Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Energia- ja ilmastovaihemaakuntakaava vireillä, kaavoituksen eteneminen

Kaavoituksen taustaa

Pohjois-Pohjanmaa on mukana energiamurroksessa, joka edellyttää uusia energian tuottamisen, varastoinnin ja siirron ratkaisuja. Ilmastonmuutoksen hillinnän ja siihen sopeutumisen kannalta energia on keskeinen alueidenkäytöllinen kysymys, johon sisältyy sekä energian tuotantoon että kulutukseen liittyvä alueidenkäytön yleispiirteinen ohjaus. Vaihemaakuntakaava käsittelee koko maakunnan alueidenkäyttöä ja sen suunnitellut pääteemat ovat:

  • Aluerakenne ja saavutettavuus (kansallinen alueidenkäytön kehityskuvatyö ja aluerakennetyö)
  • Liikennejärjestelmä ja logistiikka-alueet (maakunnallinen ja seudullinen LJ-työ, liikennepuolen suunnitelmat ja selvitykset, infrahankkeet, edunvalvonta, Oulun seudun Kehityskuva 2030+)
  • Energiantuotanto, varastointi ja siirto (TUULI-hanke ja EMMI-hanke)
  • Viherrakenne ja ekosysteemipalveluiden tarkastelu (TUULI-hanke)
  • Energiamurroksen vaikutukset maankäytön suunnitteluun ja ilmastovaikutusten arvioinnin kehittäminen (Energiamurros ja maankäytön ilmastovaikutusten arviointi Pohjois-Pohjanmaalla EMMI-hanke on Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2022-2025 Kestävästi kasvava Pohjois-Pohjanmaa -teeman kärkihanke) 

Kaavoituksen eteneminen

Energia- ja ilmastovaihemaakuntakaava etenee ehdotusvaiheeseen vuoden 2023 aikana. Vaihemaakuntakaavan valmisteluvaiheen kuulemisen eli kaavaluonnoksen palautekooste ja yleisvastine käsiteltiin maakuntahallituksessa 13.2.2023 § 24. Pöytäkirjan liitteenä on palautekooste (lausunnot ja mielipiteet), palautteen teemakohtainen tiivistelmä ja yleisvastine sekä päivitetty etenemisaikataulu. Mielipiteitä jättäneiden yksityishenkilöiden nimet ja kiinteistötunnukset on henkilötietolain nojalla poistettu vastineraportin julkisesta versiosta, samoin on poistettu palautteessa salaisiksi ilmoitetut tiedot.

Valmisteluvaiheessa saatuun palautteeseen annetaan tarkemmat vastineet, jotka käsitellään maakuntahallituksessa 5.6.2023. Maakunnan suunnittelun ja osaamisen vastuualue jatkaa palautteen käsittelyä ja vastineiden laatimista selvitysten, työneuvotteluiden sekä tapauskohtaisten tarkastelujen ja vaikutusten arvioinnin kautta. Myös erillisten tuulivoimahankkeiden YVA- ja kaavoitusmenettelyn aikana saatuja selvityksiä ja vaikutusten arviointia hyödynnetään. Vaihemaakuntakaavan suunnittelua jatketaan yhteisvaikutusten arvioinnin kautta ehdotusvaiheen kaavakartan ja muiden asiakirjojen laatimiseen. Tavoiteaikataulun mukaan vaihemaakuntakaava etenee maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaiseen (MRA 13 §) ehdotusvaiheen viranomais- ja kuntakuulemiseen syksyllä 2023. Toinen viranomaisneuvottelu järjestetään loppuvuodesta 2023, ja julkinen ehdotusvaiheen kuuleminen alkuvuodesta 2024. Tavoitteena on saada vaihemaakuntakaava hyväksymiskäsittelyyn maakuntahallitukseen ja -valtuustoon vuoden 2024 aikana. Alla on maakuntahallituksessa käsitelty tavoiteaikataulu kaaviomuodossa.

Vaihemaakuntakaavan tavoiteaikataulu kaaviomuodossa, toteutuneet vaiheet ovat mustalla värillä, suunnitellut valkoisella.

Valmisteluvaiheen kuuleminen 8.8.-23.9.2022

Kaavaluonnosta esitellään verkkotilaisuudessa 24.8.2022 klo 17–19.30. Esittelyosio tallennetaan, ja siihen voi jälkikäteen tutustua saman linkin kautta. Kysymyksiä voi esittää tilaisuuden aikana viestiseinän kautta. Esittelytilaisuuden diaesitys löytyy tästä.

Kaavaa valmistelleet asiantuntijat ovat tavattavissa kaavakahviloissa klo 14–17.30: ti 30.8. Kuusamo (Kuusamotalo, Kaarlo Hännisen tie 2), ke 7.9. Ylivieska (Kulttuurikeskus Akustiikka, Koulukatu 2 B), ma 12.9. Raahe (Tapahtumatalo Raahe, Kirkkokatu 28), ti 13.9. Siikalatva (kunnantalo, Pulkkilantie 4) ja ke 14.9. Oulu (liiton toimisto, Poratie 5). Tervetuloa keskustelemaan!

Valmisteluvaiheen kuulemisaineisto käsiteltiin maakuntahallituksessa 21.6.2022. Maakuntahallitus päätti asettaa Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan valmisteluaineiston maankäyttö- ja rakennuslain 62 § ja MRA 30 § mukaisesti julkisesti nähtäville. Kaava-aineistoon on tehty päätöksen mukaiset tekniset tarkistukset. Energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan luonnosaineisto on nähtävillä 8.8.-23.9.2022 välisenä aikana. Valmisteluaineisto on myös tutustuttavissa Pohjois-Pohjanmaan liiton toimistolla Oulussa kyseisenä aikana osoitteessa Poratie 5. Pohjois-Pohjanmaan liitto julkaisee kuulutuksen keskitetysti ilmoituslehdissään (Kalajokilaakso 5.8.2022; Kaleva, Koillissanomat ja Raahen Seutu 8.8.2022).

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (maakuntahallitus 21.6.2022)

Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan karttaluonnos 1:300 000 (maakuntahallitus 21.6.2022)

Maakuntakaavamerkintöjen selitykset ja -määräykset (päivitetty 8.8.2022, maakuntahallitus 21.6.2022 § 97)

Kaavaselostus ja liite 2 (päivitetty 8.8.2022, maakuntahallitus 21.6.2022 § 97)

Teemakartta / Tuulivoima ja sähkönsiirto Pohjois-Pohjanmaalla (selostuksen liite 1, maakuntahallitus 21.6.2022)

Yhdistelmäkartta (1:300 000, maakuntahallitus 21.6.2022, Pohjois-Pohjanmaan lainvoimaiset maakuntakaavat sekä energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan luonnos)

Merkittävin taustaselvitysaineisto löytyy TUULI-hankkeen sivuilta. TUULI-hankkeen sijainninohjausmallin ja maakuntakaavan suhdetta käsiteltiin maakuntahallituksessa 23.5.2022.

Pohjois-Pohjanmaan liitto pyytää viranomaisilta ja jäsenkunnilta mahdollista kirjallista lausuntoa valmisteluaineistosta kuulemisaikana 8.8.-23.9.2022, samoin kaavan osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta. Kirjalliset kannanotot toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pohjois-pohjanmaa.fi  tai osoitteeseen Pohjois-Pohjanmaan liitto, Poratie 5, 90140 Oulu. Palaute pyydetään toimitettavaksi kirjaamon sähköpostiin sekä teksti- että PDF-muodossa.

Vaihemaakuntakaavan aloitusvaihe

Maakuntahallitus käsitteli kaavoituksen vireille tulon sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisen kokouksessaan 11.10.2021 (§ 129). Pohjois-Pohjanmaan liitto julkaisi vireilletulokuulutuksen keskitetysti ilmoituslehdissään viikolla 42 (Kaleva, Kalajokilaakso, Koillissanomat, Raahen Seutu). OAS-kuulemisen aikana saatu palaute ja laaditut vastineet käsiteltiin maakuntahallituksessa 14.3.2022 (§ 38) ja toimitettiin osallisille samalla viikolla (vastinekooste).

Kaavoitustyön tavoitteita, sisältöä ja vuorovaikutusta käsittelevä osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 22.10.-3.12.2021 Pohjois-Pohjanmaan liiton toimipisteessä, Poratie 5, 90140 Oulu sekä kaikissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa. Lisäksi se on koko kaavoitusprosessin ajan Pohjois-Pohjanmaan liiton kotisivuilla. Osallisilla oli mahdollisuus esittää mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta kuulemisaikana sekä koko kaavaprosessin ajan sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@pohjois-pohjanmaa.fi tai postitse Pohjois-Pohjanmaan liittoon. Kaikki kannanotot kirjattiin Pohjois-Pohjanmaan liiton asianhallintaohjelmaan. Julkisten kuulemisten aikana saatu palaute ja siihen annetut vastineet käsitellään maakuntahallituksessa. Vastineista ilmenee palautteen käsittely ja vaikutus maakuntakaavan suunnitteluun. Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 22.10.-3.12.2021