Pohjois-Pohjanmaan EU-tietopiste

 
Ajankohtaista

 
Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen päätökset 19.3.2018
19.03.2018

Maakuntahallituksen kokous pidettiin tänään Oulussa.  Maakuntahallitus päätti asettaa Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan kaavaehdotuksen mukaisesti julkisesti nähtäville.

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2017 hyväksyttiin

Maakuntahallitus hyväksyi Pohjois-Pohjanmaan liiton toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 2017. Tilikauden tulokseksi muodostui 218 047,82 euroa. Kehittämisrahastosta tuloutettiin 102 046,75 euroa, jolloin tilikauden ylijäämä on 320 094,57 euroa.

Pohjois-Pohjanmaan liiton toimintakuluja budjetoitiin 5 604 900 euroa vuodelle 2016. Toteutuneet toimintakulut olivat 7 397 739,04 euroa. Suurin menoerä olivat henkilöstökulut 4 381 042,61 euroa, jotka ylittyivät budjettiin nähden noin 850 000 euroa. Toinen suuri menoerä oli palvelujen ostot, joita hankittiin 2 266 188,95 eurolla. Palvelujen ostot ylittyivät budjettiin nähden noin 928 000 euroa. Pohjois-Pohjanmaan kunnat maksoivat liitolle jäsenmaksuja yhteensä 3 421 000 euroa.

Toimintavuoden keskeisiä tehtäviä olivat maakunta- ja sote-uudistukseen liittyvä vastuunkanto, työllisyyden ja innovaatioiden edistäminen, saavutettavuuden parantaminen sekä koulutuspaikkojen turvaaminen. Pitkäjänteinen työ alueen liikennehankkeiden puolesta tuotti mittavia investointipäätöksiä Pohjois-Pohjanmaalla, toteaa maakuntajohtaja Pauli Harju katsauksessaan.

EU-hankkeille noin 4,6 miljoonaa euroa

Maakuntahallitus hyväksyi rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelmasta yhdeksän hanketta, joille haettiin Pohjois-Pohjanmaan liitosta EAKR- ja valtion rahoitusta hieman vajaa 4,6 miljoonaa euroa. Suurimman potin saivat Kalajoen kaupunki Marinan liikenneympäristön kehittämiseksi (1 208 943 euroa) sekä Oulun yliopisto mikroanalysaattorin hankintaan kaivannaisalan ja materiaalitieteen tutkimuksen kehittämiseksi (1 050 000 euroa). Rahoitettavat hankkeet ovat:

Sievin Jakolanpellon kaavatiet
Sievin kunnan toteuttamalle hankkeelle haettiin EAKR- ja valtion rahoitusta 252 599 euroa. Hankkeessa rakennetaan Jakolanpellon alueelle kaksi kaavatietä sekä valtatie 28:lle väis­tö­ti­la, lin­ja-au­to­py­sä­kki ja liikenteen yhteys.

Uudet teknologiset ratkaisut Biocenter Oulun palveluiden tehostamiseksi
Oulun yliopiston toteuttaman hankeparin kehittämisosiolle haettiin EAKR- ja valtion rahoitusta 66 502 euroa. Hankeparin tavoitteena on Biocenter Oulun tutkimus- ja tuotekehitysinfrastruktuurin kehittäminen ja uusien palvelujen tarjoaminen tiedeyhteisölle ja elinkeinoelämälle. Kehittämisosiossa toteutetaan hankintojen lopullinen määrittely ja hankintojen kilpailuttamiset.

Uudet teknologiset ratkaisut Biocenter Oulun palveluiden tehostamiseksi (investointiosio)
Oulun yliopiston toteuttaman hankkeen investointiosiolle haettiin EAKR- ja valtion rahoitusta 598 500 euroa. Investointien avulla vastataan näytemäärien kasvuun ja suurten näytemäärien analysointiin. Merkittävin in­ves­toin­ti on akustinen nesteenkäsittelijä.

Kalajoen Marinan liikenneympäristön kehittäminen
Kalajoen kaupungin toteuttamalle hankkeelle haettiin EAKR- ja valtion rahoitusta 1 028 943 euroa. Hankkeessa rakennetaan Marinan alueelle kaavateitä, pysäköintialueita ja hulevesiratkaisut sekä toteutetaan valaistus ja opastus.

Monikansallisten investointiprojektien johtaminen
Oulun yliopiston toteuttamalle hankkeelle haettiin EAKR- ja valtion rahoitusta 345 092 euroa. Hankkeen osahakijana on Oulun Kauppakamari ry. Hankkeen tavoitteena on ke­hit­tää uu­sia yhteistoiminnallisia pro­jek­ti­joh­ta­mi­sen me­ne­tel­miä ja ratkaisuja kansainvälisten investointiprojektien val­mis­te­luun, suunnitteluun, to­teu­tuk­seen, johtamiseen.

VÄRE – Elinvoimaa Pohjois-Pohjanmaalle vähähiilisillä ja resurssiviisailla ratkaisuilla
Suomen ympäristökeskuksen toteuttamalle hankkeelle haettiin EAKR- ja valtion rahoitusta 346 504 euroa. Hankkeen osahakijana on Iin Micropolis Oy. Tavoitteena on toteuttaa hankkeessa mukana olevien kun­tien ke­hit­ty­mis­tä resurssiviisaiksi ja vähähiilisiksi kunniksi, joissa vältetään ma­te­ri­aa­lien ja energian tuhlausta sekä käytetään kestävästi uusiutuvia raa­ka-ai­nei­ta.

Liiketoimintaa älykkäällä energiankäytöllä
Iin Micropolis Oy:n toteuttamalle hankkeelle haettiin EAKR- ja valtion rahoitusta 374 839 euroa. Tavoitteena on luoda uutta liiketoimintaa ja työpaikkoja uusiutuvaa ener­giaa ja energiatehokkuutta tarjoaville pk-yrityksille käynnistämällä uusia ener­gia- ja ener­gia­te­hok­kuus­hank­kei­ta. Tavoitteena on myös uuden lii­ke­toi­min­ta­kon­sep­tin luo­mi­nen yritysyhteistyössä älykkään energian kulutuksen ja tuo­tan­non ympärille.

Arctic Intelligence Export
Oulun kaupungin toteuttamalle hankkeelle haettiin EAKR- ja valtion rahoitusta 535 500 euroa. Hankkeessa luodaan uusi toimintamalli suomalaisten yritysten vien­ti­toi­min­nan edistämiseen. Tavoitteena on lisätä yritysten ja klus­te­rei­den kansainvälisten kontaktien määrää, kehittää yritysten myyn­ti­osaa­mis­ta, lisätä kump­pa­nuuk­sien, tarjouspyyntöjen, tarjousten ja kauppojen mää­rää.

Mikroanalysaattorin hankinta kaivannaisalan ja materiaalitieteen tutkimuksen kehittämiseksi Oulun yliopiston toteuttamalle hankkeelle haettiin EAKR- ja valtion rahoitusta 1 050 000 euroa.

Hankkeessa hankitaan Oulun yliopiston Mikroskopian ja na­no­tek­no­lo­gian keskukseen mikroanalysaattori. Lisäksi ke­hi­te­tään geologisten sekä materiaalitieteellisten näytteiden mik­ro­ana­lyy­siin liittyvää osaa­mis­ta yliopiston tutkimusryhmien sekä yritysten tar­pei­siin.

Lisäksi maakuntahallitus mm.
- nimesi Pohjois-Pohjanmaan liiton kunta-asioiden yhteistyöryhmän vuosille 2018-2020
- valitsi Sievin laajakaistan toteuttajaksi Jokilaaksojen Kuituverkko-osuuskunnan sekä Iin Jakkukylän laajakaistan toteuttajaksi Iin Energia Oy:n.
- päätti, että Pohjois-Pohjanmaan liitto osallistuu osatoteuttajana Valitsemalla vaikutat PoP-maakunnassa -hankkeeseen

Esityslista on nähtävillä Pohjois-Pohjanmaan liiton sivuilla osoitteessa http://ppohjanmaa.tjhosting.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2018496

Kokousaikataulu
Maakuntahallituksen seuraava kokous pidetään 23.4.2018 Oulussa.

Lisätietoja:
maakuntahallituksen puheenjohtaja Matias Ojalehto, p. 040 9102 901
maakuntajohtaja Pauli Harju, p. 0400 389 152 

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO

Sepänkatu 20
90100 Oulu
 
Puh. +358 (0)40 685 4000
Fax. +358 (0)8 3113 577
info@pohjois-pohjanmaa.fi