Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

23.05.2022

Maakuntahallituksen kokoustiedote

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus piti kokouksen Oulussa maanantaina 23. toukokuuta. Maakuntajohtaja Pauli Harju nosti edunvalvonta-asioissa esiin oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) valmistelutilanteen ja Euroopan komissiolta saadun palautteen, TE-palvelut 2024 -uudistuksen valmistelutilanteen sekä Hanhikiven ydinvoimalahankkeen keskeyttämisen työllisyysvaikutukset.

Energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan valmistelu etenee

Maakuntahallitus hyväksyi periaatteet Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan valmisteluvaiheen jatkovalmistelun pohjaksi. Vaihemaakuntakaavan tärkein taustaselvitys on TUULI-hanke, joka tuottaa uutta tietoa Pohjois-Pohjanmaan alueen soveltuvuudesta tuulivoimatuotantoon ja etsii ratkaisuja ympäristökysymysten ratkaisemiseen. TUULI-hankkeen aikana on toteutettu kattavat vuorovaikutusmenettelyt ja eri sidosryhmien näkemykset on otettu huomioon. Hankkeen aikana käydyt menettelyt eivät kuitenkaan korvaa maakuntakaavaprosessin aikana toteutettavaa vuorovaikutusta. Vaihemaakuntakaavan aikana osallistamisen kautta maakunnan jäsenkunnilla ja eri toimijoilla on mahdollista sitoutua yhteisiin periaatteisiin ja tuulivoimarakentamista ohjaaviin suunnittelumääräyksiin. Maakuntakaavoituksen jälkeen alueiden lopullinen toteutus ratkaistaan kuntakaavoituksessa ja YVA-menettelyissä.

Energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan kokonaisuutta esitellään maakuntavaltuustolle 13.6.2022 ja maakuntahallitus käsittelee vaihemaakuntakaavan valmisteluaineistoa 21.6.2022. Vaihemaakuntakaava etenee ehdotusvaiheeseen loppuvuodesta 2022, jolloin laaditaan maisemaselvitys, maakotkan elinympäristömalliselvitys ja liikennöitävyys-/erikoiskuljetusselvitys sekä arvioidaan tuulivoima-alueiden yhteisvaikutukset.

Energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavasta lisätietoa antaa suunnittelujohtaja Markus Erkkilä p. 040 685 4045.

Pohjois-Pohjanmaan liiton kehittämisrahaston säännöt uusitaan

Pohjois-Pohjanmaan liiton kehittämisrahasto perustettiin vuonna 2013. Kehittämisrahastolle on valmisteltu uudet säännöt, jossa on tarkennettu rahaston käyttötarkoitusta ja rahoituksen myöntämisen perusteita. Päätösvaltaa on päivitetty siten, että maakuntajohtaja päättää kehittämisrahaston käytöstä 60 000 euroon saakka. Tätä suurempien summien osalta rahaston käytöstä päättää maakuntahallitus. Maakuntavaltuustolle esitetään, että se hyväksyy käyttöön uudet säännöt.

Pohjois-Pohjanmaan liiton kehittämisrahasto turvaa liiton maksukykyä

Maakuntavaltuustolle esitetään, että kehittämisrahastoon siirretään 500 000 euroa. Maakuntavaltuusto on hyväksyessään Pohjois-Pohjanmaan liiton strategian vuosille 2020–2024 asettanut maakuntaliitolle vaativia kehittämishaasteita. Pystyäkseen toimimaan asetettujen strategisten tavoitteiden ja tuleville vuosille asetettujen toiminnallisten tavoitteiden mukaisesti liitto hankkii toiminnan toteuttamiseksi hankerahoitusta. Lähes kaikki hankerahoitus vaatii organisaatiolta omarahoitusosuuden, joista osa katetaan kehittämisrahastosta talousarvion tasapainottamiseksi. Rahaston avulla voidaan turvata liiton maksukyky koskien liiton toteuttamien hankkeiden omarahoitusosuuksia.

Jäsenmuutoksia maakuntahallituksessa

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että Eija-Riitta Niinikoskelle (kesk, Nivala) myönnetään ero maakuntahallituksen jäsenyydestä ja Reetta Tuovinen-Salolle (kesk, Utajärvi) maakuntahallituksen varajäsenyydestä sekä maakuntahallitukseen valitaan uusi jäsen ja varajäsen toimikauden loppuajaksi.

Pohjois-Pohjanmaan TE2024 -hanke tukee kuntien valmistautumista TE-uudistukseen

TE-palvelut on tarkoitus siirtää kuntien vastuulle vuoden 2024 aikana. Pohjois-Pohjanmaan liitto on valmistellut kuntien, TE-toimiston ja ELY-keskuksen edustajien kanssa hankehakemuksen tukemaan kuntien valmistautumista uudistukseen. TEM myönsi Pohjois-Pohjanmaan liitolle rahoituksen hankkeeseen, joka tuottaa Pohjois-Pohjanmaan kunnille tietoa uudistuksesta ja tukee kuntien valmistautumista. Hankkeessa laaditaan kuntakohtainen nykytilanteen kartoitus työllisyyden hoitamiseen käytetystä rahoituksesta, palveluista ja henkilöstöstä. Tavoitteena on Pohjois-Pohjanmaan kuntien hyvät, tasavertaiset ja tasalaatuiset valmiudet uudistukseen. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 501 886 euroa. Hankkeen omarahoitus 50 189 euroa katetaan Pohjois-Pohjanmaan liiton kehittämisrahastosta, jolloin Pohjois-Pohjanmaan liitto maksaa omarahoitusosuuden kuntien puolesta.

Ohjelmakaudella 2014–2020 rahoitettu melkein 250 hanketta

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta rahoitettujen hankkeiden toteuttaminen päättyy pääsääntöisesti vuoden 2022 lopussa. Ohjelmakauden aikana Pohjois-Pohjanmaan liitto on järjestänyt 17 hakukierrosta ja rahoittanut 245 hanketta, joista käynnissä on vielä 76. Toimintalinjojen 1 (Pk-yritystoiminnan kilpailukyky) ja TL 2 (Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen) rahoitus on 90 miljoonaa euroa. Keväällä 2021 kohdennettua REACT-EU-rahoitusta myönnettiin 6,6 miljoonaa euroa.

Lyhyesti

  • Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2021 merkittiin tiedoksi.
  • Pohjois-Pohjanmaan liiton tietoturva- ja tietosuojasääntö hyväksyttiin. Sääntö määrittää periaatteet, toimintatavat ja vastuut, joita noudatetaan Pohjois-Pohjanmaan liiton tietoturva- ja tietosuojatyön toteuttamisessa ja kehittämisessä. Sääntö toimii perustana toimintaohjeille.
  • Jatkossa osavuosikatsaukset annetaan maakuntahallitukselle neljä kertaa vuodessa. Maaliskuun ja syyskuun tilanteiden osavuosikatsauksissa maakuntahallitukselle raportoidaan keskeiset talouden tunnusluvut. Kesäkuun ja joulukuun tilanteiden osavuosikatsauksissa raportoidaan tunnuslukujen lisäksi yksityiskohtaisemmin toiminnan toteutumisesta.
  • Vuoden 2022 ensimmäisen osavuosikatsaus merkittiin tiedoksi.
  • Pohjois-Pohjanmaan liitossa otetaan käyttöön viidennen rakennerahastokauden alettua ja rahoitushakujen avauduttua uusi hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus. Nyt käyttöönotettava kuvaus on arvioitavana työ- ja elinkeinoministeriössä ja lopullista hyväksyntää odotetaan loppuvuodesta 2022.

 

Lisätiedot: maakuntahallituksen puheenjohtaja Jussi Ylitalo, p. 045 160 6466