Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

14.03.2023

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen kokoustiedote 14.3.2023

Maakuntahallitus kokoontui tiistaina 14. maaliskuuta Oulussa. Edunvalvonta-asioissa maakuntajohtaja Markus Erkkilä esitteli lentoliikenteen tilannekatsauksen.

Tilinpäätös ja toimintakertomus hyväksyttiin

Maakuntahallitus hyväksyi Pohjois-Pohjanmaan liiton tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Vuoden 2022 tilikauden tulos on 84 342,90 euroa ylijäämäinen. Tilinpäätös ja toimintakertomus etenevät maakuntahallituksen kokouksesta toukokuun maakuntavaltuustoon käsiteltäväksi.

Vaikka toimintaympäristö on kokenut mullistuksen, voidaan Pohjois-Pohjanmaan liiton tavoitteiden istuneen hyvin muutokseen. Länsiyhteyksien vahvistaminen edunvalvonnassa ja kansainvälisessä yhteistyössä, energiaomavaraisuuden kasvattamien maakuntakaavoituksessa tuulivoiman avulla sekä vihreän siirtymän tukeminen koheesiopolitiikan välineillä vastaavat hyvin geopolitiikan muutoksen mukanaan tuomiin haasteisiin, painotti maaliskuun lopussa vapaalle siirtyvä Pauli Harju maakuntajohtajan katsauksessa.

Lohi Iijokeen -hanke

Projektipäällikkö Mirko Laakkonen esitteli Iijoen hankekokonaisuutta. Iijoen vaelluskalojen luonnonkierron palauttamista on edistetty useiden hankkeiden, tutkimuksen ja viranomaistyön avulla. Iijoen otva -hankkeessa (2015–2018) muodostettiin kaikkien keskeisten vesistön käyttöön ja hoitoon vaikuttavien tahojen yhteinen näkemys Iijoen vesistön tulevaisuudesta ja vesistön arvoa kasvattavista keinoista. Iijoen vaelluskalakärkihankkeen (2017–2020) ja Iijoen vaelluskalahankkeen (2020–2022) tuloksena Iijoen Haapakoskelle on rakennettu Suomen ensimmäinen smolttien alasvaellusreitti.

Lohi Iijokeen -hankkeessa (2022–2024) toteutetaan mittava smolttien telemetriaseurantatutkimus Haapakoskella/Pahkakoskella, koekäytetään ja kehitetään alasvaellusväylää sekä järjestetään smolttien vedenalainen kameraseuranta, aloitetaan smolttien ylisiirrot sekä tuotetaan Iijoen jokiluontoa ja kalastoa esittelevä video. Hankkeessa jatketaan nousukalojen ylisiirtoja, pienpoikasten istuttamista ja Raasakan voimalaitospadon ohitusratkaisun edistämistä.

Lohi Iijokeen -hanketta rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan liitto, Luonnonvarakeskus, PVO-Vesivoima Oy, Lapin ELY-keskus, maa- ja metsätalousministeriö, Ii, Oulu, Pudasjärvi, Taivalkoski, Kuusamo ja Iijoen kalatalousalue. Hanketta toteuttavat virkatyönä myös Metsähallitus ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hanke toteutetaan 1.9.2022–31.8.2024 ja sen kokonaisbudjetti on 902 000 euroa. Pohjois-Pohjanmaan liitto hallinnoi 620 000 euron osuutta ja Luonnonvarakeskus 282 000 euron osuutta. Hanke on saanut rahoitusta maa- ja metsätalousministeriön NOUSU-ohjelmasta.

Pohjois-Pohjanmaan huoltovarmuuden ja kokonaisturvallisuuden edistäminen aluekehittämisen keinoin

Pohjois-Pohjanmaan liitto on hakenut hanketta maakunnan huoltovarmuuden ja kokonaisturvallisuuden edistämiseksi. Hankkeen kesto on 1.3.–30.9.2023 ja kokonaiskustannusarvio on 35 000 €. Hankkeelle on haettu 28 000 € kansallista AKKE-rahoitusta. Hankkeen omarahoitusosuuteen on tarkoitus käyttää Pohjois-Pohjanmaan liiton kehittämisrahaston varoja.

Kokonaisturvallisuus on suomalaisen varautumisen yhteistoimintamalli, jossa yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista huolehditaan viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten yhteistyönä. Pohjois-Pohjanmaan liitto on lakisääteinen aluekehitysviranomainen, joten on luontevaa, että maakuntaliitto tarkastelee huoltovamuuden ja kokonaisturvallisuuteen liittyvien asioiden tukemista aluekehittämisen sisältöjen, toimeenpanon ja välineiden kehittämisen ja kohdentamisen näkökulmista. Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman painopistevalinnoilla on lukuisia yhtymäpintoja kokonaisturvallisuuteen ja huoltovarmuuteen.

Hankkeen tuloksena syntyy Pohjois-Pohjanmaan aluekehittämisen toimeenpanosuunnitelma huoltovarmuuden ja kokonaisturvallisuuden näkökulmasta.

Lyhyesti

  • Maakuntahallitus totesi, että maakuntavaltuuston päätökset ovat syntyneet säädetyssä järjestyksessä, maakuntavaltuusto ei ole ylittänyt toimintavaltaansa eivätkä päätökset ole lainvastaisia sekä päätti panna maakuntavaltuuston päätökset täytäntöön.
  • Maakuntahallitus hyväksyi Osuuskunta Team Kalan toteuttamaan elävien merilohien ja -taimenien pyydystämisen ja ylisiirron Iijoella vuonna 2023. Hankinnan kokonaiskustannus on enintään 63 900 euroa.
  • Pohjois-Pohjanmaan liiton tiedonohjaussuunnitelma vahvistettiin käyttöön.
  • Pohjois-Pohjanmaan kylät ry:n toiminnanjohtaja Esa Aunola nimettiin maakunnan yhteistyöryhmän jäseneksi järjestöneuvottelukunnan edustajaksi ja hänen varajäsenekseen nimettiin Heli Hietala (Suomen 4H liitto ry, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu).
  • Maakuntajohtajan päätökset ajalta 4.2.-3.3.2023
  • Toimiston antamat lausunnot ajalta 4.2.-3.3.2023