Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Pohjois-Pohjalainen aktiivinen, hyvä ja toimiva arki 

Huono-osaisuustilanteen seuranta


Huono-osaisuuden summamuuttuja on muodostettu kolmen huono-osaisuusmuuttujan (inhimillinen, sosiaalinen, taloudellinen) keskiarvosta. Indikaattorit ja muuttujat on muodostettu kolmen vuoden tilastojen keskiarvosta vuosivaihtelun minimoimiseksi, ja suhteuttamalla arvo keskimmäiseen eli mediaanialueeseen vertailun helpottamiseksi. Mitä suurempi lukema on, sitä huonompi alueen tilanne on. Inhimillisen huono-osaisuuden summamuuttuja on muodostettu kuuden/yhdentoista osamuuttujan keskiarvosta (hyvinvointialueiden tasolla yhdentoista, alemmilla tasoilla kuuden). Taloudellisen huono-osaisuuden summamuuttuja on muodostettu viiden osamuuttujan keskiarvosta. Summamuuttujan laskutapa muuttunut 2022.2.2022, jolloin jätetty pois muuttuja Päihdehuollon avopalveluissa asiakkaita. Sosiaalisen huono-osaisuuden summamuuttuja on muodostettu neljän/kuuden osamuuttujan keskiarvosta (hyvinvointialueiden tasolla kuuden, alemmilla tasoilla neljän).

Kulttuuri kunnan toiminnassa –tiedonkeruu eli kulttuurin TEAviisari tulosten seuranta


Tällä tiedonkeruulla selvitetään hyvinvointia ja terveyttä edistävän kulttuurin toimenpiteitä, resursseja ja toimintakäytäntöjä kunnissa. THL kerää terveyttä edistävästä kulttuuritoiminnasta tietoa kahden vuoden välein parittomina vuosina.

Kunnan ulkoilureitit/1000 asukasta (TEAviisari)


Liikuntapaikkojen määrä suhteutettiin väkilukuun ja jaettiin tilastollisen kuntaryhmityksen mukaan (kaupunkimaiset, taajaan asutut ja maaseutumaiset kunnat) kolmeen osaan. Pisteytys tapahtui näiden ryhmien sisällä. THL kerää terveyttä edistävästä liikunnasta tietoa kahden vuoden välein parillisina vuosina.

Terveysliikuntasuosituksen mukaan liian vähän liikkuvien osuus


Indikaattori ilmaisee prosenttiosuuden 20 vuotta täyttäneistä, jotka eivät liiku viikoittain säännöllisesti terveysliikuntasuosituksen mukaisesti. Terveysliikuntasuositus on: Vähintään 2 tuntia 30 minuuttia kohtuukuormitteista kestävyysliikuntaa, tai 1 tunti 15 minuuttia raskasta kestävyysliikuntaa viikossa. Lisäksi vähintään 2 kertaa lihaskuntoa ylläpitävää tai kehittävää liikuntaa viikossa. FinSote-tutkimuksen tiedonkeruu päättyy vuoteen 2020. Vuodesta 2022 alkaen FinSote-tutkimusta vastaava aikuisväestön kyselytutkimus toteutetaan osana laajempaa Terve Suomi -tutkimusta.

Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset/1 000 asukasta


Indikaattori ilmaisee poliisin tietoon tulleiden väkivaltarikosten eli henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten osuuden tuhatta asukasta kohti. Väestötietona käytetään vuoden viimeisen päivän tietoa. Kyseessä ovat sellaiset väkivaltarikokset, joista on tehty rikosilmoitus, rangaistusvaatimusilmoitus tai annettu rikesakko. Suuri osa rikoksista ei tule poliisin tietoon. Rikokset kirjataan tekopaikan mukaan. Tietosuojan vuoksi alle viiden tapauksen tietoja ei julkisteta.