Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Energia- ja ilmastovaihemaakuntakaava vireillä

Kaavoituksen taustaa

Pohjois-Pohjanmaa on mukana energiamurroksessa, joka edellyttää uusia energian tuottamisen, varastoinnin ja siirron ratkaisuja. Ilmastonmuutoksen hillinnän ja siihen sopeutumisen kannalta energia on keskeinen alueidenkäytöllinen kysymys, johon sisältyy sekä energian tuotantoon että kulutukseen liittyvä alueidenkäytön yleispiirteinen ohjaus. Vaihemaakuntakaava käsittelee koko maakunnan alueidenkäyttöä ja sen suunnitellut pääteemat ovat:

Pohjois-Pohjanmaan liiton yleislausunnot tuulivoima- ja aurinkovoimatuotannosta

Suunnittelun ja osaamisen vastuualue on laatinut yleislausunnot koskien tuulivoiman ja aurinkovoiman tuotantoa maakunnassamme (Tiedote ja tuulivoiman yleislausunto Pohjois-Pohjanmaan liitto 9/2023, Aurinkovoimatuotannon yleislausunto Pohjois-Pohjanmaan liitto 9/2023. Yleislausunnoista käy ilmi Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan suunnittelu- ja selvitystilanne. Tuulivoimalausunnossa Tiedotteen lopussa on kooste vaihemaakuntakaavan ja TUULI-hankkeen selvityksistä sekä erillishankkeen Pohjois-Pohjanmaan tuulivoimaosaamisen kehittäminen (1/2023) aineistolinkkejä. Yhteistyötavoitteenamme on saada kokonaiskuva uusiutuvan energian hankkeista maakunnassamme.

Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen MRA 13 §:n mukaisen viranomaiskuulemiskierroksen aineisto käsitellään tavoiteaikataulun mukaan maakuntahallituksessa loppuvuodesta 2023. Pohjois-Pohjanmaan liiton maakunnan suunnittelun ja osaamisen vastuualue keskittyy alkusyksystä 2023 ehdotusvaiheen jatkosuunnitteluun, jotta kaavavalmistelun aikataulussa on mahdollista pysyä. 

Liittoon saapuvien tuulivoimaa koskevien lausuntopyyntöjen osalta tämä tarkoittaa sitä, että maakuntaliitto tutustuu saatuun aineistoon, mutta pidättäytyy käynnissä olevien tuulivoimahankkeiden lausuntojen antamisesta vaihemaakuntakaavan ehdotuksen valmistelun ajan, erityistapauksia lukuun ottamatta. Tässä yleislausunnossa kuvataan vaihemaakuntakaavan tämänhetkinen tilanne ja ehdotusvaiheen suunnittelutyön eteneminen.

Huomioitavaa on, että joissakin tapauksissa myös seudullista merkittävyyttä pienemmät yksittäiset hankealueet muodostavat yhdessä läheisten hankealueiden kanssa merkittävän seudullisen kokonaisuuden, jolloin yksittäiset hankealueet ovat kokoansa merkittävämpiä. Tarkemmassa hankesuunnittelussa ja yleiskaavoituksessa on yhteisvaikutusten arvioinnissa huomioitava Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan yhteydessä laaditut maakunnalliset selvitykset ja niissä esitetyt lievennystoimenpiteet.

Kaavoituksen eteneminen

Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan valmisteluvaiheen kuulemisesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin on laadittu palautekohtaiset vastineet, jotka on hyväksytty ehdotusvaiheen suunnittelutyön periaatteiksi kaavatyötä ohjaavan maakuntahallituksen kokouksessa. Suora linkki pöytäkirjaan: MKH 5.6.2023 § 90. Kokoukseen laadittiin palautekohtaisen vastineen lisäksi yhdeksän teemakohtaista yleisvastinetta, joihin viitataan yksittäisten palautteiden vastineissa. Yleisvastineiden aihealueet ovat: tuulivoima, sähköverkko, viherympäristö ja luonto, kulttuuriympäristö, liikenne, energia, muut käsitellyt teemat, maankäytön suunnittelun periaatteita, tuulivoiman terveysvaikutukset. Valmisteluvaiheen lausunnot ja mielipiteet, yleisvastineet 1-9 sekä palautteisiin laaditut vastineet ovat maakuntahallituksen pöytäkirjan liitteenä. Vastineet koskevat asian valmistelutyötä, joten päätöksellä on voimassa muutoksenhakukielto. Vaihemaakuntakaavan valmisteluvaiheen kuulemisen palautekooste käsiteltiin alustavasti maakuntahallituksessa 13.2.2023 § 24. Mielipiteitä jättäneiden yksityishenkilöiden nimet ja kiinteistötunnukset on henkilötietolain nojalla poistettu vastineraportin julkisesta versiosta, samoin on poistettu palautteessa salaisiksi ilmoitetut tiedot. Vastineet on toimitettu 12.6.2023 liiton kirjaamosta tiedoksi kaikille lausuntopyynnön saaneille ja niille mielipiteen antajille, joiden sähköpostiosoite on toimitettu tiedoksi. Maakuntavastuustolle pidettiin infotilaisuus 29.5.2023 kokouksen jälkeen teemalla ”Energiamurros ja maankäytön suunnittelu Pohjois-Pohjanmaalla”.

Pohjois-Pohjanmaan liiton tavoitteena on tehdä tarkentuvan suunnittelun mahdollistava vaihemaakuntakaava, jossa tutkitaan maakunnallista kokonaisuutta. Maakuntakaavan tv-alueet ovat osa-alueen erityisominaisuutta kuvaavia merkintöjä, jotka eivät lähtökohtaisesti estä alueella tapahtuvaa muuta toimintaa. Maakunnan suunnittelun ja osaamisen vastuualue jatkaa kaavatyötä saadun palautteen, laadittujen maakunnallisten selvitysten (mm. TUULI-hanke ja EMMI-hanke), työneuvotteluiden sekä tapauskohtaisten tarkastelujen ja vaikutusten arvioinnin kautta. Myös erillisten tuulivoimahankkeiden YVA- ja kaavoitusmenettelyn aikana saatuja selvityksiä ja vaikutusten arviointia hyödynnetään tarpeellisissa määrin. Maakunnallisen kokonaisuuden suunnittelua jatketaan yhteisvaikutusten arvioinnin kautta viranomaisehdotusvaiheen kaavakartan ja muiden asiakirjojen laatimiseen.

Tavoiteaikataulun mukaan vaihemaakuntakaava etenee maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaiseen (MRA 13 §) ehdotusvaiheen viranomais- ja kuntakuulemiseen alkuvuodesta 2024, tähän laaditaan viranomaisehdotusvaiheen kaavakartta ja tarkennetaan muita vaihemaakuntakaavan asiakirjoja laadittujen selvitysten ja vaikutusarvioinnin pohjalta. Jokaisesta ehdotusvaiheen kaavakartalle nousevasta tv-alueesta laaditaan kohdekuvaus. Tämä edellyttää tapaus- ja aluekohtaista tarkastelua kaikkien maakuntatasolla laadittujen selvitysten, alueista saadun tarkemman tiedon ja yhteisvaikutusten arvioinnin pohjalta. Huomioitavaa on, että osa TUULI-hankkeen maisemaselvityksen kohdekortteihin kirjatuista lievennystoimenpiteistä on tarkoitettu tarkemman, hankekohtaisen suunnittelun ohjaamiseen tuulivoimalakohtaisella tasolla, maakuntakaava on yleispiirteisempi suunnittelun taso. Tuulivoimarakentamisen yleismääräystä tarkennetaan selvitystilanteeseen perustuen siten, että se ohjaa tarkempaa suunnittelua viimeisimmän tiedon pohjalta. Toinen viranomaisneuvottelu järjestetään alkuvuodesta 2024, ja julkinen ehdotusvaiheen kuuleminen loppuvuodesta 2024. EMMI-hankkeen työpaketti 2 (ilmastovaikutusten arviointi tuulivoimarakentamisen koko elinkaaren ajalta, aurinkovoiman ilmastovaikutusten tarkastelu tapausesimerkein) valmistuu helmikuussa 2024. Maakuntakaavan ehdotusvaiheessa toteutetaan yleispiirteinen Natura-alueita koskeva selvitys (6/2023-4/2024), jossa tarkastellaan Pohjois-Pohjanmaan Natura-alueille tuulivoimarakentamisesta kohdistuvia vaikutuksia ja Natura-alueiden ulkopuolisten suojelualueiden ekologista verkostoa. Tulokset saadaan käyttöön Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan julkiseen kuulemiseen syksyllä 2024. Maakunnallinen aluerakennetyö on myös käynnistetty. Tavoitteena on saada vaihemaakuntakaava hyväksymiskäsittelyyn maakuntahallitukseen ja -valtuustoon vuoden 2024 aikana.

Kuva 1. Vaihemaakuntakaavan tavoiteaikataulu kaaviomuodossa.

Valmisteluvaiheen kuuleminen 8.8.-23.9.2022

Kaavaluonnosta esiteltiin verkkotilaisuudessa 24.8.2022 klo 17–19.30. Esittelyosio tallennettiin, ja siihen voi tutustua jälkikäteen saman linkin kautta. Kysymyksiä oli mahdollisuus esittää tilaisuuden aikana viestiseinän kautta. Esittelytilaisuuden diaesitys löytyy tästä.

Kaavaa valmistelleet asiantuntijat olivat tavattavissa kaavakahviloissa klo 14–17.30: ti 30.8. Kuusamo (Kuusamotalo, Kaarlo Hännisen tie 2), ke 7.9. Ylivieska (Kulttuurikeskus Akustiikka, Koulukatu 2 B), ma 12.9. Raahe (Tapahtumatalo Raahe, Kirkkokatu 28), ti 13.9. Siikalatva (kunnantalo, Pulkkilantie 4) ja ke 14.9. Oulu (liiton toimisto, Poratie 5).

Valmisteluvaiheen kuulemisaineisto käsiteltiin maakuntahallituksessa 21.6.2022. Maakuntahallitus päätti asettaa Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan valmisteluaineiston maankäyttö- ja rakennuslain 62 § ja MRA 30 § mukaisesti julkisesti nähtäville. Kaava-aineistoon on tehty päätöksen mukaiset tekniset tarkistukset. Energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan luonnosaineisto on nähtävillä 8.8.-23.9.2022 välisenä aikana. Valmisteluaineisto on myös tutustuttavissa Pohjois-Pohjanmaan liiton toimistolla Oulussa kyseisenä aikana osoitteessa Poratie 5. Pohjois-Pohjanmaan liitto julkaisee kuulutuksen keskitetysti ilmoituslehdissään (Kalajokilaakso 5.8.2022; Kaleva, Koillissanomat ja Raahen Seutu 8.8.2022).

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (maakuntahallitus 21.6.2022)

Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan karttaluonnos 1:300 000 (maakuntahallitus 21.6.2022)

Maakuntakaavamerkintöjen selitykset ja -määräykset (päivitetty 8.8.2022, maakuntahallitus 21.6.2022 § 97)

Kaavaselostus ja liite 2 (päivitetty 8.8.2022, maakuntahallitus 21.6.2022 § 97)

Teemakartta / Tuulivoima ja sähkönsiirto Pohjois-Pohjanmaalla (selostuksen liite 1, maakuntahallitus 21.6.2022)

Yhdistelmäkartta (1:300 000, maakuntahallitus 21.6.2022, Pohjois-Pohjanmaan lainvoimaiset maakuntakaavat sekä energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan luonnos)

Merkittävin taustaselvitysaineisto löytyy TUULI-hankkeen sivuilta. TUULI-hankkeen sijainninohjausmallin ja maakuntakaavan suhdetta käsiteltiin maakuntahallituksessa 23.5.2022.

Pohjois-Pohjanmaan liitto pyytää viranomaisilta ja jäsenkunnilta mahdollista kirjallista lausuntoa valmisteluaineistosta kuulemisaikana 8.8.-23.9.2022, samoin kaavan osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta. Kirjalliset kannanotot toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pohjois-pohjanmaa.fi  tai osoitteeseen Pohjois-Pohjanmaan liitto, Poratie 5, 90140 Oulu. Palaute pyydetään toimitettavaksi kirjaamon sähköpostiin sekä teksti- että PDF-muodossa.

Vaihemaakuntakaavan aloitusvaihe

Maakuntahallitus käsitteli kaavoituksen vireille tulon sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisen kokouksessaan 11.10.2021 (§ 129). Pohjois-Pohjanmaan liitto julkaisi vireilletulokuulutuksen keskitetysti ilmoituslehdissään viikolla 42 (Kaleva, Kalajokilaakso, Koillissanomat, Raahen Seutu). OAS-kuulemisen aikana saatu palaute ja laaditut vastineet käsiteltiin maakuntahallituksessa 14.3.2022 (§ 38) ja toimitettiin osallisille samalla viikolla (vastinekooste).

Kaavoitustyön tavoitteita, sisältöä ja vuorovaikutusta käsittelevä osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 22.10.-3.12.2021 Pohjois-Pohjanmaan liiton toimipisteessä, Poratie 5, 90140 Oulu sekä kaikissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa. Lisäksi se on koko kaavoitusprosessin ajan Pohjois-Pohjanmaan liiton kotisivuilla. Osallisilla oli mahdollisuus esittää mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta kuulemisaikana sekä koko kaavaprosessin ajan sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@pohjois-pohjanmaa.fi tai postitse Pohjois-Pohjanmaan liittoon. Kaikki kannanotot kirjattiin Pohjois-Pohjanmaan liiton asianhallintaohjelmaan. Julkisten kuulemisten aikana saatu palaute ja siihen annetut vastineet käsitellään maakuntahallituksessa. Vastineista ilmenee palautteen käsittely ja vaikutus maakuntakaavan suunnitteluun. Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 22.10.-3.12.2021