Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

14.11.2023

Maakuntahallituksen kokoustiedote

Maakuntahallitus piti hybridikokouksen tiistaina 14. marraskuuta Oulussa. Esityslistalla oli muun muassa talous- ja toimintasuunnitelma, Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen suunnitteluperiaatteet ja sähkönsiirron kantaverkon tilannekatsaus sekä Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategian päivitys.

Talous- ja toimintasuunnitelma etenee maakuntavaltuuston käsittelyyn

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelman 2024–2026 sekä talousarvion 2024.

Talousarviossa 2024 esitetään toimintakulujen vähentämistä suhteessa edellisen vuoden talousarvioon. Henkilöstömäärän on arvioitu vähenevän suunnittelukaudella, mikä edesauttaa talouden tasapainottamista. Kuitenkin kunnalliset palkkaratkaisut vaikuttavat kuntarahoituksen piirissä olevan henkilöstön henkilöstömenojen kasvuun. Jäsenkuntien maksuosuuksia on korotettu kolme prosenttia verrattuna vuoden 2023 maksuosuuksiin. Korotettavat kuntien jäsenmaksutulot eivät kuitenkaan riitä kattamaan toimintakuluja, joten tuloslaskeman tasapaino edellyttää muutosta kehittämisrahastossa, josta tuloutetaan 219 617 euroa. Tilikauden yli-/alijäämäksi muodostuu 0 euroa.

Hallintosääntöön muutoksia

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosääntöön esitetyt muutokset. Virassaan 1.9.2023 aloittaneen maakuntajohtaja Jussi Rämetin johtajasopimus linjaa hänen työskentelyään aikaisemmasta poiketen. Keskeisten tehtävien osalta maakuntajohtajalla tulee olemaan oma tukiyksikkö. Hallintosäännössä tarkennetaan myös hallinto- ja henkilöstöjohtajan tehtäviä, koska osa tehtävistä on siirtyy henkilöstöpäällikölle. Hallinto- ja henkilöstöjohtajan virkanimike tullaan esittämään muutettavaksi hallintojohtajaksi. Hallintosäännöstä esitetään poistettavaksi joitakin esittelystä tehtävään päätöksentekoon tai delegointimahdollisuuteen liittyviä kirjauksia.

Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategia päivitetään

Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitukset ovat päättäneet Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategian päivittämisestä. Päivityksen toteuttajaksi, sidosryhmien kanssa käytävän vuoropuhelun koordinoijaksi sekä strategiatason liikennejärjestelmäsuunnitelman vaikutusten arvioinnin toteuttajaksi on valittu Sitowise Oy. Strategia valmistuu helmikuussa 2024. Maakuntahallitusten hyväksymiskäsittelyyn strategia tulee maaliskuussa 2024.

Itä- ja Pohjois-Suomen yhteinen älykkään erikoistumisen strategia hyväksyttiin

Maakuntahallitus hyväksyi Itä- ja Pohjois-Suomen yhteisen älykkään erikoistumisen strategian, jonka tavoitteena on luoda Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnille yhteinen kehys strategian piirissä olevan osaamisen ja kehittämisen edistämiseksi. Strategia tukee maakuntakohtaisten älykkään erikoistumisen strategioiden toimeenpanoa. Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien yhteisellä älykkään erikoistumisen strategialla mahdollistetaan ylimaakunnallinen yhteistyö sekä maakuntien yhteisten hankkeiden valmistelu ja rahoitushaut.

Lyhyesti

  • Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se päättää siirtää taseen yli-/alijäämätililtä 300 000 euroa Pohjois-Pohjanmaan liiton kehittämisrahastoon. Tällä hetkellä kehittämisrahastossa on sitomattomia varoja 268 603,47 euroa. Edellisten vuosien aikana taseen yli-/alijäämätilille on kertynyt ylijäämää 565 449,64 euroa.
  • Maakuntavaltuusto hyväksyi kokouksessaan 12.12.2022 toimenpidealoitteen ”Seuraavalla kaudella selvitetään mahdollisuus vaelluskalojen luontaisen elinkierron palauttamiseen maakunnan vesistöissä”. Kevään 2024 aikana valmistellaan toimenpidealoitteeseen selvitys, joka perustuu olemassa olevaan tietopohjaan maakunnan vesistöjen ja vaelluskalakantojen tilasta. Selvitys kattaa vaelluskalojen kannalta tärkeimmiksi katsotut jokivesistöt.
  • Maakuntahallitukselle esiteltiin seudullisesti merkittävien tuulivoima-alueiden suunnitteluratkaisujen periaatteet sekä sähkönsiirron tilannekatsaus.
  • Maakuntajohtaja Jussi Rämetille myönnettiin palkatonta virkavapaata ajalle 4.–5.12.2023, 2.–5.1.2024 sekä 31.1.–5.2.2024.
  • Maakuntajohtajan päätökset ajalta 12.10.-6.11.2023
  • Toimiston antamat lausunnot ajalta 12.10.-6.11.2023

 

Maakuntahallituksen esityslista