Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

EMMI

Energiamurros ja maankäytön ilmastovaikutusten arviointi Pohjois-Pohjanmaalla -hanke

Lähtökohdat:
-EMMI-hanke tuottaa uutta tietoa vireillä olevaan Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavaan ja tukee osaltaan siihen liittyvää päätöksentekoa.

Toimenpiteet:
Työ jakautuu kahteen erilliseen osa-alueeseen. Molempien työpakettien välitön päätuotos on kirjallinen selvitys. Selvitykset hankitaan ostopalveluna ja tehdään tiiviissä yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan liiton ja sen verkostojen asiantuntijoiden kanssa. Työn tuloksena yhteistyö vahvistuu.

TYÖPAKETTI 1. Uusiutuvan energiantuotannon ja siihen kytkeytyvän vihreän vetytalouden mahdollisuudet ja maankäytön reunaehdot Pohjois-Pohjanmaalla -selvitysraportti.
-Ennakoivalla ja harkitulla maankäytöllä varmistetaan mm. uusiutuvan energiatuotannon toimintaedellytykset. Jotta käynnissä olevaan energiamurrokseen voidaan vasta, on tärkeä selvittää tuulivoiman ja muun uusiutuvan energiantuotannon ja siihen kytkeytyvän vetytalouden hyödyntämismahdollisuudet.
-Vety ja uusiutuva energia liittyvät yhteen, koska vety tarjoaa vaihtoehdon energian varastointiin ja auttaa tasaamaan energiatuotannon ja –kulutuksen vaihteluita, ja siten voi mahdollistaa hiilidioksidivapaan energian, kuten tuulivoima ja aurinkovoima, lisäämisen energiajärjestelmissä.
TUULI-hankkeen selvityksen mukaan sähkönsiirto voi muodostua haasteeksi osassa potentiaalisia tuulivoima-alueita. Alueellisia toimia uusiutuvan energiantuotannon ja paikallisten ratkaisujen edistämiseen tarvitaan.-Vetytaloutta on tarkasteltu useissa selvityksissä teknistaloudellisesta näkökulmasta. Tässä selvityksessä pääpaino on maankäyttö.
-Selvityksen Pohjois-Pohjanmaan liiton toimeksiannosta laati Sweco Oy ja Gaia Oy.
-Selvitystä ohjasi sparrausryhmä, joka koostui kuntien maankäytön ja elinkeinotoimen sekä yritysten ja tki-organisaatioiden edustajista. Sparrausryhmän kokoontui kolme kertaa työn aikana.
-Avoimia sidosryhmätilaisuuksia järjestettiin 11/2022 ja 1/2023. Pohjois-Pohjanmaan kuntien kanssa oli tarkempia kuntakohtaisia tarkasteluja.
-Selvitys esiteltiin Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitukselle 11.4.2023.TYÖPAKETTI 2. Maankäytön ilmastovaikutusten arviointi Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavassa -selvitysraportti.
EMMI arvioi Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavamerkintöjen ilmastovaikutukset. a) Tuulivoimatuotanto (tv-1, tv-2 ja tv-3 merkinnät) ja sähkönsiirto ja b) Aurinkovoimatuotanto yleistasolla ja kuntakohtaisten ohjausvälineiden kautta. Tarkastelussa huomioidaan hankkeiden aiheuttamat maankäytön muutokset koko elinkaaren ajalta. Arvioinnissa käytetään sekä määrällistä että laadullista arviointia. Työ alkaa kesäkuussa 2023.
-Selvityksen Pohjois-Pohjanmaan liiton toimeksiannosta laatii Ramboll Finland Oy.
-Selvitystyön aikataulu 6/2023-2/2024.Pääkohderyhmä: Pohjois-Pohjanmaan kunnat ja niiden maankäytön suunnittelu. Tulokset ovat laajasti eri toimijoiden käytettävissä.

Aikataulu:
1.3.2022-28.2.2024

Rahoitus:
Kokonaisbudjetti 100 000 euroa, josta 70 % on AKKE – Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen määrärahaa, ja 30 % hanketta hallinnoivan Pohjois-Pohjanmaan liiton omarahoitusta.

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija ja hankkeen projektipäällikkö Ritva Isomäki
Puh: 040 685 4026, ritva.isomaki(at)pohjois-pohjanmaa.fi

Kuva, jossa neljä Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartan teemakuvaa eli oranssi kurki, kärppä ja kala, sekä valkoiset suopursut.
EMMI-hanke on Pohjois-Pohjanmaa maakuntaohjelman 2022-2025 kärkihanke ja se toteuttaa Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartan 2021-2030 ja Älykkään erikoistumisen strategian 2021-2024 toimeenpanoa.