Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kestävä kaupunkikehittäminen

Kestävää kaupunkikehittämistä toteutetaan osana Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelmaa erillisten kaupunkien ja valtion välisten innovaatioekosysteemisopimusten puitteissa. Ekosysteemisopimuksilla vahvistetaan vetovoimaisten osaamiskeskittymien ja innovaatioympäristöjen rakentumista sekä suomalaisten toimijoiden kytkeytymistä kansainvälisiin verkostoihin ja arvoketjuihin. Ekosysteemisopimukset ovat valtion ja yliopisto- sekä yliopistokeskuskaupunkien pitkäjänteinen, yhteinen satsaus osaamiskeskittymien vahvistamiseen.

Sopimusten sisällöt perustuvat kaupunkiseutujen paikallisiin osaamisvahvuuksiin. Innovaatiovetoista kasvua haetaan ajankohtaisten yhteiskunnallisten ja globaalien haasteiden kuten vähähiilisyyden, resurssiniukkuuden, digitalisuuden ja muiden uusien teknologioiden esiin nostamista mahdollisuuksista. Sopimusten tavoitteet ja sisällöt vastaavat hyvin asetettuja keskeisiä kansallisia innovaatio- ja kaupunkipolitiikan politiikkalinjauksia.

Sopimuksissa mukana olevat kaupungit ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu, Jyväskylä, Vaasa, Lappeenranta-Imatra, Lahti, Joensuu, Kuopio, Pori, Kajaani-Sotkamo, Kokkola, Seinäjoki, Rovaniemi ja Mikkeli.


Oulun kaupungin ja valtion ekosysteemisopimuksen keskeiset painopistealueet

– Digitalisaatio kaupunkiympäristön muutoksessa

– OuluHealth – Digitaaliset hyvinvoinnin ja terveyden ratkaisut

– Kestävä kiertotalous ja puhtaat ratkaisut

– Läpileikkaavat teemat:

o Start-up –yrittäjyys, osaaminen ja jatkuva oppiminen sekä yritysekosysteemit

o Kaupungin ja muiden julkisten toimijoiden isot investoinnit ja hankinnat

Linkin Oulun kaupungin ja valtion väliseen ekosysteemisopimukseen löydät tästä.

Toinen hakukierros

Pohjois-Pohjanmaan liitto avaa yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa ekosysteemisopimusta toteuttavan kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-hankehaun 7.11.2022. Haku sulkeutuu 9.12.2022. Toisella hakukierroksella varaudutaan rahoittamaan hankkeita enintään 391.141 eurolla. Hakuilmoitus löytyy EURA2021 -järjestelmän avoimet hakuilmoitukset kohdasta.

Vuoden 2022 ensimmäistä hakukierrosta täydentävässä haussa haetaan hanketta tai hankkeita, joiden tuloksena Ouluun syntyy vuoteen 2027 mennessä Euroopan paras digitaalisuudesta globaalia lisäarvoa tuottava ekosysteemi.

Hankkeen tai hankkeiden tavoitteena on tehostaa korkeaan osaamiseen pohjautuvien yritysten syntymistä, kehittymistä ja kansainvälistymistä sekä lisätä alueelle kohdistuvia investointeja ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitusta. Rahoitettava hanke tai hankkeet vahvistavat OIA-toiminnan elinkeinoelämä- ja yrityslähtöisyyttä, pilotoivat OIA-tavoitteita edistäviä innovaatioita sekä tuovat näkyville OIA-yhteistyön vaikuttavuutta OIA-kumppanien kanssa yhteisesti tuotetuilla tapahtumilla ja viestinnällä.

Ekosysteemisopimuksen mukaisilla hankkeilla tuetaan valittujen kohdealojen yritysklustereiden- ja ekosysteemien muodostumista, tunnistetaan niihin kuuluvien yritysten tarpeita ja palveluita, edistetään Oulun innovaatioallianssin strategian kohdealojen ja kärkiohjelmien mukaisia pidemmän aikavälin konkreettisia tavoitteita ja laajoja kokonaisuuksia sekä tuotetaan digitaalisuudesta lisäarvoa kaupunkilaisten arjen palveluihin ja rakennettuun ympäristöön.

Linkin 21.3.2022 pidetyn hakuinfon esityksiin löydät tästä


Kestävän kaupunkikehittämisen hallintorakenne

Kaupunkikehittämisen hankkeet valitaan avoimien hakujen kautta käyttäen EURA2021 -järjestelmää hakukierrosten ilmoittamisessa ja hakemusten käsittelyssä. Kaupungin johtoryhmä laatii ehdotuksen avattavan haun sisällöistä ekosysteemisopimuksen toimeenpanon tarpeiden pohjalta. Pohjois-Pohjanmaan liitto vahvistaa avattavan haun hakuilmoituksella EURA2021-järjestelmässä ja samassa yhteydessä vahvistaa haun laillisuuteen liittyvät reunaehdot. Muun muassa valintaperusteet kuvataan hakuilmoituksessa, jonka Pohjois-Pohjanmaan liitto julkaisee EURA 2021 -järjestelmässä.

Rahoitettavien hankkeiden valinta tapahtuu Oulun kaupungin perustaman johtoryhmän toimesta. Johtoryhmän keskeisenä tehtävänä on vastata hankkeiden tarkoituksenmukaisuusharkinnasta, eli seurantakomitean määrittelemien valintaperusteiden perusteella priorisoida ja valita rahoitettavaksi ekosysteemisopimuksen rahoituskehyksestä rahoitettavat EAKR-hankkeet. Rahoituspäätökset sekä laillisuus- ja ohjelmanmukaisuusharkinnan tekee Pohjois-Pohjanmaan liitto. Maakunnan liiton on myönnettävä Euroopan aluekehitysrahaston varoista kestävän kaupunkikehittämisen toteuttamiseksi tarkoitettu tuki toimeenpanolain 30 §:n 1 momentissa tarkoitetun kaupunkien johtoryhmän esityksen mukaisena, jos tuen myöntäminen on lain, Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman sekä ekosysteemisopimuksen mukaista.

Tarkoituksenmukaisuusharkinnassa johtoryhmä pisteyttää ja arvioi hakemukset käyttäen seurantakomitean määrittelemiä valintaperusteita. Johtoryhmä tekee esityksen rahoitettavista hankkeista Pohjois-Pohjanmaan liitolle, joka käynnistää rahoituspäätösten valmistelun. Seuraavaksi Pohjois-Pohjanmaan liitto varmistaa ja vahvistaa yleisten valintaperusteiden noudattamisen sekä valittavien hankkeiden laillisuuden, ohjelmanmukaisuuden sekä hakemusten teknisten vaatimusten täyttymisen. Ennen rahoituspäätöksen laatimista Pohjois-Pohjanmaan liitto voi edellyttää hakemuksen täydentämistä rahoitusehtojen täyttymiseksi hakemuksen osalta.

Lisätietoja:

Ari Saine (rahoitusasiantuntija) BusinessOulu, puh.044-497 3117 tai ari.saine@businessoulu.com

Aki Lappalainen (aluekehitysasiantuntija) Pohjois-Pohjanmaan liitto, puh 040-502 1851 tai aki.lappalainen@pohjois-pohjanmaa.fi