Ajankohtaista
 

1.9.2020

Yhteistyö vaelluskalojen hyväksi jatkuu Iijoella

 

Iijoen vaelluskalakantojen vahvistamiseksi on alkusyksyllä käynnistetty uusi hanke. Iijoen vaelluskalahankkeessa 2020–2022 rakennetaan smolttien alasvaellusväylä ja kiinniottolaite Haapakoskelle, seurataan ja ylisiirretään merilohia ja -taimenia sekä istutetaan pienpoikasia. Raasakan kalatien rakentamisen käynnistämistä edistetään edelleen.

´Uusi hanke on looginen jatkumo juuri päättyneelle Iijoen vaelluskalakärkihankkeelle. Lohikalojen vaelluspoikasten alasvaelluksen tukeminen on keskeinen osa-alue rakennettujen vesien vaelluskalakantojen elvyttämistä ja Iijoen Haapakoskea voidaan tässä teemassa pitää valtakunnallisena ykköskohteena´, toteaa erityisasiantuntija Jouni Tammi maa- ja metsätalousministeriöstä.

Iijoella tavoitellaan ensimmäisessä vaiheessa tehokkaita lohikalojen ylisiirtoja Raasakan kalatien ja Haapakosken alasvaellusväylän yhteyteen rakennettavien kiinniottolaitteiden avulla. Onnistuessaan tämä mahdollistaisi lohikalojen luonnonkierron käynnistymisen melko nopeastikin.

´Olisi tärkeää saada käytännön tietoa nyt edistettävien ratkaisujen toimivuudesta. Eli kuinka kalat ohjautuvat Raasakan kalatiehen ja Haapakosken alasvaellusväylään ja toisaalta kuinka ne käyttäytyvät niiden läpi mennessään. Tällainen tieto auttaa ohitusratkaisujen valmistelua myös muille Iijoen padoille´, kertoo hankkeen projektipäällikkö Mirko Laakkonen Pohjois-Pohjanmaan liitosta.

Iijoen vaelluskalahanketta 2020–2022 toteuttavat PVO-Vesivoima Oy, Lapin ELY-keskus, maa- ja metsätalousministeriö, Ii, Oulu, Pudasjärvi, Taivalkoski, Kuusamo, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Iijoen kalatalousalue, Metsähallitus, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus sekä Luonnonvarakeskus. Hanketta koordinoi Pohjois-Pohjanmaan liitto. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 1,4 miljoonaa euroa.

Hanke on saanut rahoitusta maa- ja metsätalousministeriön NOUSU-ohjelmasta, jossa parannetaan vaelluskalojen elinolosuhteita ja pyritään palauttamaan vaelluskalakantojen luontaista lisääntymistä Suomen virtavesissä.

Lisätiedot: Projektipäällikkö Mirko Laakkonen, Iijoen vaelluskalahanke 2020–2022, Pohjois-Pohjanmaan liitto, puh. 040 685 4036, mirko.laakkonen(at)pohjois-pohjanmaa.fi

24.8.2020

Smolteille suunniteltiin alasvaellusväylä Iijoen Haapakoskelle

Iijoen Haapakosken voimalaitokselle on suunniteltu lohen ja taimenen vaelluspoikasten (smoltti) alasvaellusväylä. Voimalaitoksen yläkanavaan kesällä 2019 asennettu smolttien ohjausaita ja nyt suunniteltu väylä muodostavat yhdessä alasvaellusreitin smolteille.

Väylän rakentamisurakka on tarkoitus aloittaa syksyllä 2020. Väylän yhteyteen rakennetaan myös kiinniottolaite, jonka avulla smoltteja voidaan pyytää seurantatutkimuksia ja ylisiirtoja varten.

 

Kuva, Sweco. Haapakoskelle suunniteltu alasvaellusväylä alakanavan suunnalta.

Alasvaellusväylän alkuosaan suunniteltiin kiihtyvä virtaus. Tarkoituksena on, että smoltit tulevat väylän suulle aidan ohjaamana, havaitsevat sitten virtauksen ja ohjautuvat sen houkuttelemana väylään. Tämän jälkeen kalat ohjataan joko kiinniottolaitteeseen tai putkea pitkin voimalaitoksen alakanavaan ja edelleen vaellukselleen kohti merta, kertoo yksikön päällikkö Tuomo Tourula Swecolta.

Lohikalojen alasvaelluksen turvaaminen on tärkeää rakennetuilla jokialueilla. Tutkimusten mukaan smolttien vaellus hidastuu ja osin pysähtyy voimalaitoksilla. Lisäksi osa smolteista vammautuu tai kuolee uidessaan turbiinien läpi.

Vaelluspoikasille tarvitaan erilliset reitit, sillä nousukaloille tarkoitetut kalatiet toimivat yleensä huonosti alasvaelluksen tukena. Smoltit on vaikea ohjata kalateihin ja smoltit voivat jäädä oleilemaan niihin. Luonnonvarakeskus on laatinut Iijoelle yleissuunnitelman, johon pohjautuen alavaellusreitit toteutetaan.   

Iijoen Haapakoskella on edetty järjestelmällisesti kohti Suomen ensimmäistä smolttien alasvaellusreittiä. Työ on valtakunnallisesti tärkeää, sillä Haapakoskelta saatavia kokemuksia voidaan hyödyntää muillakin rakennetuilla jokialueilla, painottaa johtava vesitalousasiantuntija Arto Iwendorff Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Smolttien alasvaellusväylän suunnittelu toteutettiin osana Iijoen vaelluskalakärkihanketta. Suunnittelusta vastasi Sweco kärkihankkeen asiantuntijaryhmän tukemana. 

Hanketta rahoittavat maa- ja metsätalousministeriö, PVO-Vesivoima Oy, Ii, Oulu, Pudasjärvi, Taivalkoski, Kuusamo, Metsähallitus, Pohjois-Pohjanmaan liitto sekä Iijoen vesistön kalastusalue. Hankkeessa ovat vahvasti mukana myös Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Luonnonvarakeskus. Hankkeen hallinnoija on Pohjois-Pohjanmaan liitto. Kyseessä on Suomen suurin vaelluskalahanke.

Lisätietoja Iijoen vaelluskalakärkihankkeesta: Projektipäällikkö Mirko Laakkonen, Pohjois-Pohjanmaan liitto, puh. 040 685 4036, mirko.laakkonen(at)pohjois-pohjanmaa.fi

Lisätietoja alasvaellusväylän teknisistä ratkaisuista: Yksikön päällikkö Tuomo Tourula, Sweco Rakennetekniikka Oy, puh. 050 511 7787, tuomo.tourula(at)sweco.fi

12.6.2020

Iijokeen jälleen vastakuoriutuneita merilohia ja -taimenia

Iijoella jatketaan vastakuoriutuneiden merilohien ja -taimenien istuttamista viime vuosien tapaan. Iijokeen ja sen sivujokiin istutetaan kesäkuun alussa 200 000 merilohen ja 50 000 meritaimenen vastakuoriutunutta poikasta.

Istutuksilla tuetaan jokeen leimautuneiden lohikalakantojen syntymistä. Nyt istutettavat kalat smolttiutuvat ja lähtevät vaellukselle muutaman vuoden kuluessa, jolloin niitä voidaan seurata Haapakoskella tehtävissä smolttitutkimuksissa.

´Taimenet istutamme Iijoen sivujokiin, lohet Iijoen pääuomaan sekä Livojokeen. On tärkeää, että istutukset ovat vuosittaisia. Näin luodaan vähitellen pohjaa lohikalojen luonnonkierron palauttamiseen´, kertoo eräsuunnittelija Kari Sarajärvi Metsähallituksesta.

Istutukset tehdään osana Iijoen vaelluskalakärkihanketta. Kalat hankittiin Luonnonvarakeskukselta ja niiden istuttamisesta vastaa Metsähallitus.
 

Kuva: Raisa Nikula. Iijoen Jurmunkoskella Kari Sarajärvi istuttamassa vastakuoriutuneita lohia.

Iijoen vaelluskalakärkihankkeen rahoittajia ovat maa- ja metsätalousministeriö, PVO-Vesivoima Oy, Ii, Oulu, Pudasjärvi, Taivalkoski, Kuusamo, Metsähallitus, Pohjois-Pohjanmaan liitto sekä Iijoen vesistön kalastusalue. Hankkeessa ovat vahvasti mukana myös Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Luonnonvarakeskus. Hanketta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan liitto. Iijoen vaelluskalakärkihanke on Suomen suurin vaelluskalahanke.

Lisätietoja Iijoen vaelluskalakärkihankkeesta: Mirko Laakkonen, projektipäällikkö, Pohjois-Pohjanmaan liitto, puh. 040 685 4036, mirko.laakkonen(at)pohjois-pohjanmaa.fi

Lisätietoja istutuksista: Kari Sarajärvi, eräsuunnittelija, Metsähallitus, puh. 020 639 6569, kari.sarajarvi(at)metsa.fi

11.11.2019

Iijoen Haapakoskelle suunnitellaan smolttien alasvaellusväylä

 Maisema Iijoen Haapakoski. Alasvaeltavien lohikalojen ohjausaita. Aita kiinnittyy voimalaitospatoon.

Kuva. Pohjois-Pohjanmaan liitto: Nuolet kuvaavat smolttien toivottua kulkureittiä. Oikeanpuoleisen nuolen pää osoittaa kohdan, josta alasvaellusväylä aikanaan alkaa ja johtaa alakanavaan.

Iijoen Haapakoskelle suunnitellaan alasvaeltavien lohen- ja taimenenpoikasten (smoltti) alasvaellusväylä. Suunnittelusta vastaa Sweco yhteistyössä Iijoen vaelluskalakärkihankkeen asiantuntijaryhmän kanssa.

´Olemme tyytyväisiä, että voimme omalla panoksellamme olla mukana edistämässä lohikalojen luonnonkierron palauttamista Iijoelle. Alasvaellusväylän suunnittelu vaatii innovatiivista otetta, sillä vastaavaa rakennetta ei Suomessa ole aiemmin toteutettu. Tuomme hankkeeseen vahvaa osaamista ja kokemusta hyödyntämällä Swecon kansainvälistä asiantuntijaverkostoa´, kertoo suunnittelusta vastaava projektipäällikkö Tuomo Tourula Swecolta.

Suunnittelu valmistuu maaliskuun 2020 loppuun mennessä. Alasvaellusväylän rakentamisajankohta selviää myöhemmin. Väylän rakentamiseen haetaan Rinteen hallituksen vaelluskalarahoitusta.

Tavoitteena alasvaellusreitti

Haapakoskelle asennettiin kesällä 2019 Suomen ensimmäinen smolttien ohjausaita. Ohjausaidan avulla smoltit ohjataan entiselle tukinuittoaukolle. Alasvaellusväylän on tarkoitus alkaa samasta kohdasta. Ohjausaita ja alasvaellusväylä muodostavat yhdessä alasvaellusreitin, joka voi toimia smolttien lisäksi myös kudulta palaavien lohikalojen (talvikko) ja muiden kalojen vaelluksen apuna.

Lohikalojen alasvaelluksen turvaaminen on tärkeää rakennetuilla jokialueilla. Useat tutkimukset osoittavat, että smolttien vaellus hidastuu ja osin pysähtyy voimalaitoksilla. Lisäksi osa smolteista vammautuu tai kuolee uidessaan turbiinien läpi. Haapakosken rakenteiden toimivuutta tutkitaan tarkoin lähivuosina.

Alasvaellusväylän suunnittelu on osa Iijoen vaelluskalakärkihanketta. Hankkeen toimenpiteet ovat: Raasakan voimalaitospadon kalatie, smolttien alasvaellusratkaisut, pienpoikasten istutusohjelma, merilohien ja -taimenien ylisiirrot sekä toimenpiteet Raasakan ja Maalismaan vanhoilla uomilla.

Hanketta rahoittavat maa- ja metsätalousministeriö, PVO-Vesivoima Oy, Ii, Oulu, Pudasjärvi, Taivalkoski, Kuusamo, Metsähallitus, Pohjois-Pohjanmaan liitto sekä Iijoen vesistön kalastusalue. Hankkeen hallinnoija on Pohjois-Pohjanmaan liitto. Kyseessä on Suomen suurin vaelluskalahanke.

Lisätietoja Iijoen vaelluskalakärkihankkeesta:
Projektipäällikkö Mirko Laakkonen, Pohjois-Pohjanmaan liitto, puh. 040 685 4036, mirko.laakkonen(at)pohjois-pohjanmaa.fi

18.6.2019

Iijokeen vastakuoriutuneita merilohia ja -taimenia

Iijokeen ja sen sivujokiin on istutettu touko-kesäkuun vaihteessa 470 000 merilohen ja 200 000 meritaimenen vastakuoriutunutta poikasta.

Istutuksilla tuetaan jokeen leimautuneiden lohikalakantojen syntymistä ja selvitetään potentiaalisia pienpoikasalueita. Kalojen lähtiessä vaellukselle kohti merta, voidaan niitä myös hyödyntää alasvaellukseen liittyvässä tutkimuksessa Haapakoskella. Istutukset ovat osa Iijoen merilohen ja -taimenen luonnonkierron palauttamista.

´Uutena testialueena kokeiltiin Nauruanojaa ja Panumaojaa meritaimenelle. Suurin osa taimenenpoikasista toki istutettiin Iijoen vanhoihin, tunnettuihin, meritaimensivujokiin. Lohet puolestaan istutettiin Iijoen pääuomaan ja Livojokeen´, kertoo eräsuunnittelija Kari Sarajärvi Metsähallituksesta.

Istutukset tehtiin osana Iijoen vaelluskalakärkihanketta. Kalat hankittiin Luonnonvarakeskukselta ja niiden istuttamisesta vastasi Metsähallitus.

Iijoen vaelluskalakärkihankkeen rahoittajia ovat maa- ja metsätalousministeriö, PVO-Vesivoima Oy, Ii, Oulu, Pudasjärvi, Taivalkoski, Kuusamo, Metsähallitus, Pohjois-Pohjanmaan liitto sekä Iijoen vesistön kalastusalue. Hanketta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan liitto. Iijoen vaelluskalakärkihanke on Suomen suurin vaelluskalahanke.

Lisätietoja Iijoen vaelluskalakärkihankkeesta: Mirko Laakkonen, projektipäällikkö, Pohjois-Pohjanmaan liitto, puh. 040 685 4036, mirko.laakkonen(at)pohjois-pohjanmaa.fi


 Maisemakuva Iijoki. Käynnissä vastakuoriutuneiden merilohien istuttaminen.
Kuva: Pohjois-Pohjanmaan liitto. Kari Sarajärvi ja Joonas Fontell Metsähallituksesta istuttamassa merilohia Iijoen pääuomaan.

Katso myös video poikasten istuttamisesta:

Linkki videoon

5.6.2019

Lohikalojen vaelluspoikasia ohjataan Iijoella

Suomen ensimmäinen alasvaeltavien lohen- ja taimenenpoikasten (smoltti) ohjausaita asennetaan Iijoen Haapakoskelle 3.–7.6.2019.

 Iijoen Haapakoski. Voimalaitospadolla asennetaan Suomen ensimmäistä alasvaeltavien lohikalojen ohjausaitaa.
Iijoen Haapakoskelle asennetaan Suomen ensimmäistä smolttien ohjausaitaa. Kuva: Pohjois-Pohjanmaan liitto

Osana Iijoen vaelluskalakärkihanketta on kevään 2019 aikana rakennettu kelluva smolttien ohjausaita. Aita on 180 metriä pitkä ja ulottuu 1,2–3 metrin syvyyteen. Vastaavaa rakennetta ei ole Suomessa aiemmin toteutettu. Ohjausaidan on valmistanut Katera Steel Oy ja sen on suunnitellut Ponvia Oy. Aidan valmistumista on seurannut erillinen ohjausryhmä.

´Ohjausaidan valmistelevat toimenpiteet, suunnittelu, rakentaminen ja asentaminen on ollut iso ponnistus ja osoitus usean osapuolen hyvästä yhteistyöstä´, toteaa ohjausryhmän puheenjohtaja, johtava vesistöasiantuntija Arto Iwendorff Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Lohikalojen alasvaelluksen turvaaminen on tärkeää rakennetuilla jokialueilla. Useat tutkimukset osoittavat, että smolttien vaellus hidastuu ja osin pysähtyy voimalaitoksilla. Lisäksi osa smolteista vammautuu tai kuolee uidessaan turbiinien läpi.

Ohjausaidan avulla smoltit pyritään ohjaamaan haluttuun kohtaan voimalaitospatoa. Haapakoskella vaelluspoikaset ohjataan voimalaitoksen ja ohijuoksutusluukkujen väliselle alueelle. Ensivaiheessa on tärkeää saada ohjausaita toimimaan toivotulla tavalla. Luonnonvarakeskus tutkii aidan toimivuutta vuosina 2020 ja 2021.

Alasvaellusväylän suunnittelu aloitetaan syksyllä

Myöhemmässä vaiheessa smolteille on tarkoitus rakentaa padon yhteyteen alasvaellusväylä. Väylän suunnittelu aloitetaan osana Iijoen vaelluskalakärkihanketta alkusyksystä 2019. Ohjausaidasta ja alasvaellusväylästä syntyvä alasvaellusreitti voi jatkossa toimia smolttien lisäksi myös kudulta palaavien lohikalojen (talvikko) ja muiden kalojen vaelluksen apuna.

´Smolttien alasvaellus on teema, joka on jäänyt vaelluskala-asioissa liian vähälle huomiolle. On hienoa, että meillä on kärkihankerahoituksen turvin mahdollisuus edistää asiaa täällä Iijoella. Tästä alkaa uusi vaihe lohikalatutkimuksessa ja lohikalakantojen palauttamisessa rakennettuihin jokiin Suomessa´, iloitsee Iijoen vaelluskalakärkihankkeen projektipäällikkö Mirko Laakkonen Pohjois-Pohjanmaan liitosta.

Iijoen vaelluskalakärkihankkeen toimenpiteet ovat: Raasakan voimalaitospadon kalatie, smolttien alasvaellusratkaisut, pienpoikasten istutusohjelma, merilohien ja -taimenien ylisiirrot sekä toimenpiteet Raasakan ja Maalismaan vanhoilla uomilla. Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö, PVO-Vesivoima Oy, Ii, Oulu, Pudasjärvi, Taivalkoski, Kuusamo, Metsähallitus, Pohjois-Pohjanmaan liitto sekä Iijoen vesistön kalastusalue. Hankkeen hallinnoija on Pohjois-Pohjanmaan liitto. Kyseessä on Suomen suurin vaelluskalahanke.

Lisätietoja Iijoen vaelluskalakärkihankkeesta: Projektipäällikkö Mirko Laakkonen, Pohjois-Pohjanmaan liitto, puh. 040 685 4036, mirko.laakkonen@pohjois-pohjanmaa.fi

6.3.2019

Raasakan kalatien rakennussuunnittelua täsmennetään

Raasakan voimalaitospadon kalatien rakennussuunnitelmia täsmennetään Pohjois-Pohjanmaan liiton koordinoimassa Iijoen vaelluskalakärkihankkeessa. Suunnitelmissa on havaittu lisäsuunnittelua vaativia kohtia.  

Raasakan kalatien rakentamisesta aloitettiin joulukuussa julkinen kilpailutus. Saadut tarjoukset ylittivät selvästi hankkeelle laaditun kustannusarvion. Rakentamisen kilpailutus on päätetty keskeyttää.

Hankkeen toteuttaminen edellyttää Pohjois-Suomen aluehallintoviraston hankkeelle myöntämää vesilupaa. Viranomainen ei ole vielä tehnyt päätöstään maaliskuussa 2017 jätettyyn hakemukseen.  Rakennussuunnitelmien täsmentämisen myötä hankkeen aikataulu siirtyy myöhemmäksi.

Iijoen vaelluskalakärkihankkeeseen kuuluvat Raasakan kalatien lisäksi pienpoikasten istutusohjelma, smolttien alasvaellusratkaisut, lohien ja meritaimenien ylisiirrot sekä toimenpiteet Raasakan ja Maalismaan vanhoilla uomilla.

Iijoen vaelluskalakärkihankkeen rahoittajia ovat maa- ja metsätalousministeriö, PVO-Vesivoima Oy, Ii, Oulu, Pudasjärvi, Taivalkoski, Kuusamo, Metsähallitus, Pohjois-Pohjanmaan liitto sekä Iijoen vesistön kalastusalue. Hanke toteutetaan osana Suomen hallituksen luontopolitiikka-kärkihanketta.

Lisätietoja:

Mirko Laakkonen, projektipäällikkö, Pohjois-Pohjanmaan liitto, mirko.laakkonen(at)pohjois-pohjanmaa.fi, puh. 040 685 4036

Pertti Pietinen, toimitusjohtaja, PVO-Vesivoima Oy, pertti.pietinen(at)pvo.fi, puh. 040 581 4726

Nettisivusto: https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/aluesuunnittelu/iijoen_vaelluskalak%C3%A4rkihanke

14.1.2019

Iijoen Maalismaan vanhan uoman kehittämismahdollisuuksista selvitys

Iijoen Maalismaan vanhan uoman ja siihen laskevan Nauruanojan nykytilasta ja kehittämismahdollisuuksista on valmistunut laaja raportti. Maalismaan vanha uoma sijaitsee noin 24 kilometrin päässä jokisuulta.

 Iijoen Maalismaan vanha uoma. Maisemakuva Maalismaan vanhasta uomasta. Kuvassa näkyy pohjapatoja.

Kuva 1. PVO-Vesivoima Oy, Maalismaan vanha uoma

Selvitystyössä mm. laadittiin vanhan uoman nykytilan kuvaus, tutkittiin veden laatua, arvioitiin pohjapatojen osittaisen avaamisen ja vanhojen koskien osittaisen käyttöön ottamisen mahdollisuuksia, laadittiin kustannusarvio eri virtaamavaihtoehdoissa, tehtiin koekalastuksia, arvioitiin lohikaloille soveltuvien lisääntymis- ja poikastuotantoalueiden määrä nykytilassa sekä potentiaaliset pinta-alat eri virtaamatilanteissa. Selvitys kattoi myös Nauruanojan pääuoman.

 

Kuva 2. Maveplan Oy, Nauruanojan pohjapato

´Nyt tehdyllä selvityksellä saatiin paljon lisätietoa Maalismaan vanhan uoman ja Nauruanojan tilanteesta. Annoimme myös ehdotuksia tarvittavista jatkotoimenpiteistä. Yksi selkeä kehityskohde on Nauruanojassa sijaitsevan nousuesteen ohittaminen´, tarkentaa kalabiologi Arto Hautala.

Selvitystyön laati Maveplan Oy yhteistyössä Tmi Arto Hautalan kanssa. Työ tehtiin osana Iijoen vaelluskalakärkihanketta. Hankkeen toimenpiteet ovat Raasakan voimalaitospadon kalatie, smolttien alasvaellusratkaisut, pienpoikasten istutusohjelma, lohien ja meritaimenien ylisiirrot sekä toimenpiteet Raasakan ja Maalismaan vanhoilla uomilla.

Iijoen vaelluskalakärkihankkeen rahoittajia ovat maa- ja metsätalousministeriö, PVO-Vesivoima Oy, Ii, Oulu, Pudasjärvi, Taivalkoski, Kuusamo, Metsähallitus, Pohjois-Pohjanmaan liitto sekä Iijoen vesistön kalastusalue. Hanketta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan liitto. Kyseessä on Suomen suurin vaelluskalahanke.

Lisätietoja Iijoen vaelluskalakärkihankkeesta:
projektipäällikkö Mirko Laakkonen, Pohjois-Pohjanmaan liitto, puh. 040 685 4036, mirko.laakkonen(at)pohjois-pohjanmaa.fi

Lisätietoja Maalismaan selvitystyöstä:
Diplomi-insinööri Hannu Alatalo, Maveplan Oy, puh. 040 516 1504, hannu.alatalo(at)maveplan.fi
Kalabiologi Arto Hautala, Tmi Arto Hautala, puh. 050 351 3208, arto(at)artohautala.fi

Raportti on luettavissa osoitteessa:
https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/aluesuunnittelu/iijoen_vaelluskalakärkihanke

3.12.2018

Suomen ensimmäinen smolttien ohjausaita Iijoelle

 Karttakuva Iijoen Haapakoski. Kuvassa yleispiirustus Haapakoskelle asennettavasta smolttien ohjausaidasta.

Kuva: Ponvia Oy, Yleispiirustus Iijoen Haapakoskelle rakennettavasta smolttien ohjausaidasta

Lohen ja taimenen vaelluspoikasten (smoltti) ohjausaita rakennetaan kuluvan talven aikana. Aita asennetaan Iijoen Haapakoskelle alkukesällä 2019. Aidan toimivuutta tutkitaan aluksi kahden vuoden ajan. Toimenpide on osa Iijoen vaelluskalakärkihanketta.  

Lohikalojen alasvaelluksen turvaaminen on tärkeää rakennetuilla jokialueilla. Useat tutkimukset osoittavat, että smolttien vaellus hidastuu ja osin pysähtyy voimalaitoksilla. Lisäksi osa smolteista vammautuu tai kuolee uidessaan turbiinien läpi. Tähän haasteeseen etsitään nyt ratkaisua Iijoella. Haapakoskelle rakennetaan kelluva, 180 metriä pitkä ja kahden metrin syvyyteen ulottuva smolttien ohjausaita.

Ohjausrakenteen urakkakilpailun voitti Katera Steel Oy. Rakenteen suunnittelee Ponvia Oy. Suunnittelun ja rakentamisen seurantaan on perustettu erillinen ohjausryhmä.

"Olemme toimittaneet vastaavantyyppisiä rakenteita aiemminkin, tosin eri käyttötarkoitukseen eli tukkien uittojohteiksi", kertoo toimitusjohtaja Taisto Suutari Katera Steel Oy:stä.   

Aidan avulla smoltit ohjataan haluttuun kohtaan voimalaitospatoa; Haapakosken tapauksessa voimalaitoksen ja ohijuoksutusluukkujen väliselle alueelle. Ensivaiheessa on tärkeää saada ohjausaita toimimaan toivotulla tavalla. Aidan toimivuuden tutkimisesta vastaa lähivuosina Luonnonvarakeskus. Myöhemmässä vaiheessa smolteille on tarkoitus rakentaa alasvaellusväylä padon yhteyteen. Ohjausaidasta ja alasvaellusväylästä syntyvä alasvaellusreitti voi jatkossa toimia myös kudulta palaavien lohikalojen (talvikko) ja muiden kalojen vaelluksen apuna.

"Vaelluskalojen palauttamisessa otetaan isoja askelia Iijoella. Nyt päästään ensimmäistä kertaa tutkimaan smolttien ohjausrakenteita Suomessa. Tutkimustuloksia voidaan vertailla aiemmin Iijoen otva -hankkeessa tehtyyn smolttitutkimukseen", toteaa tutkija Riina Huusko Luonnonvarakeskuksesta.

Iijoen vaelluskalakärkihankkeen toimenpiteet ovat: Raasakan voimalaitospadon kalatie, smolttien alasvaellusratkaisut, pienpoikasten istutusohjelma, lohien ja meritaimenien ylisiirrot sekä toimenpiteet Raasakan ja Maalismaan vanhoilla uomilla. Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö, PVO-Vesivoima Oy, Ii, Oulu, Pudasjärvi, Taivalkoski, Kuusamo, Metsähallitus, Pohjois-Pohjanmaan liitto sekä Iijoen vesistön kalastusalue. Hankkeen hallinnoija on Pohjois-Pohjanmaan liitto. Kyseessä on Suomen suurin vaelluskalahanke.

Lisätietoja Iijoen vaelluskalakärkihankkeesta: Projektipäällikkö Mirko Laakkonen, Pohjois-Pohjanmaan liitto, puh. 040 685 4036, mirko.laakkonen(at)pohjois-pohjanmaa.fi

Lisätietoja Haapakosken voimalaitoksesta: Asiantuntija Matti Åman, PVO-Vesivoima Oy, puh. 050 303 8621, matti.aman(at)pvo.fi

Lisätietoja smolttien alasvaellustutkimuksista: Tutkija Riina Huusko, Luonnonvarakeskus, puh. 029 532 2192, riina.huusko(at)luke.fi

 Smoltti eli alasvaeltava lohenpoikanen.

Kuva: Luonnonvarakeskus, Iijoen 2-vuotias lohismoltti. Smoltit eli alasvaeltavat poikaset lähtevät vaellukselle kohti merta tyypillisesti 2–4-vuotiaina.

12.6.2018

Pienpoikasistutuksia Iijoella

Iijoelle ja sen sivujokiin istutettiin viime viikon aikana yhteensä noin 350 000 lohen ja 200 000 meritaimenen vastakuoriutunutta poikasta. Istutukset tehtiin osana Iijoen vaelluskalakärkihanketta. Kalat hankittiin Luonnonvarakeskukselta ja niiden istuttamisesta vastasi Metsähallitus.

Istutuksilla tuetaan jokeen leimautuneiden lohikalakantojen syntymistä ja selvitetään potentiaalisia pienpoikasalueita. Kalojen lähtiessä vaellukselle kohti merta, voidaan niitä myös hyödyntää alasvaellukseen liittyvässä tutkimuksessa. Pienpoikasistutukset ovat osa Iijoen lohen ja meritaimenen luonnonkierron palauttamista.

´Istutukset onnistuivat hyvin. Loppukesästä teemme istutuskohteissa seurantaa sähkökoekalastamalla´, kertoo eräsuunnittelija Kari Sarajärvi Metsähallituksesta.    

Iijoen vaelluskalakärkihankkeen rahoittajia ovat maa- ja metsätalousministeriö, PVO-Vesivoima Oy, Ii, Oulu, Pudasjärvi, Taivalkoski, Kuusamo, Metsähallitus, Pohjois-Pohjanmaan liitto sekä Iijoen vesistön kalastusalue. Hanketta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan liitto. Hankkeen kokonaisbudjetti on yli neljä miljoonaa euroa.

Lisätietoja Iijoen vaelluskalakärkihankkeesta: Mirko Laakkonen, projektipäällikkö, Pohjois-Pohjanmaan liitto, puh. 040 685 4036, mirko.laakkonen@pohjois-pohjanmaa.fi

Lisätietoja kärkihankkeen pienpoikasistutuksista: Kari Sarajärvi, eräsuunnittelija, Metsähallitus, puh. 020 639 6569, kari.sarajarvi@metsa.fi

 Metsähallituksen työntekijät istuttamassa vastakuoriutuneita lohenpoikasia Iijoella.

Kuva: Kari Sarajärvi. Metsähallituksen Jaakko Mattila ja Päivi Piiroinen istuttamassa pienpoikasia Iijoen Jurmun seudulla.