Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tiedotteet

tiedotteet

24.11.2020
Pohjois-Pohjanmaan liiton virasto muuttaa kesällä 2021

Pohjois-Pohjanmaan liiton vuokrasopimus Technopoliksen kanssa on irtisanottu päättymään 31.7.2021. Virastossa on kartoitettu toimitiloja myös ydinkeskustan ulkopuolelta. Pohjois-Pohjanmaan liitto on tänään tehnyt vuokrasopimuksen Katri Antell Oy:n kanssa Poratien toimitiloista. Toimintaympäristön muutosten vuoksi oli aika alkaa kartoittaa uusia toimitiloja. Muutolla haemme paitsi parempaa saavutettavuutta, myös kustannussäästöjä, perustelee maakuntajohtaja Pauli Harju ratkaisua. Muutto tapahtuu kesällä 2021. Uusi osoite 1.8.2021 alkaen on Poratie 5, 90140 Oulu.

16.11.2020
Maakuntahallituksen päätöksiä 16.11.2020

Talous- ja toimintasuunnitelma 2021–2023 ja talousarvio 2021 etenevät maakuntavaltuustoon Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2021–2023 ja talousarvion 2021. Talousarvio on tasapainotettu ja vuoden 2021 tilikauden tulos on 0 euroa. Tehdyt talousarviotarkistukset kohdentuvat henkilöstön palkkakustannuksiin, tilaisuuksien järjestämiseen varattuihin määrärahoihin sekä tulosalueiden palveluiden ostoihin ja muihin toimintakuluihin. Toiminnallisiin tavoitteisiin pääseminen edellyttää joihinkin toimintoihin jäsenkuntalaskutuksen ulkopuolisen rahoituksen hankkimista. Kehittämisrahastoon siirretään varoja Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että taseen yli-/alijäämätililtä siirretään 300 000 euroa Pohjois-Pohjanmaan liiton kehittämisrahastoon. Jotta liitto pystyy toimimaan asetettujen strategisten tavoitteiden ja tuleville vuosille asetettujen toiminnallisten tavoitteiden mukaisesti, liitto hankkii toiminnan toteuttamiseksi hankerahoitusta. Lähes kaikki hankerahoitus…

02.11.2020
EU-komission työohjelma vuodelle 2021 on julkaistu

Euroopan komission työohjelma vuodelle 2021 on julkaistu. Työohjelma sisältää toimet, joita komission on määrä toteuttaa seuraavan vuoden aikana. Siinä kerrotaan kansalaisille ja lakia säätäville toimielimille komission poliittisista sitoumuksista, joiden mukaisesti esitetään uusia aloitteita, peruutetaan aiemmin tehtyjä ehdotuksia ja tarkistetaan voimassa olevaa EU:n lainsäädäntöä. Tulevan vuoden työohjelmassa esitetään siirtymistä strategiselta tasolta toteutukseen komission kuuden poliittisen painopisteen osalta. Painopisteisiin lukeutuvat Euroopan vihreän kehityksen ohjelma, Euroopan digitaalisen valmius, ihmisten hyväksi toimivan talous, EU:n roolin vahvistaminen maailmannäyttämöllä, eurooppalaisen elämäntavan edistäminen ja uuden vauhdin antaminen eurooppalaiselle demokratialle. Painopisteiden alle on edelleen sijoitettu konkreettisia toimia, joita tullaan toteuttamaan vuoden 2021 aikana. Työohjelman liitteessä 1 on listattu…

22.10.2020
Suomen päärataryhmä esittää eurooppalaisen ydinverkon solmupisteiksi Tamperetta, Oulua ja Seinäjokea

Suomen päärataryhmä esittää maan hallitukselle ja valtakunnallisen 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman (liikenne12) tekijöille kolme päärataan panostamisen perustetta. Päärataryhmän esitykset on tarkoitettu liikenne12:n valmisteluun, valtion ensi vuoden ja tulevien vuosien talousarvioihin ja lisätalousarvioihin sekä EU:n elpymisrahoituksen kansalliseen esitykseen. Päärataryhmä kiirehtii Suomea täyttämään Verkkojen Eurooppa -ohjelman (TEN-T) ydinverkon laatukriteerit sekä esittää vaikuttamista ohjelman uudistukseen Suomi on sitoutunut vuoteen 2030 mennessä täyttämään ydinverkon kriteerit. Nykyisillä päätöksillä Suomi ei tule täyttämään pääradalla riittävän raidekapasiteetin vaatimusta. Uudistuksessa Suomen tulee esittää ydinverkon solmupisteiksi Tamperetta (raideterminaali ja lentoasema sekä logistinen palvelutaso), Oulua (lentoasema ja satama sekä logistinen palvelutaso) ja Seinäjokea (raideterminaali sekä logistinen palvelutaso). Nykyisin Helsinki on ainoa Suomen…

19.10.2020
Maakuntahallituksen päätöksiä

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus piti hybridikokouksen Oulussa 19.10.2020. Kokouksen aluksi Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston johtaja Kari Aalto kertoi ajankohtaisista asioista, EU:n monivuotisesta budjettiesityksestä sekä valmistelussa olevasta toimiston vuoden 2021 työsuunnitelmasta. Brysselissä sijaitsevan Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston tehtävänä on valvoa ja edistää Etelä-Savon, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon toimijoiden etuja. EU-toimisto parantaa maakuntaliittojen kanssa yhteistyössä tehtävän edunvalvonnan kautta Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinoelämän kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä. Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2018–2021 arviointi valmistumassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2018–2021 arviointi on tehty yhteistyössä Pohjois-Suomen maakuntien ja arvioinnin toteuttajan Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n kanssa. Tavoitteena on saada tietoa ohjelman toteutumisesta ja vaikuttavuudesta sekä erityisesti antaa suosituksia ja näkemyksiä…

12.10.2020
Maakuntakaavan kattavuus ja oikeusvaikutteisuus ei ole korvattavissa

Maakuntajohtajat ottivat kantaa maankäyttö- ja rakennuslain valmistelutilanteeseen: toimiva suunnittelujärjestelmä tarvitsee vain päivittämisen. Uusien ja keskenään osin päällekkäisten suunnittelutasojen sijaan on luotava edellytykset suunnitteluyhteistyön kehittämiselle ja tehokkaammalle resursoinnille. Nykyinen maankäyttö- ja rakennuslaki sekä kaavajärjestelmä on ollut toimiva maamme erilaisissa olosuhteissa ja vaihtelevien ohjaustarpeiden vallitessa. Vuoden 2014 jälkeen maakuntakaavoissa on yhteensovitettu ja ratkaistu uusiutuvan energian, erityisesti tuulivoiman, tarpeita muuhun alueidenkäyttöön. Oikeusvaikutteista maakuntakaavaa ei ole sen alueellisen ja sisällöllisen kattavuuden vuoksi mahdollista korvata. Luonnoksessa esitetty muutos yksiselitteisen oikeusvaikutteisuuden tilanteesta aiheuttaisi jatkuvaa tulkintaa ja tulkinnan vaikeutta. Viranomaisten rooli hankaloituu, jos kulttuuriympäristöjä tai energiantuotantoa koskevissa lausunnoissa ja lupapäätöksissä ei voida nojata oikeusvaikutteiseen maakuntakaavaan. Pistemäisesti toimiva…

09.10.2020
Alueelliset tarpeet, tietoliikenneyhteydet ja rahoitusasiat esillä Itä- ja Pohjois-Suomen huippukokouksessa

Itä- ja Pohjois-Suomen huippukokouksen kannanotossa selkeät linjaukset valtioneuvoston aluekehittämispäätöksen 2020–2023 tavoitteiden saavuttamiseksi. Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat kokoontuivat 9.10.2020 vuotuiseen huippukokoukseensa. Tällä kertaa kokouksen järjestelyvastuussa oli Pohjois-Pohjanmaan liitto. Koronatilanteen vuoksi verkkoseminaarina pidetyn kokouksen teemana oli "Älykäs ja kansainvälinen Itä- ja Pohjois-Suomi". Huippukokouksessa maakunnat julkaisivat yhteisen kannanoton, jossa mm. listataan toimenpiteet, joilla vastataan valtioneuvoston aluekehittämispäätöksessä 2020–2023 esitettyihin tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ja hiilineutraaliustavoitteisiin. Erityisen tärkeää tavoitteiden saavuttamiseksi on, että Suomi noudattaa Eurooppa-neuvoston heinäkuun 2020 huippukokouksen linjauksia: Itä- ja Pohjois-Suomeen osoitettu uusi 100 miljoonan euron erityisrahoitus sekä pohjoisten harvaan asuttujen alueiden erityismäärärahaan, NSPA-tukeen, tehty korotus (10 euroa/henkilö/vuosi) tulee suunnata täysimääräisesti näiden alueiden kehittämiseen. Maakunnat…

09.10.2020
Pohjois-Pohjanmaan liiton virasto palvelee normaalisti

Pohjois-Pohjanmaan liiton henkilöstölle on annettu etätyösuositus 12.10.2020 alkaen. Liiton työntekijät voivat edelleen työskennellä myös toimistolla. Kokouksia ja työpalavereita suositellaan pidettäväksi Teamsillä. Kokouksissa, joihin osallistuu liiton ulkopuolisia henkilöitä, huolehditaan turvaetäisyyksistä ja hygieniaohjeista. Tarvittaessa tilaisuuden järjestäjä tarjoaa hengityssuojaimet. Meidät saa hyvin kiinni puhelimitse ja sähköpostilla. Puhelinvaihde 040 685 4000 palvelee työpäivinä klo 8.30–15.00. Yhteystietomme löydät tästä linkistä.

30.09.2020
Maakunnan yhteistyöryhmän päätöksiä

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmä piti hybridikokouksen 30.9.2020 Oulussa. EU:n alue- ja rakennepolitiikan sekä maaseutuohjelman ohjelmakauden 2021–2027 valmistelu Pohjois-Pohjanmaan liiton kehittämispäällikkö Päivi Keisanen kertoi EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021–2027 valmistelusta. Valtioneuvoston päätöstä EU-varojen kansallisesta jakamisesta odotetaan syys-lokakuun aikana. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Maaseutu ja energia -yksikön päällikkö Timo Lehtiniemi kertoi maaseutuohjelman ajankohtaisesta tilanteesta. Osana EU:n elpymissuunnitelmaa maaseudun kehittämisen rahoitusta lisätään 7,5 miljardilla eurolla viljelijöiden ja maaseutualueiden tukemiseksi Euroopan vihreän sopimuksen toteuttamiseksi tarvittavien rakennemuutosten tekemisessä. Pohjois-Pohjanmaalle koronakriisin selviytymissuunnitelma Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi Pohjois-Pohjanmaan koronatoimenpidesuunnitelman, joka keskittyy alueellisten toimenpiteiden kokoamiseen. Toimenpiteet tulee pystyä käynnistämään loppuvuoden 2020 tai vuoden 2021 aikana. Pidemmän tähtäimen strategiset valinnat ja toimenpiteet…

28.09.2020
Maakuntahallituksen päätöksiä

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus keskeytti kokouksensa 14.9.2020 ja jatkoi sitä tänään 28.9.2020. Pohjois-Pohjanmaan liiton taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Maakuntahallitukselle annetaan kolme kertaa vuodessa selonteko liiton taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Pohjois-Pohjanmaan liiton kansainvälistyminen ja verkostoituminen -hankkeen toimenpiteet Hankkeen tavoitteena on vahvistaa strategian mukaisesti edunvalvontaa, lisätä toimivia ekosysteemejä maakunnassa, vahvistaa verkostoitumista eurooppalaisiin älykkään erikoistumisen platformeihin sekä aktivoida maakunnan verkostoitumista. Hankkeen kustannusarvio on 265 946 euroa, josta Pohjois-Pohjanmaan liiton omarahoitusosuus on 79 783 euroa. Pohjois-Pohjanmaan liitto nimesi omaksi edustajakseen hankkeen ohjausryhmään Eija-Riitta Niinikosken. Pohjois-Pohjanmaan tulevaisuuden askelmerkit -hanke Pohjois-Pohjanmaan liitto hakee maakunnan kehittämisrahaa Pohjois-Pohjanmaan tulevaisuuden askelmerkit -hankkeelle. Hankkeella mahdollistetaan maakunnan tulevaisuuden näkymien työstäminen…