Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

11.06.2024

Maakuntahallituksen kokoustiedote

Maakuntahallitus kokoontui kevätkauden viimeiseen kokoukseen maanantaina 10. kesäkuuta. Edunvalvonta-asioissa maakuntajohtaja Jussi Rämet nosti esille Väyläviraston pääjohtaja Kari Wihlmanin sekä liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranteen vierailut Oulussa, Pohjois-Pohjanmaan EU-vaalitavoitteet sekä lausunnon ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeilun laista.

Vuoden 2025 strategiset tavoitteet hyväksyttiin

Maakuntahallitus hyväksyi strategisten linjausten pohjalta ensi vuoden tavoitteet. Vuoden 2025 läpileikkaaviksi teemoiksi hyväksyttiin kokonaisturvallisuus ja kansainvälisyys. Talousarvion suunnittelun pohjaksi kuntalaskutuksen osalta hyväksyttiin 1,9 prosentin korotus. Ehdotus talous- ja toimintasuunnitelmaksi vuosille käsitellään maakuntahallituksessa 17.9.2024 ja sen jälkeen suunnitelma lähetetään lausunnolle jäsenkuntiin. Pohjois-Pohjanmaan liiton talousarvio sekä talous- ja toimintasuunnitelma 2025–2027 käsitellään ja hyväksytään maakuntavaltuuston kokouksessa 11.12.2024.

Natura-alueita ja ekologista verkostoa koskeva riskiselvitys valmistunut

Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan tueksi on valmistunut selvitys maakuntakaavassa osoitettujen tuulivoimaloiden alueiden Natura 2000 -verkostoon kohdistuvien riskien tunnistamiseksi. Lisäksi on tarkasteltu Pohjois-Pohjanmaan ekologista kokonaisuutta huomioiden Natura-verkosto sekä muut keskeiset suojelu- ja erityiset luonnonalueet.

Maakuntakaavan vaikutusalueella on yhteensä 344 Natura-aluetta sisältäen ympäröivien maakuntien alueet ja merialueiden Natura-alueet 25 kilometrin säteellä maakuntarajasta. Lähtökohtana on ollut Natura-alueiden suojeluperusteena olevat lajit ja luontotyypit. Tavoitteena oli tuottaa tietoa Natura-alueisiin kohdistuvien kokonais- ja yhteisvaikutusten tunnistamiseksi. Tuloksista voidaan tunnistaa energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan viranomaisehdotuksen tuulivoimaloiden alueet, joista voi aiheutua Natura-alueille muita suurempia riskejä tai yhteisvaikutuksia muiden hankkeiden kanssa. Tulosten perusteella voidaan myöhemmin kohdistaa Natura-lainsäädännön mukaiset selvitykset ja arvioinnit mahdollisiin riskikohteisiin sekä välttää jo varhaisessa suunnitteluvaiheessa erityisen herkkiä alueita.

Lisää selvityksestä: Natura-alueita ja ekologista verkostoa koskeva riskiselvitys

Lyhyesti

 • Maakuntahallitus kävi lähetekeskustelun kaavaratkaisun periaatteista ja ohjeisti jatkosuunnittelua. Maakuntahallitukselle esiteltiin alustavia kaavaratkaisujen periaatteita jatkovalmistelun pohjaksi. Lisäksi käytiin keskustelua maakuntahallituksen ohjausta edellyttävistä kokonaisuuksista.
 • Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekarttapäivityksen käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.
 • Pohjois-Pohjanmaan liiton kehittämisrahastosta päätettiin vuosina 2024–2027 kattaa 300 000 euroa Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027-ohjelmahallinnon kuluja. Pohjois-Pohjanmaan liitto toimii ohjelman välittävänä viranomaisena.
 • EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus on päivitetty toimija- ja sääntömuutosten sekä kirjoitusvirheiden osalta. Myös riskienhallintaa on täsmennetty.
 • Maakuntahallituksen päätösvaltaa hankinta-asioissa siirrettiin viranhaltijoille. Maakuntajohtaja voi päättää alle 60 000 euron hankinnoista. Vastuualuejohtajat voivat päättää oman vastuualueensa toimintaan liittyvistä, enintään 10 000 euron hankinnoista sekä Euroopan komission rajayhteistyöohjelmasta vastaava viranhaltija voi päättää ohjelman toimintaan ja toimeenpanoon liittyvistä, enintään 10 000 euron hankinnoista.
 • Hallintojohtajalle siirrettiin toimivaltaa asiakirjojen antamisesta siten, että hallintojohtaja ratkaisee maakuntahallituksen asiakirjoja koskevat tietopyynnöt.
 • Maakuntahallituksen puheenjohtaja Jussi Ylitalo ja maakuntavaltuuston puheenjohtaja Mari-Leena Talvitie ovat käyneet maakuntajohtaja Jussi Rämetin kanssa tämän johtajasopimuksen mukaisen arviointi- ja tavoitekeskustelun 15.4.2024. Maakuntahallitus merkitsi tiedoksi maakuntahallituksen puheenjohtajan selostuksen käydystä arviointi- ja tavoitekeskustelusta.
 • Maakuntajohtajan tehtäväkohtaisen palkan korottamiseen varataan 160 €/kk.
 • Hyväksyttiin päivitetty työsuojelun toimintaohjelma 2022–2025.
 • Hallintojohtajan virkavaali vahvistettiin. Viran koeaika on kuusi kuukautta.
 • Päätettiin laskujen hyväksyjät 1.8.2024 alkaen.
 • Maakuntahallituksen pöytäkirjanpitäjäksi toimielimen jäljellä olevaksi toimikaudeksi määrättiin 1.8.2024 alkaen hallintojohtaja Toni Saranpää ja hänen varahenkilöikseen viestintä- ja hallintopäällikkö Arja Hankivaara sekä hallinnon kehittämispäällikkö Anne Väisänen.

Jäsenmuutoksia

 • Kuusamon kaupunginvaltuusto on myöntänyt 14.5.2024 Tuomo Törmäselle (kok.) eron Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuuston varajäsenyydestä 1.6.2024 alkaen ja valinnut maakuntavaltuuston uudeksi varajäseneksi 1.6.2024 alkaen Pauli Miettisen (kok.) jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Maakuntahallituksen esityslista
Pohjois-Pohjanmaan liiton toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat

Lisätiedot

maakuntahallituksen puheenjohtaja Jussi Ylitalo, p. 045 160 6466
maakuntajohtaja Jussi Rämet, p. 040 586 3877