Ajankohtaista
 
Luottamus löytyi yhdessä tekemällä
11.10.2018

 

Iijoen vesistövisiotyö on päättynyt, mutta toiminta Iijoen arvon nostamiseksi jatkuu. Eteenpäin mennään hyvässä hengessä ja uudenlaisen keskustelukulttuurin siivittämänä.

Kun Iijoen otva -hankkeen neuvottelukunta kokoontui toukokuussa 2016 ensimmäistä kertaa, tunnelmat olivat epäileväiset. Tuleeko hanke johtamaan konkreettisiin toimiin Iijoen hyväksi? Miten keskustelu onnistutaan pitämään asiallisena, kun toimijoilla on eri intressit? Iijoen vesistövision laadinnassa lähdettiinkin liikkeelle yhteisten pelisääntöjen laatimisesta ja kuunteluharjoituksista. Pelisäännöillä haluttiin varmistaa kaikkien osapuolten valta vaikuttaa ratkaisuihin ja vastuu etsiä niitä yhdessä toisten kanssa. Yhdeksi tavoitteeksi asetettiin konkreettiset toimenpiteet Iijoen arvon nostamiseksi jo visiotyön aikana.

´Visiotyössä tärkeintä oli hyvän yhteishengen löytäminen, toisten kuunteleminen ja vuorovaikutus´, tiivistää neuvottelukunnan jäsen Riina Rahkila Vyyhti II -hankkeesta.

Kaksi ja puoli vuotta myöhemmin syyskuussa 2018, neuvottelukunnan kymmenennessä ja viimeisessä tapaamisessa, tunnelmat olivat erittäin toiveikkaat ja usko Iijoen tulevaisuuteen korkealla. Visioprosessin aikana pystyttiin lopulta keskustelemaan vaikeistakin asioista toisia arvostaen ja luottamuksen rakentuessa saatiin myös paljon aikaan. Iijoelle laadittiin yhteisesti hyväksytty vuoteen 2030 ulottuva vesistövisio ja sen toteutukseen tähtäävä toimenpideohjelma, joka sisältää tärkeäksi tunnistettuja toimenpiteitä ja hankkeita Iijoen arvon nostamiseksi. Neuvottelukunnan avulla käynnistettiin mm. Iijoen vaelluskalakärkihanke.

´Vesistövisio oli onnistunut pilottihanke, jota maa- ja metsätalousministeriö lähti tavoittelemaan. Siinä onnistuttiin tuomaan yhteen eri näkökulmista eri toimijoita ja yhteensovittamaan muun muassa kalatalous- ja vesitalouskysymyksiä uudenlaisella tavalla´, toteaa Jouni Tammi maa- ja metsätalousministeriöstä.

Vesistövision neuvottelukunta toimi visiotyön keskeisenä areenana ja oli ratkaisevassa roolissa myös yhteistyön jatkuvuuden varmistamisessa hankkeen jälkeen. Neuvottelukuntaan oli koottu laaja joukko alueen toimijoita: kaikki jokivarren kunnat, yrityksiä, viranomaistahoja, järjestöjä ja yhdistyksiä. Neuvottelukunta jatkaa toimintaansa myös Otva-hankkeen päätyttyä.

Iijoen vesistövisio oli osa kolme vuotta kestänyttä EU-rahoitteista Otva-hanketta. Otva-hankkeen päätavoitteet olivat vesistövision laadinta ja vaelluskalakantojen palauttamisen sekä muiden joen arvoa nostavien toimenpiteiden edistäminen. Hanketta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan liitto ja osatoteuttajana toimi Luonnonvarakeskus. Hankkeen Vesistövisio-osuudesta vastasivat Pöyry Finland Oy, Akordi Oy ja Mapita Oy.

Lisätietoja Vesistövision laatimisesta:
Lasse Peltonen, Akordi Oy, puh. 040 192 0053, lasse.peltonen(at)akordi.fi
Kalle Reinikainen, Pöyry Finland Oy, puh. 050 590 7640, kalle.reinikainen(at)poyry.com

Lisätietoja Iijoen otva -hankkeesta:
Mirko Laakkonen, projektipäällikkö, Iijoen otva -hanke, Pohjois-Pohjanmaan liitto, puh. 040 685 4036, mirko.laakkonen(at)pohjois-pohjanmaa.fi