Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Maakuntaohjelma 2022–2025

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2022-2025

Pohjois-Pohjanmaan voimassa oleva maakuntaohjelma vuosille 2018–2021 laadittiin valmistauduttaessa itsehallinnollisten maakuntien muodostamiseen. Tuolloisessa tilanteessa laaditun ohjelman jälkeen on ollut tarve perusteelliselle prosessille, jossa aluekehittämisen pidemmän aikavälin tavoitteita ja valintoja on käyty läpi ja konkretisoidaan uudeksi maakuntaohjelmaksi vuosille 2022–2025.  

Aluekehittäminen on laaja käsite. Se on luonteeltaan hallinnon alat ylittävää politiikkaa, joka maakuntatasolla perustuu maakuntavaltuuston hyväksymiin lakisääteisiin maakuntastrategiaan ja – ohjelmaan. Maakuntaohjelman valmistelua ohjaa aluekehittämislainsäädäntö sekä valtioneuvoston hallituskausittain vahvistama päätös valtakunnallisista alueiden kehittämisen painopisteistä. 

Työ- ja elinkeinoministeriö pyysi 8.6.2020 päivätyllä ohjeella maakuntien liittoja valmistelemaan maakuntaohjelmat vuosille 2022–2025. Maakuntaohjelman 2022–2025 valmistelu alkoi välittömästi maakuntahallituksen käynnistettyä uuden ohjelmatyön 19.10.2020. Ohjelman sisältöjä ja valintoja on valmisteltu ilmiöpohjaisella lähestymistavalla. Maakuntaohjelman sisältö sekä kärkiteemat on koottu ja laadittu vuoden 2021 aikana muiden muassa taustakeskustelujen kautta eri sidosryhmien kanssa, maakuntaliiton taustatyön ja toimintaympäristön muutostarkastelun avulla sekä yhteisesti strategiatyöpajasarjan aikana keväällä 2021. Lisäksi valmistelua on tehty lukuisissa muissa tilaisuuksissa ja työryhmissä. Valmistelusta on keskusteltu monissa jäsenkuntien, poliitikkojen, aluekehittäjien, elinkeino-organisaatioiden ja oppilaitosten edustajien sekä nuorisovaltuuston kokouksissa. Lisäksi nykyisestä ohjelmasta laadittiin ulkoinen arviointi, minkä perusteella ohjelman muutostarve otettiin huomioon. Maakuntavaltuusto ja maakuntahallitus ovat ottaneet kantaa maakuntaohjelman linjauksiin työn eri vaiheissa. 

Maakuntaohjelman ympäristövaikutusten arviointi on toteutettu osana valmisteluprosessia liiton oman työnä. Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmaluonnos 2022–2025 sekä ympäristöselostus olivat julkisesti nähtävillä ja lausuntokierroksella 13.10.-11.11.2021, jonka jälkeen lausuntojen perusteella täydennetty asiakirja käsiteltiin maakuntahallituksessa 22.11.2021. Maakuntavaltuusto hyväksyi Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman vuosille 2022-2025 kokouksessaan 13.12.2021.


Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma vuosille 2022-2025


Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2022-2025 ympäristöselostus

Lisätiedot:

Vs. suunnittelujohtaja Ilpo Tapaninen, p. 050 301 7546, ilpo.tapaninen@pohjois-pohjanmaa.fi
Ympäristöselostus: erityisasiantuntija Ari Näpänkangas, p. 050 433 3950, ari.napankangas@pohjois-pohjanmaa.fi