Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

08.05.2023

Maakuntahallituksen kokoustiedote

Maakuntahallitus kokoontui maanantaina 8. toukokuuta Oulussa.
Edunvalvonta-asioissa maakuntajohtaja Markus Erkkilä kertoi hallitusohjelmavaikuttamisen tilanteesta.

TUULI-hankkeen maisemaselvitys on valmistunut

TUULI-hankkeessa tutkitaan uusia tuulivoimalle soveltuvia alueita, jotka tullaan osoittamaan Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavassa. Nyt valmistunut maisemaselvitys on TUULI-hankkeen viimeinen taustaselvitys. Maisemavaikutusten arvioinnissa on huomioitu useiden tuulivoimahankkeiden aiheuttamat yhteisvaikutukset myös 40 km etäisyydelle Pohjois-Pohjanmaan maakunnan rajojen ulkopuolelle.

Selvityksessä on huomioitu vaikutukset maakunnallisesti ja valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin ja rakennettuun kulttuuriympäristöön, maakunnallisesti merkittäviin luonto- ja kulttuurimatkailualueisiin sekä virkistysalueisiin ja -reitteihin. Maisemassa näkyvinä häiriötekijöinä on huomioitu maakunnallisesti merkittävät teollisuusalueet, maakunnalliset ja valtakunnalliset sähkölinjat sekä mm. turvetuotantoalueet ja maa-ainestenottoalueet.

Maisemaselvitys liitteineen löytyy tästä linkistä.

Merialuesuunnitelman päivitystä kiirehditään

Merialuesuunnitelma tukee meren kestävää käyttöä sekä parantaa merellisten elinkeinojen harjoittamisen edellytyksiä ja meriympäristön tilaa. Merialuesuunnitelman hyväksymisen jälkeen energiarintamalla on tapahtunut isoja muutoksia ja merialue on tuulivoimatoimijoiden mielenkiinnon kohteena. Ruotsi ja Ahvenanmaa ovat reagoineet muuttuneeseen tilanteeseen ja lähteneet päivittämään merialuesuunnitelmaa tavoitteena lisätä merituulivoiman tuotantomahdollisuuksia. Myös manner-Suomen maakunnat ja ympäristöministeriö kiirehtivät merialuesuunnitelman päivittämistä.

Varsinais-Suomen liitto toimii edelleen merialuesuunnitteluyhteistyön koordinaatioliittona. Koordinaatiolle haetaan erillisrahoitusta Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta. Suunnittelua jatketaan jo EU-rahoituksen saaneissa eMSP NSBR-, Sea2Land- ja MSP Green -hankkeissa. Samalla valmistaudutaan uuden suunnittelukierroksen käynnistämiseen nopeutetulla aikataululla muun muassa merituulivoiman kehittämisen vauhdittamiseksi. Vuoden 2023 aikana valmistuvat ensimmäisen merialuesuunnitelman seuranta ja arviointi.

Jäsenmuutokset

  • Siikajoen valtuusto on todennut Tiina Hovin (kesk.) menettäneen vaalikelpoisuutensa Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuuston varajäsenyyden osalta ja valinnut maakuntavaltuuston uudeksi varajäseneksi Riitta-Liisa Salmenkankaan (kesk.) jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
  • Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän varajäseneksi nimitettiin 1.5.2023 alkaen Risto Leppänen.

Lyhyesti

  • Maakuntavaltuustolle esitetään, että se hyväksyy Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosääntöön muutokset: hallintosääntöön lisätään XVII Luku: Toimivalta poikkeusoloissa ja normaaliolojen häiriötilanteissa sekä pykälään 15 Hallinto- ja henkilöstöjohtajan tehtävät ja toimivalta lisätään kohta ”Hallinto- ja henkilöstöjohtaja voi siirtää päätösvaltaansa 3–5 kohtien osalta alaiselleen viranhaltijalle”.
  • Osavuosikatsauksessa maakuntahallitukselle raportoitiin tammi-maaliskuun keskeiset talouden tunnusluvut. Tarkastelujakson aikana liiton talous on toteutunut suunnitellusti eikä merkittäviä poikkeamia talousarvioon nähden ole.
  • Maakuntahallitus sai tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen 2022. Tarkastuslautakunta on hyväksynyt arviointikertomuksen 28.4.2023 ja lähettänyt sen maakuntavaltuustolle tiedoksi.
  • Karelia CBC -ohjelman tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.
  • Maakuntajohtajan päätökset ajalta 4.–28.4.2023
  • Toimiston antamat lausunnot ajalta 4.–28.4.2023

 

Esityslistat ja pöytäkirjat

Maakuntahallituksen esityslista

Pohjois-Pohjanmaan liiton toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat