Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

TUULI – hanke

Kestävä tuulivoimarakentaminen Pohjois-Pohjanmaalla TUULI -hanke

TUULI-hankkeen taustaselvitykset ovat valmistuneet

Viherrakenne- ja ekosysteemipalveluselvitys

Linnuston päämuuttoreitin päivitysselvitys ja lajikohtaiset kartat

Susireviiriselvitys

Sähkönsiirtoselvitys

Sijainninohjausmalli valmistuu keväällä 2022

TUULI-hankkeen tarinakartta on julkaistu

Tarinakartassa voit tutustua tarkemmin maakunnan tuulivoimarakentamisen tilannekuvaan ja TUULI-hankkeen työpakettien sisältöön.

Sisältöä on päivitetty selvitysten tulosten osalta 18.1.2022.

Hankkeen tausta ja tavoitteet

Pohjois-Pohjanmaan liitossa on käynnistynyt TUULI-hanke, jossa tuotetaan uutta tietoa Pohjois-Pohjanmaan alueen soveltuvuudesta tuulivoimatuotantoon ja etsitään ratkaisuja toimialan ympäristökysymysten ratkaisuun. Tavoitteena on luoda edellytyksiä tuulivoima-alan kehittymiselle ja siten päästöttömän sähköntuotannon lisäämiselle Pohjois-Pohjanmaan alueella kestävän kehityksen eri näkökulmat huomioon ottaen.

Pohjois-Pohjanmaan edellinen alueellinen tuulivoimaselvitys laadittiin vuosina 2010-2011. Tuulivoima-ala ja tuulivoimateknologia ovat kehittyneet voimakkaasti viimeisen kymmenen vuoden aikana, minkä vuoksi uuden kokonaisselvityksen laatiminen on tarpeen. Pohjois-Pohjanmaalla on laadittu kaksi tuulivoimarakentamista mahdollistavaa ja ohjaavaa maakuntakaavaa:

Vaihekaavoissa on osoitettu yhteensä 69 tuulivoimarakentamiseen soveltuvaa seudullista aluetta (seudullinen alue=voimaloita 10 tai enempi). Miltei kaikilla alueilla on tarkempi suunnittelu käynnissä tai alue on jo tuulivoimatuotannossa.

Maakuntakaavan uudistaminen

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistaminen on käynnistynyt lokakuussa 2021. Energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavassa käsitellään mm. aluerakennetta, energiatuotantoa ja -siirtoa, liikennejärjestelmää, viherrakennetta ja energiamurroksen vaikutuksia maankäytön suunnitteluun sekä ilmastovaikutusten arviointia.

Yksi vaihemaakuntakaavan teemoista on tuulivoima. TUULI-hankkeen tulokset ja taustaselvitykset tulevat olemaan tärkeä osa maakuntakaavan uudistamista. Energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavassa osoitetaan uudet seudulliset tuulivoimarakentamiseen soveltuvat tuulivoima-alueet (tv-alue) ja päivitetään 1. ja 3. vaihemaakuntakaavassa osoitetut tv-alueet.

TUULI-hanke koostuu seuraavista työpaketeista

  1. Tuulivoimatuotantoa ja tuulivoiman sijoittamista koskevien strategisten tavoitteiden muodostaminen (visiotyö)
  2. Tuulivoimalle soveltuvat alueet (sijainninohjausmalli)
  3. Viherrakenne- ja ekosysteemipalveluselvitys
  4. Linnuston päämuuttoreitin päivitysselvitys
  5. Susireviiriselvitys
  6. Sähkönsiirtoselvitys

Hankkeen tuloksena voidaan esittää Pohjois-Pohjanmaan tuulivoimapotentiaali sekä maakunnallinen näkemys tuulivoimarakentamiseen parhaiten soveltuvista alueista. Tavoitteena on muodostaa alueellinen tuulivoiman kehityskuva ja saada aikaan sitoutuminen maakunnallisen vision toteuttamiseksi.

Asiantuntijakonsulttina hankkeessa toimii Sweco Infra & Rail Oy, alihankkijoinaan Rejlers Finland Oy ja William Velmala tmi. Hankkeen rahoittajina ovat Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus / Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Pohjois-Pohjanmaan jäsenkunnat ja Pohjois-Pohjanmaan liitto. Hankkeen kustannusarvio on yhteensä 392 136 euroa.

Aikataulu

Työpakettien selvitykset ovat valmistuneet joulukuussa 2021. TUULI-hankkeen sijainninohjausmalli valmistuu maaliskuussa 2022 ja visiotyö elokuussa 2022. Hanketta toteutetaan 1.6.2020 – 30.8.2022.

TUULI-hankkeeseen ja tuulivoimarakentamisen tilannekuvaan liittyvät esitykset

Maakuntapäivät 1.-2.11.2021, Pohjois-Pohjanmaa on tuulivoimamaakunta myös tulevaisuudessa

Tiedotteet

Hankkeessa julkaistut tiedotteet

Lisätietoja:

Ympäristöpäällikkö Erika Kylmänen, puh. 040 685 4041

Projektikoordinaattori Sari Pulkka, puh. 040 685 4037

etunimi.sukunimi(at)pohjois-pohjanmaa.fi