Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

16.02.2021

Maakuntahallituksen päätöksiä 15.2.2021

Interreg-ohjelmien valmistelu käynnissä

Maakuntahallitus kävi keskustelun Interreg-ohjelmien valmistelusta ja painopistealueista. Tulevalla ohjelmakaudella on pyritty vähentämään ohjelmien määrää. EU:n komission ja Suomen, Ruotsin ja Norjan ministeriöiden ohjauksessa päätettiin yhdistää kaksi rajat ylittävää ohjelmaa. Pohjois-Pohjanmaata koskeva Interreg Pohjoinen -ohjelma muuttuu uudeksi Interreg Aurora -ohjelmaksi, joka sisältää nykyisen Interreg Pohjoisen ja Interreg Botnia-Atlantican ohjelma-alueet. EU:n alue- ja rakennerahastopaketin asetukset mukaan lukien Interreg-asetus tulevat voimaan näillä näkymin toukokuussa 2021. Tämän jälkeen komissio vahvistaa eri ohjelmien rahoitukset sekä ohjelmien maantieteen erillisillä täytäntöönpanoasetuksilla. Asetusten voimaantulon jälkeen kaikki ohjelmat on lähetettävä komissioon hyväksyttäviksi yhdeksän kuukauden aikana. Tätä ennen ohjelmat on hyväksyttävä kansallisesti. Suomi valmistautuu hyväksymään ohjelmat kesällä 2021.

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaava, lausunto kaavan hyväksymistä koskevaan valituslupahakemukseen ja valitukseen korkeimmalle hallinto-oikeudelle

Maakuntahallitus katsoi esitetyin perustein, ettei Tolvan paliskunnan vaatimuksille päätösten hylkäämisestä ja oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta ole perusteita. Maakuntahallitus hyväksyi lausunnon 3. vaihemaakuntakaavan hyväksymistä koskevaan valituslupahakemukseen ja valitukseen korkeimmalle hallinto-oikeudelle keskustelussa nousseiden muutosesitysten pohjalta.

Vuoden 2016 alusta vireillä ollut, Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistamisen viimeinen vaihe, 3. vaihemaakuntakaava hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 11.6.2018. Vaihemaakuntakaava on voimassa ilman lainvoimaa maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n nojalla maakuntahallituksen päätöksellä 5.11.2018 ja Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden välipäätöksellä 26.3.2019. Hyväksymispäätöksestä tehtiin Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kahdeksan valitusta, jotka hallinto-oikeus hylkäsi 29.4.2020 antamallaan päätöksellä. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusaikana tehtiin korkeimpaan hallinto-oikeuteen kaksi valituslupahakemusta. Korkeimman hallinto-oikeuden 21.12.2020 antaman välipäätöksen mukaan Tuulipuisto Isoneva II (Siikajoki) valituslupahakemus hylättiin. Kuusamon Maaningan tuulivoimapuiston valituksen käsittelyä jatketaan, ja ratkaisupäätös annetaan myöhemmin.

Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartta hyväksyttiin

Maakuntahallitus hyväksyi Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartan, joka luo vahvan pohjan maakunnan kehittämiseen. Tavoitteena on tiivistää kuntien, yritysten, tutkimuslaitosten ja muiden toimijoiden yhteistyötä. Ilmastotavoitteiden toteutuminen vaatii vahvaa elinkeinoelämän, uusien elinkeinojen ja liiketoimintamahdollisuuksien kytkemistä ilmastotyöhön. Toteutuakseen asetetut ilmastotavoitteet vaativat taloudellisia resursseja ja niiden täysimääräistä hyödyntämistä. EU:n vihreän kehityksen ohjelma, alue- ja rakennepolitiikan ohjelmat sekä kansalliset rahoitukset kohdentavat merkittävästi rahoitusta ilmastotyöhön. Lisätietoa löytyy POPilmasto-hankkeen sivuilta

Lausunto valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021–2032

Maakuntahallitus hyväksyi lausunnon valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021–2032 ja vaikutusten arvioinnista. Kyseessä on strateginen suunnitelma liikennejärjestelmän kehittämisestä. Suunnitelma on tärkeä ja tarvittava avaus kohti vakaampaa, ennakoitavampaa ja tulevaisuuden haasteet huomioivaa liikennepolitiikkaa. Tavoitteina on, että liikennejärjestelmä takaa koko Suomen saavutettavuuden ja vastaa elinkeinojen, työssäkäynnin ja asumisen tarpeisiin, että ihmisten mahdollisuudet valita kestävämpiä liikkumismuotoja paranevat – erityisesti kaupunkiseuduilla ja että liikennejärjestelmän yhteiskuntataloudellinen tehokkuus paranee.

Lyhyesti

  • Maakuntahallitus hyväksyi Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuuston toimintasäännön.
  • Maakuntahallitus hyväksyi Kestävä tuulivoimarakentaminen Pohjois-Pohjanmaalla (TUULI) -hankkeen asiantuntijakonsultiksi Sweco Infra and Rail Oy:n. EU-kynnysarvon ylittävän hankinnan konsulttina toimi Hansel Oy.
  • Maakuntahallitus linjasi harkinnanvaraisista virka- ja työvapaista Pohjois-Pohjanmaan liitossa. Tarkoituksena on selkiyttää ja yhtenäistää päätöksentekoa harkinnanvaraisten virka- ja työvapaiden osalta liitossa.
  • Maakunnan yhteistyöryhmään STTK:n varaedustajaksi nimettiin Harri Kastell.
  • Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukuntaan Suomen Punaisen Ristin Oulun Piirin edustajaksi nimettiin Pertti Saarela.
  • Pykälät 26 ja 30 vedettiin esityslistalta pois.