Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

EMMI

Energiamurros ja maankäytön ilmastovaikutusten arviointi Pohjois-Pohjanmaalla -hanke

Taustaa:
Ennakoivalla ja harkitulla maankäytön suunnittelulla vaikutetaan merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjen vähenemiseen kaikilla päästösektoreilla. Samalla on varmistettava elinkeinojen toimintaedellytykset ja kehittyminen. Ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta energia on keskeinen alueidenkäytöllinen kysymys, johon sisältyy energiantuotantoon, siirtoon sekä kulutukseen liittyvä alueidenkäytön yleispiirteinen ohjaus. Energiamurrokseen vastaaminen on yksi suurimmista haasteista maailmanlaajuisesti, mutta myös alueellisesti. Uusiutuvan energiantuotannon edistäminen on edellytys, ja samalla suuri mahdollisuus, alueen elinvoiman vahvistamiselle, elinkeinorakenteen uudistumiselle ja monipuolistumiselle.

Vetytalouden valtava potentiaali on tunnistettu kansainvälisellä ja kansallisella ja tasolla. Vedyllä on tärkeä rooli ja iso kysyntä, kun kemian- ja terästeollisuuden prosessit muuttuvat vähähiilisiksi. Päästöttömän vihreän vedyn tuotanto vaatii paljon CO2-vapaata sähköenergiaa eli tuuli-, aurinko- ja vesi- sekä ydinvoimaa. Vety ei ole vain raaka-aine, vaan se tarjoaa myös vaihtoehdon energian varastointiin. Optimistisimpien ennusteiden mukaan maailman energiantarpeesta jopa neljännes voitaisiin kattaa tulevaisuudessa vetyyn perustuvalla tuotannolla. Varastoitavissa oleva vety auttaa tasaamaan energiantuotannon ja -kulutuksen vaihteluja mahdollistaen siten hiilidioksidivapaan sähköenergian lisäämisen tulevaisuuden energiajärjestelmissä. Siirtymä vihreään vetyyn tapahtuu uusiutuvan energian avulla.

Lähtökohdat:
Pohjois-Pohjanmaan Energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavaprosessi käynnistyi lokakuussa 2021. Kaavan keskeiset sisällöt ovat 1. Aluerakenne ja saavutettavuus, 2. Energiantuotanto, varastointi- ja siirto, 3. Liikennejärjestelmä ja logistiikka-alueet sekä 4. Energiamurroksen vaikutukset ja 5. Ilmastovaikutusten arvioinnin kehittäminen. Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) käynnissä olevan kokonaisuudistuksen läpileikkaava teema on ilmastonmuutos ja sen hillintä. 

Tavoitteet:
EMMI-hanke tuottaa selvitystietoa päivitettävälle ilmasto- ja energiavaihemaakuntakaavalle sen sisältökohdissa
2. Energiantuotanto, varastointi- ja siirto, 4. Energiamurroksen vaikutukset ja 5. Ilmastovaikutusten arvioinnin kehittäminen.

Toimenpiteet:
Työ jakautuu kahteen erilliseen osa-alueeseen. Molempien työpakettien välitön päätuotos on kirjallinen selvitys. Selvitykset hankitaan ostopalveluna ja tehdään tiiviissä yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan liiton ja sen verkostojen asiantuntijoiden kanssa. Työn tuloksena yhteistyö vahvistuu.

  • Työpaketti 1. Energiamurros: Uusiutuvan energiantuotannon ja siihen kytkeytyvän vihreän vetytalouden mahdollisuudet ja maankäytön reunaehdot Pohjois-Pohjanmaalla -selvitysraportti. Teknillistaloudellisten seikkojen lisäksi hankkeessa selvitetään tuotantoon liittyviä maankäytön reunaehtoja. Selvityksessä ajanmukaiset EU:n ja Suomen kansalliset tavoitteet vihreän vetytalouden edistämiseksi tuodaan maakunnan tasolle. Pohjois-Pohjanmaan alueen kunnilla on kiinnostusta aiheeseen. Hankkeessa kootaan uusinta tietoa ja kuullaan toimijoiden (yritykset, tki, kunnat) näkemyksiä. Työtä tehdään yhteistyössä alueella toimivien verkostojen ja hankkeiden kanssa. Tiiviistä yhteistyötä tehdään alueellista ja kansallista vetyverkostoa koordinoivan Raahen seudun kehityksen kanssa.
  • Työpaketti 2. Maankäytön ilmastovaikutusten arviointi Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavoissa -raportti.
    EMMI arvioi Pohjois-Pohjanmaan voimassa olevat ja vireillä olevan vaihemaakuntakaavamerkintöjen ilmastovaikutukset. Tarkastelussa huomioidaan myös kaavaan merkittyjen hankkeiden aiheuttamat maankäytön muutokset. Arvioinnissa käytetään sekä määrällistä että laadullista arviointia. Työ tehdään tiiviissä yhteistyössä maankäytön asiantuntijoiden kanssa.

Pääkohderyhmänä ovat Pohjois-Pohjanmaan kunnat ja niiden maankäytön suunnittelu. Tulokset ovat laajasti eri toimijoiden käytettävissä.

Aikataulu:
1.3.2022-30.9.2023

Rahoitus:
Kokonaisbudjetti 100 000 euroa, josta 70 % AKKE – Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen määrärahaa, ja 30 % hanketta hallinnoivan Pohjois-Pohjanmaan liiton omarahoitusta.

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija ja hankkeen projektipäällikkö Ritva Isomäki
Puh: 040 685 4026, ritva.isomaki(at)pohjois-pohjanmaa.fi

EMMI-hanke on Pohjois-Pohjanmaa maakuntaohjelman 2022-2025 kärkihanke ja se toteuttaa Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartan 2021-2030 ja Älykkään erikoistumisen strategian 2021-2024 toimeenpanoa.