Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

24.01.2024

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokoustiedote

Avoimet hakuilmoitukset

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman avoimet hakuilmoitukset löytyvät verkkosivulta EURA 2021: Hakuilmoitukset

Rahoitushakujen tuloksia

Yrityksen kehittämisavustushakemuksia (JTF ) jätettiin ajalla 3.3.–31.12.2023 Pohjois-Pohjanmaalla 109 kappaletta. Näissä suunniteltu EU- ja valtion rahoitus oli yhteensä 48 529 600 euroa.

Pohjois-Suomen (Pohjois-Pohjanmaa, Lappi ja Kainuu) maakunnat ovat hyväksyneet JTF-myöntämisvaltuuksien osoittamisen Pohjois-Suomen ylimaakunnalliseen JTF-kehykseen. Ylimaakunnallinen myöntämisvaltuus on yhteensä 1,293 milj. €. Pohjois-Pohjanmaan liitto toimii välittävänä viranomaisena. Hakukierroksella 28.8.–31.12.2023 saapui kuusi hankehakemusta, joissa haettiin tukea 1 352 728 euroa.

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa seuraavia hankkeita rahoitettavaksi Kestävää Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta


Ruka2030 Luonnollisesti paras elinkeinoelämälle / JTF
Hakija: Kuusamon kaupunki
Toteutusaika: 1.3.2024–28.2.2026
Kokonaiskustannusarvio: 295 200 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 236 160 €

Rukan alueen kestävä kehittäminen edellyttää useiden toimijoiden verkostomaista yhteistyötä ja sitoutumista paikallisiin ja alueellisiin strategioihin ja ohjelmiin, joissa huomioidaan kestävyyteen liittyvät periaatteet. Hankkeen tarkoituksena on alueen elinvoiman lisääntyminen kestävällä tavalla. Hankkeen päätavoitteita ovat:  yritysten toimintaympäristö ja toimintamahdollisuudet kehittyvät kestävällä tavalla Rukan alueella, alueen liiketoimintamahdollisuuksien tunnettuus ja kiinnostavuus lisääntyvät valtakunnallisesti ja kansainvälisesti sekä kestävällä tavalla toteutetut Rukan alueelle suuntautuvat investoinnit lisääntyvät.

Hiiliviisasta kiertotaloutta / JTF
Hakija: Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy
Toteutusaika: 1.1.2024–31.12.2025
Kokonaiskustannusarvio: 519 699 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 415 759 €

Hankkeen tavoitteena on nostaa Koillismaalla syntyvien sivuvirtojen hyödyntämisastetta sekä samalla parantaa alueen omavaraisuutta. Koillismaan sivuvirrat koostuvat biopohjaisista materiaaleista, mutta myös synteettisistä materiaaleista tai niiden osista kuten kierrätysmuovista, -lasista ja rakennusjätteestä. Tavoite on, että hankkeen jälkeen voidaan vastata nykyistä paremmin maakunta- ja aluetason bio- ja kiertotalouteen, Pohjois-Suomen uusiin bio- ja kiertotalousinvestointeihin, älykkääseen erikoistumiseen ja rakennemuutokseen liittyviin kehitystarpeisiin. Kiertotalouden uudet ratkaisut pienentävät alueen hiilipäästöjä sekä tehostavat uusiutuvan energian käyttöä.

Tekoälyä liiketoimintaan – AI Lit Koillismaa / EAKR
Hakija: Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy
Toteutusaika: 1.1.2024–30.6.2026
Kokonaiskustannusarvio: 196 488 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 157 190 €

Hankkeen tavoitteena on tutustuttaa ja auttaa yrityksiä, kunnan työntekijöitä sekä kuntalaisia hyödyntämään tekoälyä omassa toiminnassaan. Tekoäly voi parhaimmillaan tehostaa yritysten prosesseja ja tuoda näin lisäarvoa liiketoimintaan. Hankkeessa alueen yritykset pääsevät innovoimaan uusia palveluita, tuotteita ja toimintamalleja.

Puronnevan turvetuotantoalueen ennallistaminen kosteikoksi / JTF
Hakija: Kokkolan Energia Oy
Toteutusaika: 1.9.2023–31.12.2025
Kokonaiskustannukset: 141 775 €
Haettu tuki: 99 243 €

Puronnevan ennallistamisesta tehtävässä suunnitelmassa maaston mittaustietojen avulla pystytään arvioimaan tarvittavat toimenpiteet ja niiden alueen vettyminen. Vettymisen tasaamiseksi alueelle tehdään vyöhykkeittäin erillisiä alueita, jotka erotetaan patorakennelmilla sekä virtaamasäätöpadoilla toisistaan. Vettyvien alueiden reuna-alueet viljellään ruokohelvellä tai jollain muulla kosteikkokasvilla. Hankkeen toimenpiteiden toteutuksen jälkeen alue mitataan, tuotetaan tarkennettu kartta-aineisto ennallistetusta alueesta ja koostetaan loppuraportti.

Biocluster Finland toiminnan käynnistäminen / JTF
Hakija: Haapaveden kaupunki
Toteutusaika: 1.10.2023–31.8.2025
Kokonaiskustannusarvio: 294 804 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 235 843 €

Hankkeen tarkoituksena on käynnistää Biocluster Finlandin toiminta laaditun klusteristrategian pohjalta. Tavoitteena on maakunnan bioalan toimijoiden vahvempi sitominen Suomessa tapahtuvaan kehittämistoimintaan ja erityisesti toimialan verkostoihin. Hanke edistää samalla EU:n alueellista klusteriyhteistyötä, välittää tietoa vihreästä siirtymästä sekä lisää yrityksiin kohdistuvaa TKI-kehittämistä verkostoyhteistyön kautta.  Toiminnan tavoitteena on aktivoida uutta vihreää liiketoimintaa, lisätä resurssiviisautta, vähentää päästöjä ja edistää luonnon monimuotoisuuden säilymistä.

VAU!START+/JT
Hakija: Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry
Osahakijat: Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Ylivieskan kaupunki, Kalajoen kaupunki, Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä
Toteutusaika: 1.1.2024–31.12.2025
Kokonaiskustannusarvio: 1 234 317 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 987 454 €

Pohjois-Pohjanmaan eteläosan yrityspalveluorganisaatioiden yhteinen tavoite on käynnistää hautomo- ja kiihdyttämöpalvelut koko toiminta-alueella. Hanke hyödyntää tiivistä yhteistyötä alueen toisen asteen koulutusorganisaatioiden kanssa siten, että kokonaan uusien innovaatioiden ja yritysideoiden kanssa liikkeelle lähteneet start-up yrittäjät saavat kohdennettua tukea niiden eteenpäin viemiseen aina kansainvälisille markkinoille saakka.

Puunjalostuksella kasvua Koillismaalle (PUUKKO) / JTF
Hakija: Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy
Toteutusaika: 1.1.2024–30.6.2025
Kokonaiskustannukset: 270 639 €
Haettu tuki: 216 511 €

Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa erilaisten selvitysten ja kartoitusten avulla puun paikallista ja alueellista jatkojalostusta lisäävien yritysinvestointien tueksi; antaa valmiudet kertoa yrityksille ja investoijille alueen puunjalostustoiminnan mahdollisuuksista sekä yritystoiminnan kasvumahdollisuuksista; saada käyntiin yhteistyö alueen sahatavaran tuottajan/tuottajien ja pienempien pk-toimijoiden välillä sekä kartoittaa alueelle soveltuvat uudet teknologian luomat mahdollisuudet yrityksien tuotteiden ja palveluiden suunnittelu- ja valmistusprosessin kehittämiseksi.

Kestävän pimeän kumppanuudet / EAKR
Hakija: Oulun yliopisto
Toteutusaika: 1.2.2024 – 31.12.2026
Kokonaiskustannusarvio: 411 164 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 328 930 €

Hankkeen tavoitteena on tutkia ja kehittää suunnittelun ja toteutuksen keinoja luoda ympäristöihin hyviä ja turvallisia pimeyden ja hämärän kokemuksia; kehittää erilaisia osallistamisen ja yhteistyön malleja valaistuksen suunnittelu- ja toteutusprosesseissa ja arvioida niitä ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden sekä pimeän ajan ympäristön laadun näkökulmista; pilotoida pysyvien kehitysalueiden tai väliaikaisten, valotapahtumiin liittyvien kohteiden kehittämistä positiivisiksi pimeiksi paikoiksi, joihin yhdistyy alueen identiteetin ja tarinoiden esiin nostaminen valotaiteen ja elämyksellisen, miedon valaistuksen avulla; rakentaa pilottikohteiden suunnittelu- ja toteutusprosessien avulla alueen elinvoimaisuutta, yritystoimintaa ja työllisyyttä tukevia ekosysteemejä sekä lisätä tietoisuutta ja osaamista Pohjois-Pohjanmaan kaupunki- ja kuntaorganisaatioissa laadukkaan ja kestävän kaupunkivalaistuksen ja kaupunkipimeän suunnittelusta, tilaamisesta ja toteutuksesta sekä kehittää arviointimenetelmiä, jotka huomioivat eri kestävyyden tasot.

Ketterät teknologiat innovatiivisten biosovellusten kehittämiseen – investointiosio / EAKR
Hakija: Oulun yliopisto
Toteutusaika: 1.1.2024 – 31.12.2025
Kokonaiskustannusarvio:1 819 083 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 1 273 358 €

Hanke edistää alueella tehtävää tutkimusta ja tuotekehitystä tarjoamalla uusimpia tutkimusalustoja ja asiantuntemusta elävien solujen analytiikkaan. Investointihankkeen toimenpiteisiin kuuluvat elävien solujen analytiikkaan soveltuvien laitteiden hankinta Oulun yliopiston translationaalisen solubiologian ydinpalveluyksikköön sekä laitteiden asennus, testaus, ylläpito ja päivitys. Elävien solujen analysointiin tarkoitetuilla laitteilla saadaan monipuolista tietoa ihmis- ja eläinsolujen, bakteerien ja pienpartikkelien ominaisuuksista. Laitehankintoihin lukeutuu elävien solujen korkean suorituskyvyn analyysilaitteistojen uudistaminen.

Lämpöakku – teollisuuden sivuvirrat sähkön lämpövarastointimateriaalina / JTF-ryhmähanke
Hakija: Oulun yliopisto
Osahakija: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Toteutusaika: 1.2.2024–31.1.2026
Kokonaiskustannusarvio: 449 990 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 359 990 €

Hankkeessa kehitetään halpojen teollisuuden sivuvirtamateriaalien käyttöön perustuva kestävän sähkön varastointiin soveltuva hyvällä hyötysuhteella toimiva, kustannustehokas, helposti monistettava varastointitekniikka, joka on skaalattavissa kapasiteetiltaan yksittäisen käyttökohteesta aina kaukolämpöverkkokäyttöön sopivaksi.

JTF – Vety-yhteiskunnan erikoisteräkset ja kehittyneet terässovellukset / JTF
 Hakija: Oulun yliopisto
Toteutusaika:1.9.2023–31.12.2025
Kokonaiskustannusarvio: 78 681 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 542 944 €

Siirtyminen kohti vety-yhteiskuntaa on haastava, koska vetyä kestäviä materiaaleja ei ole riittävästi, suunnittelutyökaluja ei ole kehitetty eikä standardointi ole ajan tasalla. Hanke vastaa tähän tarpeeseen ja siten se mahdollistaa erilaisten sovellusten kehittämisen tulevaisuuden tarpeisiin. Hanke tuo yrityksille tarvittavaa tietoa aihealueesta uuden liiketoiminnan kehittämiseksi alueelle.

Kaukolämpö- ja vesihuoltojärjestelmän energiatehokas sektori-integraatio kaupunkien vihreän siirtymän edistämisessä (KAVENERO) / EAKR
Hakija: Oulun yliopisto
Toteutusaika: 1.3.2024–28.2.2026
Kokonaiskustannusarvio: 364 084 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 291 267 €

Hankkeessa keskitytään kaupunkien uudentyyppiseen kaukolämmön ja vesihuollon sektori-integraation kehittämiseen energiatehokkuuden ja ympäristönäkökulmien kannalta, joita ovat samanaikainen kaukolämmöntuotannon polttoaineenkulutuksen pienentäminen ja biologisen jätevedenpuhdistuksen sekä lietteen käsittelyn tehokkuuden nosto. Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa kaukolämpö- ja vesihuoltojärjestelmien yhdistämisen energiatehokkuus- ja ympäristövaikutuksista sekä optimaalisesta toteutuksesta.

Kotimaisten malmien vetypelkistys / JTF
Hakija: Oulun yliopisto
Toteutusaika: 1.1.2024–30.6.2026
Kokonaiskustannusarvio: 578 581 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 462 864 €

Hanke yhdistää vanadiinin ja vedyn. Hankkeessa tutkitaan, testataan ja kehitetään kestävään sähköön ja vihreään vetyyn perustuvaa jatkojalostusprosessia titaanipitoisuudeltaan vaihteleville vanadiinipitoisille rautamalmeille. Tavoitteena on kehittää ympäristöllisesti kestävä tuotantomenetelmä, joka mahdollistaa taloudellisesti kannattavaa kaivos- ja jatkojalostusliiketoimintaa. Hankkeessa luodaan uutta universaalia kestävään energian käyttöön perustuvaa titaanipitoisuudeltaan vaihtelevien vanadiinirautamalmien jatkojalostusosaamista. Uusi osaaminen mahdollistaa matalahiilidioksidipäästöisen raudan ja vanadiinin jalostamisen erilaisista vanadiinipitoisista rautamalmeista. Hankkeessa testataan sekä korkean että matalan titaanipitoisuuden omaavia rikasteita. Hanke luo edellytyksiä titaani- ja vanadiinipitoisuudeltaan vaihtelevien malmien louhintaan ja rikastukseen sekä malmirikasteiden jatkojalostukseen.

Aurinkovety-yksikkö osana laajaa energian tuotanto-, kulutus- ja varastointijärjestelmää / JTF-ryhmähanke
Hakija: Oulun yliopisto
Osahakija: Oulun ammattikorkeakoulu Oy
Toteutusaika: 1.1.2024–31.12.2025
Kokonaiskustannusarvio: 731 797 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 585 435 €

Tavoitteena on tutkia ja kehittää vedyn tuotantoa, varastointia ja käyttöä sähkön ja lämmön yhteistuotannossa siten, että vetyjärjestelmän osat liitetään osaksi älykästä sähkö- ja lämpöverkkoa, jonka toimintaa voidaan sopeuttaa, säätää ja optimoida toimintaympäristössä tapahtuvien muutostarpeiden mukaisesti. Näin voidaan parantaa uusien energiajärjestelmien joustavuutta ja huoltovarmuutta. Tavoitteena on vedyn tuotanto-, käyttö- ja varastointiyksiköiden toteutus, mallinnus ja testaus sekä yksiköiden digitaalisten kaksosten luominen.

BIOTUTO – Yhteistyöllä nostetta kierrätysravinteisiin ja paikalliseen bioenergian tuotantoon / JTF
Hakija: Oulun yliopisto
Osahakijat: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy, Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
Toteutusaika: 1.2.2024–31.3.2026
Kokonaiskustannusarvio:994 876 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 796 194 €

Tavoitteena on edistää biomassojen käsittelyyn, hankintaan ja käyttöön liittyviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia maaseudulla. Hankkeessa tarkastellaan arvoketjuja pellolta bioterminaalien kautta jalostetun bioenergian loppukäyttäjille, eri toimijoiden rooleja ja ansaintalogiikkaa sekä toiminnan kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä. Case-alueena hankkeessa toimii Nivala-Haapajärven seutu, jonne on suunnitteilla useita biokaasulaitoksia.

UUPO-hanke, Uusiutuvan energian koulutuspolut / JTF
Hakija: Centria-ammattikorkeakoulu Oy
Toteutusaika: 2.1.2024 – 31.12.2026
Osatoteuttajat: Oulun Yliopisto, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
Kokonaiskustannukset: 934 173 €
Haettu tuki: 747 267 €

Hankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan Pohjois-Pohjanmaalle joustava uusiutuvan energian koulutuspolku, jonka teemoina ovat energian tuottaminen biokaasun, aurinkoenergian ja tuulivoiman avulla sekä vetyvarastojen ja akustojen hyödyntäminen energian varastoinnissa. Lisäksi koulutuspolku sisältää yrittäjille suunnattujen lisäkoulutusten pilotointeja, joissa annetaan tietoa uusista yrittämismahdollisuuksista turvealan tilalle.

Jätejakeista jatkojalostuksen kautta liiketoimintaa – JÄMÄ-hanke / JTF
Hakijat: Siikalatvan kunta, Oulun yliopisto
Toteutusaika: 1.8.2023–31.10.2025
Kokonaiskustannusarvio: 249 415 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 199 533 €

Hankkeessa kartoitetaan jätejakeiden osalta raaka-aineiden koostumusta, paikallisen jatkojalostuksen mahdollisuuksia sekä tähän toimintaan liittyviä investointeja ja liiketoimintamahdollisuuksia.  Hankkeessa pilotoidaan näiden jätejakeiden soveltuvuutta erilaiseen uusiokäyttöön. Hankkeessa kartoitetaan kiertotalouden mahdollisia kumppanuuksia ja verkostoja, joilla on resursseja vastaanottaa ja jatkojalostaa näitä jätejakeita paikallisesti Siikalatvan ja Pohjois-Pohjanmaan alueella.

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö ei puoltanut seuraavaa hanketta rahoitettavaksi Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta:

  • PLC-Automation Oy toimitila, hakija PLC-Automation Oy. MYR:lle esitetään, että hanketta ei rahoiteta.
  • Älykästä teknologiaa KAO Kuusamon oppimisympäristöihin, hakija Kajaanin kaupunki.
  • Älykkään teknologian osaamista Koillismaan yrityksiin, hakija Kajaanin kaupunki.
  • Voimaa vihreään siirtymään – vahvuutta muutokseen, hakija Oulun Ammattikorkeakoulu Oy, osatoteuttaja Turun yliopisto. MYR:lle esitetään, että se antaa hankkeesta kielteisen lausunnon.
  • Pohjois-Suomen elävä syöpäbiopankki, hakija Oulun yliopisto.
  • Variksenmarjoista apua syöpähoitojen suuhaittoihin, hakija Oulun yliopisto.

Lisäksi käsiteltiin seuraavat asiat

  • Esiteltiin ohjelmakaudella 2021–2027 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämät yritystuet Pohjois-Pohjanmaalla.
  • Käytiin läpi EU:n maaseuturahaston ajankohtaiset asiat.
  • Työ- ja elinkeinoministeriö on jakanut Pohjois-Pohjanmaan liitolle AKKE-määrärahaa 125 000 euroa Pyhännän paikallisen äkillisen rakennemuutoksen rahoittamiseen. PÄRM-tilanteella tarkoitetaan äkillistä (ennakoimatonta) tilannetta, joka ei täytä äkillisen rakennemuutoksen (ÄRM) kriteerejä, mutta joka aiheuttaa paikallisen kriisin elinkeinoelämän, työllisyyden ja työmarkkinoiden kannalta. Pyhännän kunnan hakemus koskee Jukkatalot Oy:n konkurssia ja sen seurannaisvaikutuksia Pyhännän ja sen naapurikuntien työllisyystilanteeseen sekä elinkeinorakenteeseen. Rahoituksella toteutettavien toimenpiteiden tavoitteena on uusien liiketoimintojen ja yritystoiminnan edistäminen.

Seuraava kokous

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön seuraava kokous pidetään 27.2.2024.