Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

EU-rahoituksen hakeminen

JTF-hankkeiden hakukierros on avautunut

Pohjois-Pohjanmaan liitossa on haettavana rahoitusta EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027. Pohjois-Pohjanmaan liitto rahoittaa hakukierroksella ainoastaan hankkeita, jotka ovat JTF-toimintalinjan seitsemän Oikeudenmukaisen siirtymän Suomi mukaisia.

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (Just Transition Fund, JTF) sisältyy uutena rahoituksena Uudistuva ja Osaava Suomi -ohjelmaan. Suomessa JTF:n perusta on Marinin hallitusohjelman kirjaus turpeen energiakäytön puolittamisesta vuoden 2030 loppuun mennessä. JTF-rahoitus kohdistetaan turpeen energiakäytön vähentämisestä syntyviin sosioekonomisiin haasteisiin ja aluetaloudellisiin vaikutuksiin. JTF-rahoitteisia toimenpiteitä ei rajata turvealueisiin. Oleellista on, että toimenpiteiden hyöty suuntautuu turvetoimialan välittömien tai välillisten haittojen vaikutusalueeseen. Elinkeinojen monipuolistamisen toimenpiteet kohdistuvat pääosin turvetoimialan ulkopuolisille sektoreille. Rahastosta myönnetään tukea hankkeisiin, jotka monipuolistavat alueiden elinkeinoelämää ja jotka minimoivat vähähiilisen siirtymän haittavaikutuksia.

JTF-rahoitus soveltuu monenlaisiin tarkoituksiin, joiden keskiössä on tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminta. Kaikkien rahoitettavien hankkeiden on toteutettava Pohjois-Pohjanmaan oikeudenmukaista siirtymäsuunnitelmaa.

Maakuntaliiton myöntämää tukea haetaan EURA2021-järjestelmän kautta.

Haku toteutetaan jatkuvana hakuna 30.11.2023 saakka. Hakemuksia otetaan käsittelyyn jaksoittain. Ensimmäiseksi otetaan käsittelyyn 12.5.2023 mennessä saapuneet hakemukset. Seuraavaksi käsittelyyn otetaan ajalla 13.5.-31.8.2023 saapuneet hakemukset. Kolmannen jakson aikana 1.9.-30.11.2023 saapuneet hakemukset otetaan käsittelyyn haun päätyttyä.

Hakukierroksella JTF-hakemuksia otetaan vastaan toimintalinjalle seitsemän ”Oikeudenmukaisen siirtymän Suomi” erityistavoitteeseen 7.1 ”Turpeesta luopumisen alueellisesti oikeudenmukainen siirtymä”. Ennen hakemuksen laatimista on hyvä perehtyä tarkemmin Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelma-asiakirjaan ja edellä mainitun erityistavoitteen sisältöön sekä siirtymäsuunnitelmaan.

Pohjois-Pohjanmaan liiton hankevalinnassa painotetaan siirtymäsuunnitelman lisäksi  Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmassa 2022–2025 ja sen toimeenpanosuunnitelmassa  tunnistettujen kehittämiskohteiden edistämistä. Lisäksi hakemusten arvioinnissa painotetaan niiden soveltuvuutta Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartan 2021-2030 mukaiseksi hankkeeksi. 

Hakukierroksella saapuneiden hankkeiden rahoittamiseen on suunniteltu käytettäväksi 35.384.000 euroa. Rahoituksen myöntämisen ehtona on, että työ- ja elinkeinoministeriö tekee päätöksen myöntämisvaltuuksien täysimääräisestä kohdentamisesta Pohjois-Pohjanmaan liitolle. Jos myöntämisvaltuutta ei saada täysimääräisesti, tällöin hakukierroksella on käytettävissä rahoitusta 30.756.000 euroa.

Hakijoina voivat olla tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, julkisomisteiset teknologia- ja osaamiskeskukset, kunnat ja muut julkisyhteisöt, säätiöt sekä yhdistykset. Pohjois-Pohjanmaan liitto ei myönnä rahoitusta yksittäiselle yritykselle sen oman liiketoiminnan kehittämiseen.

Haettavan tukirahoituksen (JTF ja valtio) osuus voi olla korkeintaan 80 % kehittämishankkeen kokonaiskustannuksista ja korkeintaan 70 % investointihankkeen kokonaiskustannuksista.

Hankkeiden toteutusajaksi hyväksytään pääsääntöisesti enintään kaksi vuotta. Suosittelemme suunnittelemaan hankkeiden kustannusten toteutumisen etupainotteiseksi siten, että pääosa kustannuksista muodostuisi hankkeen ensimmäisenä toimintavuotena.

Rahoitettavalla toiminnalla tavoitellaan myönteisiä aluevaikutuksia ja tulosten tulee olla julkisia. Rahoitusta ei myönnetä yleisenä toimintatukena.

Hakemuksessa esitettyjen toimenpiteiden tulee kohdistua ensisijaisesti Pohjois-Pohjanmaalle. Haussa voi hakea myös ylimaakunnallisia hankkeita, joissa on ryhmähankkeen toteuttajia useammasta maakunnasta ja toimenpiteitä eri maakunnissa. Tällöin Pohjois-Pohjanmaan ulkopuolisille osatoteuttajille ja toimenpiteille tulee kohdentua rahoitusta kunkin osatoteuttajan omasta maakunnasta.

Hakukierrosta koskevassa hakuilmoituksessa kuvataan tarkemmin haun yksityiskohdat. Hakuilmoitus julkaistaan EURA2021 -järjestelmässä avoimet hakuilmoitukset kohdassa.

Lisätietoa rahoituksen hakemisesta saat osoitteesta www.rakennerahastot.fi tai Pohjois-Pohjanmaan liiton yhteyshenkilöiltä.

Lisätietoja:
Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala, puhelin 050 433 3951
Aluekehitysasiantuntija Aki Lappalainen, puhelin 040 502 1851
Aluekehitysasiantuntija Heikki Laukkanen, puhelin 050 918 0035
Aluekehitysasiantuntija Katarina Timisjärvi, puhelin 040 685 4025

tai sähköpostitse
(Liiton sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi)