Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

27.10.2023

Maakunnan yhteistyöryhmän kokoustiedote

Ajankohtaiset hanke-esittelyt

  • Work & Stay – kokonainen elämä Koillismaalla -hankkeen esitteli työllisyysasiantuntija Esa Loukusa.
  • State-of-the-art H2 tutkimusinfrastruktuurihankkeen esitteli yliopistotutkija Samuli Urpelainen Oulun yliopistosta.
  • KASVA – Kestävää kasvua mikro- ja pienyrityksiin TKI-toimijoiden ja yrityspalveluiden maakunnallisella yhteistyöllä -hankkeen esitteli tutkimusjohtaja Anna-Mari Simunaniemi Kerttu Saalasti Instituutista.

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman alueellinen rahoitussuunnitelma 2024–2025 hyväksyttiin

Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman alueellisen rahoitussuunnitelman ja painopisteet. Maakunnan yhteistyöryhmä päätti, että Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen JTF-yritystukimyöntövaltuutta siirretään 2 miljoonaa euroa Pohjois-Pohjanmaan liitolle.

Maakuntien liitot vastaavat Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman alueellisten rahoitussuunnitelmien valmistelusta yhteistyössä ELY-keskusten ja muiden alueellisten kumppaneiden kanssa. Rahoitussuunnitelmissa kuvataan Suomen alue- ja rakennepolitiikan varojen alueellinen kohdentaminen toimintalinjoittain, erityistavoitteittain ja viranomaisittain seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Rahoitussuunnitelmissa käsitellään EAKR- ja ESR+- ja JTF-rahoitusta. Rahoitussuunnitelma koskee vain EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman alueellista osiota. Kestävän kaupunkikehittämisen ja valtakunnallisten teemojen rahoitusta ei käsitellä alueellisissa rahoitussuunnitelmissa.

Rahoitussuunnitelma ja rahoitustaulukot

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tulossopimuksen laatiminen vuodelle 2024 sekä puolivuotisraportointi 2023

ELY-keskuksille laaditaan uudelle strategiakaudelle 2024–2027 monivuotiset tulossopimukset, joissa otetaan huomioon aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten yhteinen strategia-asiakirja 2024–2027, julkisen talouden suunnitelma sekä hallinnonalojen talousarvioesitykset. Tulossopimuksen laatiminen toteutetaan pääosin kirjallisella menettelyllä tarkistaen vuoden 2024 esitykset ja käymällä tarpeen mukaan tulosneuvottelut ohjaavien tahojen kanssa. Tulossopimusasiakirja 2024 allekirjoitetaan joulukuussa.

Tulossuunnittelu 2024–2027

Maakunnan yhteistyöryhmä puoltaa seuraavia hankkeita rahoitettavaksi Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta


UUPO-investointihanke, Uusiutuvan energian koulutusinfrastruktuuri / EAKR
Hakija: Centria-ammattikorkeakoulu Oy
Osahakijat: Oulun yliopisto ja Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
Toteutusaika: 2.1.2024–31.12.2025
Kokonaiskustannusarvio 1 338 000 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 936 300 €

Hankkeessa rakennetaan uusiutuvan energian kouluttamisessa tarvittava infrastruktuuri Pohjois-Pohjanmaalle. Sen avulla JEDU, Centria ja Oulun yliopisto voivat tarjota koulutusta uusiutuvan energian eri osa-alueille sekä uusia koulutus- ja urapolkuja niille, jotka joko jäävät työttömiksi tai eivät työllisty turvealalle. Hakijat toteuttavat rinnakkaisessa ESR+-hankkeessa infrastruktuuria hyödyntävät uusiutuvan energian koulutuspolut, jotka tukevat muuttuvaa yrittäjyyttä ja tukevat turveyrittäjien työllistymistä uusille liiketoiminta-alueille.

State-of-the-art H2 tutkimusinfrastruktuuri / EAKR
Hakija: Oulun yliopisto
Osahakija: Oulun ammattikorkeakoulu Oy
Kokonaiskustannusarvio 1 975 000 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 1 382 500 €
Toteutusaika: 1.9.2023–31.12.2024

Hankkeessa kehitetään alueellisesti ja kansallisesti ainutlaatuista ja merkittävää tutkimus- ja kehitysinfrastruktuuria, joka hyödyttää toimijoita kaikissa hankkeen toimintalinjoissa sekä hankkeen ulkopuolella. Hanke tavoitteena on mahdollistaa korkean tason vetytutkimus ja vetyteknologioihin liittyvä koulutus Oulun yliopistossa ja Oulun ammattikorkeakoulussa sekä tukea yritysten pääsyä state-of-the-art-tutkimusinfrastruktuurille. Tutkimusinfrastruktuuri ja koelaitteistot mahdollistavat materiaalien tutkimuksen, karakterisoinnin ja validoinnin realistisissa prosessiolosuhteissa. Laitteistokanta on hyödynnettävissä avoimesti myös vetytutkimuksen ulkopuolella.

Liikenteen uusiutuvat polttoaineet, CO2:n talteenotto ja konvertointi polttoaineiksi sekä muiden päästöjen hallinta polttomoottorin savukaasuista – MarineCO2 – Kehittämis- ja investointihankkeet / EAKR
Hakija: Oulun yliopisto
Osahakija: Luonnonvarakeskus
Kokonaiskustannusarvio, kehittämisosio 675 554 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus, kehittämisosio 540 443 €
Kokonaiskustannusarvio, investointiosio 149 966 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus, investointiosio 104 976 €
Toteutusaika: 1.9.2023 31.12.2025

Hankkeessa tutkitaan moottoriympäristöstä kerättävän CO2:n hyödyntämistä polttoaineen valmistuksessa sekä pakokaasuissa olevien muiden haitallisten yhdisteiden konvertointia haitattomaan muotoon. Tavoitteena on valita ja kehittää katalyyttejä pakokaasujen typen oksidien, ammoniakin ja metaanin poistoon, joita muodostuu muun muassa nestemäisten biopolttoaineiden, biokaasun, ja ammoniakin käytöstä polttomoottorien polttoaineina.

Investointihankkeessa hankitaan pilot-mittakaavan polttomoottoriympäristön yhteyteen täysin uudenlainen polttomoottorista vapautuvan hiilidioksidin talteenottoon ja hyötykäyttöön liittyvä laitteistokokonaisuus, joka sisältää useita yksiköitä liittyen hiilidioksidin talteenottoon, konsentrointiin, puhdistukseen ja konvertointiin uusiksi polttoaineiksi.

Metapilot Factory / EAKR
Hakija: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Osahakijat: Oulun Yliopisto ja Centria-ammattikorkeakoulu Oy
Kokonaiskustannusarvio 942 616 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 754 093 €
Toteutusaika: 1.11.2023–31.12.2025

Hankkeessa kartoitetaan Pohjois-Pohjanmaan alueen tilannekuvaa suhteessa maailmanlaajuiseen Metaverse-kehitykseen. Kartoituksessa selvitetään avainteknologiat, innovaatioalustat ja palvelut sekä niiden soveltuvuus eri toimialoille ja kehitysalueille huomioiden eri toimijoiden kyvykkyydet uusien teknologioiden kehittämiseen ja käyttöönottoon sekä niiden liiketoiminnallinen potentiaali. Kartoituksessa tunnistetaan ja valitaan tärkeimmät kehityskohteet ja konkretisoidaan toteutussuunnitelmat.

Haapajärven bioenergiaterminaalin rakentamishanke / EAKR
Hakija: Haapajärven kaupunki
Kokonaiskustannusarvio 2 233 185 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 1 563 230 €
Toteutusaika: 1.11.2023–31.12.2024

Haapajärven kaupunki haluaa edistää energiapuun korjuulogistiikkaa sekä jalostusta alueellisesti tekevien pk-yritysten toimintaedellytyksiä rakentamalla bioenergiaterminaalin Haapajärvelle. Bioenergiaterminaalihanke palvelee Haapajärvelle valmisteilla olevaa biojalostamoa ja sen raaka-ainetarvetta. Hankkeessa rakennetaan bioenergiaterminaali Väyläviraston raakapuuterminaalialueen ja VT27:n välittömään läheisyyteen, jonne tulee rakentumaan myös kaupungin valmistelema uusi Hallan bioteollisuusalue biojalostamotoimintoineen.

Happamien sulfaattimaiden hyödyntäminen – FiksuHasu / EAKR
Hakija: Suomen ympäristökeskus
Osatoteuttajat: GTK, Åbo Akademi, Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi
Kokonaiskustannukset 811 114 €
Haettu tuki 648 890 €
Toteutusaika: 1.1.2024–31.12.2026

Hankkeen tavoitteena on kehittää happamien sulfaattimaiden tutkimusmenetelmiä maaperän korroosiohaittojen tunnistamiseen ja maa-aineksen uusiokäytön suunnittelun näkökulmasta. Hankkeessa tutkitaan kiertotalousmateriaalien käyttömahdollisuutta happamien sulfaattimaiden neutraloinnissa ja stabiloinnissa, edistetään happamien sulfaattimaiden hyödyntämistä maarakentamisessa sekä tuotetaan uutta tietoa happamien sulfaattimaiden aiheuttamasta korroosioriskistä ja sen vähentämisestä rakentamisessa in osin.

Work & Stay – kokonainen elämä Koillismaalla / ESR+
Hakija: Kuusamon kaupunki
Osatoteuttajat: Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy, Ksakki ry, Pudasjärven kaupunki, Taivalkosken kunta, Posion kunta & Puolangan kunta
Kokonaiskustannukset 2 224 853 €
Haettu tuki 1 779 899 €, Pohjois-Pohjanmaa 1 478 304 €
Toteutusaika 1.12.2023–31.12.2025

Hankkeen tavoitteena on hyvinvoinnin, työllisyyden ja elinvoiman lisääminen Koillismaalla sekä syrjäytymisen ehkäiseminen, työmarkkinoille heikosti kiinnittyvien työllistämisen edistäminen ja osaavan työvoiman saannin edistäminen.

JOPE – Jaksava, osaava ja pystyvä ope / ESR+
Hakija: Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö sr
Osatoteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy
Kokonaiskustannukset 734 294 €
Haettu tuki 587 436 €
Toteutusaika 1.12.2023–31.8.2026

Hankkeen tavoitteena on edistää Oulun kaupungin perusopetuksen ja lukion henkilöstön hyvinvointia ja jaksamista. Hankkeessa edistetään osaamista sekä yksilön ja organisaatioiden toimintatapoja, jotka lisäävät työhyvinvointia ja sitä kautta työn tuottavuutta ja tuloksellisuutta. Hankkeessa kehitetään ennaltaehkäiseviä ratkaisuja opetusalalla yleisiin jaksamisen haasteisiin.

KOHDE – Kuntien ammattilaisten osaamisen vahvistaminen lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden tukemisessa / ESR
Hakija: Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy
Osatoteuttaja: Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö sr
Kokonaiskustannukset 448 604 €
Haettu tuki 358 882 €
Toteutusaika 1.11.2023–31.10.2025

Tavoitteena on vahvistaa kuntien ammattilaisten, seurakuntien ja järjestöjen työntekijöiden osaamista lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä erityisesti elintapojen ja terveyskäyttäytymisen edistämisessä sekä fyysisen terveyden ja mielen hyvinvoinnin tukemisessa. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa HYTE-toimijoiden välistä yhteistyötä kuntien sisällä ja välillä sekä suhteessa hyvinvointialueeseen.

Maakunnan yhteistyöryhmä käsittelee seuraavan hankkeen kirjallisena menettelynä:

KASVA – Kestävää kasvua mikro- ja pienyrityksiin TKI-toimijoiden ja yrityspalveluiden maakunnallisella yhteistyöllä / EAKR
Hakija: Oulun yliopisto
Osahakijat: Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy, Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry, Limingan kunta, Centria-ammattikorkeakoulu Oy, Utajärven Yrityspuisto Oy, Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä ja Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry.
Kokonaiskustannusarvio 1 975 000 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 1 580 000 €
Toteutusaika: 1.11.2023–31.10.2025

KASVA Pohjois-Pohjanmaan matalan kynnyksen yrityspalvelutoimijoiden, yrittäjien, tutkijoiden ja innovaatiotoimijoiden ryhmähanke, jonka päätavoitteena on edistää alueen yritysten kestävää kasvua, uudistumista ja kehittymistä, muutoskyvykkyyttä sekä alueiden elin- ja pitovoimaa. Seutukunnallisille yrityspalvelutoimijoille käynnistetään vertaisverkosto, jonka avulla kehitetään yrityspalveluiden ja TKI-toimijoiden maakunnallista yhteistyötä. Hankkeessa tuotetaan tutkimustietoa ja kehitetään toimintamalleja, joilla tieto saadaan nopeasti yritysneuvonnan sekä alueellisen ennakointityön tueksi.

Maakunnan yhteistyöryhmä ei puoltanut seuraavaa hanketta rahoitettavaksi Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta:

  • Buustia! – tuetusti matkalla työelämään / ESR+, hakija Lintulammen asukasyhdistys ry

 

Seuraava kokous pidetään 23.11.2023.