Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Yrittävä ja uudistuva Pohjois-Pohjanmaa

Yrityskanta


Aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten lukumäärä saadaan Tilastokeskuksen yritysrekisterin ja Verohallinnon rekisteröintitiedoista, ja uusien yritysten rekisteröinnit Patentti- ja rekisterihallituksen sekä Verohallinnon ylläpitämästä yritystietojärjestelmästä (YTJ). Tiedot julkaistaan neljännesvuosittain neljä kuukautta tilastoajanjakson päättymisestä. Vuositilasto julkaistaan tilastovuotta seuraavan vuoden lokakuussa. Yrityskanta on kyseisenä ajankohtana toiminnassa olleiden yritysten lukumäärä, joka kattaa liiketoiminnasta tai kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta arvonlisäverovelvolliset yritykset sekä työnantajina toimivat yritykset. Tiedot aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä päivittyvät ajan myötä. Aloittaneiden yritysten lukumäärä on ensimmäisessä julkistuksessa yleensä todellisuutta pienempi ja lopettaneiden yritysten lukumäärä on ensimmäisessä julkaisussa todellisuutta suurempi.

Yritysten liikevaihto


Varsinaisen toiminnan myyntituotot, joista on vähennetty myönnetyt alennukset sekä arvonlisävero ja muut välittömästi myynnin määrään perustuvat verot. Alueellinen yritystoimintatilasto kattaa lähes kaikki toimialat. Tilastoyksiköiksi valitaan toimipaikat, jotka ovat toimineet yli puoli vuotta ja jotka ovat työllistäneet enemmän kuin puoli henkilöä tai joiden liikevaihto on ylittänyt vuosittain määritellyn tilastorajan. Alueellinen yritystoimintatilasto kattaa lähes kaikki toimialat. Tilastoyksiköiksi valitaan toimipaikat, jotka ovat toimineet yli puoli vuotta ja jotka ovat työllistäneet enemmän kuin puoli henkilöä tai joiden liikevaihto on ylittänyt vuosittain määritellyn tilastorajan. Liikevaihtotietoja ei ole saatavilla kasvinviljely ja kotieläin- ja riistataloudesta (TOL 01) eikä rahoitus- ja vakuutustoiminnasta (TOL K). Tiedot julkaistaan 12 kuukauden viiveellä tilastovuoden päättymisestä.

Vientiliikevaihto (indeksi 2015=100)


Kaikkien toimialojen vientiliikevaihto, alkuperäinen sarja. Vienti lasketaan koko liikevaihdon ja kotimaan myynnin erotuksena, jolloin se koostuu verottomasta liikevaihdosta, EU:n sisäisestä viennistä ja EU-alueen ulkopuolisesta viennistä. Vientiin ei sisällytetä arvonlisäveroa. Viennin vuositiedot muodostetaan verohallinnon kausiveroaineistosta.

Työllisyysaste


Työllisten prosenttiosuus saman ikäisestä väestöstä. Koko väestön työllisyysaste lasketaan 15-64-vuotiaiden työllisten prosenttiosuutena samanikäisestä väestöstä. Työvoimatutkimus on otostutkimus, jonka avulla tilastoidaan 15–89-vuotiaan väestön työmarkkinoille osallistumista, työllisyyttä, työttömyyttä ja työaikaa kuukausittain, neljännesvuosittain ja vuosittain. Työllinen on henkilö, joka on tutkimusviikolla tehnyt työtä vähintään tunnin palkkaa tai yrittäjätuloa saadakseen. Myös tutkimusviikolla työstä tilapäisesti pois ollut henkilö lasketaan työlliseksi, jos poissaolon syy on äitiys- tai isyysvapaa, ansiosidonnainen vanhempainvapaa, oma sairaus, loma tai työaikajärjestely; tai jos poissaolo kestää alle 3 kuukautta. Työvoimaan kuuluvat kaikki ne, jotka tutkimusviikolla olivat työllisiä tai työttömiä.

Työpaikkamäärä


Alueella työssäkäyvillä tarkoitetaan kaikkia tällä alueella työssäkäyviä henkilöitä riippumatta heidän asuinpaikastaan. Alueella työssäkäyvät muodostavat ns. työllisen päiväväestön, jonka määrää voidaan pitää mittarina alueen työpaikkojen määrälle. Jokaisen työllisen henkilön on tällöin ajateltu muodostavan yhden työpaikan. Näin osa-aikaistakin työtä tekevä henkilö muodostaa laskennallisesti yhden työpaikan. Jos työtä esimerkiksi äitiysloman vuoksi hoitaa sijainen, saattaa vastaavasti muodostua kaksi työpaikkaa. Työlliseen työvoimaan luetaan kaikki 18-74 -vuotiaat henkilöt, jotka vuoden viimeisellä viikolla olivat ansiotyössä eivätkä olleet työttömänä työnhakijana työvoimatoimistossa tai suorittamassa varusmies- tai siviilipalvelua. Tieto työllisyydestä perustuu työeläke- ja veroviranomaisten tietoihin.

Nuorisotyöttömyys


15 – 24-vuotiaiden työttömien osuus prosentteina 18 – 24-vuotiaasta työvoimasta. Työttömänä pidetään työnhakijaa, joka ei ole työsuhteessa eikä työttömyysturvalain 2 luvussa tarkoitetulla tavalla työllisty päätoimisesti yritystoiminnassa tai omassa työssään ja joka ei ole työttömyysturvalain 2 luvussa tarkoitettu päätoiminen opiskelija. Työttömänä pidetään myös työsuhteessa olevaa, joka on kokonaan lomautettu tai jonka säännöllinen viikoittainen työskentelyaika on alle 4 tuntia. Päätoimisia koululaisia ja opiskelijoita ei lueta työttömiksi myöskään lomien aikana. Prosenttiosuuden laskennassa käytetyt alkuperäiset luvut ovat vuosikeskiarvoja, jotka perustuvat ko. vuoden eri kuukausien tietoihin. Työttömien määrä perustuu työ- ja elinkeinotoimistojen asiakasrekisterien tietoihin. Työvoiman määrä saadaan vasta noin kaksi vuotta tilastovuoden päättymisen jälkeen Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastosta.