Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

TUULI – hanke

Kestävä tuulivoimarakentaminen Pohjois-Pohjanmaalla TUULI -hanke

Tutustu TUULI-hankkeen sijainninohjausmallin aineistoon

Sijainninohjausmallin raportti

Kartta-aineisto sijainninohjausmallin kyllä-, ehkä- ja ei-alueista sekä teemakartat luontorajoitteista, maisema-alueista ja kulttuuriympäristöistä

Kohdekortit kyllä- ja ehkä-alueista

Valmistuneet taustaselvitykset

Viherrakenne- ja ekosysteemipalveluselvitys

Linnuston päämuuttoreitin päivitysselvitys ja lajikohtaiset kartat

Susireviiriselvitys

Sähkönsiirtoselvitys

Tutustu TUULI-hankkeen tarinakarttaan

Tarinakartassa voit tutustua tarkemmin maakunnan tuulivoimarakentamisen tilannekuvaan ja TUULI-hankkeen työpakettien sisältöön.

Hankkeen tausta ja tavoitteet

Pohjois-Pohjanmaan liiton TUULI-hankkeessa tuotetaan lisää uutta tietoa Pohjois-Pohjanmaan alueen soveltuvuudesta tuulivoimatuotantoon ja edistetään kestävää tuulivoimarakentamista maakunnassa. Tavoitteena on luoda edellytyksiä tuulivoima-alan kehittymiselle ja siten päästöttömän sähköntuotannon lisäämiselle Pohjois-Pohjanmaan alueella kestävän kehityksen eri näkökulmat huomioon ottaen.

Pohjois-Pohjanmaan edellinen alueellinen tuulivoimaselvitys laadittiin vuosina 2010-2011. Tuulivoima-ala ja tuulivoimateknologia ovat kehittyneet voimakkaasti viimeisen kymmenen vuoden aikana, minkä vuoksi uuden kokonaisselvityksen laatiminen on tarpeen. Pohjois-Pohjanmaalla on laadittu kolme tuulivoimarakentamista mahdollistavaa ja ohjaavaa maakuntakaavaa:

Vaihekaavoissa on osoitettu yhteensä 69 tuulivoimarakentamiseen soveltuvaa seudullista aluetta (seudullinen alue=10 voimalaa tai enemmän). Miltei kaikilla alueilla on tarkempi suunnittelu käynnissä tai alue on jo tuulivoimatuotannossa.

Maakuntakaavoitus

Pohjois-Pohjanmaan liitossa on käynnistynyt lokakuussa 2021 uuden vaihemaakuntakaavan laatiminen. Energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavassa käsitellään mm. aluerakennetta, energiatuotantoa ja -siirtoa, liikennejärjestelmää, viherrakennetta ja energiamurroksen vaikutuksia maankäytön suunnitteluun sekä ilmastovaikutusten arviointia.

Yksi vaihemaakuntakaavan teemoista on tuulivoima. TUULI-hankkeen tulokset ja taustaselvitykset tulevat olemaan tärkeä osa maakuntakaavan uudistamista. Energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavassa osoitetaan uudet seudulliset tuulivoimarakentamiseen soveltuvat tuulivoima-alueet (tv-alue) ja päivitetään 1. ja 3. vaihemaakuntakaavassa osoitetut tv-alueet. Energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan luonnos asetetaan nähtäville elokuussa 2022.

TUULI-hanke koostuu seuraavista työpaketeista

  1. Tuulivoimatuotantoa ja tuulivoiman sijoittamista koskevien strategisten tavoitteiden muodostaminen (visiotyö)
  2. Tuulivoimalle soveltuvat alueet (sijainninohjausmalli)
  3. Viherrakenne- ja ekosysteemipalveluselvitys
  4. Linnuston päämuuttoreitin päivitysselvitys
  5. Susireviiriselvitys
  6. Sähkönsiirtoselvitys

Hankkeen tuloksena voidaan esittää Pohjois-Pohjanmaan tuulivoimapotentiaali sekä maakunnallinen näkemys tuulivoimarakentamiseen parhaiten soveltuvista alueista. Tavoitteena on muodostaa alueellinen tuulivoiman kehityskuva ja saada aikaan sitoutuminen maakunnallisen vision toteuttamiseksi.

Asiantuntijakonsulttina päähankkeessa toimii Sweco Infra & Rail Oy, alihankkijoinaan Rejlers Finland Oy ja William Velmala tmi. Hankkeen rahoittajina ovat Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus / Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Pohjois-Pohjanmaan jäsenkunnat ja Pohjois-Pohjanmaan liitto. Hankkeen kustannusarvio on yhteensä 392 136 euroa.

Aikataulu

Työpakettien selvitykset ovat valmistuneet joulukuussa 2021. TUULI-hankkeen sijainninohjausmalli on valmistunut kesäkuussa 2022 ja visiotyö valmistuu elokuussa 2022. Näiden työpakettien lisäksi TUULI-hankkeessa laaditaan vielä täydentäviä selvityksiä vuoden 2022 aikana. Hanketta toteutetaan 1.6.2020 – 31.12.2022.

Järjestimme kyläyhdistysten kanssa infotilaisuuden 2.6.2022 (Teams). Tutustu kyläillan esittelymateriaaliin.

TUULI-hankkeen ja tuulivoimarakentamisen tilannekuvaan liittyvät esitykset

Tuulivoiman nykytila ja tulevaisuus Pohjois-Pohjanmaalla -webinaari, 1. tilaisuus 14.12.2021

Tuulivoiman nykytila ja tulevaisuus Pohjois-Pohjanmaalla -webinaari, 2. tilaisuus 15.2.2022

Tuulivoiman nykytila ja tulevaisuuus Pohjois-Pohjanmaalla -webinaari, 3. tilaisuus 11.5.2022

Maakuntapäivät 1.-2.11.2021, Pohjois-Pohjanmaa on tuulivoimamaakunta myös tulevaisuudessa

Tiedotteet

7.12.2020 julkaistu tiedote

17.6.2022 julkaistu tiedote

Lisätietoja:

Ympäristöpäällikkö Erika Kylmänen, puh. 040 685 4041

Projektikoordinaattori Sari Pulkka, puh. 040 685 4037

etunimi.sukunimi(at)pohjois-pohjanmaa.fi