Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

2. vaihemaakuntakaava

2. vaihemaakuntakaava on lainvoimainen

Pohjois-Pohjanmaan voimassa olevia maakuntakaavoja täydennetään ja päivitetään kolmessa vaiheessa. Maakuntahallitus on 18.3.2013 päättänyt 2. vaihemaakuntakaavan vireille tulosta. Kaavoitustyön sisältöä ja vuorovaikutusta käsittelevä osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli julkisesti nähtävillä 27.3. – 26.4.2013.

2. vaihemaakuntakaavan teemat

  1. vaihemaakuntakaavassa käsitellään koko maakunnan alueidenkäyttöä seuraavien teemojen osalta:
  • maaseudun asutusrakenne
  • kulttuuriympäristöt
  • virkistys- ja matkailualueet
  • seudulliset materiaalikeskus- ja jätteenkäsittelyalueet
  • seudulliset ampumaradat
  • puolustusvoimien alueet

Kaavaluonnoksen nähtävilläolo

Kaavaluonnos oli nähtävillä 25.3.–30.4.2015. Maakuntahallitus hyväksyi 15.6.2015 vastineet lausuntoihin ja mielipiteisiin.

Maakuntakaavan käsittely

Maakuntakaavojen vahvistusmenettelystä luopumista koskeva maankäyttö- ja rakennuslain muutos on tullut voimaan 1.2.2016. Se muuttaa maakuntakaavaehdotuksen käsittelyä niin, että kaavaehdotuksesta on pyydettävä lausunnot ja järjestettävä viranomaisneuvottelu ennen kuin ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville. Maakuntahallitus päätti 11.4.2016 pyytää lausunnot Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta kunnilta, keskeisiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä sekä ministeriöiltä. Lausuntojen ja viranomaisneuvottelun 30.5.2016 perusteella kaavaehdotukseen tehtiin tarkistuksia. Maakuntahallitus hyväksyi 22.8.2016 vastineet lausuntoihin ja päätti asettaa kaavaehdotuksen nähtäville. Yhteenveto lausunnoista ja niihin annetut vastineet 22.8.2016.

Ehdotuksen nähtävilläolo ja hyväksyminen

Toisen vaihemaakuntakaavan ehdotus oli nähtävillä 5.9.-4.10.2016. Maakuntahallitus hyväksyi 14.11.2016 vastineet muistutuksiin ja esitti maakuntavaltuustolle kaavaehdotuksen hyväksymistä. Vastineraportti.

Maakuntavaltuusto hyväksyi 2. vaihemaakuntakaavan 7.12.2016. Maakuntavaltuuston pöytäkirja

Maakuntavaltuuston päätöksestä ei jätetty valtuksia hallinto-oikeuteen, joten 2. vaihemaakuntakaava on lainvoimainen.

Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavan voimaantulo

2. vaihemaakuntakaava 7.12.2016

Maakuntakaavakartat 1:250 000: lehti 1, lehti 2, lehti 3
Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset
Kaavaselostus
Kaavaselostuksen liitteet
Maakuntakaavojen yhdistelmäkartta 1:300 000

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (24.3.2016)

Selvitysaineisto

Arvokkaat maisema-alueet Pohjois-Pohjanmaalla (Pohjois-Pohjanmaan liiton julkaisu B:86)
Maaseudun asutusrakenne
Museoviraston muinaisjäännösrekisteri
Pohjois-Pohjanmaan virkistysverkkoselvitys (Pohjois-Pohjanmaan liiton julkaisu B:80) ja sen täydennysselvitys
Ampumarataselvitys,
liite 1a. Ratakortit 1-49,
liite 1b. Ratakortit 50-88,
liite 2. Melualueet,
liite3. Viranomaisratojen melualueet,
liite 4. Luontoinventoitikooste,
Liite 5. Ampumarataselvityksen täydentävä tarkastelu Taivalkosken ampumaratojen kehittämisestä
Oulun seudun materiaalikeskuksen sijoittaminen (Pohjois-Pohjanmaan liiton julkaisu B:74)
Arki arvokkaalla maisema-alueella. Maakuntakaavan tulkintaopas (Pohjois-Pohjanmaan liiton julkaisu B:90)

Pohjois-Pohjanmaan rakennettu kulttuuriympäristö 2015
Inventointikertomus 24.11.2016
Kuntakohtaiset inventointiraportit:

AlavieskaLiminkaOulunsalo (Oulu)Sievi
HaapajärviLumijokiYli-Ii (Oulu)Siikajoki
HaapavesiMerijärviYlikiiminki (Oulu)Siikalatva
HailuotoMuhosPudasjärviTaivalkoski
IiNivalaPyhäjokiTyrnävä
KalajokiOulainenPyhäjärviUtajärvi
KempeleOuluPyhäntäYlivieska
KuusamoHaukipudas (Oulu)Raahe
KärsämäkiKiiminki (Oulu)Reisjärvi