Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Uutiset

31.03.2023

Väärinkäytösten ilmoituskanava otetaan käyttöön 1.4.2023

Pohjois-Pohjanmaan liitto ottaa 1.4.2023 käyttöön väärinkäytösten ilmoituskanavan. Kanavan tarkoitus on tuoda esiin epäkohtia sekä taata kaikille ilmoituksille tasapuolinen ja yhdenmukainen käsittely. Kaikkien yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioiden, jotka työllistävät vähintään 50 henkilöä, on lain mukaan otettava käyttöön kyseinen kanava. Kanavan käyttöönotto perustuu EU:n whistleblower-direktiiviin ja vuoden alussa voimaan tulleeseen kansalliseen ilmoittajansuojelulakiin

Pohjois-Pohjanmaan liiton sisäinen ilmoituskanava on tarkoitettu Pohjois-Pohjanmaan liiton henkilöstön käyttöön, ja ilmoitus väärinkäytöksestä tehdään ensisijaisesti kyseiseen ilmoituskanavaan. Ilmoitus on mahdollista tehdä tietyissä lain edellyttämissä tilanteissa myös oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ulkoiseen ilmoituskanavaan tai suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle.

Pohjois-Pohjanmaan liiton nettisivujen kautta vapaaehtoiseen ilmoituskanavaan voivat tehdä ilmoituksen myös esimerkiksi hankerahoituksen hakijat sekä Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoittamien ja toteuttamien hankkeiden toteutukseen osallistuvat tahot. Lisäksi ilmoituksen ilmoituskanavaan voivat tehdä Pohjois-Pohjanmaan liittoon uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman aikana keskitettyjen jatkotoimenpiteiden osalta Lapin, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Satakunnan, Pirkanmaan ja Etelä-Karjalan maakuntien liittojen vastaavat tahot.

Ilmoittajansuojelulain soveltaminen ilmoittajaan ja ilmoitukseen arvioidaan tapauskohtaisesti lain soveltamisedellytykset huomioon ottaen. Ilmoittajansuojelun edellytyksenä on se, että ilmoittaja ilmoittaa työssä tai työnsä yhteydessä havaitusta väärinkäytöksestä; ja ilmoittajalla on ilmoittamishetkellä perusteltu syy uskoa rikkomista koskevan tiedon pitävän paikkansa, ja että rikkomista koskeva tieto kuuluu ilmoittajansuojelulain soveltamisalaan.

Ilmoituksen tekijällä ei tarvitse olla täysin varmaa tietoa asiasta, mutta ilmoitus on tehtävä vilpittömin mielin. Tahallisten perättömien ilmoitusten tekeminen on ehdottomasti kielletty.

Nimen ja yhteystiedon voi antaa ilmoitusta tehdessä, mutta ilmoituksen voi myös tehdä täysin anonyymisti tietosuojatun ilmoituskanavan kautta.

Kanavan palvelun tuottaa ulkopuolinen riippumaton palveluntarjoaja Easywhistle Oy. Se vastaa kanavan teknisestä toteutuksesta ja pitää huolta siitä, että ilmoittajan anonymiteetti on turvattu, ilmoituksen tiedot hyvin suojattu ja järjestelmä täyttää vaativimmat tietosuojakriteerit. Lisätietoja osoitteessa https://www.easywhistle.com/users.

Ilmoitetut epäilyt käsitellään ja tutkitaan luottamuksellisesti, puolueettomasti sekä riippumattomasti eikä mahdollisiin seuraamustoimiin ryhdytä ennen tutkinnan valmistumista. Ilmoituksesta ja siihen liittyvästä tutkinnasta saavat tietoa ainoastaan henkilöt, jotka sitä ehdottomasti tutkinnan suorittamiseksi tarvitsevat tai tieto on tarpeen antaa muussa lainsäädännön edellyttämässä tilanteessa.

Pääset tästä linkistä ilmoituskanavaan

Ilmoituskanava löytyy myös Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivuilta

Asiasanat:

ilmoituskanava