Ajankohtaista
 

6.3.2019

Raasakan kalatien rakennussuunnittelua täsmennetään

Raasakan voimalaitospadon kalatien rakennussuunnitelmia täsmennetään Pohjois-Pohjanmaan liiton koordinoimassa Iijoen vaelluskalakärkihankkeessa. Suunnitelmissa on havaittu lisäsuunnittelua vaativia kohtia.  

Raasakan kalatien rakentamisesta aloitettiin joulukuussa julkinen kilpailutus. Saadut tarjoukset ylittivät selvästi hankkeelle laaditun kustannusarvion. Rakentamisen kilpailutus on päätetty keskeyttää.

Hankkeen toteuttaminen edellyttää Pohjois-Suomen aluehallintoviraston hankkeelle myöntämää vesilupaa. Viranomainen ei ole vielä tehnyt päätöstään maaliskuussa 2017 jätettyyn hakemukseen.  Rakennussuunnitelmien täsmentämisen myötä hankkeen aikataulu siirtyy myöhemmäksi.

Iijoen vaelluskalakärkihankkeeseen kuuluvat Raasakan kalatien lisäksi pienpoikasten istutusohjelma, smolttien alasvaellusratkaisut, lohien ja meritaimenien ylisiirrot sekä toimenpiteet Raasakan ja Maalismaan vanhoilla uomilla.

Iijoen vaelluskalakärkihankkeen rahoittajia ovat maa- ja metsätalousministeriö, PVO-Vesivoima Oy, Ii, Oulu, Pudasjärvi, Taivalkoski, Kuusamo, Metsähallitus, Pohjois-Pohjanmaan liitto sekä Iijoen vesistön kalastusalue. Hanke toteutetaan osana Suomen hallituksen luontopolitiikka-kärkihanketta.

Lisätietoja:

Mirko Laakkonen, projektipäällikkö, Pohjois-Pohjanmaan liitto, mirko.laakkonen(at)pohjois-pohjanmaa.fi, puh. 040 685 4036

Pertti Pietinen, toimitusjohtaja, PVO-Vesivoima Oy, pertti.pietinen(at)pvo.fi, puh. 040 581 4726

Nettisivusto: https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/aluesuunnittelu/iijoen_vaelluskalak%C3%A4rkihanke

14.1.2019

Iijoen Maalismaan vanhan uoman kehittämismahdollisuuksista selvitys

Iijoen Maalismaan vanhan uoman ja siihen laskevan Nauruanojan nykytilasta ja kehittämismahdollisuuksista on valmistunut laaja raportti. Maalismaan vanha uoma sijaitsee noin 24 kilometrin päässä jokisuulta.

 

Kuva 1. PVO-Vesivoima Oy, Maalismaan vanha uoma

Selvitystyössä mm. laadittiin vanhan uoman nykytilan kuvaus, tutkittiin veden laatua, arvioitiin pohjapatojen osittaisen avaamisen ja vanhojen koskien osittaisen käyttöön ottamisen mahdollisuuksia, laadittiin kustannusarvio eri virtaamavaihtoehdoissa, tehtiin koekalastuksia, arvioitiin lohikaloille soveltuvien lisääntymis- ja poikastuotantoalueiden määrä nykytilassa sekä potentiaaliset pinta-alat eri virtaamatilanteissa. Selvitys kattoi myös Nauruanojan pääuoman.

 

Kuva 2. Maveplan Oy, Nauruanojan pohjapato

´Nyt tehdyllä selvityksellä saatiin paljon lisätietoa Maalismaan vanhan uoman ja Nauruanojan tilanteesta. Annoimme myös ehdotuksia tarvittavista jatkotoimenpiteistä. Yksi selkeä kehityskohde on Nauruanojassa sijaitsevan nousuesteen ohittaminen´, tarkentaa kalabiologi Arto Hautala.

Selvitystyön laati Maveplan Oy yhteistyössä Tmi Arto Hautalan kanssa. Työ tehtiin osana Iijoen vaelluskalakärkihanketta. Hankkeen toimenpiteet ovat Raasakan voimalaitospadon kalatie, smolttien alasvaellusratkaisut, pienpoikasten istutusohjelma, lohien ja meritaimenien ylisiirrot sekä toimenpiteet Raasakan ja Maalismaan vanhoilla uomilla.

Iijoen vaelluskalakärkihankkeen rahoittajia ovat maa- ja metsätalousministeriö, PVO-Vesivoima Oy, Ii, Oulu, Pudasjärvi, Taivalkoski, Kuusamo, Metsähallitus, Pohjois-Pohjanmaan liitto sekä Iijoen vesistön kalastusalue. Hanketta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan liitto. Kyseessä on Suomen suurin vaelluskalahanke.

Lisätietoja Iijoen vaelluskalakärkihankkeesta:
projektipäällikkö Mirko Laakkonen, Pohjois-Pohjanmaan liitto, puh. 040 685 4036, mirko.laakkonen(at)pohjois-pohjanmaa.fi

Lisätietoja Maalismaan selvitystyöstä:
Diplomi-insinööri Hannu Alatalo, Maveplan Oy, puh. 040 516 1504, hannu.alatalo(at)maveplan.fi
Kalabiologi Arto Hautala, Tmi Arto Hautala, puh. 050 351 3208, arto(at)artohautala.fi

Raportti on luettavissa osoitteessa:
https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/aluesuunnittelu/iijoen_vaelluskalakärkihanke

3.12.2018

Suomen ensimmäinen smolttien ohjausaita Iijoelle

 

Kuva: Ponvia Oy, Yleispiirustus Iijoen Haapakoskelle rakennettavasta smolttien ohjausaidasta

Lohen ja taimenen vaelluspoikasten (smoltti) ohjausaita rakennetaan kuluvan talven aikana. Aita asennetaan Iijoen Haapakoskelle alkukesällä 2019. Aidan toimivuutta tutkitaan aluksi kahden vuoden ajan. Toimenpide on osa Iijoen vaelluskalakärkihanketta.  

Lohikalojen alasvaelluksen turvaaminen on tärkeää rakennetuilla jokialueilla. Useat tutkimukset osoittavat, että smolttien vaellus hidastuu ja osin pysähtyy voimalaitoksilla. Lisäksi osa smolteista vammautuu tai kuolee uidessaan turbiinien läpi. Tähän haasteeseen etsitään nyt ratkaisua Iijoella. Haapakoskelle rakennetaan kelluva, 180 metriä pitkä ja kahden metrin syvyyteen ulottuva smolttien ohjausaita.

Ohjausrakenteen urakkakilpailun voitti Katera Steel Oy. Rakenteen suunnittelee Ponvia Oy. Suunnittelun ja rakentamisen seurantaan on perustettu erillinen ohjausryhmä.

"Olemme toimittaneet vastaavantyyppisiä rakenteita aiemminkin, tosin eri käyttötarkoitukseen eli tukkien uittojohteiksi", kertoo toimitusjohtaja Taisto Suutari Katera Steel Oy:stä.   

Aidan avulla smoltit ohjataan haluttuun kohtaan voimalaitospatoa; Haapakosken tapauksessa voimalaitoksen ja ohijuoksutusluukkujen väliselle alueelle. Ensivaiheessa on tärkeää saada ohjausaita toimimaan toivotulla tavalla. Aidan toimivuuden tutkimisesta vastaa lähivuosina Luonnonvarakeskus. Myöhemmässä vaiheessa smolteille on tarkoitus rakentaa alasvaellusväylä padon yhteyteen. Ohjausaidasta ja alasvaellusväylästä syntyvä alasvaellusreitti voi jatkossa toimia myös kudulta palaavien lohikalojen (talvikko) ja muiden kalojen vaelluksen apuna.

"Vaelluskalojen palauttamisessa otetaan isoja askelia Iijoella. Nyt päästään ensimmäistä kertaa tutkimaan smolttien ohjausrakenteita Suomessa. Tutkimustuloksia voidaan vertailla aiemmin Iijoen otva -hankkeessa tehtyyn smolttitutkimukseen", toteaa tutkija Riina Huusko Luonnonvarakeskuksesta.

Iijoen vaelluskalakärkihankkeen toimenpiteet ovat: Raasakan voimalaitospadon kalatie, smolttien alasvaellusratkaisut, pienpoikasten istutusohjelma, lohien ja meritaimenien ylisiirrot sekä toimenpiteet Raasakan ja Maalismaan vanhoilla uomilla. Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö, PVO-Vesivoima Oy, Ii, Oulu, Pudasjärvi, Taivalkoski, Kuusamo, Metsähallitus, Pohjois-Pohjanmaan liitto sekä Iijoen vesistön kalastusalue. Hankkeen hallinnoija on Pohjois-Pohjanmaan liitto. Kyseessä on Suomen suurin vaelluskalahanke.

Lisätietoja Iijoen vaelluskalakärkihankkeesta: Projektipäällikkö Mirko Laakkonen, Pohjois-Pohjanmaan liitto, puh. 040 685 4036, mirko.laakkonen(at)pohjois-pohjanmaa.fi

Lisätietoja Haapakosken voimalaitoksesta: Asiantuntija Matti Åman, PVO-Vesivoima Oy, puh. 050 303 8621, matti.aman(at)pvo.fi

Lisätietoja smolttien alasvaellustutkimuksista: Tutkija Riina Huusko, Luonnonvarakeskus, puh. 029 532 2192, riina.huusko(at)luke.fi

 

Kuva: Luonnonvarakeskus, Iijoen 2-vuotias lohismoltti. Smoltit eli alasvaeltavat poikaset lähtevät vaellukselle kohti merta tyypillisesti 2–4-vuotiaina.

12.6.2018

Pienpoikasistutuksia Iijoella

Iijoelle ja sen sivujokiin istutettiin viime viikon aikana yhteensä noin 350 000 lohen ja 200 000 meritaimenen vastakuoriutunutta poikasta. Istutukset tehtiin osana Iijoen vaelluskalakärkihanketta. Kalat hankittiin Luonnonvarakeskukselta ja niiden istuttamisesta vastasi Metsähallitus.

Istutuksilla tuetaan jokeen leimautuneiden lohikalakantojen syntymistä ja selvitetään potentiaalisia pienpoikasalueita. Kalojen lähtiessä vaellukselle kohti merta, voidaan niitä myös hyödyntää alasvaellukseen liittyvässä tutkimuksessa. Pienpoikasistutukset ovat osa Iijoen lohen ja meritaimenen luonnonkierron palauttamista.

´Istutukset onnistuivat hyvin. Loppukesästä teemme istutuskohteissa seurantaa sähkökoekalastamalla´, kertoo eräsuunnittelija Kari Sarajärvi Metsähallituksesta.    

Iijoen vaelluskalakärkihankkeen rahoittajia ovat maa- ja metsätalousministeriö, PVO-Vesivoima Oy, Ii, Oulu, Pudasjärvi, Taivalkoski, Kuusamo, Metsähallitus, Pohjois-Pohjanmaan liitto sekä Iijoen vesistön kalastusalue. Hanketta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan liitto. Hankkeen kokonaisbudjetti on yli neljä miljoonaa euroa.

Lisätietoja Iijoen vaelluskalakärkihankkeesta: Mirko Laakkonen, projektipäällikkö, Pohjois-Pohjanmaan liitto, puh. 040 685 4036, mirko.laakkonen@pohjois-pohjanmaa.fi

Lisätietoja kärkihankkeen pienpoikasistutuksista: Kari Sarajärvi, eräsuunnittelija, Metsähallitus, puh. 020 639 6569, kari.sarajarvi@metsa.fi

 

Kuva: Kari Sarajärvi. Metsähallituksen Jaakko Mattila ja Päivi Piiroinen istuttamassa pienpoikasia Iijoen Jurmun seudulla.