Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

15.11.2023

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokoustiedote

Avoimet hakuilmoitukset

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman avoimet hakuilmoitukset löytyvät verkkosivulta EURA 2021: Hakuilmoitukset

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa seuraavia hankkeita rahoitettavaksi Kestävää Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta


Kuusamon bio- ja kiertotalouspuiston energiapuuterminaali
Hakija: Kuusamon kaupunki
Toteutusaika: 9.5.2023–30.6.2025
Kokonaiskustannusarvio: 2 532 261 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 1 772 582 €

Hankkeen toteutuksella on tarkoitus nopeuttaa bio- ja kiertotalouspuiston investointeja, tukea alueen kehittymistä ja lisätä alueen houkuttavuutta. Investointien toteuttamisen osalta tavoitellaan alueelle useita toimijoita. Hankkeessa toteutetaan 6 hehtaarin kokoinen energiapuuterminaali.

Highway to ICT
Hakija: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Osatoteuttajat: Lapin ammattikorkeakoulu Oy ja Centria-ammattikorkeakoulu Oy
Kokonaiskustannukset: 571 734 €
Haettu tuki: 457 386 €, Pohjois-Pohjanmaa 274 432 €
Toteutusaika: 1.1.2024–31.8.2026

Tavoitteena on tarjota matalan aloituskynnyksen korkeakoulutasoista koulutusta sekä ohjata uusia osaajia ICT-alan monimuotoisiin tehtäviin. Koulutus koostuu ohjelmistotestaukseen, low code- ja no code -osaamiseen sekä ICT-liiketoimintaan liittyvistä sisällöistä.

JATKOT – Jatkuvan oppimisen kehittäminen
Hakija: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Toteutusaika: 1.11.2023–31.10.2025
Kokonaiskustannukset: 325 790 €
Haettu tuki: 260 632 €

Tavoitteena on kehittää Oamkin käyttöön prosesseja, jotka ottavat huomioon ennakointitiedon sekä työelämän tarpeet ja mahdollistavat osuvan reagoinnin työelämän osaamistarpeisiin. Hankkeella tuetaan Oamkin opetushenkilöstön osaamista jatkuvan oppimisen palvelujen tuottamiseen ja työelämälähtöisiin pedagogisiin ratkaisuihin. Lisäksi hankkeessa kootaan ja jaetaan hyviä käytänteitä ja siten tuetaan sidosryhmien jatkuvan oppimisen suunnitelmallista kehittämistä.

Turvetuotannosta poistuvien alueiden ennallistaminen ja kestävä jatkokäyttö Oulussa – TUPAS
Hakija: Oulun kaupunki
Toteutusaika: 1.1.–31.12.2024
Kokonaiskustannukset: 275 336 €
Haettu tuki: 220 269 €

Hanke keskittyy neljän, pääosin Oulun kaupungin omistuksessa olevan entisen turvetuotantoalueen ennallistamiseen ja kestävän jatkokäytön suunnitteluun. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa tuotetaan toimenpidetasoiset ennallistamis-/jatkokäyttösuunnitelmat Sanginjoen valuma-alueella sijaitseville Turvesuolle, Miehonsuolle ja Haarasuolle sekä Iijoen valuma-alueella sijaitsevalle Ahvensuolle. Turvesuon alueella toteutetaan ennallistamispilotti. Pilottiin kuuluu alueen vaihettumisvyöhykkeen ja välittömän lähialueen kunnostaminen kestävään jatkokäyttömuotoon. Pilotista saatavaa tietotaitoa hyödynnetään toteutettavassa toisessa vaiheessa, jolle haetaan rahoitusta erikseen. Toisessa vaiheessa on tarkoitus ennallistaa ja/tai kunnostaa kestävän jatkokäytön piiriin noin 150 hehtaaria entisiä turvetuotantoalueita toteutettujen suunnitelmien pohjalta

NIHAK GREEN DEAL
Hakija: Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry
Toteutusaika: 1.9.2023–31.8.2025
Kokonaiskustannukset: 448 203 €
Haettu tuki: 358 555 €

Tavoitteena on palvella alueella toimivia pk-yrityksiä vahvistamalla yritysten osaamista ja valmiuksia vastata voimakkaasti kasvavaan investointikysyntään; luoda alueen pk-yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä synnyttää suoraan ja välillisesti uusia työpaikkoja;  palvella vihreän siirtymän investointien toteuttamista ja niiden yleistä hyväksyttävyyttä; palvella kokonaan uuden tuotannollisen toiminnan sijoittumista; vahvistaa paikallista palvelukysyntää ja koko aluetaloutta välillisen kysynnän kasvun kautta; myötävaikuttaa alueen käynnissä olevien vihreä siirtymän investointihankkeiden sujuvaan toteutukseen ja pitää huolta alueen vihreän siirtymän investointiympäristön houkuttelevuudesta sekä vahvistaa alueen vihreän siirtymän investointiympäristön houkuttelevuutta luomalla toimivaa pk-yritysten yhteistyöverkostoa.

OYSTER Terveys ja Life Science hautomo
Hakija: Oulun kaupunki
Osahakija: Oulun ammattikorkeakoulu Oy ja Oulun yliopisto
Toteutusaika: 1.1.2024–30.4.2026
Kokonaiskustannusarvio: 1 880 456 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 1 504 364 €

Tavoitteena on synnyttää Oulun alueelle uusia terveys- ja life science -yrityksiä ja yritysliiketoimintaa, jotka edistävät uusien tutkimusinnovaatioiden kaupallistamista ja uusien työpaikkojen syntymistä, kehittää hautomomallia varmistaen konseptin toimivuus sekä luoda toimintasuunnitelma ja liiketoimintamalli hautomotoiminnan vakiinnuttamiseksi.

Viherlipeäsakka vaahdotuksessa, Green Lime
Hakija: Oulun yliopisto
Toteutusaika: 1.8.2023–31.7.2025
Kokonaiskustannusarvio: 496 796 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 397 437 €

Hankkeen tavoitteena on kehittää sivuvirtana teollisuudessa syntyvän viherlipeäsakan käsittelyä ja käyttöä vaahdotusprosessin pH-säätäjänä: kehittää viherlipeäsakan esikäsittelyä niin, että useiden tehtaiden ja prosessien viherlipeäsakoista voidaan saada ominaisuuksiltaan vakaa tuote kaivostoiminnassa hyödynnettäväksi; osoittaa viherlipeäsakan hiilidioksidin päästövähennyspotentiaali primääriseen poltettuun kalkkiin verrattuna; osoittaa tutkimuksin viherlipeäsakan toimivuus luotettavana vaahdotusprosessien pH:n nostajana sekä varmistaa viherlipeäsakan eri ainesosasten vaikutukset vaahdotusprosessin toimintaan erilaisilla malmeilla.

Purku – Purkaminen osaksi kaupunkirakentamista – ekotehokas purkumateriaalien hyödyntäminen infra- ja kiinteistörakentamisessa
Hakija: Oulun yliopisto
Osahakija: Oulun ammattikorkeakoulu Oy
Toteutusaika: 1.1.2024–30.4.2026
Kokonaiskustannusarvio: 1 375 997 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 1 100 797 €

uTavoitteena on kehittää uudenlainen arvoketju rakentamiselle alkaen siitä, että purkaminen on osa elinkaarimallin alkua. Pilottikohteissa tutkitaan ja testataan uusia menetelmiä purkumateriaalien hyödyntämiseen. Erityisesti kiinnitetään huomiota uusiin työmenetelmiin, joilla kiviaines murskataan suoraan uusiokäyttöön sopivaksi purkukohteessa tai sen välittömässä läheisyydessä ilman, että materiaaleja kuljetetaan käsiteltäväksi erilliselle käsittelypaikalle. Purkupiloteista seurataan murskauspölyn ja -melun sekä tärinän määrää ja kehitetään keinoja niiden torjuntaan. Laboratoriossa tutkitaan purkumateriaaleja, joita ei voida tällä hetkellä hyödyntää, mutta jotka kehitettävien uusien esikäsittelyjen ansiosta tulisivat hyödyntämiskelpoisiksi.

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö ei puoltanut seuraavaa hanketta rahoitettavaksi Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta:

Kolmiloikka urheiluseurojen palveluihin, hakija Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja urheilu ry. Maakunnan yhteistyöryhmälle esitetään, että se antaa hankkeesta kielteisen lausunnon.

Lisäksi käsiteltiin seuraavat asiat

  • Pohjois-Pohjanmaan liitossa otettiin käsittelyyn Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman EAKR -hankehakemukset ajanjaksolta 1.9.–13.10.2023. Hakemuksia jätettiin 30 kpl ja niillä haettiin tukea yhteensä noin 9,9 miljoonaa euroa.
  • Käytiin läpi EU:n maaseuturahaston ajankohtaiset asiat.
  • MYR:in sihteeristön kevään 2024 kokousajat: 24.1., 27.2., 26.3., 24.4., 22.5. ja 18.6.2024.

Seuraava kokous

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön seuraava kokous pidetään 12.12.2023.