Ajankohtaista
 

8.3.2018

Uusi sähköinen kartta-alusta kokoaa tietoa Iijoen vesistöalueesta – kansalaisten havainnot mukaan

Iijoelle on avattu uusi jokiwikialusta. Iijoki-wiki on Suomen ympäristökeskuksen kehittämä, Järvi-meriwikiin perustuva Iijoen vesistöalueen oma kansalaistiedealusta.

Iijoki-wikistä löytyy ympäristöhallinnon ylläpitämää tietoa Iijoen vesistöalueen järvistä ja joista. Lisäksi kuka tahansa voi tallentaa alustalle havaintoja, valokuvia ja paikkamerkintöjä. Sivustolla on myös mahdollisuus jättää näkemyksiä uuden palvelun edelleen kehittämisestä.

"Tämä on wikien perusajatuskin. Luodaan yhdessä hienoa sisältöä toisen työtä kunnioittaen ja kehittäen", kertoo alustan laatinut Matti Lindholm Suomen ympäristökeskuksesta.

Iijoki-wiki on toteutettu osana kolme vuotta kestävää EU-rahoitteista Iijoen otva -hanketta. Hanketta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan liitto ja osatoteuttajana toimii Luonnonvarakeskus. Hankkeen Vesistövisio-osuudesta vastaavat Pöyry Finland Oy, Akordi Oy ja Mapita Oy. Iijoki-wikiä ylläpidetään osana Järvi-meriwikiä Suomen ympäristökeskuksessa. Sitä hyödynnetään Iijoen tietoalustana ja Iijoen vesistövision tavoitteiden seurannan välineenä.

Iijoki-wiki löytyy osoitteesta:  https://www.jarviwiki.fi/iijokiwiki/

Otva-hankkeen nettisivut:  https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/aluesuunnittelu/iijoen_otva

Lisätietoja Iijoki-wikin laatimisesta:
Kalle Reinikainen, Pöyry Finland Oy, puh. 050 590 7640, kalle.reinikainen(at)poyry.com

Lisätietoja Iijoen otva -hankkeesta:
Mirko Laakkonen, projektipäällikkö, Iijoen otva -hanke, Pohjois-Pohjanmaan liitto, puh. 040 685 4036, mirko.laakkonen(at)pohjois-pohjanmaa.fi

 

Kuva: Iijoelle on luotu oma jokiwikialusta.

27.2.2018

Vesistövisio luo suunnan Iijoen arvon nostamiseksi

 

Kuva: Petri Voutilainen. Otva-hankkeessa on visioitu Iijoen tulevaisuutta.

Iijoen valuma-alueen toimijoista koottu neuvottelukunta on työstänyt yhteistä vesistövisiota ja visio on nyt saatu valmiiksi. Visiotyössä tunnistettiin viisi Iijoen arvon nostamisen kannalta tärkeää osa-aluetta: Vuorovaikutus ja viestintä, Vaelluskalat, Veden laatu ja valuma-alue, Vetovoima ja elinkeinot sekä Virkistyskäyttö ja asumisviihtyvyys.

´Viiden V:n Visiossa on Iijoelle hyvä suunta, osapuolten yhdessä löytämä. Uskon, että kohti sitä jatketaan´, toteaa erityisasiantuntija Ismo Karhu Pohjois-Pohjanmaan liitosta.

Neuvottelukuntaan kuuluu Iijoen kuntapäättäjiä, maa- ja vesialueiden omistajia, viranomaisia, kyläyhdistysten ja järjestöjen edustajia sekä tutkijoita. Paikallisten asukkaiden ja matkailijoiden näkemyksiä koottiin Iijoen varren paikallistilaisuuksissa, haastattelemalla ihmisiä Iijoen kesätapahtumissa sekä toteuttamalla avoin karttapohjainen kysely Iijoen arvoista ja kehittämis-kohteista. Keväällä 2017 järjestetyssä avoimessa Iijoki Foorumissa keskusteltiin erityisesti Iijoen vetovoiman kehittämisestä. Myös nuorten näkemyksiä Iijoen tulevaisuudesta on kuunneltu.

Visiotyössä on ollut keskeistä luottamuksen ja hyvän vuorovaikutuksen rakentaminen alueen toimijoiden välille, jotta yhteisiä tavoitteita ja konkreettisia toimenpiteitä on saatu sovittua. Visiotyön aikana koottiin laaja ideapankki vision tavoitteita tukevista kehittämishankkeista.

´Iijoella on tapahtumassa paljon erityisesti vaelluskalojen palauttamisen osalta. Otva-hankkeella on ollut iso vaikutus asioiden positiiviseen edistymiseen´, kertoo Iijoen vesistön kalastusalueen puheenjohtaja Jari Jussila.

Neuvottelukunta jatkaa työtään toimenpideohjelman ja toimintamallin suunnittelulla. Tärkeä ja kriittinen vaihe vision toteuttamiseksi on vielä edessä; toimijoiden yhteistyön Iijoella on jatkuttava visioprosessin jälkeenkin.

´Visioprosessi on luonut hyvät edellytykset yhteistyön jatkumiselle´, uskoo kalatalousylitarkastaja Jouni Tammi maa- ja metsätalousministeriöstä.              

Vesistövision laatiminen on osa kolme vuotta kestävää EU-rahoitteista Iijoen otva -hanketta. Hanketta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan liitto ja osatoteuttajana toimii Luonnonvarakeskus. Vesistövisio-osuudesta vastaavat Pöyry Finland Oy, Akordi Oy ja Mapita Oy. Otva-hanke päättyy lokakuussa 2018.

Visiodokumenttia (PDF- ja Prezi-versio) voi tarkastella seuraavista linkeistä:

Iijoen Vesistövisio 2030 (PDF)

Iijoen Vesistövisio 2030 (Prezi)

Lisätietoja Otva-hankkeesta:

https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/aluesuunnittelu/iijoen_otva

Lisätietoja Iijoen otva -hankkeesta:

Mirko Laakkonen, projektipäällikkö, Iijoen otva -hanke, Pohjois-Pohjanmaan liitto, puh. 040 685 4036, mirko.laakkonen@pohjois-pohjanmaa.fi

Lisätietoja Vesistövision laatimisesta:

Kalle Reinikainen, Pöyry Finland Oy, puh. 050 590 7640, kalle.reinikainen@poyry.com

Lasse Peltonen, Akordi Oy, puh. 040 192 0053, lasse.peltonen@akordi.fi

8.11.2017

Älykalatiesuunnittelu valmis Raasakassa

 

Kuva: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Havainnekuva, Kaloja seurataan tarkasti Raasakan kalatiessä.

Älykalatiesuunnittelu Iijoen Raasakkaan rakennettavaan kalatiehen on valmistunut. Älykalatiesuunnittelulla tarkoitetaan kalatien seuranta- ja automaatioratkaisuja.

´Kantava ajatus on, että lohet pyritään ohjaamaan mahdollisimman nopeasti kalatiehen niiden saavuttua Raasakan voimalaitospadolle´, kertoo tutkimusprofessori Jaakko Erkinaro Luonnonvarakeskuksesta. 

Kalatien seurantaa ja automatisointia kehitetään kalatien käytön myötä saatujen kokemusten perusteella. Kalatien toimivuuteen vaikuttavat useat tekijät kuten joen virtaama, käytettävät turbiinit, kalatiestä tuleva houkutusvirtaama, vuodenaika, kellonaika ja kalojen nousuvaelluksen ajoittuminen. 

´Kalatien toimivuuden ja kalojen seuranta tulee olemaan poikkeuksellisen tarkkaa. Seurannassa hyödynnetään optisia kameroita ja ultraäänikameroita. Voimalaitoksen turbiinien ja kalatien houkutusvirtaaman käyttö pyritään optimoimaan siten, että kalatie on mahdollisimman tehokas´, täsmentää myyntijohtaja Pertti Paakkolanvaara Simsonar Oy:stä.

Älykalatiesuunnittelusta on vastannut Iijoen otva -hankkeen innovaatioryhmä, jossa ovat olleet edustettuna Pohjois-Pohjanmaan liitto, Luonnonvarakeskus, Metsähallitus, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, PVO-Vesivoima Oy, Maveplan Oy ja Simsonar Oy.

Älykalatiesuunnittelu on osa kolme vuotta kestävää EU-rahoitteista Iijoen otva -hanketta. Hankkeen päätavoitteet ovat vesistövision laadinta Iijoen valuma-alueelle ja vaelluskalakantojen palauttamisen sekä muiden joen arvoa nostavien toimenpiteiden edistäminen ja toteutus. Hanketta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan liitto ja osatoteuttajana toimii Luonnonvarakeskus.

Lisätietoja Iijoen otva -hankkeesta:
Mirko Laakkonen, projektipäällikkö, Iijoen otva -hanke, Pohjois-Pohjanmaan liitto, puh. 040 685 4036, mirko.laakkonen@pohjois-pohjanmaa.fi

Lisätietoja kalatiehen suunnitelluista seuranta- ja automaatioratkaisuista:
Hannu Alatalo, Maveplan Oy, puh. 040 516 1504, hannu.alatalo@maveplan.fi 
Pertti Paakkolanvaara, Simsonar Oy, puh. 050 559 9717, pertti.paakkolanvaara@simsonar.com
Tommi Hansen-Haug, PVO-Vesivoima Oy, puh. 050 303 8629, tommi.hansen-haug@pvo.fi

17.10.2017

Raasakan kalatien rakennussuunnittelu on aloitettu

 
Kuva: Antti J. Leinonen, Kalatien ala-allas on tarkoitus rakentaa kohtaan, jossa kumivene näkyy kuvassa.

Raasakan voimalaitospadon kalatien rakennussuunnittelu on aloitettu lokakuun puolivälissä. Suunnittelu valmistuu vuoden 2018 alkupuolella ja kalatien rakentaminen on tarkoitus aloittaa keväällä 2018. Raasakan voimalaitospato sijaitsee noin 9 kilometrin päässä Iijoen suulta.

Rakennussuunnittelussa huomioidaan Iijoen otva -hankkeessa laadittu älykalatiesuunnittelu. Kalatiessä hyödynnetään nykyteknologian mahdollistamia uusia seuranta- ja automaatioratkaisuja. Kalatiehen suunnitellaan perusrakenteiden lisäksi mm. seurantaikkuna ja kalojen kiinniottolaite.

´Kalatiestä tulee erityisesti sen ala-altaan osalta massiivinen. Ala-allas on pituudeltaan noin 20 metriä ja siihen tulee kaloille kaksi sisäänmenoaukkoa. Pumppujen ja kalatiestä tulevan virtaaman avulla saadaan muodostettua jopa 10 m3/s houkutusvirtaama. Kalojen liikkeitä seurataan useilla kameroilla´, kertoo Iijoen otva -hankkeen projektipäällikkö Mirko Laakkonen Pohjois-Pohjanmaan liitosta.

Raasakan voimalaitospadon kalatien rakennussuunnittelu on osa kolme vuotta kestävää EU-rahoitteista Iijoen otva -hanketta. Hankkeen päätavoitteet ovat vesistövision laadinta Iijoen valuma-alueelle ja vaelluskalakantojen palauttamisen sekä muiden joen arvoa nostavien toimenpiteiden edistäminen ja toteutus. Hanketta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan liitto ja osatoteuttajana toimii Luonnonvarakeskus.

Rakennussuunnittelun rahoituksesta vastaavat Otva-hankkeen ohella Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus sekä Iijoen vaelluskalakärkihanke. Rakennussuunnittelun laatii ostopalveluna Maveplan Oy alikonsultteineen.

Lisätietoja Iijoen otva -hankkeesta:

Mirko Laakkonen, projektipäällikkö, Iijoen otva -hanke, Pohjois-Pohjanmaan liitto, puh. 040 685 4036,  mirko.laakkonen@pohjois-pohjanmaa.fi

Lisätietoja rakennussuunnittelun teknisistä kysymyksistä:

Hannu Alatalo, rakennussuunnittelun projektipäällikkö, Maveplan Oy, puh. 040 516 1504, hannu.alatalo@maveplan.fi

13.6.2017

Suomen suurin vaelluskalahanke on käynnistynyt Iijoella

Vaelluskalojen palauttaminen Iijokeen etenee yli neljän miljoonan euron hankkeen voimin vuosina 2017–2019. Hanke tuottaa mm. maamme ensimmäisen älykalatien ja lohenpoikasten alasvaellusrakenteen.

Iijoella on käynnistynyt mittava vaelluskalahanke, jossa tavoitellaan vaelluskalakantojen, erityisesti lohi- ja meritaimenkantojen, elpymistä ja luontaista elinkiertoa. Pitkän aikavälin tavoitteena on kalojen vapaa liikkuvuus sekä ylä- että alavirtaan kalateiden ja smolttien ohjausrakenteiden avulla. Toimenpiteillä tuetaan myös nahkiaisen ja siian elinolosuhteita Iijoen alaosalla.

´Olemme jo liikkeellä kahden toimenpiteen osalta; pienpoikasia istutetaan parhaillaan joen ylä- ja keskiosille ja Raasakan vanhassa uomassa aloitetaan pian kalojen seuranta´, kertoo Iijoen vaelluskalakärkihankkeen projektipäällikkö Ismo Karhu.

Vaelluskalakärkihankkeen toimenpiteet ovat: Raasakan voimalaitospadon kalatie, smolttien alasvaellusratkaisut, pienpoikasten istutusohjelma, lohien ja meritaimenien ylisiirrot sekä toimenpiteet Raasakan ja Maalismaan vanhoilla uomilla. Raasakan kalatie toteutetaan älykalatienä, jossa kalojen kulku optimoidaan kalojen havainnointiin perustuvalla virtausolosuhteiden säädöllä.

´Iijoen vaelluskalakärkihanke valmisteltiin osana Iijoen otva -hanketta. Kärkihanke tuo jatkuvuutta ja konkretiaa vaelluskalojen palauttamiseksi Iijokeen. Ensimmäistä kertaa Suomessa kokeillaan smolttien alasvaellusta turvaavia rakenteita ja myös kalatierakentaminen käynnistyy´, toteaa Iijoen otva -hankkeen projektipäällikkö Mirko Laakkonen.

Iijoki on Suomen kuudenneksi suurin jokivesistö. Iijoen suurimpia sivujokia ovat Siuruanjoki, Livojoki, Korpijoki ja Kostonjoki.  Iijoki on osin rakennettu, mutta omaa edelleen suuren vaelluskalapotentiaalin.

Iijoen vaelluskalakärkihankkeen rahoittajia ovat maa- ja metsätalousministeriö, PVO-Vesivoima Oy, Ii, Oulu, Pudasjärvi, Taivalkoski, Kuusamo, Metsähallitus, Pohjois-Pohjanmaan liitto sekä Iijoen vesistön kalastusalue. Hanketta hallinnoi vuoden 2017 ajan Pohjois-Pohjanmaan liitto. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 4,3 miljoonaa euroa. Hanke toteutetaan osana hallituksen luontopolitiikka-kärkihanketta.

Lisätietoja Iijoen vaelluskalakärkihankkeesta: Ismo Karhu, projektipäällikkö, Pohjois-Pohjanmaan liitto, puh. 050 592 1915, ismo.karhu@pohjois-pohjanmaa.fi

Ajankohtaista kärkihankkeen pienpoikasistutuksista: Eero Moilanen, eräsuunnittelija, Metsähallitus, puh. 040 531 4969, eero.t.moilanen@metsa.fi

Lisätietoja hallituksen luontopolitiikka-kärkihankkeesta (vaeltavien ja uhanalaisten kalakantojen elvyttäminen): Jouni Tammi, kalatalousylitarkastaja, maa- ja metsätalousministeriö, puh. 0295 162 313, jouni.tammi@mmm.fi

Lisätietoja Iijoen otva -hankkeesta: Mirko Laakkonen, projektipäällikkö, Pohjois-Pohjanmaan liitto, puh. 040 685 4036, mirko.laakkonen@pohjois-pohjanmaa.fi

 

Smolttien ohjainaita Kennebec-joelta Yhdysvalloista. Vastaava aita rakennetaan ensimmäisenä Suomessa Iijoelle. Kuva: Panu Orell, Luonnonvarakeskus

12.6.2017

Smoltit seurannassa Iijoella

Luonnonvarakeskus seuraa alasvaeltavien lohenpoikasten eli smolttien liikkeitä Iijoen Haapakoskella kesä-heinäkuussa. Tutkimuksen tarkoituksena on saada selville, kuinka smoltit liikkuvat Haapakosken voimalaitoksen yläkanavassa. Tutkimus luo pohjaa smolttien alasvaellusreittien suunnittelulle.

Kooltaan noin 15–20 cm smoltit vaeltavat alkukesällä tulvahuipun jälkeen merelle. Iijoella smolttien vaellukselle asettaa haasteita viisi voimalaitosta. Vaellus hidastuu patoaltailla ja myös turbiinikuolleisuutta esiintyy. Iijoella etsitään ratkaisuja sekä nousu- että alasvaelluksen turvaamiseksi.

"Tutkimus on välttämätön vaihe smolttien alasvaelluksen mahdollistamiseksi. Tulevaisuuden tavoite on, että jokaisella padolla on padon ohituksen mahdollistava alasvaellusreitti´, toteaa Iijoen otva -hankkeen projektipäällikkö Mirko Laakkonen.

Tutkimus toteutetaan akustisen telemetrian avulla. Tutkimusmenetelmällä kalojen liikkeistä saadaan tarkkaa yksilöllistä tietoa. Alasvaellusreittiä suunniteltaessa yhdistetään kalojen liikkeistä saatavat havainnot aiemmin Otva-hankkeessa tehtyyn 3D-virtausmallinnukseen. Kentällä operoivat Riina Huusko, Vesa Rantanen, Olli van der Meer ja Mikko Jaukkuri Luonnonvarakeskuksesta.

´Tutkittavien kalojen vatsaonteloon asennetaan lähettimet ja veden alle noin 50–100 metriä voimalaitoksesta sijoitetaan 15 kpl akustisia kuuntelulaitteita, loggereita, joiden avulla saadaan tietoa kalojen liikkumisesta alueella. Voimalaitoksen läheisyys asettaa haasteita tutkimukselle, mutta uskomme saavamme tärkeää tietoa kalojen käyttäytymisestä´, kertoo Luonnonvarakeskuksen tutkija Riina Huusko.

Smolttien alasvaellustutkimus on osa kolme vuotta kestävää EU-rahoitteista Iijoen otva -hanketta. Otvan päätavoitteet ovat vesistövision laadinta Iijoen valuma-alueelle ja vaelluskalakantojen palauttamisen sekä muiden joen arvoa nostavien toimenpiteiden edistäminen ja toteutus jo hankkeen aikana. Hanketta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan liitto. Osatoteuttajana toimii Luonnonvarakeskus.

 

Olli van der Meer, Riina Huusko ja Vesa Rantanen valmistelemassa loggereita jokeen vietäväksi.
Kuva: Mirko Laakkonen, Iijoen otva -hanke

Lisätietoja Otva-hankkeesta:
Mirko Laakkonen, projektipäällikkö, Iijoen otva -hanke, Pohjois-Pohjanmaan liitto, puh. 040 685 4036, mirko.laakkonen@pohjois-pohjanmaa.fi

Lisätietoja alasvaellustutkimuksesta:
Riina Huusko, tutkija, Luonnonvarakeskus, puh. 0295 322 192, riina.huusko@luke.fi
Mikko Jaukkuri, tutkimusassistentti, Luonnonvarakeskus, puh. 0295 327 414, mikko.jaukkuri@luke.fi

3.5.2017

Virtaa ja vetovoimaa Iijoen ainutlaatuisista arvoista - Tervetuloa Iijoki Foorumiin 2017!

 

Iijoen otva -hanke kutsuu kaikkia Iijoen vetovoiman kehittämisestä kiinnostuneita mukaan Iijoki Foorumiin. Päivän tilaisuus koostuu Iijoen mahdollisuuksiin liittyvistä esityksistä ja tietoiskuista sekä tulevaisuuteen tähyävästä yhteisestä keskustelusta. Kärkiteemoina ovat vetovoima, matkailu ja kulttuuri, vedenlaatu sekä vaelluskalat ja kalastus Iijoella. Foorumiin kutsutut kuntapäättäjät kokoontuvat rakentamaan jokivarren kuntien yhteistyötä ja paneelikeskustelussa kartoitetaan keinoja Iijoen vetovoiman kasvattamiseksi. HUOM. Iijoen arvoista ammentavat toimijat (matkailuyrittäjät, kyläyhdistykset yms.) ovat tervetulleita esittelemään toimintaansa tilaisuuteen.

Iijoen otva on Pohjois-Pohjanmaan liiton, alueen kuntien ja sidosryhmien vuorovaikutukseen perustuva hanke. Hankkeen tavoitteena on rakentaa Iijoen yhteistä vesistövisiota ja hankkeita, jotka tukevat vaelluskalakantojen, veden laadun sekä alueen vetovoiman ja virkistysmahdollisuuksien suotuisaa kehitystä.

Tilaisuudessa kahvitarjoilu.

Aika: Torstai 18.5.2017 klo 12–18:30
Paikka: Pikku-Syöte, Syötekeskuksentie 126, 93280 Syöte
Lisätiedot: Sanna Rönkkönen, sanna@akordi.fi, puh. 050 339 3347

Tilaisuuden ohjelma: Ohjelma Iijoki Foorumi 2017
Ilmoittaudu tapahtumaan viimeistään 10.5.2017: https://goo.gl/forms/2BtQRNLUIkSdXX612

2.3.2017

Pohjolan Voima ja Metsähallitus hakevat lupaa Raasakan kalateiden rakentamiselle

Pohjolan Voiman vesivoimayhtiö PVO-Vesivoima Oy ja Metsähallitus ovat yhdessä jättäneet vesitalouslupahakemuksen Raasakan voimalaitoksen ja säännöstelypadon kalateiden rakentamiseksi.

 


´Olemme iloisia, että yhteistyö on kantanut hedelmää. Raasakan kalatie on toteutuessaan konkreettinen askel vaelluskalojen luontaisen lisääntymiskierron palauttamiseksi Iijoella. Parhaaseen tulokseen päästään laajalla, pitkäjänteisellä ja vapaaehtoisuuteen perustuvalla yhteistyöllä´, sanoo PVO-Vesivoima Oy:n toimitusjohtaja Pertti Pietinen.

Kalateiden rakentamisen edellytyksenä olevan vesitalouslupahakemuksen käsittelee Pohjois-Suomen aluehallintovirasto. Tavoitteena on, että kalatierakentaminen voisi alkaa luvan myöntämisen jälkeen vuonna 2018. Kalateiden rakennussuunnittelu toteutetaan osana Iijoen otva-hanketta kuluvan vuoden aikana.

´Lupahakemustasoiset kalatiesuunnitelmat ovat olleet valmiina useamman vuoden ja maakunnassa on laaja tahto kalateiden toteutukselle. Valtio-omistajan tulosohjauksen ja luvanhakijaosapuolten neuvottelujen myötä hakijat vesitalousluvalle ovat nyt löytyneet´, taustoittaa Metsähallituksen Pohjanmaan alueen erätalouspäällikkö Erkki Turtinen.

Iijoen alaosan ensimmäinen kalatie rakennettaisiin Raasakan voimalaitoksen yhteyteen osana Iijoen vaelluskalakärkihanketta. Raasakan kalatie avaisi vaellusyhteyden Maalismaan voimalaitokselle ja muun muassa Martimojoelle. Kalatien yhteyteen rakennettava kiinniottolaitteisto mahdollistaisi lohien ja meritaimenien ylisiirron Iijoen yläjuoksun lisääntymisalueille.

Kalateiden lisäksi vaelluskalakantojen luonnonkierron palauttamiseen tarvitaan myös muita toimenpiteitä. Pohjois-Pohjanmaan liiton koordinoimassa Ijoen otva -hankkeessa on vaelluskalakärkihankkeen toimenpiteiksi suunniteltu Raasakan kalatien rakentaminen, pienpoikasten istutusohjelma, smolttien alasvaellusratkaisujen edistäminen, lohien ja meritaimenien ylisiirrot sekä toimenpiteet Raasakan ja Maalismaan vanhoilla uomilla.

Lisätiedot:
Pertti Pietinen, toimitusjohtaja, PVO-Vesivoima Oy, puh. 040 581 4726
Erkki Turtinen, erätalouspäällikkö, Metsähallitus, puh. 0400 285 383
Mirko Laakkonen, projektipäällikkö, Iijoen otva -hanke, Pohjois-Pohjanmaan liitto, puh. 040 685 4036

21.12.2016

Iijoen vaelluskalakärkihanke myötätuulessa

Iijoen otva -hankkeen neuvottelukunta hyväksyi 13.12.2016 Pudasjärvellä Iijoen vaelluskalakärkihankkeen toimenpiteet: istutusohjelma, smolttien alasvaellusratkaisut, ylisiirrot, toimenpiteet Raasakan ja Maalismaan vanhoilla uomilla sekä Raasakan voimalaitoksen kalatie. Kärkihankkeen valmistelu jatkuu rahoitusneuvotteluilla ja toimenpiteiden täsmennyksillä. Hankkeen kustannusarvio on noin neljä miljoonaa euroa ja toteutuessaan se tulee olemaan Pohjois-Pohjanmaan tähän saakka mittavin vaelluskalojen palauttamistoimenpide.

´Neuvottelukunnan päätöksen myötä otimme tärkeän askeleen eteenpäin vaelluskalakärkihankkeen valmistelussa ja myös neuvottelukunnan yhteistyön vahvistumisessa´, toteaa neuvottelukunnan puheenjohtaja Samuli Pohjamo.

Neuvottelukunta keskusteli syksyllä tehdyn Iijoen arvoja kartoittavan paikkatietokyselyn ja paikallistapaamisten tuloksista sekä valmisteilla olevasta vesistövisiosta. Neuvottelukunta hyväksyi ´Viiden veen´ -vesistövision rakenteen: 1) Veden laatu, 2) Vaelluskalat, 3) Virkistys, 4) Vetovoima ja elinkeinot sekä 5) Vuorovaikutus ja viestintä.

Lisäksi Pudasjärven lukion oppilaat esittelivät neuvottelukunnalle nuorten näkemyksiä Iijoesta.

´Raikkaan hapekas aortta, jossa virtaa energiaa koko seudun toimintoihin´, tiivistivät Olga Oinas-Panuma ja Saana Kokko lukiolaisten sanoman.

Lisätietoja antavat:

Mirko Laakkonen                                                     
projektipäällikkö                                                        
Iijoen otva -hanke
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Puh: 040 685 4036                                                 
mirko.laakkonen@pohjois-pohjanmaa.fi

Timo Karjalainen
projektipäällikkö (vesistövisio-osuus)
Pöyry Finland Oy
Puh: 040 621 6962
timo.karjalainen@poyry.com

Iijoen otva on kolme vuotta kestävä EU-rahoitteinen hanke. Hankkeen päätavoitteet ovat vesistövision laadinta Iijoen valuma-alueelle ja vaelluskalakantojen palauttamisen sekä muiden joen arvoa nostavien toimenpiteiden edistäminen ja toteutus jo hankkeen aikana. Hanketta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan liitto ja osatoteuttajana toimii Luonnonvarakeskus. Vesistövisio-osuudesta vastaavat Pöyry Finland Oy, Akordi Oy ja Mapita Oy.

Kuva: ELY-keskuksen arkisto

 

6.10.2016

Iijoen arvot kartalle

Iijoen arvoja ja kehittämiskohteita kartoitetaan laajalla kansalaiskyselyllä lokakuussa. Alueen asukkailta, matkailijoilta ja eri käyttäjäryhmiltä kootaan näkemyksiä koko Iijoen valuma-alueella: Iissä, Oulussa, Pudasjärvellä, Taivalkoskella ja Kuusamossa.

Kyselyllä kartoitetaan Iijoen alueen nykytilaa, käyttötapoja sekä jokeen ja sen ympäristöön liittyviä arvoja. Samalla kysytään tulevaisuuden toiveista ja tunnistetaan konkreettisia kehittämiskohteita. Kaikkien Iijoen tulevaisuudesta kiinnostuneiden toivotaan vastaavan kyselyyn.

Kyselyn tuloksena syntyvä kartta-aineisto on hyödynnettävissä suoraan esimerkiksi kuntien maankäytön suunnittelussa. Kysely on osa Pohjois-Pohjanmaan liiton Otva-hankkeen vesistövisiotyötä. Paikkatietopohjaisen Iijoen arvot -kyselyn toteuttaa Mapita Oy.

Kysely avataan 6.10.2016 ja siihen voi vastata lokakuun loppuun saakka.

Osana vesistövisiotyötä järjestetään jatkossa paikallisia työpajoja, joissa Iijoesta kiinnostuneet pääsevät perehtymään kyselyn tuloksiin ja käymään keskustelua sen johtopäätöksistä.

Lisätietoja kyselystä antavat:
Anna Broberg, anna.broberg@mapita.fi, puh: 050 538 8809
Lauri Rantala, lauri@akordi.fi

Lisätietoja Otva-hankkeesta antaa:
Mirko Laakkonen, projektipäällikkö, mirko.laakkonen(at)pohjois-pohjanmaa.fi, puh: 040 685 4036

Kuva: kyselyssä vastaaja voi mm. merkitä arvokkaiksi kokemiaan kohteita kartalle.

 

14.9.2016

Taivalkoskella katsastettiin Iijoen valuma-alueen kunnostuskohteita – asukkaat halutaan mukaan kehittämiseen


Iijoen otva -hankkeen neuvottelukunta kokoontui 6.–7.9.2016 Taivalkoskella. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa Iijoen valuma-alueen kuntoa, vedenlaatukysymyksiä sekä vaelluskala-asioita. Kokousväki sai maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselta videotervehdyksen. Neuvottelukunta tutustui Kostonjoen kalatiehen, Kypäräkosken ja Koitikosken kunnostettuihin koskialueisiin sekä Ryysäkummunsuon ennallistamiskohteeseen.

 

´Kostonjoki on kunnostettu tuoreilla opeilla, mutta monissa muissa aiemmin toteutetuissa Iijoen kunnostuskohteissa on vielä parannettavaa kalatalouden kannalta. Myös valuma-aluekunnostuksissa riittää työsarkaa´, toteaa johtava vesitalousasiantuntija Arto Lehto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Iijoen valuma-alueen kehittämiseen kutsutaan mukaan myös paikallisia asukkaita. Syksyn aikana käynnistetään työpajoja ja toteutetaan laaja paikkatietopohjainen kysely, jolla kartoitetaan Iijoen arvoja ja kehittämiskohteita. Taivalkosken kokouksessa neuvottelukunta ideoi kyselyn tärkeimpiä teemoja ja pohti, miten vastaajat parhaiten tavoitetaan. Kyselyn toteutuksesta vastaa Mapita Oy.

Taivalkoskella sovittiin yhteisen työskentelyn pelisäännöistä. Neuvottelukunnan päätökset tehdään konsensusperiaatteella ja kaikki sitoutuvat toisia kunnioittavaan keskusteluun. Vaelluskala-asioiden osalta käsiteltiin kärkihankehakemusta, PVO-Vesivoima Oy:n sisävesivelvoitteen kehittämistä ja Raasakan kalateiden luvanhakutilannetta. Seuraava neuvottelukunnan kokous järjestetään vielä ennen vuodenvaihdetta.

Lisätietoja antavat:

Mirko Laakkonen
projektipäällikkö
Iijoen otva -hanke
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Puh: 040 685 4036
mirko.laakkonen@pohjois-pohjanmaa.fi

Timo Karjalainen
projektipäällikkö (vesistövisio-osuus)
Pöyry Finland Oy
Puh: 040 621 6962
timo.karjalainen@poyry.com

Iijoen otva on kolme vuotta kestävä EU-rahoitteinen hanke. Hankkeen päätavoitteet ovat vesistövision laadinta Iijoen valuma-alueelle, vaelluskalakantojen palauttamisen sekä muiden joen arvoa nostavien toimenpiteiden edistäminen ja toteutus jo hankkeen aikana. Hanketta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan liitto ja osatoteuttajana toimii Luonnonvarakeskus. Vesistövisio-osuudesta vastaavat Pöyry Finland Oy, Akordi Oy ja Mapita Oy.

13.9.2016

Mittaa ja mallinna – tehtävä Iijoella

Iijoen voimalaitosten yläkanavien virtaamaolosuhteita tutkitaan akustisten virtaus- ja syvyysmittauksien ja niiden pohjalta tehtävien mallinnusten avulla. Tutkimus tehdään osana Iijoen otva -hanketta. Tietoa tullaan hyödyntämään lohismolttien (alasvaeltava poikanen) käyttäytymistutkimuksissa. Pitkän aikavälin tavoitteena on smolttikuolleisuuden vähentyminen etsimällä smolteille sopivat alasvaellusreitit.

Mittaustyön suoritti Luode Consulting Oy 6.–9.9. Kohteina olivat Haapakoski, Pahkakoski, Kierikki, Maalismaa ja Raasakka. Käytännössä mittaus tehdään ajamalla mittausvälineistöllä varustetulla veneellä voimalaitosten yläpuolella keräten samalla tietoa virtaus- ja syvyysolosuhteista. Laitteistolla saadaan tarkkaa dataa, kuinka vesi virtaa eri syvyysalueilla sekä uoman eri kohdissa.

 

´Käytämme akustista doppler laitteistoa, jolla pystytään mittaamaan veden nopeus ja suunta kerroksittain ja samalla keräämään tietoja uoman profiilista. Laitteiston avulla saadaan laadittua yksityiskohtainen kartta voimalaitosten yläpuolen patoaltaasta. Laitteistot oli sijoitettu matalakulkuiseen katamaraaniin, jonka paikannus hoidettiin rannalla sijainneen tukiaseman ja GPS-paikannuksen avulla parhaimmillaan muutamien senttimetrien tarkkuudella´, kertoo Antti Lindfors Luode Consulting Oy:stä.

Mittauksia oli tekemässä viiden hengen ryhmä, johon kuuluivat Antti Lindfors, Toni Meriläinen, Olli Huttunen, Joose Mykkänen ja Mattias Ryman. Seuraava vaihe on mittaustulosten analysointi ja tulosten pohjalta tehtävä mallinnus. Vuoden 2017 keväällä siirrytään vaiheeseen, jossa Luonnonvarakeskus tutkii smolttien liikkeitä niiden lähestyessä voimalaitosaluetta. Tiedot smolttien liikkeistä ja virtausmallinnuksista yhdistetään. Tämä auttaa jatkovaiheissa, kun suunnitellaan smolttien ohjausta haluttuun suuntaan.

Lisätietoja Otva-hankkeesta antavat:

Mirko Laakkonen
projektipäällikkö
Iijoen otva -hanke
Pohjois-Pohjanmaan liitto 
Puh: 040 685 4036
mirko.laakkonen@pohjois-pohjanmaa.fi

Tapio Sutela
Luonnonvarakeskus
Puh: 0295 328 708
tapio.sutela@luke.fi


Lisätietoja mittaustekniikasta ja mallinnuksesta antaa:

Antti Lindfors
Luode Consulting Oy
Puh: 050 590 0694
antti.lindfors@luode.net

Iijoen otva on kolme vuotta kestävä EU-rahoitteinen hanke. Hankkeen päätavoitteet ovat vesistövision laadinta, vaelluskalakantojen palauttamisen sekä muiden joen arvoa nostavien toimenpiteiden edistäminen ja toteutus jo hankkeen aikana. Hanketta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan liitto ja osatoteuttajana toimii Luonnonvarakeskus. Vesistövisio-osuudesta vastaavat Pöyry Finland Oy, Akordi Oy ja Mapita Oy.

12.5.2016

Yhteistyö vaelluskalojen palauttamiseksi Iijoelle etenee

Iijoen otva -hankkeen neuvottelukunta otti aloitustapaamisessaan ensimmäiset askeleensa Iijoen vesistövision rakentamiseksi. Kierikkikeskuksessa 3.–4.5.2016 järjestetty työpaja koostui ryhmä- ja paritöistä, keskusteluista, esitelmistä sekä maastokäynnistä Raasakan voimalaitosalueella ja vanhalla uomalla. Neuvottelukuntaan kuuluu laaja joukko eri toimijoita, yrittäjistä maa- ja metsätalousministeriöön. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii maakuntahallituksen puheenjohtaja Samuli Pohjamo. Aloitustapaamisen painopiste oli vaelluskaloissa. Keskustelua käytiin erityisesti Iijoen kalateiden luvanhakijakysymyksestä, pienpoikasistutuksien tehostamisesta ja Raasakan vanhan uoman kehittämismahdollisuuksista. Vaelluskalojen luonnonkierron palauttaminen on monitahoinen ja pitkä prosessi, joka vaatii laajaa yhteistyötä. ´Vaelluskalojen puolesta on tehtävä monia toimenpiteitä samanaikaisesti ja toimenpiteet on nähtävä toisiaan tukevina. Joen alaosalla tämä voi tarkoittaa esimerkiksi kalatietä, yläosalla tuki-istutuksia´, painottaa Iijoen vesistön kalastusalueen puheenjohtaja Jari Jussila. Neuvottelukunta tunnisti visiotyön keskeisiksi tavoitteiksi vaelluskalojen palauttamisen ohella Iijoen alueen vetovoimaisuuden kehittämisen sekä valuma-alueen kunnon ja veden laadun parantamisen. Ensisijaisen tärkeänä pidettiin luottamuksen rakentamista eri osapuolien välille. ´Kokouksessa saavutettiin hyvä yhteistyön henki ja konkretiaankin päästiin. Muun muassa Iijoen vaelluskalojen palauttamishankkeiden toteutumisnäkymissä on tapahtunut otvan myötä selvää edistymistä´, toteaa kalatalousylitarkastaja Jouni Tammi, maa- ja metsätalousministeriöstä.

Iijoen otva on kolme vuotta kestävä EU-rahoitteinen hanke. Hankkeen päätavoitteet ovat vesistövision laadinta, vaelluskalakantojen palauttamisen edistäminen sekä muiden joen arvoa nostavien toimenpiteiden edistäminen ja toteutus jo hankkeen aikana. Hanketta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan liitto ja osatoteuttajana toimii Luonnonvarakeskus. Vesistövisio-osuudesta vastaavat Pöyry Finland Oy, Akordi Oy ja Mapita Oy. Neuvottelukunta tutustui Raasakan voimalaitosalueeseen PVO-Vesivoima Oy:n toimitusjohtaja Pertti Pietisen johdolla.

Lisätietoja: projektipäällikkö Mirko Laakkonen, Iijoen otva -hanke p. 040 685 4036, s-posti mirko.laakkonen@pohjois-pohjanmaa.fi projektipäällikkö (vesistövisio-osuus) Timo Karjalainen, Pöyry Finland Oy p. 040 621 6962, s-posti timo.karjalainen@poyry.com