Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

02.11.2020

EU-komission työohjelma vuodelle 2021 on julkaistu

Euroopan komission työohjelma vuodelle 2021 on julkaistu. Työohjelma sisältää toimet, joita komission on määrä toteuttaa seuraavan vuoden aikana. Siinä kerrotaan kansalaisille ja lakia säätäville toimielimille komission poliittisista sitoumuksista, joiden mukaisesti esitetään uusia aloitteita, peruutetaan aiemmin tehtyjä ehdotuksia ja tarkistetaan voimassa olevaa EU:n lainsäädäntöä.

Tulevan vuoden työohjelmassa esitetään siirtymistä strategiselta tasolta toteutukseen komission kuuden poliittisen painopisteen osalta. Painopisteisiin lukeutuvat Euroopan vihreän kehityksen ohjelma, Euroopan digitaalisen valmius, ihmisten hyväksi toimivan talous, EU:n roolin vahvistaminen maailmannäyttämöllä, eurooppalaisen elämäntavan edistäminen ja uuden vauhdin antaminen eurooppalaiselle demokratialle. Painopisteiden alle on edelleen sijoitettu konkreettisia toimia, joita tullaan toteuttamaan vuoden 2021 aikana.

Työohjelman liitteessä 1 on listattu kaikki tulevan vuoden uudet aloitteet, peruutukset aiemmin tehtyihin ehdotuksiin sekä tarkistukset voimassa olevaan EU-lainsäädäntöön. Uusia aloitteita vuodelle 2021 on yhteensä 44 kappaletta ja niihin lukeutuvat muun muassa:

– päivitetty tiedonanto EU:n arktiseen politiikkaan liittyen
– 55-valmiuspaketti, jonka avulla EU:n päästöjä pyritään pienentämään vähintään 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä
– Euroopan uuden teollisuusstrategian päivitys koronaviruksen vaikutusten huomioon ottamiseksi
– uusi eurooppalaisen biolääketieteen tutkimus- ja kehitysvirasto
– toimenpiteitä, joilla pannaan täytäntöön Euroopan kiertotaloutta koskeva toimintasuunnitelma, EU:n biodiversiteettistrategia ja Pellolta pöytään -strategia
– etenemissuunnitelma, joka sisältää Euroopan digitaaliset tavoitteet vuoteen 2030 mennessä
– tiedonanto maaseutualueita koskevasta pitkän aikavälin visiosta.

Komission työohjelma vuodelle 2021 on tiiviissä yhteydessä Euroopan elpymissuunnitelmaan, NextGenerationEU -elpymisvälineeseen ja vahvistettuun EU:n talousarvioon vuosiksi 2021-2027.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_20_1940