Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tiedotteet

02.03.2023

Maakunnan yhteistyöryhmän päätöksiä 2.3.2023

Ajankohtaiset hanke-esittelyt

  • Digikampus osana ammatillista koulutusta, OSAO
  • Oulun alueen diagnostiikkakehityksen ja valmistuksen Hub (DiHub), VTT
  • Taiteen taimet ja kulttuurituutorit, Oulun kaupunki
  • HOP-hyvinvointia, osallisuutta ja pärjäämistä, Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy

TEM:n myöntämisvaltuuksien jako vuonna 2023

Valtioneuvosto päätti 16.2.2023 Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan -ohjelman vuoden 2023 varojen jaosta välittäville toimielimille. Valtuuksien jakoesitys ELY-keskuksille ja maakuntien liitoille on sisällöllisesti maakuntien rahoitussuunnitelmaesitysten mukainen. Myöntövaltuuksien poikkeuksellisen suuren määrän vuoksi sekä rahoituksen tehokkaan hankkeistuksen ja maksatusten kiertonopeuden varmistamiseksi esitetään alueellisia EAKR-varoja jaettavaksi välittäville toimielimille tässä vaiheessa vain 60 prosenttia valtuuksista. Alueellisia JTF-varoja esitetään jaettavaksi välittäville toimielimille tässä vaiheessa myös 60 prosenttia valtuuksista. Loppuosa valtuuksista esitetään jaettavaksi työ- ja elinkeinoministeriön päätöksillä hankerahoituksen edistymisen perusteella.

Lähtökohtaisesti kukin alue ja viranomainen olisi vaiheistuksesta huolimatta saamassa alkuperäisen rahoitussuunnitelman mukaisen myöntövaltuusosuutensa, mutta rahoituksen riittävän kiertonopeuden ja ohjelman tuloksellisuuden varmistamiseksi alkuperäisistä suunnitelmista voitaisiin poiketa, jos rahoitusta ei saada käytettyä ja vastaavasti lisärahoitukselle olisi muualla ilmeistä tarvetta. Tulevina vuosina poikkeamia alkuperäisestä rahoitusjakaumasta voidaan vastaavasti oikaista. JTF-rahoitusta on mahdollista jakaa vain JTF-alueille. Vuonna 2022 jakamatta jätetyt JTF-varat sekä alueelliset ESR+-varat esitetään jaettavaksi välittäville toimielimille täysimääräisesti.

Maakunnan yhteistyöryhmä puolsi 13 hanketta rahoitettavaksi Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta


AWE – Arctic Water Excellence / EAKR

Vastuuviranomainen: Pohjois-Savon liitto / Pohjois-Pohjanmaan liitto
Hakija: Savonia ammattikorkeakoulu Oy
Osahakijat: GTK, THL, Kaakkois-Suomen AMK, Lappeenrannan-Lahden tekn. yliopisto, Kajaanin AMK, Oulun yliopisto, VTT, Oulun yliopiston Kajaanin yksikkö
Kokonaiskustannusarvio 2 784 883 € (P-P 545 891 €)
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 2 092 972 € (P-P 382 124 €)

Hankkeen tavoitteena on auttaa uusien teknologioiden kehittymistä sekä niiden pilotointia ja jalkautumista käytäntöön vesi-intensiiviseen teollisuuteen sekä vesihuoltosektorille. Toiminnalla edistetään uusien innovaatioiden sekä uuden liiketoiminnan muodostumista alalle.

Edistyksellisellä teknologialla tukea nautakarjatalouteen – Kehittämishanke / EAKR

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto
Hakija: Luonnonvarakeskus
Kokonaiskustannusarvio 406 473 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 284 529 €

Edistyksellisellä teknologialla tukea nautakarjatalouteen -hankepariin kuuluu kehittämis- ja investointihanke. Tavoitteena on resurssitehokkuuden, eläinterveyden ja kilpailukyvyn edistäminen naudanlihantuotantoketjussa, parantaa Luken Ruukin koetoiminta-aseman tutkimuspihaton tutkimusmahdollisuuksia ja naudanlihantuotannon resurssitehokkuutta sekä edistää vähähiilistä naudanlihantuotantoa ja tuotantoeläinteknologiaan liittyvää yritystoimintaa.

Edistyksellisellä teknologialla tukea nautakarjatalouteen – Investointihanke / EAKR

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto
Hakija: Luonnonvarakeskus
Kokonaiskustannusarvio 363 370 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 254 359 €

Hankittavat laitteet ja järjestelmät muodostavat kaksi kokonaisuutta. Ensimmäinen laitekokonaisuus muodostuu Luke Ruukin tutkimuspihatolle hankittavista laitteista, jotka mittaavat ja parantavat eläinten hyvinvointia, terveyttä ja kasvatusolosuhteita. Toinen kokonaisuus muodostuu järjestelmistä, joiden käyttöä ja toimivuutta testataan ja tutkitaan käytännön tilaolosuhteissa.

Vedyn tuotanto- ja käyttömahdollisuudet osana paikallista energiaratkaisua / EAKR

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto
Hakija: Oulun Yliopisto
Kokonaiskustannusarvio 695 672 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 486 970 €

Hankkeessa tutkitaan vedyn paikallista tuotantoa ja käyttöä erityisesti teollisuuden ja raskaan liikenteen tarpeisiin. Hankkeessa tutkitaan myös aurinkovedyn eli valokatalyyttisesti ilman sähköenergiaa tuotetun vedyn soveltuvuutta sekä kehitetään siihen pohjautuvia ratkaisuja paikalliseen vedyn tuotantoon Pohjois-Suomen olosuhteissa.

Pre-Incubator for Scalable Business Programme / ESR+

Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Hakija: Oulun kaupunki
Kokonaiskustannukset 477 741 €
Haettu tuki 382 193 €

Oulun alueelle tarvitaan toimiva hautomokokonaisuus, jolla voidaan tukea tehokkaasti kasvuliiketoimintaa ja kiinnostusta kasvuyrittäjyyteen. Hankkeen toimenpiteet pyrkivät lisäämään osaamistasoa ja valmiutta reagoida elinkeinoelämän muutoksiin. Hanke tähtää erityisesti yrittäjävalmiuksien kehittämiseen siten, että päämääränä on nopeasti kasvava ja skaalautuva uuden liiketoiminnan kasvu (start-up ja scale-up).

Taiteen taimet ja kulttuurituutorit / ESR+

Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Hakija: Oulun kaupunki
Kokonaiskustannukset 651 790 €
Haettu tuki 521 432 €

Hankkeen tavoitteena on varhaiskasvatuksen henkilöstön taide- ja kulttuurikasvatuksen ammatillisen osaamisen vahvistaminen, kehittäminen ja syventäminen.

HOP-hyvinvointia, osallisuutta ja pärjäämistä / ESR+

Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Päähanke: Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy
Osahankkeet: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy ja Vaalan kunta
Kokonaiskustannukset 720 484 €
Haettu tuki 576 388 €

Tavoitteena on edistää heikoimmassa asemassa olevien kuntalaisten hyvinvointia, osallisuutta ja taloudellista pärjäämistä, verkostojen yhteistyön vahvistaminen sekä eri toimijoiden osaamisen lisääminen. Hanketta toteutetaan Vaalassa, Iissä, Nivalassa ja Pudasjärvellä ratkaisukeskeistä yhteiskehittämistä hyödyntämällä, jolloin kuntakohtaiset kohderyhmät, kehittäjäasiakkaat, ammattilaiset ja päättäjät sekä kolmas sektori ovat aktiivisesti mukana toiminnassa.

AVOT – Arjen verkostoista osallisuutta ja toimijuutta / ESR+

Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Päähanke: Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy
Osahankkeet: Oulun Ev.-Lut. Seurakuntayhtymä ja Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr.
Kokonaiskustannukset  728 151 €
Haettu tuki 582 520 €

Tavoitteena on vahvistaa heikoimmassa asemassa olevien kuntalaisten osallisuutta ja hyvinvointia. Hankkeessa kehitetään uudenlaisia työ- ja toimintamalleja, joka parantavat tukea tarvitsevien elämänlaatua. Hanke selkeyttää eri toimijoiden rooleja, erityisosaamista ja työn sisältöä erityisesti päihde- ja mielenterveystyössä.

fTwist – rohkeutta ja resilienssiä bisnekseen / ESR+

Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Hakijat: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy, Oulun Yliopisto
Kokonaiskustannukset 625 558 €
Haettu tuki 469 169 €

Hankkeen tavoitteena on lieventää Suomessa sukupuolenmukaista vertikaalista ja horisontaalista eriytymistä työmarkkinoilla, edistää naisten työllistymistä ja siirtymistä työstä työhön tai yrittäjyyteen. Samalla edistetään naisten mahdollisuuksia edetä uralla ja lisätä heidän ja yrittäjänä toimivien naisten liikkeenjohdollista osaamista.

Digikampus osana ammatillista koulutusta / EAKR

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto
Hakija: Koulutuskuntayhtymä OSAO
Kokonaiskustannusarvio 1 525 281 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 1 067 697 €

Hankkeen tavoitteena on suunnitella ja käyttöönottaa oppimisanalytiikkadatan keräämisen mahdollistavat virtuaali- ja simulaatio-oppimisympäristöt sekä vuorovaikutteiset hybridioppimisratkaisut. Hankkeessa rakennetaan ilmiöpohjaisen oppimisen mahdollistavia, koulutusalakohtaiset tarpeet huomioivia ratkaisuja sekä monialaisia, työelämää simuloivia virtuaalisia toimintaympäristöjä.

Mäntyselän tieyhteys / EAKR

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto
Hakija: Kuusamon kaupunki
Kokonaiskustannusarvio 1 955 085 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 977 542 €

Kuusamon kaupungin uuden Mäntyselän teollisuusalueen investointien mahdollistamiseksi perustetun hankkeen tavoitteena on rakentaa kaavatie valtatie 20:lta teollisuusalueelle. Hankkeessa toteutetaan Säynäjäjoentien ja liittymäkaistojen rakentaminen, kuivatusrakenteiden ja tievalaistuksen toteuttaminen sekä tien päällystäminen.

SÄLLI – Sähköisen liiketoiminnan lisääminen/ EAKR ryhmähanke

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto
Hakija: Oulun yliopisto
Osahakija: Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Centria-ammattikorkeakoulu Oy
Kokonaiskustannusarvio 751 676 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 526 173 €

Tavoitteena on etsiä ratkaisuja yritysten kannattavuuden parantamiseksi, uusien teknologioiden käyttöönoton vauhdittamiseksi ja alueen energiatehokkuuden edistämiseksi. Sähkökäyttöisillä ja polttomoottorikäyttöisillä hyötyajoneuvoilla ajetaan yhteneväisiä reittejä samoissa olosuhteissa ja kerätään vertailukelpoista dataa energiatehokkuudesta ja päästöjen vähenemisestä.

HEMIC – Heavy Metal Industry Cluster with a Research Hub -kehittämishanke / EAKR, ryhmähanke

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto
Hakija: Centria-ammattikorkeakoulu Oy
Osahakija: Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Ylivieskan kaupunki
Kokonaiskustannusarvio 468 905 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 328 234 €

Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään metalliteollisuuden tarpeisiin soveltuvia robotisoituja tuotantomenetelmiä sekä yhteistyörobotiikan ja etäohjausjärjestelmien hyödyntämistä. Alueelle perustettava metallialan yhteistyöverkosto tuottaa tietoa tulevaisuuden tuotantoteknologioiden hyödyntämisestä.

HEMIC – Heavy Metal Industry Cluster with a Research Hub investointihanke / EAKR, ryhmähanke

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto
Hakija: Centria ammattikorkeakoulu Oy
Osahakija: Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
Kokonaiskustannusarvio 274 050 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 191 835 €

Hankekokonaisuudessa kehitetään metalliteollisuuden tarpeisiin soveltuvia robotisoituja tuotantomenetelmiä ja vahvistetaan teemaan liittyvää tutkimuslaiteinfrastruktuuria. Investointihanke sisältää robotisoidun hitsauksen kehitysympäristön ja laitteiden määrittelyn, hankinnan, asennuksen ja käyttöönoton.

Oulun alueen diagnostiikkakehityksen ja valmistuksen Hub (DiHub) / EAKR, ryhmähanke

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto
Hakija: Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Osahakijat: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy, Oulun yliopisto
Kokonaiskustannusarvio 860 129 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 602 091 €

Hankkeessa PrintoCent-tutkimusosapuolten tavoitteena on vahvistaa alueellista pikadiagnostiikan kehitys- ja valmistuskyvykkyyttä niin, että voidaan vastata terveydenhuollon kasvaneisiin haasteisiin ja testaustarpeisiin. Tavoitteena on muodostaa paikallinen pikadiagnostiikan valmistuksen toimintaympäristö (OuluDiHub).

Digikyvykkyyttä ammatilliseen koulutukseen / ESR+

Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Hakija: Koulutuskuntayhtymä OSAO
Kokonaiskustannukset 859 095 €
Haettu tuki 687 276 €

Hankkeen päätavoitteena on toisen asteen ammatillisen koulutuksen henkilöstön sekä opiskelijoiden ja työelämässä olevien digitaitojen kehittäminen jokaisen omista lähtökohdista käsin.

H2Koulu – vetytietoutta eri organisaatioille / ESR+

Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Hakija: Oulun yliopisto
Osatoteuttajat: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy, Koulutuskuntayhtymä OSAO
Kokonaiskustannukset 416 734 €
Haettu tuki 333 388 €

Hanke tuottaa tietoa vedystä, sen käytöstä ja hyödyntämismahdollisuuksista yritysten ja koulutusorganisaatioiden käyttöön. Uudenlainen jatkuvan oppimisen koulutuskokonaisuus, vetyosaamisen koulutuspolku, mahdollistaa opintoihin osallistumisen lukio- ja ammattikoulutasosta yliopistotasoon saakka.

Suoraan töihin – Ulkomaalaisten työntekijöiden keskitetyt palvelut (SOMPA) / ESR+

Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Hakija: Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä
Osatoteuttaja: Haapaveden Opiston Kannatusyhdistys ry
Kokonaiskustannukset 526 103 €
Haettu tuki 420 882 €

Tavoitteena on helpottaa työvoima- ja osaajapulaa aktiivisella rekrytoinnilla. Kohderyhmänä ovat etenkin Itä-Euroopasta tulleet maahanmuuttajat ja pakolaiset. Työvoima- ja osaajapulaa helpotetaan etsimällä työnantajien tarpeiden mukaista työvoimaa ulkomailta, lähinnä Itä-Euroopasta.

Seuraava kokous

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön seuraava kokous pidetään 5.4.2023.

Maakunnan yhteistyöryhmän esityslista.

Lisätiedot: aluekehityspäällikkö Heikki Ojala, puh. 050 4333951