Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Kansainvälisesti houkutteleva ja menestyvä Pohjois-Pohjanmaa

Muuttoliike


Kuntien välinen nettomuutto on kuntien välisen tulomuuton ja kuntien välisen lähtömuuton erotus. Maakuntatasolla maakuntien välisen tulomuuton ja lähtömuuton erotus. Nettomaahanmuutto (tai nettosiirtolaisuus) on maahanmuuton ja maastamuuton erotus. Kokonaisnettomuutto on kuntien välisen nettomuuton ja nettosiirtolaisuuden summa.

Rekisteröidyt yöpymiset Pohjois-Pohjanmaalla ja kansainvälisten matkailijoiden osuus yöpymisistä


Tiedot kerätään kuukausittain majoituspalveluja tarjoavilta majoitusliikkeiltä, joissa on vähintään 20 vuodepaikkaa tai sähköpistokkeella varustettua matkailuvaunu/-autopaikkaa. Majoitustilaston kuukausittaiset ennakkotiedot julkaistaan noin neljän viikon sisällä viitekuukauden päättymisestä. Lopullinen vuositilasto julkaistaan tyypillisesti huhtikuussa.

Ulkomaalainen työvoima


Alueella työssäkäyvillä tarkoitetaan kaikkia tällä alueella työssäkäyviä henkilöitä riippumatta heidän asuinpaikastaan. Alueella työssäkäyvät muodostavat ns. työllisen päiväväestön, jonka määrää voidaan pitää mittarina alueen työpaikkojen määrälle. Jokaisen työllisen henkilön on tällöin ajateltu muodostavan yhden työpaikan. Näin osa-aikaistakin työtä tekevä henkilö muodostaa laskennallisesti yhden työpaikan. Jos työtä esimerkiksi äitiysloman vuoksi hoitaa sijainen, saattaa vastaavasti muodostua kaksi työpaikkaa. Työlliseen työvoimaan luetaan kaikki 18-74 -vuotiaat henkilöt, jotka vuoden viimeisellä viikolla olivat ansiotyössä eivätkä olleet työttömänä työnhakijana työvoimatoimistossa tai suorittamassa varusmies- tai siviilipalvelua. Tieto työllisyydestä perustuu työeläke- ja veroviranomaisten tietoihin.

Ulkomaalaisten työttömyysaste


15 – 24-vuotiaiden työttömien osuus prosentteina 18 – 24-vuotiaasta työvoimasta. Työttömänä pidetään työnhakijaa, joka ei ole työsuhteessa eikä työttömyysturvalain 2 luvussa tarkoitetulla tavalla työllisty päätoimisesti yritystoiminnassa tai omassa työssään ja joka ei ole työttömyysturvalain 2 luvussa tarkoitettu päätoiminen opiskelija. Työttömänä pidetään myös työsuhteessa olevaa, joka on kokonaan lomautettu tai jonka säännöllinen viikoittainen työskentelyaika on alle 4 tuntia. Päätoimisia koululaisia ja opiskelijoita ei lueta työttömiksi myöskään lomien aikana. Prosenttiosuuden laskennassa käytetyt alkuperäiset luvut ovat vuosikeskiarvoja, jotka perustuvat ko. vuoden eri kuukausien tietoihin. Työttömien määrä perustuu työ- ja elinkeinotoimistojen asiakasrekisterien tietoihin. Työvoiman määrä saadaan vasta noin kaksi vuotta tilastovuoden päättymisen jälkeen Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastosta.

Ensisijaisia hakijoita / aloituspaikka korkeakouluihin


Vipusessa osalle raporteista on tehty tietosuojaus. Suojatulla raportilla henkilöitä koskevat lukumäärät 1-4 näytetään arvona ”1-4”. Tässä esityksessä nämä tietosuojatut kohdat on korvattu arvolla 2. Neljää suuremmat lukumäärät on pyöristetty vipusessa lähimpään kolmella jaolliseen lukuun.

KV-opiskelijoiden määrä


Tutkintoon johtavan koulutuksen uudet opiskelijat kansalaisuuden mukaan. Ulkomaalaisilla opiskelijoilla tarkoitetaan opiskelijoita, joiden kansalaisuus on muu kuin suomi. Vipusessa osalle raporteista on tehty tietosuojaus. Suojatulla raportilla henkilöitä koskevat lukumäärät 1-4 näytetään arvona ”1-4”. Tässä esityksessä nämä tietosuojatut kohdat on korvattu arvolla 2. Neljää suuremmat lukumäärät on pyöristetty vipusessa lähimpään kolmella jaolliseen lukuun.

Kv-opiskelijoiden työllistyminen 1 v. tutkinnon jälkeen


T​utkinnon suorittaneiden pääasiallinen toiminta tutkinnon suoritusvuotta seuraavan tilastovuoden lopussa. Työlliset muodostuvat työllisistä ja työllistä opiskelijoista. Ulkomaalaisilla opiskelijoilla tarkoitetaan opiskelijoita, joiden kansalaisuus on muu kuin suomi. Vipusessa osalle raporteista on tehty tietosuojaus. Suojatulla raportilla henkilöitä koskevat lukumäärät 1-4 näytetään arvona ”1-4”. Tässä esityksessä nämä tietosuojatut kohdat on korvattu arvolla 2. Neljää suuremmat lukumäärät on pyöristetty vipusessa lähimpään kolmella jaolliseen lukuun.

Pohjois-Pohjanmaan T&K-menot ja T&K-henkilöstön määrä (ÄES)


Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot sisältävät palkkausmenot, ostetut palvelut, muut käyttömenot sekä investointi- ja hankintamenot. Tutkimus- ja kehittämistoiminnalla tarkoitetaan systemaattista toimintaa tiedon lisäämiseksi ja tiedon käyttämistä uusien sovellusten löytämiseksi. Kriteerinä on, että toiminnan tavoitteena on jotain oleellisesti uutta. Tutkimus- ja kehittämistoimintaan sisällytetään perustutkimus, soveltava tutkimus sekä kehittämistyö (joka täyttää edellä mainitut kriteerit).

PRH:een tehdyt patenttihakemukset (ÄES)


Maakunta määräytyy hakemuksessa ensimmäisenä nimetyn hakijan ilmoittaman kotipaikan tai osoitteen mukaan. Patentti on yksinoikeus, jonka perusteella voit kieltää muilta keksintösi ammattimaisen hyväksikäytön. Hyväksikäytöllä tarkoitetaan esimerkiksi valmistusta, myyntiä, käyttöä ja maahantuontia.

Pohjois-Pohjanmaan lentoasemien matkustajamäärä


Matkustaja tarkoittaa saapuvia, lähteviä ja vaihtomatkustajia. Matkustajatilastot eivät sisällä sylilapsia tai kauttakulkevia matkustajia. Kotimaanmatkustaja tarkoittaa matkustajaa, joka lähtee suomalaiselta lentokentältä ja saapuu suomalaiselle kentälle. Matkustajien kansallisuus ei ole tiedossa. Kansainvälinen matkustaja tarkoittaa matkustajaa, joka saapuu suomalaiselle lentoasemalle ulkomailta tai joka lähtee ulkomaille suomalaiselta lentoasemalta. Matkustajien kansallisuus ei ole tiedossa.