Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Pohjois-Pohjanmaan liitto

Kokousasiakirjat

Pohjois-Pohjanmaan liiton esityslistat ja pöytäkirjat.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntapäivät 7.-8.11.2022

Maakuntapäivien ohjelma ja esityksiä. Lisätty Helena Petäistön puhe maakuntapäivillä.

Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027

Pohjois-Pohjanmaan liitto on avannut Oulun kaupungin ekosysteemisopimusta toteuttavan Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-haun. Haku avoinna 7.11.-9.12.2022.

Ilmoitustaulu

Ajankohtaista

1. joulukuuta 2022
Järjestötuokiossa keskusteltiin järjestöavustuksista ja niiden vaikuttavuudesta

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue eli Pohde toteuttaa ensimmäistä kertaa järjestöille suunnatun avustushaun. Järjestötuokiossa projektisuunnittelija Helena Liimatainen kertoi avustuskäytänteistä ja kannusti järjestöjä hakemusten tekoon. Hän ohjeisti hakijoita perehtymään hyvinvointialueen strategiaan ja järjestämissuunnitelmaan, sillä avustettavan toiminnan tulee tukea ja täydentää hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevia palveluita. Ennen hakemista yhdistysten on syytä tarkastella myös omia sääntöjään. Avustuksia voi hakea monenlaiset yhdistykset, mutta säännöistä tulee löytyä kirjaus terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin tai turvallisuuden edistämistehtävästä. Järjestöavustuksia myöntävät edelleen myös kunnat. Päällekkäisiä avustuksia ei voida myöntää. Sen vuoksi hakemuksessa onkin tärkeä eritellä avustusten kohdentuminen ja esitellä toiminnan kokonaisuus. ”Vuoden vaihtuessa olemme kaikki uuden äärellä”. Näin toteisivat järjestötuokiossa sivistysjohtaja Elina Vehkala ja kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Elina Huurre Tyrnävän kunnasta. Pohteen aloittaessa toimijakenttä tulee monipuolistumaan, mutta kuntien rooli hyvinvointityössä säilyy edelleen keskeisenä. Järjestöt ja yhdistykset ovat myös kunnille tärkeitä kumppaneita. Mallit eri toimijoiden väliseen yhdyspintatyöhön tulevat rakentumaan käytännön tekemisen kautta. Omassa puheenvuorossaan Elina Vehkala ja Elina Huurre korostivat avoimen vuoropuhelun, kohtaamisten ja toimijoiden välisen yhteistyön merkitystä. Niiden kautta syntyy luottamus, mikä on yksi keskeisimpiä hyvinvointityön vaikuttavuutta lisäävä tekijä. Se on tärkeä asia kuntatasolla, kuntien välisessä yhteistyössä ja koko maakunnan tasoisessa toiminnassa.  Järjestötuokion tallenne on katsottavissa 14.12.2022 asti tämän linkin kautta.  Lisätietoa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen järjestöavustusten hausta tämän linkin takaa. Pohteen järjestöavustushaku — Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Järjestötuokiot ovat avoimia keskustelu- ja infotilaisuuksia, joiden tavoite on tehdä järjestötyötä ja järjestöneuvottelukunnan toimintaa näkyväksi ajankohtaisista teemoista keskustelemalla. Tuokiot toteutetaan Teams-kanavalla tunnin mittaisina. Aiheita voi myös esittää järjestäjille. Lisätietoja järjestöneuvottelukunnasta tämän linkin takaa. Järjestöneuvottelukunta – Pohjoisen puolesta avoimessa yhteistyössä (pohjois-pohjanmaa.fi)

28. marraskuuta 2022
EU-ohjelmakauden 2014-2020 viimeisten uusien EAKR -hankerahoituspäätösten valmistelu on aloitettu

Pohjois-Pohjanmaan liiton toimesta on aloitettu 12 uuden EAKR-hankkeen osalta myönteisten päätösten valmistelu. Rahoitusta hankkeisiin on suunniteltu myönnettävän yhteensä noin 2.763.000 euroa. Valmistelussa olevien hankkeiden joukossa on muun muassa tutkimus- ja innovaatioympäristöjen kehittämishankkeita sekä kulttuurimatkailuun ja kiertotalouteen liittyviä hankkeita. Viralliset EURA2014-järjestelmässä tehtävät rahoituspäätökset hankkeille on tarkoitus tehdä tammikuun 2023 aikana maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön ja eräiden hankkeiden osalta maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyn jälkeen. Hankkeiden toteutusaika jatkuu enintään 31.12.2023 saakka. Maakunnan kehittämistyö rakennerahastovaroin ei kuitenkaan pysähdy. Toimintaa jatketaan ohjelmakauden 2021-2027 rahoituksella. Pohjois-Pohjanmaan liitolla on myönnettävissä EAKR-rahoitusta kohtuullisen runsaasti hanketoimintaan. Ohjelmakauden 2021-2027 hakukierroksia on jo järjestetty kaksi kappaletta. Kolmaskin hakukierros liittyen Kestävään kaupunkikehittämiseen on avoinna 9.12.2022 saakka. Myös ohjelmakauden 2021-2027 hankkeet ovat kahden ensimmäisen hakukierroksen osalta valmistelussa. Ensimmäisiä rahoituspäätöksiä hankkeille päästään tekemään EURA2021 -järjestelmän päätöstoiminallisuuden käyttöönoton jälkeen arviolta joulukuussa 2022 tai viimeistään tammikuussa 2023. Seuraava hakukierros avautunee tammikuussa 2023. Seuratkaahan hakuilmoituksia osoitteesta: https://rakennerahastot.fi/etusivu

25. marraskuuta 2022
Innovaatioalustat yritysten kehitystoiminnan tueksi: neljä Pohjois-Pohjanmaan innovaatioalustan toimintaa esittelyssä

Kansainvälinen ja verkostoitunut Pohjois-Pohjanmaa (Kanves) -hanke on julkaissut esittelyvideoiden sarjan neljästä alueen näkökulmasta tärkeästä innovaatioalustasta. Jokaisella esittelyvideolla kerrotaan innovaatioalustan toiminnasta sekä haastatellaan yritystä, joka on hyödyntänyt alustan tarjoamia palveluja tukeakseen liiketoimintaansa. Oulun Eteläisen alueelta innovaatioalustoja on esittelyssä kaksin kappalein. Tulevaisuuden tuotantoteknologiat FMT-ryhmällä on useita kumppaneita sekä akateemisesta maailmasta että yritysmaailmasta. Sen nykyiset kumppanit tulevat kotimaisista yrityksistä, paikallisista organisaatioista yhä aina ulkomaisiin yliopistoihin asti. FMT-ryhmän toiminta keskittyy Nivalaan, jossa se tekee tiiviisti yhteistyötä Nivalan kaupungin, Teollisuuskylän sekä Nivala-Haapajärvi seutukuntayhtymän, NIHAKin, kanssa. FMT-ryhmän tutkimus- ja kehitystoiminta sisältää metallien 3D-tulostus sekä erilaiset jälkikäsittelyt tuotteiden ominaisuuksien optimoinnissa kuten nopeat lämpökäsittelyt sekä pinnan kemiallinen tai mekaaninen muokkaus.  Katso FMT-ryhmän esittelyvideo. Centria-ammattikorkeakoulu on yhdessä Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin kanssa on saanut virallisen digitaalisen innovaatiokeskittymän (Digital Innovation Hub) statuksen Rural Industry -innovaatiokeskittymälle. Rural Industry Digital Innovation Hub on vahva kansallinen kehitys- ja tukikeskus, joka vauhdittaa digitalisaatiota haja-asutusalueilla. Rural Industry DIH -statuksesta kerrotaan esittelyvideolla tarkemmin. Katso Rural Industry DIH -esittelyvideo. Oulussa toimivia innovaatioalustoja esitellään kaksi, joista toinen toimii Oulun yliopiston ja toinen Oulun ammattikorkeakoulun yhteydessä.  Oulu Mining School Tutkimuskeskus (OMSRC) infrastruktuurikokonaisuus käsittää monipuolisen joukon laitteistoja kaivannaisalan koulutuksen ja tutkimuksen tarpeisiin. OMSRC-infrastruktuuri tarjoaa modernin alustan laaja-alaiseen materiaalien käsittelyyn, soveltuen siten esimerkiksi eri teollisuudenalojen sivuvirtojen tutkimukseen.  Katso Oulu Mining School Tutkimuskeskuksen esittelyvideo. Oamk SimLab on monipuolinen sosiaali- ja terveysalan testaus-, kehittämis- ja innovaatioympäristö, jota yritykset ja yhteistyökumppanit voivat käyttää terveysteknologian ja hyvinvointipalvelujen tuotekehityksessä. SimLab ympäristöt muodostuvat muunneltavista teknologiatuetuista simulaatiostudioista ja terveydenhuollon erityisalojen ympäristöistä (bioanalytiikka, kuntoutus, optometria, radiografia ja sädehoito sekä suunterveydenhoito).  Katso Oamk SimLabin esittelyvideo.  Innovaatioalustojen videoiden tekoon on osallistunut myös Pohjois-Pohjanmaan EU-tietopiste, jonka harjoittelijana toiminut Julia Ramstedt juontaa esittelyvideot. Videoiden toteutuksesta vastasivat Klaffi Tuotannot ja Hauki Media. Kanves-hankkeen (Kansainvälinen ja verkostoitunut Pohjois-Pohjanmaa) tavoitteena on lisätä Pohjois-Pohjanmaalla toteutettavien kansainvälisesti rahoitettujen hankkeiden määrää ja aktivoida innovaatiotoimijoita aktiiviseen osallistumiseen kansainvälisiin konsortioihin, joissa huomioidaan paikallisen elinkeinoelämän tarpeet ja…

Näytä kaikki

Kokoukset
& tapahtumat

Näytä kaikki

Sosiaalinen media