Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Energia- ja ilmastovaihemaakuntakaava vireillä

Kaavoituksen taustaa

Pohjois-Pohjanmaa on mukana energiamurroksessa, joka edellyttää uusia energian tuottamisen, varastoinnin ja siirron ratkaisuja. Ilmastonmuutoksen hillinnän ja siihen sopeutumisen kannalta energia on keskeinen alueidenkäytöllinen kysymys, johon sisältyy sekä energian tuotantoon että kulutukseen liittyvä alueidenkäytön yleispiirteinen ohjaus. Vaihemaakuntakaava käsittelee koko maakunnan alueidenkäyttöä ja sen pääteemat ovat:

  • Energiantuotanto, varastointi ja siirto (TUULI-hanke ja EMMI-hanke, maa- ja merituulivoima, vetytalous, aurinkovoima, sähkönsiirto)
  • Viherrakenne ja ekosysteemipalveluiden tarkastelu (TUULI-hanke, Natura-alueiden suojeluperusteet ja tuulivoima, suojelualueiden ekologinen verkosto)
  • Aluerakenne ja saavutettavuus (kansallinen alueidenkäytön kehityskuvatyö ja maakunnallinen aluerakennetyö)
  • Liikennejärjestelmä ja logistiikka-alueet (valtakunnallinen, maakunnallinen ja seudullinen liikennejärjestelmätyö, liikennepuolen suunnitelmat ja selvitykset, infrahankkeet, edunvalvonta, Oulun seudun Kehityskuva 2030+)
  • Energiamurroksen vaikutukset maankäytön suunnitteluun ja ilmastovaikutusten arvioinnin kehittäminen (Energiamurros ja maankäytön ilmastovaikutusten arviointi Pohjois-Pohjanmaalla EMMI-hanke on Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2022-2025 Kestävästi kasvava Pohjois-Pohjanmaa -teeman kärkihanke) 

Pohjois-Pohjanmaan liiton yleislausunnot tuulivoima- ja aurinkovoimatuotannosta

Suunnittelun ja osaamisen vastuualue on laatinut yleislausunnot koskien tuulivoiman ja aurinkovoiman tuotantoa maakunnassamme (Tiedote ja tuulivoiman yleislausunto Pohjois-Pohjanmaan liitto 9/2023, Aurinkovoimatuotannon yleislausunto Pohjois-Pohjanmaan liitto 9/2023. Yleislausunnoista käy ilmi Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan suunnittelu- ja selvitystilanne. Tuulivoimalausunnossa Tiedotteen lopussa on kooste vaihemaakuntakaavan ja TUULI-hankkeen selvityksistä sekä erillishankkeen Pohjois-Pohjanmaan tuulivoimaosaamisen kehittäminen (1/2023) aineistolinkkejä.

Maakuntakaavan ohjausvaikutus tuulivoiman osalta

Maakuntakaava muodostaa keskeisen lähtökohdan seudullisesti merkittävien tuulivoimahankkeiden suunnittelulle. Kaavan tavoitteena on tuulivoimarakentamisen kokonaisuuden ohjaaminen ja vaikutusten hallinta koko maakunnan tasolla. Maakuntakaavan ohjausvaikutuksen huomioiminen edellyttää, että kaavan tavoitteet, periaatteet, kaavassa osoitettujen alueiden rajaamisen perusteet ja kaavan suunnittelumääräykset otetaan suunnittelussa huomioon. Yhteistyötavoitteenamme on saada kokonaiskuva uusiutuvan energian hankkeista maakunnassamme. Huomioitavaa on, että joissakin tapauksissa myös seudullista merkittävyyttä pienemmät yksittäiset hankealueet muodostavat yhdessä läheisten hankealueiden kanssa merkittävän seudullisen kokonaisuuden, jolloin yksittäiset hankealueet ovat kokoansa merkittävämpiä. Tarkemmassa hankesuunnittelussa ja yleiskaavoituksessa on yhteisvaikutusten arvioinnissa huomioitava Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan yhteydessä laaditut maakunnalliset selvitykset ja niissä esitetyt lievennystoimenpiteet.

Maakuntakaavassa osoitetut tuulivoima-alueet ovat ensisijaisia seudullisten tuulivoima-alueiden sijoittamispaikkoja. Maakuntakaava on luonteeltaan yleispiirteisin alueidenkäytön suunnitelma; siinä esitettyjen tuulivoima-alueiden rajaukset täsmentyvät kuntakaavan yhteydessä laadittavan YVA-menettelyn ja muiden vaikutustarkastelujen perusteella. Maakuntakaavan joustavuudesta johtuen kuntakaavaratkaisu voi riittävillä selvityksillä perustellen erota maakuntakaavassa osoitetuista tv-alueiden rajauksista. Hankekohtaiset maakuntakaavaa tarkemmat selvitykset, ympäristövaikutusten arviointi (YVA), mukaan lukien yhteisvaikutusten arviointi ovat ratkaisevina tekijöinä tässä arvioinnissa. Käytännössä osa kuntakaavassa esitetyistä tuulivoimaloista voi sijoittua maakuntakaavan tv-aluerajauksen ulkopuolelle, mikäli eroavaisuus on yksityiskohtaisemmassa kaavassa osoitettu ja perusteltu siinä laadituilla, maakuntakaavatasoa tarkemmilla selvityksillä ja vaikutusten arvioinnilla. Tuulivoimaosayleiskaava ei saa kuitenkaan olla ristiriidassa maakuntakaavan keskeisten tavoitteiden ja periaatteiden kanssa, eikä kaava saa vaikeuttaa maakuntakaavan toteuttamista.  

Maakuntakaavan seudullisesti merkittävän tuulivoiman mahdollistava tv-merkintä on osa-alueen erityisominaisuutta kuvaava eli käytännössä tarkemman suunnittelun mahdollistava merkintä, ei tarkka aluerajaus. Erityisominaisuutta kuvaava merkintä ei lähtökohtaisesti estä alueella tapahtuvaa muuta toimintaa, mutta eri tyyppiset toiminnot on sovitettava yhteen tarkemmassa suunnittelussa tuulivoimarakentamisen yleismääräyksen mukaisesti. Käytännössä kuntakaavoituksessa alue täsmentyy tarkempien, voimalakohtaisten selvitysten perusteella. Vaikutusten arviointia laadittaessa erillisessä YVA-menettelyssä yhtenä vaihtoehtona tutkitaan maakuntakaavan mukainen tv-alue, jota verrataan muihin vaihtoehtoihin eli saadaan tarkempaa tietoa toteuttamisen vaikutuksista. Alla on kuvallinen esitys maakuntakaavan ohjausvaikutuksesta. Pohjois-Pohjanmaan liiton tavoitteena on tehdä tarkentuvan suunnittelun mahdollistava vaihemaakuntakaava, jossa tutkitaan maakunnallista kokonaisuutta.

Kuva 1. Maakuntakaavan ohjausvaikutus tuulivoiman osalta.

Vaihemaakuntakaavoituksen eteneminen

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan maakuntakaava voidaan laatia vaiheittain (MRL 27 §). Tämä tarkoittaa sitä, että maakuntakaavaprosessissa ei käydä läpi kaikkia alueen maankäytön kokonaisuuksia, vaan keskitytään joihinkin kaavoituksen aloitusvaiheessa määriteltyihin teemoihin. Vaihekaavoituksessa kaavakartalla esitetään ainoastaan uudet tai muuttuvat kaavamerkinnät, ja poistuvat kaavamerkinnät esitetään ylirastitettuna. Muut lainvoimaisissa maakuntakaavoissa esitetyt merkinnät jäävät ennalleen. Tässä vaihemaakuntakaavassa suurin yksittäinen kokonaisuus on tuulivoima ja siihen liittyvä energiansiirto sekä niitä rajoittavat reunaehdot. Tuulivoima ja energiansiirtoverkko on esitetty kaava-aineiston erillisessä karttaliitteessä (selostuksen Liite 1), jossa esitetään myös lainvoimaisten 1. ja 3. vaihemaakuntakaavan seudullisesti merkittävät tuulivoima-alueet ja niiden muutokset.

Pohjois-Pohjanmaan liiton tavoitteena on tehdä tarkentuvan suunnittelun mahdollistava vaihemaakuntakaava, jossa tutkitaan maakunnallista kokonaisuutta. Maakuntakaavan tv-alueet ovat osa-alueen erityisominaisuutta kuvaavia merkintöjä, jotka eivät lähtökohtaisesti estä alueella tapahtuvaa muuta toimintaa, eivätkä ole tarkkoja aluerajauksia, vaan tarkemman voimalakohtaisen suunnittelun mahdollistavia merkintöjä. Maakunnan suunnittelun ja osaamisen vastuualue jatkaa kaavatyötä saadun palautteen, laadittujen maakunnallisten selvitysten (mm. TUULI-hanke ja EMMI-hanke), työneuvotteluiden sekä tapauskohtaisten tarkastelujen ja vaikutusten arvioinnin kautta. Myös erillisten tuulivoimahankkeiden YVA- ja kaavoitusmenettelyn aikana saatuja selvityksiä ja vaikutusten arviointia hyödynnetään tarpeellisessa määrin. Maakunnallisen kokonaisuuden suunnittelua jatketaan yhteisvaikutusten arvioinnin kautta julkisen ehdotusvaiheen kaava-asiakirjojen laatimiseen. Jokaisesta ehdotusvaiheen kaavakartalle nousevasta tv-alueesta laaditaan palautteen ja selvitystiedon perusteella tarkennettu kohdekuvaus. Huomioitavaa on, että osa TUULI-hankkeen maisemaselvityksen kohdekortteihin kirjatuista lievennystoimenpiteistä on tarkoitettu maakuntakaavaa tarkemman, hankekohtaisen suunnittelun ohjaamiseen tuulivoimalakohtaisella tasolla. Tuulivoimarakentamisen yleismääräystä tarkennetaan selvitystilanteeseen perustuen siten, että se ohjaa tarkempaa suunnittelua viimeisimmän tiedon pohjalta.

EMMI-hankkeen työpaketti 2 (ilmastovaikutusten arviointi tuulivoimarakentamisen koko elinkaaren ajalta, aurinkovoiman ilmastovaikutusten tarkastelu tapausesimerkein) on valmistunut ja se on käsitelty maakuntahallituksessa 15.4.2024, samoin maakunnallinen aluerakennetyö (Pohjois-Pohjanmaan tavoiteltava aluerakenne 2050). Maakuntakaavan ehdotusvaiheessa on toteutettu yleispiirteinen Natura-alueita koskeva selvitys (6/2023-5/2024), jossa tarkastellaan Pohjois-Pohjanmaan Natura-alueille tuulivoimarakentamisesta kohdistuvia vaikutuksia ja Natura-alueiden ulkopuolisten suojelualueiden ekologista verkostoa. Selvitys on kommentointikierroksella ja se esitellään maakuntahallitukselle 10.6.2024, samoin kuin julkisen ehdotusvaiheen kaavaratkaisun periaatteet. Kaikkien selvitysten tulokset ja niiden perusteella tarkennettu vaikutusten arviointi johtavat Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan julkiseen kuulemiseen syksyllä 2024. Lisäksi on käynnissä maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitys, jonka valmistumisen tavoiteaikataulu on lokakuun 2024 loppuun mennessä.Tavoitteena on saada vaihemaakuntakaava hyväksymiskäsittelyyn maakuntahallitukseen ja -valtuustoon vuoden 2024 aikana. Vaihemaakuntakaavan tavoiteaikataulu on esitetty kaaviomuodossa alla.

Kuva 2. Vaihemaakuntakaavan tavoiteaikataulu kaaviomuodossa.

Viranomaisehdotusvaiheen lausuntokierros 10.1.-23.2.2024 ja palautteeseen annetut vastineet

Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan viranomaisehdotusvaiheen lausuntokierros järjestettiin 10.1.-23.2.2024. Osalle lausunnon antajista myönnettiin pyynnöstä jatkoaikaa, ja viimeiset lausunnot saatiin maaliskuun puolivälissä. Palautetta saatiin yhteensä 55 viranomaistaholta, näistä 27 jäsenkunnilta. Maakuntahallitus käsitteli viranomaisehdotusvaiheen (MRA 13 §) kuulemisen lausuntokoosteen ja lausuntoihin laaditut vastineet 6.5.2024 (§ 85, linkki pöytäkirjaan). Kuulemisaikana saatiin palautetta myös viranomaiskuulemiseen sisältymättömiltä tahoilta, kuten tuulivoimatoimijoilta ja kansalaisilta. Näihin ei anneta vastineita, mutta palautteeseen perehdytään suunnittelun edetessä.
Suorat linkit maakuntahallituksen päätösaineistoon:
Allekirjoitettu ote maakuntahallituksen pöytäkirjasta, kokouksessa hyväksytty lausuntokooste ja vastineet sekä palautteen perusteella päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (30.4.2024).

Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaava on edennyt maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA 13 §) mukaiseen ehdotusvaiheen viranomaislausuntokierrokseen.
Lainsäädännön mukaan maakuntakaavaehdotuksesta on ennen nähtäville asettamista pyydettävä lausunto:
1) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta;
2) niiltä kunnilta, joita asia koskee;
3) kaava-alueeseen rajoittuvien alueiden maakuntien liitolta;
4) tarpeen mukaan muilta maakunta-kaavan kannalta keskeisiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä;
5) niiltä ministeriöiltä, joita asia koskee.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitus on 19.12.2023 (§ 178) hyväksynyt energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan ehdotuksen lausuntoaineiston maankäyttö- ja rakennusasetuksen 13 §:n mukaisesti kuultavaksi. Maakuntahallitukselle esitetty aineisto löytyy PDF-tiedostomuodossa täältä.

Tämä kuulemiskierros ei ole julkinen, joten lausunnot pyydettiin ainoastaan niiltä tahoilta, jotka sisältyvät asetuksen kirjaukseen. Lausunnot pyydettiin toimittamaan 23.2.2024 mennessä Pohjois-Pohjanmaan liiton kirjaamoon (kirjaamo(at)pohjois-pohjanmaa.fi) pdf- ja word-tiedostomuodossa. Saatuihin lausuntoihin laaditaan vastineet, jotka käsitellään maakuntahallituksessa. Mahdollisiin saapuviin mielipiteisiin kaava-aineistosta ei anneta vastineita.

Viranomaislausuntoaineisto koostui seuraavista asiakirjoista:

Valmisteluvaiheen kuuleminen 8.8.-23.9.2022 ja palautteeseen annetut vastineet

Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan valmisteluvaiheen kuulemisesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin on laadittu palautekohtaiset vastineet, jotka on hyväksytty ehdotusvaiheen suunnittelutyön periaatteiksi kaavatyötä ohjaavan maakuntahallituksen kokouksessa. Suora linkki pöytäkirjaan: MKH 5.6.2023 § 90. Kokoukseen laadittiin palautekohtaisen vastineen lisäksi yhdeksän teemakohtaista yleisvastinetta, joihin viitataan yksittäisten palautteiden vastineissa. Yleisvastineiden aihealueet ovat: tuulivoima, sähköverkko, viherympäristö ja luonto, kulttuuriympäristö, liikenne, energia, muut käsitellyt teemat, maankäytön suunnittelun periaatteita, tuulivoiman terveysvaikutukset. Valmisteluvaiheen lausunnot ja mielipiteet, yleisvastineet 1-9 sekä palautteisiin laaditut vastineet ovat maakuntahallituksen pöytäkirjan liitteenä. Vastineet koskevat asian valmistelutyötä, joten päätöksellä on voimassa muutoksenhakukielto. Vaihemaakuntakaavan valmisteluvaiheen kuulemisen palautekooste käsiteltiin alustavasti maakuntahallituksessa 13.2.2023 § 24. Mielipiteitä jättäneiden yksityishenkilöiden nimet ja kiinteistötunnukset on henkilötietolain nojalla poistettu vastineraportin julkisesta versiosta, samoin on poistettu palautteessa salaisiksi ilmoitetut tiedot. Vastineet on toimitettu 12.6.2023 liiton kirjaamosta tiedoksi kaikille lausuntopyynnön saaneille ja niille mielipiteen antajille, joiden sähköpostiosoite on toimitettu tiedoksi. Maakuntavastuustolle pidettiin infotilaisuus 29.5.2023 kokouksen jälkeen teemalla ”Energiamurros ja maankäytön suunnittelu Pohjois-Pohjanmaalla”.

Kaavaluonnosta esiteltiin verkkotilaisuudessa 24.8.2022 klo 17–19.30. Esittelyosio tallennettiin, ja siihen voi tutustua jälkikäteen saman linkin kautta. Kysymyksiä oli mahdollisuus esittää tilaisuuden aikana viestiseinän kautta. Esittelytilaisuuden diaesitys löytyy tästä.

Kaavaa valmistelleet asiantuntijat olivat tavattavissa kaavakahviloissa klo 14–17.30: ti 30.8. Kuusamo (Kuusamotalo, Kaarlo Hännisen tie 2), ke 7.9. Ylivieska (Kulttuurikeskus Akustiikka, Koulukatu 2 B), ma 12.9. Raahe (Tapahtumatalo Raahe, Kirkkokatu 28), ti 13.9. Siikalatva (kunnantalo, Pulkkilantie 4) ja ke 14.9. Oulu (liiton toimisto, Poratie 5).

Valmisteluvaiheen kuulemisaineisto käsiteltiin maakuntahallituksessa 21.6.2022. Maakuntahallitus päätti asettaa Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan valmisteluaineiston maankäyttö- ja rakennuslain 62 § ja MRA 30 § mukaisesti julkisesti nähtäville. Kaava-aineistoon on tehty päätöksen mukaiset tekniset tarkistukset. Energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan luonnosaineisto on nähtävillä 8.8.-23.9.2022 välisenä aikana. Valmisteluaineisto on myös tutustuttavissa Pohjois-Pohjanmaan liiton toimistolla Oulussa kyseisenä aikana osoitteessa Poratie 5. Pohjois-Pohjanmaan liitto julkaisee kuulutuksen keskitetysti ilmoituslehdissään (Kalajokilaakso 5.8.2022; Kaleva, Koillissanomat ja Raahen Seutu 8.8.2022).

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (maakuntahallitus 21.6.2022)

Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan karttaluonnos 1:300 000 (maakuntahallitus 21.6.2022)

Maakuntakaavamerkintöjen selitykset ja -määräykset (päivitetty 8.8.2022, maakuntahallitus 21.6.2022 § 97)

Kaavaselostus ja liite 2 (päivitetty 8.8.2022, maakuntahallitus 21.6.2022 § 97)

Teemakartta / Tuulivoima ja sähkönsiirto Pohjois-Pohjanmaalla (selostuksen liite 1, maakuntahallitus 21.6.2022)

Yhdistelmäkartta (1:300 000, maakuntahallitus 21.6.2022, Pohjois-Pohjanmaan lainvoimaiset maakuntakaavat sekä energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan luonnos)

Merkittävin taustaselvitysaineisto löytyy TUULI-hankkeen sivuilta. TUULI-hankkeen sijainninohjausmallin ja maakuntakaavan suhdetta käsiteltiin maakuntahallituksessa 23.5.2022.

Pohjois-Pohjanmaan liitto pyytää viranomaisilta ja jäsenkunnilta mahdollista kirjallista lausuntoa valmisteluaineistosta kuulemisaikana 8.8.-23.9.2022, samoin kaavan osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta. Kirjalliset kannanotot toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pohjois-pohjanmaa.fi  tai osoitteeseen Pohjois-Pohjanmaan liitto, Poratie 5, 90140 Oulu. Palaute pyydetään toimitettavaksi kirjaamon sähköpostiin sekä teksti- että PDF-muodossa.

Vaihemaakuntakaavan aloitusvaihe

Maakuntahallitus käsitteli kaavoituksen vireille tulon sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisen kokouksessaan 11.10.2021 (§ 129). Pohjois-Pohjanmaan liitto julkaisi vireilletulokuulutuksen keskitetysti ilmoituslehdissään viikolla 42 (Kaleva, Kalajokilaakso, Koillissanomat, Raahen Seutu). OAS-kuulemisen aikana saatu palaute ja laaditut vastineet käsiteltiin maakuntahallituksessa 14.3.2022 (§ 38) ja toimitettiin osallisille samalla viikolla (vastinekooste).

Kaavoitustyön tavoitteita, sisältöä ja vuorovaikutusta käsittelevä osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 22.10.-3.12.2021 Pohjois-Pohjanmaan liiton toimipisteessä, Poratie 5, 90140 Oulu sekä kaikissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa. Lisäksi se on koko kaavoitusprosessin ajan Pohjois-Pohjanmaan liiton kotisivuilla. Osallisilla oli mahdollisuus esittää mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta kuulemisaikana sekä koko kaavaprosessin ajan sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@pohjois-pohjanmaa.fi tai postitse Pohjois-Pohjanmaan liittoon. Kaikki kannanotot kirjattiin Pohjois-Pohjanmaan liiton asianhallintaohjelmaan. Julkisten kuulemisten aikana saatu palaute ja siihen annetut vastineet käsitellään maakuntahallituksessa. Vastineista ilmenee palautteen käsittely ja vaikutus maakuntakaavan suunnitteluun. Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 22.10.-3.12.2021