Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

TUULI – hanke

Kestävä tuulivoimarakentaminen Pohjois-Pohjanmaalla TUULI -hanke

TUULI-hankkeen kaikki selvitykset ovat valmistuneet. Viimeisimpinä keväällä 2023 valmistuivat maisemaselvitys ja maakotkaselvitys. Maakunnallisen tuulivoimakokonaisuuden suunnittelua jatketaan yhteisvaikutusten arvioinnin kautta. Pohjois-Pohjanmaan liiton tavoitteena on tehdä tarkentuvan suunnittelun mahdollistava vaihemaakuntakaava, jossa tutkitaan maakunnallista kokonaisuutta.

Tutustu TUULI-hankkeen valmistuneisiin aineistoihin

Sijainninohjausmallin aineisto

Sijainninohjausmallin raportti

Kartta-aineisto sijainninohjausmallin kyllä-, ehkä- ja ei-alueista sekä teemakartat luontorajoitteista, maisema-alueista ja kulttuuriympäristöistä

Kohdekortit kyllä- ja ehkä-alueista

Visiotyöraportti

Taustaselvitykset

Viherrakenne- ja ekosysteemipalveluselvitys

Linnuston päämuuttoreitin päivitysselvitys ja lajikohtaiset kartat

Susireviiriselvitys

Maakotkaselvitys

Maisemaselvityksen raportti, maisemarakenne- ja maisemakuvakartat (90 Mt), näkyvyysaluekartat (109 Mt) ja maisemaselvityksen kohdekortit (115 Mt). Suuren koon vuoksi aineistot kannattaa latauksen jälkeen tallentaa omalle koneelle sujuvan lukemisen mahdollistamiseksi. Huom! Maisemaselvityksen kohdekortteja ja kartta-aineistoja on päivitetty 11.12.2023.

Huomioitavaa on, että osa TUULI-hankkeen maisemaselvityksen kohdekortteihin kirjatuista lievennystoimenpiteistä on tarkoitettu tarkemman, hankekohtaisen suunnittelun ohjaamiseen tuulivoimalakohtaisella tasolla.

Sähkönsiirtoselvitys

Liikennöitävyys-/erikoiskuljetusreittiselvitys

TUULI-hankkeen rinnalla on laadittu myös liikennöitävyys-/erikoiskuljetusreittiselvitys Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntakaavojen tuulivoimaloiden alueille. Selvityksen laadintaan on saatu ympäristöministeriön tuulivoimarakentamisen valtionavustusta.

Liikennöitävyysselvityksen raportti

Esittelyaineisto ja sen liitteet

Traffic accessibility study in North Ostrobothia and Kainuu

Annexes to the presentation

Tutustu TUULI-hankkeen tarinakarttaan

Tarinakartassa voit tutustua tarkemmin maakunnan tuulivoimarakentamisen tilannekuvaan ja TUULI-hankkeen työpakettien sisältöön.

Hankkeen tausta ja tavoitteet

Pohjois-Pohjanmaan liiton TUULI-hanke on valmistunut. Hankkeessa on tuotettu lisää uutta tietoa Pohjois-Pohjanmaan alueen soveltuvuudesta tuulivoimatuotantoon ja edistetään kestävää tuulivoimarakentamista maakunnassa. Hankkeen tavoitteena oli luoda edellytyksiä tuulivoima-alan kehittymiselle ja siten päästöttömän sähköntuotannon lisäämiselle Pohjois-Pohjanmaan alueella kestävän kehityksen eri näkökulmat huomioon ottaen. Hanke toteutettiin 1.6.2020 – 30.4.2023 välisenä aikana.

Asiantuntijakonsulttina hankkeessa on toiminut Sweco Finland Oy, alihankkijoinaan Rejlers Finland Oy ja William Velmala tmi. Maakotkaselvityksen on laatinut Hannu Tikkanen Pohjanmaan ympäristötutkimus Ay:sta. Hankkeen rahoittajina ovat Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus / Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Pohjois-Pohjanmaan jäsenkunnat ja Pohjois-Pohjanmaan liitto. Hankkeen kustannusarvio on yhteensä 392 136 euroa.

TUULI-hanke koostuu seuraavista työpaketeista

  1. Tuulivoimatuotantoa ja tuulivoiman sijoittamista koskevien strategisten tavoitteiden muodostaminen (visiotyö)
  2. Tuulivoimalle soveltuvat alueet (sijainninohjausmalli)
  3. Viherrakenne- ja ekosysteemipalveluselvitys
  4. Linnuston päämuuttoreitin päivitysselvitys
  5. Susireviiriselvitys
  6. Sähkönsiirtoselvitys
  7. Maakotkaselvitys
  8. Maisemaselvitys

Hankkeen tuloksena voidaan esittää Pohjois-Pohjanmaan tuulivoimapotentiaali sekä maakunnallinen näkemys tuulivoimarakentamiseen parhaiten soveltuvista alueista. Tavoitteena on muodostaa alueellinen tuulivoiman kehityskuva ja saada aikaan sitoutuminen maakunnallisen vision toteuttamiseksi.

Energia- ja ilmastovaihemaakuntakaava

Pohjois-Pohjanmaan liitossa on käynnistynyt lokakuussa 2021 uuden vaihemaakuntakaavan laatiminen. Energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavassa käsitellään mm. aluerakennetta, energiatuotantoa ja -siirtoa, liikennejärjestelmää, viherrakennetta ja energiamurroksen vaikutuksia maankäytön suunnitteluun sekä ilmastovaikutusten arviointia.

Yksi vaihemaakuntakaavan teemoista on tuulivoima. TUULI-hankkeen tulokset ja taustaselvitykset ovat tärkeä osa maakuntakaavan uudistamista. Energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavassa osoitetaan uudet seudulliset tuulivoimarakentamiseen soveltuvat tuulivoima-alueet (tv-alue) ja päivitetään 1. ja 3. vaihemaakuntakaavassa osoitetut tv-alueet. Energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan luonnos on ollut nähtävillä 8.8.-23.9.2022, ja siitä saatuun palautteeseen annetut vastineet on käsitelty maakuntahallituksessa 5.6.2023. Syksyllä 2023 edetään viranomaisehdotusvaiheen kaavakartan ja muiden vaihemaakuntakaavan asiakirjojen laatimiseen. Jokaisesta ehdotusvaiheen kaavakartalle nousevasta tv-alueesta laaditaan kohdekuvaus. Tämä edellyttää tapaus- ja aluekohtaista tarkastelua kaikkien maakuntatasolla laadittujen selvitysten, alueista saadun tarkemman tiedon ja yhteisvaikutusten arvioinnin pohjalta.

Pohjois-Pohjanmaan edellinen alueellinen tuulivoimaselvitys laadittiin vuosina 2010-2011. Tuulivoima-ala ja tuulivoimateknologia ovat kehittyneet voimakkaasti viimeisen kymmenen vuoden aikana, minkä vuoksi uuden kokonaisselvityksen laatiminen on tarpeen. Pohjois-Pohjanmaalla on laadittu kolme tuulivoimarakentamista mahdollistavaa ja ohjaavaa maakuntakaavaa:

Voimassa olevissa vaihekaavoissa on osoitettu yhteensä 69 tuulivoimarakentamiseen soveltuvaa seudullista aluetta (seudullinen alue=10 voimalaa tai enemmän). Miltei kaikilla alueilla on tarkempi suunnittelu käynnissä tai alue on jo tuulivoimatuotannossa.

TUULI-hankkeen ja tuulivoimarakentamisen tilannekuvaan liittyvät esitykset

TUULI-hankkeen loppuseminaarin esittelyaineisto on ladattavissa täältä 29.9.2022.

Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavaluonnoksen yleisötilaisuuden esittelystriimi (YouTube) 24.8.2022

Pohjois-Pohjanmaan kylät ry ja kyläyhdistykset infotilaisuus 2.6.2022 (Teams). Tutustu kyläillan esittelymateriaaliin.

Tuulivoiman nykytila ja tulevaisuus Pohjois-Pohjanmaalla -webinaari, 1. tilaisuus 14.12.2021

Tuulivoiman nykytila ja tulevaisuus Pohjois-Pohjanmaalla -webinaari, 2. tilaisuus 15.2.2022

Tuulivoiman nykytila ja tulevaisuuus Pohjois-Pohjanmaalla -webinaari, 3. tilaisuus 11.5.2022

Maakuntapäivillä 2.11.2021 pidetty esitys: Pohjois-Pohjanmaa on tuulivoimamaakunta myös tulevaisuudessa

Tiedotteet

7.12.2020 julkaistu tiedote

17.6.2022 julkaistu tiedote

Lisätietoja:

Ympäristöpäällikkö Erika Kylmänen, puh. 040 685 4041

Aluesuunnitteluasiantuntija Sari Pulkka, puh. 040 685 4037

etunimi.sukunimi(at)pohjois-pohjanmaa.fi