset ovat osoittaneet, että maakotka karttaa ihmistä eikä pesi ihmistoiminnan välittömässä läheisyydessä. Tuulivoimahankkeiden volyymin kasvu ja painopisteen suuntautuminen sisämaahan on johtanut siihen, että maakotka ja tuulivoima tulevat kilpailemaan jatkossa samoista alueista.

Maakotkan riskialttius tuulivoimatuotannon vaikutuksille johtuu tuulivoimalle altistuvien reviirien suuresta osuudesta sekä lajin ekologisista ominaisuuksista. Maakotkan herkkyyteen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. saalistusreviirien laajuus, lajin herkkyys ihmistoiminnan aiheuttamille häiriöille, petolintujen tunnettu riski törmätä tuulivoimaloihin, alhainen vuosittainen poikastuotto ja kannan elinkelpoisuuden riippuvuus aikuisten yksilöiden pitkäikäisyydestä. Jo vähäinen lisäkuolleisuus heikentää kannan elinkykyä.

Menetelmät

Maakotkaselvityksen tarkastelut on tehty maakotkan elinympäristö-, törmäys- ja populaatiomallinnuksiin perustuen. Työhön ei liittynyt maastoselvityksiä, mutta muutoin menetelmät ovat yhteneväiset toteutettujen YVA-hankkeiden ja Metsähallituksen (2022) ”Hyvät käytännöt maakotkalle aiheutuvien vaikutusten arviointiin –esimerkkiraportti Nimettömänkankaan tuulivoimahankkeesta” –julkaisun kanssa. https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Asarja/a241.pdf. Tausta-aineistoina olivat Metsähallituksen seurantatiedot pesäpaikoista ja poikastuotosta (mm. Ollila 2008, 2018,2021) sekä kirjallisuustiedot.

Selvitys on laadittu teoreettisille voimalamäärille, jotka perustuvat 800 m x 800 m hila -malliin. Hila on laadittu kaikille TUULI-hankkeen sijainninohjausmallin mukaisille tuulivoimapotentiaalisille alueille, joita oli yhteensä 251 kpl (kyllä, ehkä ja ei -alueet). Lisäksi aineistona on käytetty jo olemassa olevien rakennettujen ja kaavoitettujen tuulivoimapuistojen voimalapaikkatietoja (04/22).

Selvityksen laatijana on biologi Hannu Tikkanen. Selvitys julkaistaan alkuvuodesta 2023.