Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

31.01.2023

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön päätöksiä

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa seuraavia hankkeita rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta:

Digiosaamisella työelämään / ESR, REACT-EU (lisärahoitus)
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Hakija: Hengitysliitto ry
Osatoteuttaja: Centria-ammattikorkeakoulu Oy
Kokonaiskustannusarvio 29 985 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 23 987 €

Hankkeen asiakkaille suunnitellaan yksilöllinen valmennusjakso ja sovitaan hyödynnettävät toimenpiteet, joita ovat digipajan valmennus, yksilövalmennus, ryhmätoiminnot ja koulutukset.

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa seuraavia hankkeita rahoitettavaksi Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta:

Digikampus osana ammatillista koulutusta / EAKR
Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto
Hakija: Koulutuskuntayhtymä OSAO
Kokonaiskustannusarvio 1 525 281 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 1 067 697 €

Hankkeen tavoitteena on suunnitella ja käyttöönottaa oppimisanalytiikkadatan keräämisen mahdollistavat virtuaali- ja simulaatio-oppimisympäristöt sekä vuorovaikutteiset hybridioppimisratkaisut. Hankkeessa rakennetaan ilmiöpohjaisen oppimisen mahdollistavia, koulutusalakohtaiset tarpeet huomioivia ratkaisuja sekä monialaisia, työelämää simuloivia virtuaalisia toimintaympäristöjä.

Energiaturpeen tuotannosta biohiilen valmistukseen – eBio / EAKR
Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto
Hakija: Oulun yliopisto
Kokonaiskustannusarvio 155 000 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 108 500 €

Hankkeessa selvitetään mahdollisuutta rakentaa kansallinen biohiiliekosysteemi. Energiaturvetuotannon alasajon seurauksena vapautuvat resurssit ja lopettamisuhan alla olevat yritykset voidaan osittain siirtää biohiilen valmistukseen. Uudet teknologiat ja ratkaisut mahdollistavat pienet ja kustannustehokkaat yksiköt, joiden tuottama biohiili voidaan hyödyntää paikalliseen tarpeeseen muun muassa terästeollisuudessa tai maataloudessa.

Mäntyselän tieyhteys / EAKR
Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto
Hakija: Kuusamon kaupunki
Kokonaiskustannusarvio 1 955 085 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 977 542 €

Kuusamon kaupungin uuden Mäntyselän teollisuusalueen investointien mahdollistamiseksi perustetun hankkeen tavoitteena on rakentaa kaavatie valtatie 20:lta teollisuusalueelle. Hankkeessa toteutetaan Säynäjäjoentien ja liittymäkaistojen rakentaminen, kuivatusrakenteiden ja tievalaistuksen toteuttaminen sekä tien päällystäminen.

SÄLLI – Sähköisen liiketoiminnan lisääminen/ EAKR ryhmähanke
Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto
Hakija: Oulun yliopisto
Osahakija: Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Centria-ammattikorkeakoulu Oy
Kokonaiskustannusarvio 751 676 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 526 173 €

Tavoitteena on etsiä ratkaisuja yritysten kannattavuuden parantamiseksi, uusien teknologioiden käyttöönoton vauhdittamiseksi ja alueen energiatehokkuuden edistämiseksi. Sähkökäyttöisillä ja polttomoottorikäyttöisillä hyötyajoneuvoilla ajetaan yhteneväisiä reittejä samoissa olosuhteissa ja kerätään vertailukelpoista dataa energiatehokkuudesta ja päästöjen vähenemisestä.

HEMIC – Heavy Metal Industry Cluster with a Research Hub -kehittämishanke / EAKR, ryhmähanke
Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto
Hakija: Centria-ammattikorkeakoulu Oy
Osahakija: Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Ylivieskan kaupunki
Kokonaiskustannusarvio 468 905 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 328 234 €

Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään metalliteollisuuden tarpeisiin soveltuvia robotisoituja tuotantomenetelmiä sekä yhteistyörobotiikan ja etäohjausjärjestelmien hyödyntämistä. Alueelle perustettava metallialan yhteistyöverkosto tuottaa tietoa tulevaisuuden tuotantoteknologioiden hyödyntämisestä.

HEMIC – Heavy Metal Industry Cluster with a Research Hub investointihanke / EAKR, ryhmähanke
Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto
Hakija: Centria ammattikorkeakoulu Oy
Osahakija: Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
Kokonaiskustannusarvio 274 050 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 191 835 €

Hankekokonaisuudessa kehitetään metalliteollisuuden tarpeisiin soveltuvia robotisoituja tuotantomenetelmiä ja vahvistetaan teemaan liittyvää tutkimuslaiteinfrastruktuuria. Investointihanke sisältää robotisoidun hitsauksen kehitysympäristön ja laitteiden määrittelyn, hankinnan, asennuksen ja käyttöönoton.

Oulun alueen diagnostiikkakehityksen ja valmistuksen Hub (DiHub) / EAKR, ryhmähanke
Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto
Hakija: Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Osahakijat: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy, Oulun yliopisto
Kokonaiskustannusarvio 860 129 €
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus 602 091 €

Hankkeessa PrintoCent-tutkimusosapuolten tavoitteena on vahvistaa alueellista pikadiagnostiikan kehitys- ja valmistuskyvykkyyttä niin, että voidaan vastata terveydenhuollon kasvaneisiin haasteisiin ja testaustarpeisiin. Tavoitteena on muodostaa paikallinen pikadiagnostiikan valmistuksen toimintaympäristö (OuluDiHub).

Monimuotokosteikkojen vesistö- ja ilmastovaikutukset turvetuotannosta poistuneilla alueilla (MoVeTu) / EAKR
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Hakija: Suomen ympäristökeskus
Kokonaiskustannukset 198 459 €
Haettu tuki 158 768 €

Tavoitteena on selvittää entisille turvetuotantoalueille rakennettujen monimuotokosteikkojen vesistö- ja ilmastokuormitusta sekä tarkastella kuormituksia kosteikon iän, alueen erityispiirteiden huomioiden alueen muut maankäyttömuodot sekä rakennetun kosteikon teknisten ominaisuuksien näkökulmasta Pohjois-Pohjanmaan alueella.

 Digikyvykkyyttä ammatilliseen koulutukseen / ESR+
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Hakija: Koulutuskuntayhtymä OSAO
kokonaiskustannukset 859 095 €
Haettu tuki 687 276 €

Hankkeen päätavoitteena on toisen asteen ammatillisen koulutuksen henkilöstön sekä opiskelijoiden ja työelämässä olevien digitaitojen kehittäminen jokaisen omista lähtökohdista käsin.

Mies, lapsi ja vanhemmuus – MILAVA / ESR+
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Hakija: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Osatoteuttajat: Lapin ammattikorkeakoulu Oy, Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy, Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy, Oulun Yliopisto
Kokonaiskustannukset 564 190 €
Haettu tuki 451 344 €
Pohjois-Pohjanmaan osuus hankkeesta on 60 % (270 806 € EU + valtio), Lapin osuus 20 % (90 269 € EU + valtio) ja Kainuun osuus 20 % (90 269 € EU + valtio)

Tavoitteena on lapsiperheiden isien osallisuuden ja hyvinvoinnin tukeminen sekä perhepalvelurakenteisiin linkittyvien matalan kynnyksen työmenetelmien kehittäminen. Kohderyhmälle tarjottavan tuen laatua ja tulosta parannetaan perhepalveluissa työskentelevien henkilöiden osaamisen vahvistamisella.

H2Koulu – vetytietoutta eri organisaatioille / ESR+
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Hakija: Oulun yliopisto
Osatoteuttajat: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy, Koulutuskuntayhtymä OSAO
Kokonaiskustannukset 416 734 €
Haettu tuki 333 388 €

Hanke tuottaa tietoa vedystä, sen käytöstä ja hyödyntämismahdollisuuksista yritysten ja koulutusorganisaatioiden käyttöön. Uudenlainen jatkuvan oppimisen koulutuskokonaisuus, vetyosaamisen koulutuspolku, mahdollistaa opintoihin osallistumisen lukio- ja ammattikoulutasosta yliopistotasoon saakka.

Agentti023/ESR+
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Hakija: Koulutuskuntayhtymä OSAO
kokonaiskustannuksetn398 189 €
Haettu tuki 318 551 €

Tavoitteena on tuoda mielenterveyttä vahvistava taide, liikunta ja kulttuuri osaksi ihmisten arkipäivää ja elinympäristöä. Hankkeessa tuetaan tapahtumateollisuuden elpymistä tekemällä yhteistyötä eri taide-, liikunta- ja kulttuuritoimijoiden kanssa. Hankkeen aikana tehdään 1550 taiteeseen, liikuntaan tai kulttuuriin liittyvää kulttuuritekoa.

Suoraan töihin – Ulkomaalaisten työntekijöiden keskitetyt palvelut (SOMPA) / ESR+
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Hakija: Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä
Osatoteuttaja: Haapaveden Opiston Kannatusyhdistys ry
Kokonaiskustannukset 526 103 €
Haettu tuki 420 882 €

Tavoitteena on helpottaa työvoima- ja osaajapulaa aktiivisella rekrytoinnilla. Kohderyhmänä ovat etenkin Itä-Euroopasta tulleet maahanmuuttajat ja pakolaiset. Työvoima- ja osaajapulaa helpotetaan etsimällä työnantajien tarpeiden mukaista työvoimaa ulkomailta, lähinnä Itä-Euroopasta.

Vahva arki – arjen sankarit ravitsemusterveyden ja terveellisten elintapojen edistäjänä / ESR+
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Hakija: Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde
Osatoteuttaja: ProAgria Oulu Oy
Kokonaiskustannukset 388 194 €
Haettu tuki 291 146 €

Tavoitteena on saavuttaa haavoittuvassa asemassa ja syrjäytymisriskissä olevia henkilöitä ja kehittää heille yhdessä monitoimijaisen verkoston kanssa työ- ja toimintakykyä tukeva elintapaohjauksen toimintamalli sekä siten edistää heidän työllistymismahdollisuuksiaan. Lisäksi tavoitteena on parantaa kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen ammattilaisten osaamista elintapaohjaamisessa ja ravitsemusterveyden edistämisessä.

Yhdelle hankkeelle ei puoltoa

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö ei puolla hanketta Matkailun ekosysteemi Pohjois-Pohjanmaan maaseutualueilla rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Hankkeen hakijana on Hyvän mielen jakajat Ry.

Lyhyesti

  • Uudistuva ja osaava Suomi 2021 – 2027 -ohjelman avoimet hakuilmoitukset löytyvät verkkosivulta EURA 2021: Hakuilmoitukset
  • Maaseuturahaston tukihaut ovat päättyneet. Myönnettyjen tukien maksatukset jatkuvat.

Seuraava kokous

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön seuraava kokous pidetään 22.2.2023.