Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tiedotteet

16.11.2020

Maakuntahallituksen päätöksiä 16.11.2020

Talous- ja toimintasuunnitelma 2021–2023 ja talousarvio 2021 etenevät maakuntavaltuustoon

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2021–2023 ja talousarvion 2021. Talousarvio on tasapainotettu ja vuoden 2021 tilikauden tulos on 0 euroa. Tehdyt talousarviotarkistukset kohdentuvat henkilöstön palkkakustannuksiin, tilaisuuksien järjestämiseen varattuihin määrärahoihin sekä tulosalueiden palveluiden ostoihin ja muihin toimintakuluihin. Toiminnallisiin tavoitteisiin pääseminen edellyttää joihinkin toimintoihin jäsenkuntalaskutuksen ulkopuolisen rahoituksen hankkimista.

Kehittämisrahastoon siirretään varoja

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että taseen yli-/alijäämätililtä siirretään 300 000 euroa Pohjois-Pohjanmaan liiton kehittämisrahastoon. Jotta liitto pystyy toimimaan asetettujen strategisten tavoitteiden ja tuleville vuosille asetettujen toiminnallisten tavoitteiden mukaisesti, liitto hankkii toiminnan toteuttamiseksi hankerahoitusta. Lähes kaikki hankerahoitus vaatii omarahoitusosuuden. Osa liiton toteuttamien uusien hankkeiden omarahoitusosuuksista esitetään katettavaksi kehittämisrahastosta.

Merialuesuunnitelman hyväksyminen

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy Selkämeren pohjoisosan, Merenkurkun ja Perämeren alueen merialuesuunnitelmaehdotuksen Pohjois-Pohjanmaan toimialueen osalta: Päätös tulee voimaan, kun Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Lapin maakuntavaltuustot ovat tehneet vastaavat hyväksymispäätökset. Hyväksytyt merialuesuunnitelmat toimitetaan ympäristöministeriöön, joka raportoi ja toimittaa merialuesuunnitelmat EU:n komissiolle. Kaikki merialuesuunnitelma-aineisto on digitaalista. Suunnitelmaehdotus ja muut aineistot ovat verkkosivuilla  www.merialuesuunnitelma.fi.

Hallintosääntöön muutoksia

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy esitetyt muutokset Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosääntöön. Hallintosäännön päivittäminen on tullut ajankohtaiseksi tiedonhallintaa ja asiakirjahallintoa koskevan lainsäädännön vuoksi. Samalla päivitetään hallintosääntö vastaamaan organisaation nykyhetken tarpeita toiminallisuuden osalta ja tehdään tarvittavia termillisiä muutoksia.

Pohjois-Pohjanmaan liiton perussopimuksen muutokset on hyväksytty

29 jäsenkuntaa on hyväksynyt muutetun perussopimuksen. Päivitetty perussopimus astuu voimaan 16.11.2020. Maakuntavaltuustolle hyväksytty perussopimus annetaan tiedoksi. Perussopimukseen tehtiin muutoksia kuntavaalien ajankohdan vaihtumisen vuoksi. Vuoden 2017 kuntavaaleista lähtien vaalit järjestetään huhtikuun kolmantena sunnuntaina. Perussopimuksen muutos koskee Pohjois-Pohjanmaan liiton edustajainkokouksen järjestämisajankohtaa. Samassa yhteydessä on tarkistettu perussopimusta vastaamaan voimassa olevaa aluekehitys- sekä maankäyttö- ja rakennuslakia.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2022–2025 valmistelu etenee

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se käy evästyskeskustelun Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmatyön 2022–2025 valmistelusta. Maakuntahallituksen käsittelemän maakuntaohjelman työsuunnitelman mukaisesti maakuntavaltuustolle annetaan aloitettuun valmisteluun liittyvä katsaus.

Älykkään erikoistumisen strategiasta käytiin evästyskeskustelu

Maakuntahallitus kävi evästyskeskustelun Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategiasta. Strategia on valmisteltu yhteistyössä sidosryhmien kanssa tämän vuoden aikana. Strategialla tähdätään tutkimuksen ja osaamisen muuntamiseen innovaatioiksi elinkeinoelämän tarpeisiin vastaamalla sekä digitalisaation tehokkaampaan hyödyntämiseen. Älykkään erikoistumisen toimeenpanon onnistuneisuutta ja vaikuttavuutta tullaan mittaamaan seuraamalla TKI-toiminnan ja elinkeinojen kehitystä sekä hanketoiminnan vaikuttavuutta.

Euregio Karelia yhteistyöstrategia 2021–2027

Maakuntahallitus kävi lähetekeskustelun Euregio Karelian yhteistyöstrategian 2021–2027 painopisteistä ja evästi Euregio Karelian hallituksen jäseniä hyväksymiskäsittelyyn. Yhteistyöstrategia toimii strategisena suunnannäyttäjänä uuden EU:n ohjelmakauden Karelia CBC 2021–2027-ohjelman valmistelussa ja toteuttamisessa alueella. Tavoitteena on, että uusi strategia valmistuu marraskuussa 2020. Euregio Karelia on Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Pohjois-Karjalan maakuntien ja Karjalan Tasavallan välinen yhteistyöelin, jonka toiminnan perustana on jäsenalueiden yhteinen tahto parantaa väestönsä elinolosuhteita rajanylittävän yhteistyön avulla. Tärkein rahoitusinstrumentti Euregio Karelian alueella on EU:n, Suomen ja Venäjän valtioiden yhteisesti rahoittama Karelia CBC -ohjelma 2021–2027, jonka valmistelu on parhaillaan käynnissä.

Lausunto hallinto-oikeudelle maakuntahallituksen päätöksestä tehdystä valituksesta

Oulunkaaren kuntayhtymä on tehnyt valituksen Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen maakuntahallituksen päätöksestä, jolla on hylätty Oulunkaaren kuntayhtymän tekemä oikaisuvaatimus. Oulunkaaren kuntayhtymä on vaatinut Oulunkaaren ja Koillismaan kasvu- ja vientikokeiluverkosto – OK#Kasvuverkosto -hankkeen viimeisen maksatushakemuksen hyväksymistä. Viimeinen maksatushakemus on kokonaisuudessaan hylätty, koska hakemusta ei ole jätetty viranomaiskäsittelyyn EURA 2014 -järjestelmässä neljän kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä kuten alueiden kehittämisestä ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun asetuksessa edellytetään. Maakuntahallituksen hyväksymässä lausunnossa Pohjois-Pohjanmaan liitto toteaa, että valituksessa ei ole esitetty seikkoja, jotka antavat aihetta muuttaa päätöstä, vaan valitus tulee hylätä kokonaisuudessaan.

Pohjois-Pohjanmaan digitukihanke jatkuu

Pohjois-Pohjanmaalla on kehitetty alueellista digitukea vuodesta 2018 lähtien ja nykyisen hankkeen toteuttamisaika on 1.11.2020–31.10.2021. Pohjois-Pohjanmaan digituen jatkohankkeen kokonaisbudjetti on 185 000 euroa. Hankkeen painopisteenä on maakunnallisen digitukiverkoston toiminnan kehittämisen jatkaminen, jotta verkosto voi edistää alueellisen digituen tarjontaa ja parempaa saatavuutta. Tavoitteena on kytkeä digituki osaksi maakunnallista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä. Jatkohankekaudella toteutetaan digituen kuntakiertue, jolla tuetaan kuntia oman digituen kehittämisessä ja tarjonnassa.

Muutokset Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuuston kokoonpanossa

Kuntien nuorisovaltuustojen kokoonpanoissa on tapahtunut muutoksia. Lisäksi Vaalan kunta on tulossa mukaan maakunnan nuorisovaltuustotoimintaan. Maakuntahallitus nimesi Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuustoon jäseneksi Sanni Vuolletin ja hänen varalleen Joni Priuskan (Kalajoki), varajäseneksi Ville Tanskan (Merijärvi), jäseneksi Pirre Suorsan (Vaala), varajäseneksi Stella Jolkinin (Utajärvi) sekä jäseneksi Selja Sorosen ja hänen varalleen Otto Sorosen (Taivalkoski).

Pohjois-Pohjanmaan liiton esitys Suomen Kestävän kasvun ohjelmaan

Valtiovarainministeriön johdolla laaditaan parhaillaan Suomen kestävän kasvun ohjelmaa EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen rahoituksen kohdentamiseksi. Suomen osuuden arvioidaan olevan avustuksina noin 2,3 mrd. euroa. Ohjelma tehdään yhteistyössä kansallisten ja alueellisten toimijoiden kesken. Alustava suunnitelma laaditaan tänä vuonna mennessä ja lopullinen ohjelma toimitetaan EU:n komissiolle huhtikuun 2021 loppuun mennessä. Pohjois-Pohjanmaan liitto on koonnut maakunnan esityksen varojen käytöstä. Pohjois-Pohjanmaan esityksen kolme kärkikokonaisuutta ovat: tutkimusinfrastruktuuri tehostamassa TKI-toimintaa ja kasvua, hiilineutraali teollisuus ja liikenne sekä digisiirtymä.

Lyhyesti

  • Maakuntahallitus hyväksyi Pohjois-Pohjanmaan liiton etätyöohjeen. Ohjeen päivittäminen tuli ajankohtaiseksi uusien tietojärjestelmien käyttöönoton vuoksi. Sähköinen töajanseurantajärjestelmä mahdollistaa työajanseurannan myös etätyössä, jossa noudatetaan tavanomaista päivittäistä työaikaa liukuvan työajan puitteissa.
  • Maakuntahallitus lakkautti taloussihteerin toimen, joka on jäänyt tyhjäksi taloussihteerin siirryttyä hoitamaan asiantuntija, taloushallinto-virkaa 1.11.2020 alkaen. Pohjois-Pohjanmaan liiton siirrettyä taloushallinnon palvelut Monetra Oulu Oy:lle taloushallinnon henkilöstön tarve on vähentynyt ja toinen taloushallinnon vakanssi voidaan lakkauttaa.
  • Pohjois-Pohjanmaan liitto on toiminut kuluvalla ohjelmakaudella välittävänä toimijana Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 rakennerahasto-ohjelmassa. Pohjois-Suomen koordinoivana liittona on toiminut Lapin liitto. Kainuun liitto, Keski-Pohjanmaan liitto, Lapin liitto ja Pohjois-Pohjanmaan liitto ovat tehneet sopimuksen koordinoivan liiton tehtävistä ja koordinaatioon varattavasta maksuosuudesta, joka otetaan pois teknisestä tuesta. Sopimus päättyy 31.12.2020. Uutta sopimusta valmistellaan siten, että sopimus tulisi voimaan 1.1.2021.