Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

17.10.2023

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokoustiedote

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeriöstä piti Teams-kokouksen tiistaina 17. lokakuuta.

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman alueellisen rahoitussuunnitelman valmistelu vuosille 2024–2025

Maakuntien liitot vastaavat alueellisten rahoitussuunnitelmien valmistelusta yhteistyössä erityisesti ELY-keskusten kanssa, mutta myös muiden alueellisten kumppaneiden kanssa. Rahoitussuunnitelmissa kuvataan Suomen alue- ja rakennepolitiikan varojen alueellinen kohdentaminen  toimintalinjoittain, erityistavoitteittain ja viranomaisittain seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Lisäksi suunnitelmassa ilmoitetaan arvio kuntarahoituksesta ja muusta julkisesta rahoituksesta toimintalinjoittain, erityistavoitteittain ja viranomaisittain. Rahoitussuunnitelmissa käsitellään EAKR- ja ESR+- ja JTF-rahoitusta. Rahoitustaulukoiden laatimisen yhteydessä tarkastellaan myös JTF- ja EAKR-rahoitusten vuosien 2021–2023 myöntövaltuuksien sidonta- ja varaustilannetta Pohjois-Pohjanmaan liitossa ja ELY-keskuksessa.

 Avoimet hakuilmoitukset

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman avoimet hakuilmoitukset löytyvät verkkosivulta EURA 2021: Hakuilmoitukset

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa seuraavia hankkeita rahoitettavaksi Kestävää Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta:


Haapajärven bioenergiaterminaalin rakentamishanke / EAKR
Hakija: Haapajärven kaupunki
Kokonaiskustannusarvio 2 233 185 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 1 563 230 €
Toteutusaika: 1.11.2023–31.12.2024

Haapajärven kaupunki haluaa edistää energiapuun korjuulogistiikkaa sekä jalostusta alueellisesti tekevien pk-yritysten toimintaedellytyksiä rakentamalla bioenergiaterminaalin Haapajärvelle. Bioenergiaterminaalihanke palvelee Haapajärvelle valmisteilla olevaa biojalostamoa ja sen raaka-ainetarvetta. Hankkeessa rakennetaan bioenergiaterminaali Väyläviraston raakapuuterminaalialueen ja VT27:n välittömään läheisyyteen, jonne tulee rakentumaan myös kaupungin valmistelema uusi Hallan bioteollisuusalue biojalostamotoimintoineen.

UUPO-investointihanke, Uusiutuvan energian koulutusinfrastruktuuri / EAKR
Hakija: Centria-ammattikorkeakoulu Oy
Osahakijat: Oulun yliopisto ja Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
Toteutusaika: 2.1.2024–31.12.2025
Kokonaiskustannusarvio 1 338 000 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 936 300 €

Hankkeessa rakennetaan uusiutuvan energian kouluttamisessa tarvittava infrastruktuuri Pohjois-Pohjanmaalle. Sen avulla JEDU, Centria ja Oulun yliopisto voivat tarjota koulutusta uusiutuvan energian eri osa-alueille sekä uusia koulutus- ja urapolkuja niille, jotka joko jäävät työttömiksi tai eivät työllisty turvealalle. Hakijat toteuttavat rinnakkaisessa ESR+-hankkeessa infrastruktuuria hyödyntävät uusiutuvan energian koulutuspolut, jotka tukevat muuttuvaa yrittäjyyttä ja tukevat turveyrittäjien työllistymistä uusille liiketoiminta-alueille.

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Koillismaalla (ISKO) / EAKR
Hakija: Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy
Kokonaiskustannukset 149 864 €
Haettu tuki 119 891 €
Toteutusaika: 1.1.2024–31.12.2024

Hankkeen tavoitteena on luoda tilannekuva alueen toimialojen ilmastonmuutokseen varautumisen tilasta sekä toimialoittain löytää tärkeimmät kehityskohdat ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin sopeutumiseksi sekä mahdollisuuksien hyödyntämiseksi. Hankkeessa tuotetaan ja jaetaan tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista Koillismaan merkittävimmille toimialoille, kartoitetaan toimialojen ilmastonmuutokseen sopeutumisen tilannetta sekä luodaan toimialakohtaisia toimintamalleja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi.

SOPIVA – Sopeutuminen ilmastonmuutoksen vaikutuksiin / EAKR
Hakija: Ylivieskan kaupunki
Kokonaiskustannukset 291 013 €
Haettu tuki 232 810 €
Toteutusaika: 1.1.2024–31.12.2024

Hankkeen tarkoituksena on tukea Ylivieskan kaupungin työtä sen valmistautuessa ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Hanke tuottaa tietoa kaupungin päätöksenteon tueksi: mitkä ovat merkittävimpiä ilmastonmuutoksen vaikutuksia alueella, mitä seurauksia niistä arvioidaan olevan, ja kuinka vaikutuksiin pitäisi varautua. Hankkeen aikana käynnistetään myös aktiivisia sopeutumistoimia ja seurataan niiden toteutumista ja vaikuttavuutta

Happamien sulfaattimaiden hyödyntäminen – FiksuHasu / EAKR
Hakija: Suomen ympäristökeskus
Osatoteuttajat: GTK, Åbo Akademi, Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi
Kokonaiskustannukset 811 114 €
Haettu tuki 648 890 €
Toteutusaika: 1.1.2024–31.12.2026

Hankkeen tavoitteena on kehittää happamien sulfaattimaiden tutkimusmenetelmiä maaperän korroosiohaittojen tunnistamiseen ja maa-aineksen uusiokäytön suunnittelun näkökulmasta. Hankkeessa tutkitaan kiertotalousmateriaalien käyttömahdollisuutta happamien sulfaattimaiden neutraloinnissa ja stabiloinnissa, edistetään happamien sulfaattimaiden hyödyntämistä maarakentamisessa sekä tuotetaan uutta tietoa happamien sulfaattimaiden aiheuttamasta korroosioriskistä ja sen vähentämisestä rakentamisessa in osin.

Arvovesi2 -Suunnittelun välineitä ja työkaluja ilmastokestävyyden vahvistamiseksi Oulujoen vesistöalueella / EAKR
Hakija: Suomen ympäristökeskus
Kokonaiskustannukset 84 000 €
Haettu tuki 63 000 €, Pohjois-Pohjanmaan osuus tuesta 50 % eli 31 500 €)
Toteutusaika: 1.9.2023–31.12.2024

Hankkeen yhtenä tavoitteena on neuvotella keskeisten sidosryhmien kanssa vesistövision toimeenpanon koordinaatiotaho ja laatia sopimus siitä, kuinka koordinaatiotyö jatkossa rahoitetaan. Hankkeessa arvioidaan erilaisia vaihtoehtoisia tapoja vesistövision täytäntöönpanon organisoimiseksi ja sitä, onko Iijoella sovellettava malli toimiva myös Oulujoella. Hankkeen toisena tavoitteena on pilotoida SysteemiHiili-hankkeessa kehitettyä kaksivaiheista lähestymistapaa, jonka avulla voidaan ensiksi laajemmalla valuma-aluetasolla paikkatietoaineistoja monipuolisesti hyödyntäen tunnistaa ne osavaluma-alueet, joissa on suuri tarve/potentiaali vesistökuormituksen vähentämiselle, vesien pidättämiselle, luonnon monimuotoisuuden parantamiselle ja kasvihuonekaasujen vähentämiselle.

State-of-the-art H2 tutkimusinfrastruktuuri / EAKR
Hakija: Oulun yliopisto
Osahakija): Oulun ammattikorkeakoulu Oy
Kokonaiskustannusarvio 1 975 000 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 1 382 500 €
Toteutusaika: 1.9.2023–31.12.2024

Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa korkean tason vetytutkimus ja vetyteknologioihin liittyvä koulutus Oulun yliopistossa ja Oulun ammattikorkeakoulussa sekä tukea yritysten, erityisesti PK-yritysten pääsyä state-of-the-art-tutkimusinfrastruktuurille. Tutkimusinfrastruktuuri ja koelaitteistot mahdollistavat materiaalien tutkimuksen, karakterisoinnin ja validoinnin realistisissa prosessiolosuhteissa. Hankkeessa hankitaan koelaitteistot sekä materiaalikarakterisointi-infrastruktuuria vety-materiaalivuorovaikutuksiin, vedyn tuotantoon, vedyn ja energian varastointiin sekä materiaalien ja teknologioiden validointiin.

KASVA – Kestävää kasvua mikro- ja pienyrityksiin TKI- toimijoiden ja yrityspalveluiden maakunnallisella yhteistyöllä / EAKR
Hakija: Oulun yliopisto
Osahakijat: Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy, Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry, Limingan kunta, Centria-ammattikorkeakoulu Oy, Utajärven Yrityspuisto Oy, Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä ja Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry.
Kokonaiskustannusarvio 1 975 000 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 1 580 000 €
Toteutusaika: 1.11.2023–31.10.2025

Hanke on Pohjois-Pohjanmaan eri puolilla toimivien matalan kynnyksen yrityspalvelutoimijoiden, yrittäjien, tutkijoiden ja innovaatiotoimijoiden ryhmähanke, jonka päätavoitteena on edistää alueen yritysten kestävää kasvua, uudistumista ja kehittymistä, muutoskyvykkyyttä sekä alueiden elin- ja pitovoimaa käynnistämällä seutukunnallisten yrityspalvelutoimijoiden vertaisverkosto, jonka avulla kehitetään yrityspalveluiden vaikuttavuutta ja tunnettavuutta sekä lisätään alueen TKI-yhteistyötä.

Liikenteen uusiutuvat polttoaineet, CO2:n talteenotto ja konvertointi polttoaineiksi sekä muiden päästöjen hallinta polttomoottorin savukaasuista – MarineCO2 – Kehittämis- ja investointihankkeet / EAKR
Hakija: Oulun yliopisto
Osahakija: Luonnonvarakeskus
Kokonaiskustannusarvio, kehittämisosio 675 554 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus, kehittämisosio 540 443 €
Kokonaiskustannusarvio, investointiosio 149 966 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus, investointiosio 104 976 €
Toteutusaika: 1.9.2023 31.12.2025

Hankkeessa tutkitaan moottoriympäristöstä kerättävän CO2:n hyödyntämistä polttoaineen valmistuksessa sekä pakokaasuissa olevien muiden haitallisten yhdisteiden konvertointia haitattomaan muotoon. Tavoitteena on valita ja kehittää katalyyttejä pakokaasujen typen oksidien, ammoniakin ja metaanin poistoon, joita muodostuu muun muassa nestemäisten biopolttoaineiden, biokaasun, ja ammoniakin käytöstä polttomoottorien polttoaineina.

Investointihankkeessa hankitaan pilot-mittakaavan polttomoottoriympäristön yhteyteen täysin uudenlainen polttomoottorista vapautuvan hiilidioksidin talteenottoon ja hyötykäyttöön liittyvä laitteistokokonaisuus, joka sisältää useita yksiköitä liittyen hiilidioksidin talteenottoon, konsentrointiin, puhdistukseen ja konvertointiin uusiksi polttoaineiksi.

Metapilot Factory / EAKR
Hakija: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Osahakijat: Oulun Yliopisto ja Centria-ammattikorkeakoulu Oy
Kokonaiskustannusarvio 942 616 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 754 093 €
Toteutusaika: 1.11.2023–31.12.2025

Hankkeessa kartoitetaan Pohjois-Pohjanmaan alueen tilannekuvaa suhteessa maailmanlaajuiseen Metaverse-kehitykseen. Kartoituksessa selvitetään avainteknologiat, innovaatioalustat ja palvelut sekä niiden soveltuvuus eri toimialoille ja kehitysalueille huomioiden eri toimijoiden kyvykkyydet uusien teknologioiden kehittämiseen ja käyttöönottoon sekä niiden liiketoiminnallinen potentiaali. Kartoituksessa tunnistetaan ja valitaan tärkeimmät kehityskohteet ja konkretisoidaan toteutussuunnitelmat.

Hule- ja lumivesien yhdistetty hallinta kaupunkiympäristössä: luonnonmukaiset ratkaisut ja mitoituskysymykset / EAKR
Hakija: Oulun Yliopisto
Kokonaiskustannukset 325 668 €
Haettu tuki 260 534 €
Toteutusaika: 1.11.2023–31.10.2026

Hankkeen tavoitteena on selvittää, miten testatuilla luontopohjaisilla ratkaisuilla voidaan puhdistaa hulevesiä ja lumenkaatopaikan vesiä pohjoisissa olosuhteissa, ja mitä tekijöitä on tärkeää huomioida. Lisäksi tavoitteena on saada määrällisistä suunnittelulaskennoista hulevesien mitoitustietoa, joka tulee huomioida kaupunkialueen suunnittelussa ja muutoksissa.

ARTIFAB – Taiteella ja teknologialla suuntaa urapolulle / ESR+
Hakija: Oulun yliopisto
Kokonaiskustannukset 393 438 €
Haettu tuki 295 078 €
Toteutusaika 1.12.2023–30.11.2026

Hanke tähtää digitaalista pienvalmistusta ja taidetta yhdistävien projektien keinoin työttömien ja työelämän ulkopuolella olevien opiskelu- ja työelämävalmiuksien sekä sosiaalisen osallisuuden vahvistamiseen. Hanke tuo digitaalisen pienvalmistuksen hyödyt niiden ulottuville, joilla normaalisti ei ole pääsyä tämän teknologian äärelle, tai mahdollisuuksia kehittää kykyjään siihen liittyen.

Work & Stay – kokonainen elämä Koillismaalla / ESR+
Hakija: Kuusamon kaupunki
Osatoteuttajat: Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy, Ksakki ry, Pudasjärven kaupunki, Taivalkosken kunta, Posion kunta & Puolangan kunta
Kokonaiskustannukset 2 224 853 €
Haettu tuki 1 779 899 €, Pohjois-Pohjanmaa 1 478 304 €
Toteutusaika 1.12.2023–31.12.2025

Hankkeen tavoitteena on hyvinvoinnin, työllisyyden ja elinvoiman lisääminen Koillismaalla sekä syrjäytymisen ehkäiseminen, työmarkkinoille heikosti kiinnittyvien työllistämisen edistäminen ja osaavan työvoiman saannin edistäminen.

JOPE – Jaksava, osaava ja pystyvä ope / ESR+
Hakija: Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö sr
Osatoteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy
Kokonaiskustannukset 734 294 €
Haettu tuki 587 436 €
Toteutusaika 1.12.2023–31.8.2026

Hankkeen tavoitteena on edistää Oulun kaupungin perusopetuksen ja lukion henkilöstön hyvinvointia ja jaksamista. Hankkeessa edistetään osaamista sekä yksilön ja organisaatioiden toimintatapoja, jotka lisäävät työhyvinvointia ja sitä kautta työn tuottavuutta ja tuloksellisuutta. Hankkeessa kehitetään ennaltaehkäiseviä ratkaisuja opetusalalla yleisiin jaksamisen haasteisiin.

KOHDE – Kuntien ammattilaisten osaamisen vahvistaminen lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden tukemisessa / ESR+
 Hakija: Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy
Osatoteuttaja: Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö sr
Kokonaiskustannukset 448 604 €
Haettu tuki 358 882 €
Toteutusaika 1.11.2023–31.10.2025

Tavoitteena on vahvistaa kuntien ammattilaisten, seurakuntien ja järjestöjen työntekijöiden osaamista lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä erityisesti elintapojen ja terveyskäyttäytymisen edistämisessä sekä fyysisen terveyden ja mielen hyvinvoinnin tukemisessa. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa HYTE-toimijoiden välistä yhteistyötä kuntien sisällä ja välillä sekä suhteessa hyvinvointialueeseen.

Luontoalan vastuullinen moniosaaja / ESR+
Hakija: KSAK Oy
Osatoteuttaja: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Kokonaiskustannukset 398 726 €
Haettu tuki 318 980 €
Toteutusaika 1.10.2023–31.10.2025

Hankkeen tavoitteena on luoda työelämälähtöisiä luontoalan osaamisen koulutussisältöjä, huomioiden vastuullisuus tulevaisuuden työelämätaitona. Hankkeessa kehitetään koulutussisältöjä, jotka perustuvat oppimista tukevaan pedagogiikkaan ja mahdollistavat osaamisen hankkimisen sekä todentamisen koulutusajasta ja -paikasta riippumatta. Hankkeella kehitetään luontoalan yritysten ja muiden toimijoiden vastuullisen liiketoiminnan osaamista

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö ei puoltanut Lintulammen asukasyhdistys ry:n hakemaa Buustia! – tuetusti matkalla työelämään -hanketta (ESR+) rahoitettavaksi Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta. 

Lisäksi käsiteltiin seuraavat asiat

  • Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tulossopimuksen laatiminen vuodelle 2024 sekä puolivuotisraportointi 2023.
  • Yrityksen kehittämisavustuksen määräaikaisen haun 21.8.–29.9.2023 tulokset Pohjois-Pohjanmaalla.
  • Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman toimintalinjan 5 (Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen) 2.10.2023 päättyneeseen ESR+ -hakuun saapui neljä Pohjois-Pohjanmaalle kohdistuvaa hakemusta, ja niissä haettiin tukea yhteensä noin 977 000 euroa.
  • Käytiin läpi EU:n maaseuturahaston ajankohtaiset asiat.
  • valtioneuvosto.fi -sivuilta löytyy opas Valtionavustusten hallinnoinnin perusteita ja hyviä käytäntöjä : Opas valtionapuviranomaisten tueksi, jossa käsitellään valtionavustusten hallinnointia lähinnä valtionavustuslain yleissääntelyn puitteissa.

Seuraava kokous

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön seuraava kokous pidetään 15.11.2023.