Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

25.04.2022

Maakuntahallituksen päätöksiä

Maakuntahallitus piti hybridikokouksen maanantaina 25.4.2022. Kokouksessa käytiin vilkas lähetekeskustelu TUULI-hankkeen sijainohjausmallista ja sen kytkeytymisestä energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavaan sekä valtion väyläverkon investointiohjelmasta vuosille 2023–2030.

TUULI-hankkeen sijainninohjausmalli tunnistaa potentiaaliset tuulivoima-alueet

Pohjois-Pohjanmaan liiton TUULI-hankkeessa tuotetaan uutta tietoa Pohjois-Pohjanmaan alueen soveltuvuudesta tuulivoimatuotantoon ja etsitään ratkaisuja toimialan ympäristökysymysten ratkaisuun.  Maaliskuussa 2022 Pohjois-Pohjanmaalla on rakennettu yhteensä 408 voimalaa, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti on 1482 MW. Luvitettua tuulivoimaa on maakunnassa noin 2658 MW. Vireillä olevissa tuulivoimakaavoissa on suunnitteilla yli 6000 MW lisää kapasiteettia. TUULI-hankkeen sähkönsiirtoselvityksen tulosten perusteella vireillä olevat hankkeet pystytään pääosin liittämään olemassa olevaan tai suunniteltuun sähköverkkoon. Sijainninohjausmallissa on tunnistettu tuulivoimarakentamiseen soveltuvia alueita ja määritelty alueita, jotka ovat mahdollisia potentiaalisia tulevaisuuden tuulivoima-alueita. Paikkatietoanalyysin tuloksena syntyi 251 aluetta, joista 10 sijaitsee merialueella ja 241 maa-alueella. Sijainninohjausmallin alueiden rajaukset tarkentuvat maakuntakaavassa ja myöhemmin mahdollisessa yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. TUULI-hankkeen selvitysten ja sijainninohjausmallin tulokset ovat maakuntakaavakartalla ja muissa kaava-asiakirjoissa esitettävän tuulivoimaohjauksen lähtökohtina.

Väyläverkon investointiohjelma jättää pohjoisen Suomen huomioimatta

Väylävirasto on laatinut osana Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman toimeenpanoa toisen valtion väyläverkon investointiohjelman, jota päivitetään vuosittain ennen seuraavan vuoden talousarviovalmistelua. Ohjelma sisältää isoja kehittämishankkeita, isoja peruskorjaushankkeita ja hankekokonaisuuksia sekä pienempiä parantamishankkeita. Käydyssä keskustelussa painotettiin, että ohjelma jättää täysin huomioimatta koko pohjoisen Suomen asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeet. Pohjois-Suomessa on meneillään ja vireillä merkittäviä elinkeinoelämän investointeja ja tämän tulee näkyä painokkaasti väyläverkon investointiohjelmassa. Energiatalouteen liittyvä voimakas murros edellyttää välittömiä investointeja väyläinfraan Pohjois-Pohjanmaalla ja Pohjois-Suomessa. Ohjelma ei myöskään toteuta Unionin liikennepoliittisia tavoitteita Pohjois-Suomen osalta. Suomen 12-vuotinen suunnitelma ja väylärahoitus tulee nähdä saumattomana osana TEN-T-verkkojen kehittämistä.

Muita asioita

 • Esiin tuodut edunvalvontaasiat: Karelia CBC:n tilanne ja Partnerships for Regional Innovation -pilottihaku.
 • Suunnittelujohtajan virkavaali vahvistettiin. Markus Erkkilä aloitti suunnittelujohtajan virassa 25.4.2022.
 • Ilpo Tapanisen virkanimike muutettiin strategiapäälliköksi.
 • Laskujen hyväksyjät hyväksyttiin.
 • Hyväksyttiin sopimus Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027-ohjelman jatkotoimenpiteitä koskevien tehtävien kokoamisesta Pohjois-Pohjanmaan.
 • Edellä mainittujen tehtävien hoitamista varten perustettiin lakimiehen virka.
 • Maakuntahallitus päättää keskeyttää Jems-ohjelmiston ”Installation, hosting and support of Jems – Joint electronic monitoring” -hankinnan. Hankinta oli sidoksissa Interreg NEXT -ohjelmien toteuttamiseen.
 • Tiera-palvelujen käyttöönoton loppuraportti hyväksyttiin.
 • Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuustojen yhteistyötä selvitetään.
 • Pohjois-Pohjanmaan ilmastotyön neuvottelukuntaan Oulun yliopiston edustajaksi nimettiin Eva Pongracz ja hänelle henkilökohtaiseksi varaedustajaksi Arja Rautio.
 • Maakuntahallituksen kokousaikataulu syyskaudella 2022 päätettiin.
 • Kansainvälisten asioiden päällikkö Hanna Honkamäkilä esitteli Itämeri-strategian matkailun koordinaatiota.

Lisätiedot

maakuntahallituksen puheenjohtaja Jussi Ylitalo, p. 045 160 6466