Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Maakuntaohjelma 2022–2025

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2022–2025 laadinta

Pohjois-Pohjanmaan voimassa oleva maakuntaohjelma vuosille 2018–2021 laadittiin valmistauduttaessa itsehallinnollisten maakuntien muodostamiseen. Tuolloisessa tilanteessa laaditun ohjelman jälkeen on tarve perusteelliselle prosessille, jossa aluekehittämisen pidemmän aikavälin maakuntasuunnitelmaan tai -strategiaan perustuvia tavoitteita ja valintoja käydään läpi ja konkretisoidaan uudeksi maakuntaohjelmaksi.

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt 8.6.2020 päivätyllä ohjeella maakuntien liittoja valmistelemaan maakuntaohjelmat vuosille 2022–2025. Osallistavassa prosessissa valmisteltava maakuntaohjelma sisältää alueen mahdollisuuksiin ja tarpeisiin, kulttuuriin ja muihin erityispiirteisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet ja kuvauksen keskeisistä toimenpiteistä niiden saavuttamiseksi. Maakuntaohjelma laaditaan valtuuston toimikausittain neljäksi vuodeksi. Käynnissä olevan aluekehittämisen lainsäädäntöä koskevan lakivalmistelun myötä myös maakuntaohjelmaa koskeva säädösperusta tulee päivittymään vuoden 2021 alusta voimaan tulevan uuden lain myötä. TEM voi täydentää maakuntaohjelmien laadintaa koskevaa ohjeistusta, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi esimerkiksi uudistuvan säädösperustan vuoksi.

Uuden aluekehityslain maakuntaohjelmaa koskeviin linjauksiin ei ole tulossa oleellisia muutoksia. Uudistuvan toimintakentän taustalla on myös helmikuun 2020 valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueiden kehittämisen painopisteistä vuosille 2020–2023 sekä esimerkiksi EU:n älykkään erikoistumisen strategiaohjaus. Oman mausteensa maakuntastrategian ja -ohjelman valmisteluun antavat parhaillaan käynnissä oleva EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021–2027 kansallinen valmistelu sekä kesäkuulle 2021 ajoittuvat kuntavaalit.

Maakuntaohjelman 2022–2025 valmistelu alkoi välittömästi maakuntahallituksen käynnistettyä uuden ohjelmatyön 19.10.2020. Maakuntahallitus käsittelee asiakirjoja työn eri vaiheissa. Uudet kuntapäättäjät sitoutetaan valmisteluun. Maakuntavaltuuston kokouksessa 7.6.2021 järjestetään maakuntaohjelmatyöpaja. Myös uusi maakuntavaltuusto sitoutetaan vahvasti mukaan valmisteluun. SOVA-lain mukainen nähtävillä olo tapahtuu syksyllä 2021.  Maakuntaohjelma ja siihen liittyvä ympäristöselostus ovat maakuntavaltuuston hyväksymiskäsittelyssä joulukuussa 2021.

Lisätiedot: vs. suunnittelujohtaja Ilpo Tapaninen, p. 050 301 7546, ilpo.tapaninen@pohjois-pohjanmaa.fi
Ympäristöselostus: erityisasiantuntija Ari Näpänkangas, p. 050 433 3950, ari.napankangas@pohjois-pohjanmaa.fi

Maakuntaohjelman työsuunnitelma

Maakuntaohjelma luonnos 1.0 7.6.2021

Maakuntaohjelman työvaiheet tammi-maaliskuu 2021

Palautetta maakuntaohjelman valmistelusta