Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Uutiset

04.03.2021

REACT-EU EAKR-rahoitusta haettavana Pohjois-Pohjanmaan liitossa sekä tiedotustilaisuuden esitykset

REACT-EU rahoituksella tuetaan alueita koronakriisin aiheuttamien vahinkojen korjaamisessa. Samaan aikaan varoilla luodaan pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. Rahoitusta varten Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -rakennerahasto-ohjelmaan on lisätty kaksi uutta toimintalinjaa, toimintalinjat 8 (REACT-EU EAKR) ja 9 (REACT-EU ESR).

Pohjanmaan liitto rahoittaa tällä hakukierroksella ainoastaan REACT-EU ohjelmamuutoksen EAKR toimintalinjan 8 erityistavoitteiden 12.1 ja 12.2 mukaisia hankkeita (REACT-EU ohjelmamuutos 25.2.2021), jotka tukevat Pohjois-Pohjanmaan toimenpidesuunnitelman 2021-2022 toteuttamista maakunnassa (Pohjois-Pohjanmaantoimenpidesuunnitelma 2021-2022).

REACT-EU EAKR toimintalinjan 8 erityistavoitteet:
ET 12.1 Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta
ET 12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta

Hakukierroksella painotetaan seuraavia teemoja:

  • Yritysten liiketoimintaa ja kasvua tukevat kehittämishankkeet ja toimintaympäristöt (yrityskohtaiset hankkeet rahoittaa ELY-keskus)
  • Yritysten liiketoiminnan elpymiseen vaikuttavat nopeavaikutteiset hankkeet (yrityskohtaiset hankkeet rahoittaa ELY-keskus)
  • Vihreää siirtymistä tukevia ja Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartan mukaiset toimet (Pohjois-Pohjanmaan Ilmastotiekartta 2021-2030), erityisesti seuraavissa teemoissa:
    • Älykäs bio- ja kiertotalous toimii ilmastotyön perustana
    • Energiantuotanto ja käyttö on kestävää, tehokasta ja vähäpäästöistä
    • Yhteistyö ja sektorirajat ylittävät toimintamallit luovat elinvoimaa ja liiketoimintamahdollisuuksia
  • Digitalisaation edistäminen

Hakukierros on avoinna ajalla 5.3.-19.4.2021. Yksittäiselle hankkeelle myönnettävä tuki (EAKR- ja valtion rahoitus) on korkeintaan 80 prosenttia kokonaiskustannuksista. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan investointihankkeiden osalta tukirahoituksen osuus on korkeintaan 70%. Hankkeen on päätyttävä 30.6.2023 mennessä.

REACT-EU lisämäärärahojen myöntämisen ehtona on, että eduskunta hyväksyy REACT-EU rahoituksen vuoden 2021 lisätalousarvioon ja valtioneuvosto tekee päätöksen varojen jakamisesta alueille. Hankkeita rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Hakijoina voivat olla tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, julkisomisteiset teknologia- ja osaamiskeskukset, kunnat ja muut julkisyhteisöt sekä yhdistykset. Pohjois-Pohjanmaan liitto ei rahoita yksittäisten yritysten liiketoiminnan kehittämistä.

EAKR-hakemukset on jätettävä viranomaiselle viimeistään 19.4.2021 EURA2014-järjestelmän kautta (www.eura2014.fi).

Jos hakemuksen rahoitussuunnitelmassa on mukana ulkopuolista rahoitusta (muuta kuin päähakijan/osatoteuttajien omarahoitusta), on hakemuksen liitteenä esitettävä päätös tai sopimus kyseisestä ulkopuolisesta muusta rahoituksesta. Yhteishankkeissa on asettava liitteeksi päähakijan ja osatoteuttajien väliset aiesopimukset hankeyhteistyöstä. Mikäli arvonlisäverokulut sisältyvät hankkeen kustannuksiin, hakijan tulee liittää hakemukseen verottajan tai muu vastaava selvitys päähakijan ja osatoteuttajien arvonlisäveromenettelystä ko. hankkeessa.

Hakemus tulee vireille vasta sen jälkeen, kun se on jätetty käsiteltäväksi rahoittavalle viranomaiselle EURA 2014 -järjestelmässä. Koska Katso-tunnistuspalvelu on päättynyt, EURA 2014 -järjestelmään ei enää voi kirjautua Katso-tunnisteita käyttämällä. Katso-palvelun tilalle on tullut vahva tunnistautuminen ja Suomi.fi -valtuuspalvelut (Ohje EURA 2014 -järjestelmän hakijan palvelujen käyttäjälle). Tunnistautumisen ja valtuuksien tarkastaminen tapahtuvat teknisesti kahden eri palvelun alaisuudessa. EURA 2014 -järjestelmään kirjautumiseen vaaditaan henkilökohtainen vahva tunniste eli henkilökohtainen pankkitunnus, mobiilivarmenne tai varmennekortti. Hankehakijat ja -toteuttajat voivat itse valita haluamansa tunnistustavan em. menetelmistä.

Saapuneet hakemukset otetaan käsittelyyn hakuajan päättymisen jälkeen. Hankehakemukset käsitellään Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoitusryhmässä, maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä (MYRS) ja tarvittaessa maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR).

Hakemukset arvioidaan rakennerahasto-ohjelmalle hyväksyttyjen yleisten ja erityistavoitekohtaisten valintaperusteiden mukaisesti. REACT-EU:n osalta erityistavoitekohtaiset valintaperusteet on mainittu ohjelmamuutoksen yhteydessä (REACT-EU ohjelmamuutos 25.2.2021). Rahoitettavaksi valittavien hankkeiden tulee tukea ohjelman tavoitteita.

Viranomaisen suorittama hankkeiden arviointityö kestää noin kaksi kuukautta. Viralliset rahoituspäätökset pyrimme tekemään 19.4.2021 päättyvän hakukierroksen hankkeista kesä-elokuun 2021 aikana.

Lisätietoa rahoituksen hakemisesta saat osoitteesta: https://www.pohjois-pohjanmaa.fi tai Pohjois-Pohjanmaan liiton yhteyshenkilöiltä.

Kehitysjohtaja Tiina Rajala, puhelin 040 685 4033
Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala, puhelin 050 433 3951
Aluekehitysasiantuntija Aki Lappalainen, puhelin 040 502 1851
Aluekehitysasiantuntija Heikki Laukkanen, puhelin 050 918 0035
Aluekehitysasiantuntija Katarina Timisjärvi, puhelin 040 685 4025
tai sähköpostitse
(Liiton sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi)

4.3.2021 tiedotustilauus REACT-EU-hausta

Tilaisuudessa pidetyt esitykset:
Tiina Rajala,
Heikki Ojala,
Riitta Ilola,
Anne Pulkkanen