Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Yrittävä ja uudistuva Pohjois-Pohjanmaa

Yrityskanta

Kuvaus: Verohallinnon rekisteröintitietojen perusteella johdettu ko. ajankohtana toiminnassa olleiden yritysten lukumäärä, joka kattaa liiketoiminnasta tai kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta alv-velvolliset yritykset sekä työnantajina toimivat yritykset. 26.4.2018 muutos tilaston lähdetiedoissa (Verohallinnon asiakastietokanta) vääristää lopettaneiden yritysten lukumäärää vuoden 2017 toiselta neljännekseltä alkaen. Tästä syystä Tilastokeskus ei julkista lopetusten tai yrityskannan uusia tietoja toistaiseksi.

Aikasarja: 2019-

Päivitetty: 8.10.2021

Tietolähde: Tilastokeskus, aloittaneet ja lopettaneet yritykset

Yritysten liikevaihto (mrd)

Kuvaus: Varsinaisen toiminnan myyntituotot, joista on vähennetty myönnetyt alennukset sekä arvonlisävero ja muut välittömästi myynnin määrään perustuvat verot. Tilasto kattaa kaikkien aktiivisten yritysten toimipakat maakunnassa.

Aikasarja: 2019-

Päivitetty: 8.10.2021

Tietolähde: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto

Vientiliikevaihto (indeksi 2015=100)

Kuvaus: Kaikkien toimialojen vientiliikevaihto, alkuperäinen sarja Vienti lasketaan koko liikevaihdon ja kotimaan myynnin erotuksena, jolloin se koostuu verottomasta liikevaihdosta, EU:n sisäisestä viennistä ja EU-alueen ulkopuolisesta viennistä. Vientiin ei sisällytetä arvonlisäveroa. Viennin vuositiedot muodostetaan verohallinnon kausiveroaineistosta.

Aikasarja: 2020-

Päivitetty: 8.10.2021

Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu

Työllisyysaste (%)

Kuvaus: Työllisten prosenttiosuus saman ikäisestä väestöstä. Koko väestön työllisyysaste lasketaan 15-64-vuotiaiden työllisten prosenttiosuutena samanikäisestä väestöstä. Työvoimatutkimus on otostutkimus, jonka avulla tilastoidaan 15–74-vuotiaan väestön työmarkkinoille osallistumista, työllisyyttä, työttömyyttä ja työaikaa kuukausittain, neljännesvuosittain ja vuosittain. Työllinen on henkilö, joka on tutkimusviikolla tehnyt ansiotyötä vähintään tunnin rahapalkkaa tai luontaisetua vastaan tai voittoa saadakseen tai on ollut tilapäisesti pois työstä. Tutkimusviikolla työstä pois ollut henkilö lasketaan työlliseksi, jos poissaolon syy on oma sairaus tai äitiys- tai isyysvapaa tai poissaolo on kestänyt alle 3 kk. Työlliset voivat olla palkansaajia, yrittäjiä tai perheenjäsenen yrityksessä palkatta avustavia. Työvoimaan kuuluvat kaikki ne, jotka tutkimusviikolla olivat työllisiä tai työttömiä.

Aikasarja: 2020-

Päivitetty: 8.10.2021

Tietolähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus

Työpaikkamäärä

Kuvaus: Alueella työssäkäyvillä tarkoitetaan kaikkia tällä alueella työssäkäyviä henkilöitä riippumatta heidän asuinpaikastaan. Alueella työssäkäyvät muodostavat ns. työllisen päiväväestön, jonka määrää voidaan pitää mittarina alueen työpaikkojen määrälle. Jokaisen työllisen henkilön on tällöin ajateltu muodostavan yhden työpaikan. Näin osa-aikaistakin työtä tekevä henkilö muodostaa laskennallisesti yhden työpaikan. Jos työtä esimerkiksi äitiysloman vuoksi hoitaa sijainen, saattaa vastaavasti muodostua kaksi työpaikkaa. Työlliseen työvoimaan luetaan kaikki 18-74 -vuotiaat henkilöt, jotka vuoden viimeisellä viikolla olivat ansiotyössä eivätkä olleet työttömänä työnhakijana työvoimatoimistossa tai suorittamassa varusmies- tai siviilipalvelua. Tieto työllisyydestä perustuu työeläke- ja veroviranomaisten tietoihin.

Aikasarja: 2018-

Päivitetty: 8.10.2021

Tietolähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto

Nuorisotyöttömyys (TEM) (%)

Kuvaus: 15 – 24-vuotiaiden työttömien osuus prosentteina 18 – 24-vuotiaasta työvoimasta. Työttömänä pidetään työnhakijaa, joka ei ole työsuhteessa eikä työttömyysturvalain 2 luvussa tarkoitetulla tavalla työllisty päätoimisesti yritystoiminnassa tai omassa työssään ja joka ei ole työttömyysturvalain 2 luvussa tarkoitettu päätoiminen opiskelija. Työttömänä pidetään myös työsuhteessa olevaa, joka on kokonaan lomautettu tai jonka säännöllinen viikoittainen työskentelyaika on alle 4 tuntia. Päätoimisia koululaisia ja opiskelijoita ei lueta työttömiksi myöskään lomien aikana. Prosenttiosuuden laskennassa käytetyt alkuperäiset luvut ovat vuosikeskiarvoja, jotka perustuvat ko. vuoden eri kuukausien tietoihin. Työvoiman määrä saadaan vasta noin kaksi vuotta tilastovuoden päättymisen jälkeen Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastosta.

Aikasarja: 2020-

Päivitetty: 8.10.2021

Tietolähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, työnvälitystilasto; SotkaNet ind.189