Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Uutiset

27.09.2022

Pohjois-Pohjanmaan liitto linjasi hallitusohjelmatavoitteensa

Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitus linjasi kokouksessaan 26. syyskuuta Pohjois-Pohjanmaan liiton tavoitteet vuoden 2023 hallitusohjelmaneuvotteluihin.   

Maakuntahallitus painottaa pohjoisia ratkaisuja huoltovarmuuteen, maatalouteen, ilmastoon ja elintarviketalouteen. Suomen maatalouden toimintaedellytykset tulee huomioida entistä vahvemmin tulevalla hallituskaudella. Maatalouden toimintaympäristön tukirakenteiden on tuettava aktiivista ja kestävää tuotantoa. Tämä edellyttää vahvaa ja proaktiivista vaikuttamista EU-politiikkaan ja ymmärryksen lisäämistä alueelle erityisissä maa- ja metsätalouteen liittyvissä kysymyksissä, ja niiden merkityksestä ja suhteesta voimassa oleviin ilmastotavoitteisiin.   

Korkeakoulut ekosysteemeineen toimivat alueidensa innovaatiomoottoreina. Riittävällä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen perusrahoituksella mahdollistetaan maailmanluokan innovaatiot sekä varmistetaan pitkäjänteinen tutkimus- ja opetustyö Pohjois-Pohjanmaalla.  

Pohjois-Pohjanmaa on avain Suomen energiamurroksessa. Hallitusohjelmassa on tunnistettava alueen merkitys uusiutuvassa ja kestävässä energiatuotannossa ja turvattava energian ja raaka-aineiden saatavuus alueella. Pohjoisia investointeja vihreän vedyn ja biokaasun tuotantolaitoksiin, sähkön varastointiin sekä sähkön tuotannon tasaamiseen on nopeutettava merkittävillä tukitoimilla. Pohjoiseen on syntymässä tuulivoimaklusterin osaamiskeskittymä palvelemaan kansallisia tarpeita ja sektorin TKI-toimintaa tulee tehostaa alueella.   

Yhtenä kärkitavoitteena on pohjoisen saavutettavuuden turvaaminen porttina länteen. TEN-T-ydinverkkoon kuuluvat päärata, valtatie 4 sekä yhteydet satamiin ja edelleen satamien ja lentoaseman kautta ovat kansallisen huoltovarmuuden, puolustuksen ja pohjoisen kilpailukyvyn perusta. TEN-T-ydinverkon toteutukseen tulee osoittaa kehys valtion väyläverkon investointiohjelmassa. Maakuntahallitus vaatii tienpidon rahoitustason korottamista huomioiden alkutuotanto, huoltovarmuus ja teollisuuden tarpeet myös alemman asteen tieverkolla. Laajakaista- ja digipalvelurahoitus on varmistettava.   

Kulttuurin pohjoisia merkityksiä tulee vahvistaa. Oulun kulttuuripääkaupunkivuosi 2026 toteutetaan seuraavalla hallituskaudella. Tämä tulee hyödyntää mahdollisuutena aloittaa kulttuurin ilmastonmuutos koko Pohjois-Pohjanmaalla. Kulttuuripääkaupunkivuosi toimii vipuvartena luovien alojen ja luovan teollisuuden kehittämisessä maakunnassa.   

EU:n seuraavan ohjelmakauden valmistelussa Suomen hallituksen on turvattava Pohjois- ja Itä-Suomen alueelliset kehittämistarpeet sekä kansallisessa että EU-valmistelussa. Pohjois- ja Itä-Suomella on muusta Suomesta poikkeava Suomen EU-liittymissopimukseen kirjattu erityisasema. Olennaista Suomen kannalta on koheesiopolitiikan perusrahoituksen ja pohjoisten harvaan asuttujen alueiden erityistuen turvaaminen Pohjois- ja Itä-Suomen erityishaasteet huomioiden.  

Lisäksi maakuntien liittojen rooli ja tehtävät tulee aluekehittämisen, alueiden käytön, strategisen suunnittelun sekä kehittämisrahoituksen osalta turvata lainsäädännöllisin linjauksin mukaan lukien tuleva alueidenkäyttölaki.