Kuva juuri viljapellosta puinnin jälkeen.
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

TUULI-hankkeen työpaketti 3e

Työpaketti 3e: Maisemaselvitys

Taustaa

Pohjois-Pohjanmaan maakunta on suuri ja maisemaolosuhteiltaan hyvin vaihteleva. Eteläosaa hallitsevat peltolakeudet, jotka Suomenselän kautta vaihettuvat Koillismaan ylänköalueeseen. Pohjois-Pohjanmaa on myös Suomen merkittävin tuulivoiman tuotantoalue ja kiinnostus tuulivoiman lisärakentamista kohtaan on ollut edelleenkin suurta. Nykään maakunnassa on toiminnassa 43 tuulivoimapuistoa (01/23), joiden voimaloiden keskikorkeus on 200 metriä. Tulevaisuuden voimalat voivat kuitenkin yltää jopa 300-350 metriin, joten maisemavaikutukset tulevat vääjäämättä kasvamaan hyvin merkittävästi.

Maisemavaikutusten arvioinnin tavoitteena on selvittää Pohjois-Pohjanmaan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden ja kulttuuriympäristön sietokyky seudullisesti merkittävän tuulivoimarakentamisen aiheuttamille vaikutuksille, havainnollistaa merkittävät vaikutukset, arvioida mahdollisesti syntyvien vaikutusten merkittävyyttä ja esittää maakuntakaavan ehdotusvaiheessa tarvittavia merkittäviä negatiivisia vaikutuksia ehkäiseviä toimia.

Aineisto ja menetelmät

Tarkastelun pohja-aineistoina käytetään Pohjois-Pohjanmaan lainvoimaisia 1., 2. ja 3. vaihemaakuntakaavoja ja niiden sisältämiä tv-1 alueita, kulttuuriympäristöä ja maisema-arvoja koskevia taustatietoja. Keskeisimmät aineistot ovat Pohjois-Pohjanmaa, Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet VAMA 2021 -selvitys ja Pohjois-Pohjanmaan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys- ja täydennysinventointi 2013-2015 (Arvokkaat maisema-alueet Pohjois-Pohjanmaalla). Lisäksi huomioidaan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö ja perinnemaisemat. Selvitystyössä hyödynnetään myös TUULI-hankkeen aineistoa ja Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan luonnosvaiheessa osoitettuja tuulivoimaloiden alueita (tv-1 ja tv-3). Tarkastelussa huomioidaan myös alueiden yhteisvaikutukset 1. ja 3. vaihemaakuntakaavojen tv-1 alueet mukaan lukien.

Selvityksen laatijana toimii Sweco. Maisemaselvitys valmistuu huhtikuussa 2023.