Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Uutiset

17.06.2022

TUULI-hanke: Pohjois-Pohjanmaalla uusia mahdollisuuksia tuulivoimarakentamiselle

TUULI-hankkeen selvitykset ovat valmistuneet: sijainninohjausmalli tunnistaa potentiaaliset tuulivoima-alueet

Pohjois-Pohjanmaan liiton TUULI-hankkeen tavoitteena on edistää kestävää tuulivoimarakentamista Pohjois-Pohjanmaalla. TUULI-hankkeen tuloksena voidaan esittää Pohjois-Pohjanmaan tuulivoimapotentiaali sekä maa-kunnallinen näkemys tuulivoimarakentamiseen parhaiten soveltuvista alueista. TUULI-hankkeen taustaselvitykset (viherrakenne- ja ekosysteemipalveluselvitys, linnuston päämuuttoreitin päivitysselvitys, susireviiriselvitys ja sähkönsiirtoselvitys) valmistuivat joulukuussa 2021 ja sijainninohjausmalli valmistui kesäkuun alussa 2022. Hankkeen visiotyö jatkuu elokuun 2022 loppuun saakka.

TUULI-hankkeen sijainninohjausmallissa on tunnistettu uusia tuulivoimarakentamiseen soveltuvia alueita ja määritelty mahdollisia potentiaalisia tulevaisuuden tuulivoima-alueita. Paikkatietoanalyysin tuloksena syntyi 251 aluetta, joista 13 sijaitsee merialueella ja 238 maa-alueella. Kaikki paikkatietotarkastelusta saadut 251 aluetta etenivät jatkotarkasteluun. Alueita tarkasteltiin huomioiden ympäristölliset, sosiaaliset ja teknistaloudelliset näkökulmat. Näitä olivat mm. puolustusvoimien toimintaan liittyvät vaikutukset, kuntien ja kaupunkien antama palaute alueista, paliskuntien sidosryhmäkuulemisessa saadut kommentit poronhoidon kannalta tärkeistä alueista sekä sähkön-siirtoverkkoon ja -kapasiteettiin, maaperään ja väylä- ja tieverkkoon liittyvät ominaisuudet. Jatkotarkastelun tuloksena alueet jakautuivat seuraavasti: tuulivoimalle soveltuvia kyllä-alueita saatiin 31, ehkä-alueita 136 ja ei-alueita 84. Ei-alueita ei esitetä jatkosuunnittelussa tuulivoima-alueina.

Jokaisesta kyllä- ja ehkä-alueesta on laadittu kohdekortti, jossa esitellään perustiedot alueesta, yhdyskuntarakenne, sähkönsiirto ja tiestö, luonnonympäristö, maisema- ja kulttuuriympäristö, yhteisvaikutukset ja huomiot jatko-suunnitteluun.

Sijainninohjausmallin tavoitteena on kartoittaa uusia tuulivoima-alueita, joten esille nousseista alueista rajattiin pois ne alueet, joille on toteutettu tuulivoimapuisto. Lisäksi pois rajattiin ne alueet, joille on laadittu tuulivoimayleiskaava ja voimalat ovat saaneet jo rakennusluvat.

Sijainninohjausmallista energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavaan

TUULI-hankkeen tulokset ja taustaselvitykset ovat tärkeä osa maakuntakaavan uudistamista, jossa mm. päivitetään 1. ja 3. vaihemaakuntakaavan seudullisesti merkittävät tuulivoima-alueet (tv-alueet) sekä osoitetaan uudet tuuli-voimaan soveltuvat alueet. Sijainninohjausmallissa tunnistettujen potentiaalisten tuulivoima-alueiden rajaukset tarkentuvat maakuntakaavassa ja myöhemmin mahdollisessa yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tuulivoimayleiskaavoissa ja YVA-menettelyssä.

Vireillä olevaan Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan luonnokseen poimitaan sijainninohjausmallin mukaisia potentiaalisimpia alueita. Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan luonnos käsitellään maakuntahallituksen kokouksessa 21.6.2022 ja se tulee nähtäville elokuussa 2022. Maakuntakaavan ehdotusvaiheeseen laaditaan lisäksi maisemaselvitys, maakotkan elinympäristömalliselvitys, erikoiskuljetus-/liikennöitävyysselvitys ja arvioidaan tuulivoima-alueiden yhteisvaikutukset. Tavoitteena on edetä hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2023 aikana.

Huhtikuussa 2022 Pohjois-Pohjanmaalla on rakennettu yhteensä 412 voimalaa, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti on 1597 MW. Luvitettua tuulivoimaa on maakunnassa noin 2930 MW. Vireillä olevissa tuulivoimakaavoissa on suunnitteilla yli 6000 MW lisää kapasiteettia. TUULI-hankkeen sähkönsiirtoselvityksen tulosten perusteella vireillä olevat hankkeet pystytään pääosin liittämään olemassa olevaan tai suunniteltuun sähköverkkoon.

Asiantuntijakonsulttina hankkeessa toimii Sweco Infra & Rail Oy, alihankkijoinaan Rejlers Finland Oy ja William Velmala tmi. Hankkeen rahoittajina ovat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus/Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Pohjois-Pohjanmaan jäsenkunnat ja Pohjois-Pohjanmaan liitto. Hankkeen kustannusarvio on yhteensä 392 136 euroa. Hanketta toteutetaan 1.8.2020 – 31.12.2022.

TUULI-hankkeen nettisivuilla ja tarinakartassa voit tutusta tarkemmin TUULI-hankkeen sijainninohjausmallin aineistoon ja taustaselvitysten tuloksiin sekä tuulivoimarakentamisen tilannekuvaan.

TUULI-hankkeen nettisivut

TUULI-hankkeen tarinakartta

Tuulivoimapotentiaaliset alueet ja luvitetut hankkeet_Pohjois-Pohjanmaan liitto_16.6.2022