Ajankohtaista
 
Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan luonnos nähtävillä
19.04.2017

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistaminen on edennyt tammikuussa 2016 vireille tulleen kolmannen vaihekaavan valmisteluvaiheen kuulemiseen. Keskeiset teemat ovat pohjavesi- ja kiviainesalueet sekä mineraalipotentiaali ja kaivosalueet. Tuulivoiman ja soiden osalta kaavakartalla esitetään ainoastaan teemaan liittyvät muutokset suhteessa 1. vaihemaakuntakaavaan, kokonaistilanne näytetään erillisillä teemakartoilla. Kaavaluonnoksessa esitetään myös vuoden 2005 kokonaismaakuntakaavan mukaiset, 1.–2. vaiheissa käsittelemättömät merkinnät. Pohjois-Pohjanmaahan liitettyjen Vaalan ja Himangan alueiden maankäyttöä tarkastellaan olevien maakuntakaavamerkintöjen kautta.

Maakuntakaavaan tehdään tarvittavat täydennykset alueiden toteutuneisuuden ja laadittujen selvitysten perusteella. Pohjavesi- ja kiviainesalueiden sekä maakunnallisesti arvokkaitten harjualueiden osalta kolmannen vaihekaavan ratkaisu perustuu juuri päättyneen POSKI-hankkeen tietoihin. Päällekkäisten aluevarausten tarkistamisessa määrittävänä on ollut alueelle ominaisin tai suojeluarvoltaan vahvin merkintä. Mineraalivaranto- ja kaivosalueista on käynnissä Portti-hanke yhdessä Geologian tutkimuskeskuksen kanssa. Tuulivoimaloiden osalta kaavaluonnoksen ratkaisu perustuu 3. vaihemaakuntakaavaa varten laadittuun tuulivoimaselvitykseen ja sen suosituksiin. 3. vaihekaavaluonnoksessa ja 1. vaihekaavassa on yhteensä 69 seudullisesti merkittävää tuulivoima-aluetta.  Luonnoksessa yksi tuulivoima-alue on merkitty selvitysalueena, 10 poistuvana ja 17 uutena.  Soiden käytön merkittävin päivitys liittyy soidensuojelutyöryhmän esityksen perusteella muodostettuun metsähallituksen soita koskevaan suojelupakettiin, suurelta osin kohteet ovat samoja kuin 1. vaihekaavassa. Turvetuotannosta poistuneet alueet osoitetaan kaavaluonnoksessa ylirastitettuina. Luonnonsuojelulailla toteutettavat uudet alueet osoitetaan SL-1 -merkinnällä ja Metsähallituksen omalla päätöksellä toteutettavat S-1 -merkinnällä. Vaalan soiden osalta tehdään lisäselvitystyötä kesän aikana.

Maakuntakaavan uudistaminen käynnistyi syyskuussa 2010, työssä käsitellään kattavasti koko maakunnan alueidenkäyttöä. Maakuntakaavan uudistamistyön pohjaksi laaditut maakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet hyväksyttiin maakuntahallituksessa lokakuussa 2011, poikkileikkaavana teemana on ilmasto ja energia. Maakuntahallitus päätti kesäkuussa 2012 vaiheistaa kokonaismaakuntakaavan uudistamistyön kolmeen osaan. Vaihemaakuntakaavat jakautuvat selkeiksi asiakokonaisuuksiksi, mutta eri vaiheitten käsittely on limittynyt aikataulullisesti toisiinsa. Toinen vaihemaakuntakaava saatiin lainvoimaiseksi helmikuussa 2017, kuukautta ennen ensimmäistä vaihetta, joka kävi läpi vahvistamis- ja valitusmenettelyt. Uudistamistyön päätyttyä voimaan jää neljä maakuntakaavaa nykyisen kahdeksan sijaan, kun suunnittelualueella kumoutuvat Pohjois-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaava vuodelta 2005 sekä kaavaprosessin aikana maakuntaan liitettyjen Himangan ja Vaalan alueiden maakuntakaavat.

Maakuntakaavan 3. vaihekaavan valmisteluaineisto selvityksineen on nähtävillä 12.5.2017 saakka Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivuilla sekä liiton virastossa osoitteessa Sepänkatu 20, 90100 OULU. Jäsenkuntiin on toimitettu nähtäville asetettavaksi osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnoskartta merkintöjen selityksineen, kaavaselostus liitteineen sekä maakuntakaavojen yhdistelmäkartta. Kaavaluonnosta koskeva palaute tulee osoittaa Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitukselle.


Lisätietoja maakuntakaavaluonnoksesta antavat:
kaavoituspäällikkö Mari Kuukasjärvi p. 040 6854 015, mari.kuukasjarvi@pohjois-pohjanmaa.fi sekä

kaavan valmistelijat, joiden vastuualueet ja yhteystiedot löytyvät liiton verkkosivuilta osoitteesta .