Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

3. vaihemaakuntakaava

Kolmas vaihemaakuntakaava lainvoimainen

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on 17.1.2022 antanut päätöksensä (H40/2022) Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan hyväksymisestä tehdyistä valituksista. KHO hylkäsi valitukset, ja maakuntavaltuuston 11.6.2018 tekemä hyväksymispäätös (§ 5) pysyy voimassa. Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaava on lainvoimainen.

KHO päätös 17.1.2022

Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuusto 11.6.2018 pykälä 5

Maakuntakaavakartta 1:250 000: Lehti 1, Lehti 2, Lehti 3
Kaavamerkinnät ja määräykset
Kaavaselostus
Selostuksen liiteosa: (liitteet 1-7, 11, 12a, 13)
Maakuntakaavojen epävirallinen yhdistelmäkartta (1:300 000)

Valitukset hylättiin hallinto-oikeudessa, valituslupahakemuksen käsittely jatkuu KHO:ssa

Korkein hallinto-oikeus on antanut välipäätöksen jatkovalituslupahakemuksista 21.12.2020:
Siikajoella sijaitsevaa Tuulipuisto Isoneva II koskeva valituslupahakemus hylätään, mutta KHO jatkaa Kuusamon Maaningan tuulivoimapuiston jatkovalituksen käsittelyä. Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitus on hyväksynyt liiton viraston valmisteleman lausunnon jatkovalitukseen 15.2.2021 (§ 21). Korkein hallinto-oikeus antaa ratkaisunsa valituslupahakemukseen ja valitukseen myöhemmin.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on antanut päätöksen kolmannen vaihemaakuntakaavan hyväksymistä koske­vasta päätöksestä tehtyihin valituksiin 29.4.2020 (päätösnumero 20/0240/1). Hallinto-oikeus on tutkinut asian ja hylkää valitukset. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen muutoksenhakuaikana tehtiin korkeimpaan hallinto-oikeuteen kaksi valituslupahakemusta, joten oikeusprosessi jatkuu.

Tiedote 30.4.2020

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi välipäätöksessään vaatimukset keskeyttää Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan täytäntöönpano, joten 3. vaihemaakuntakaavan täytäntöönpano voi jatkua. Vaatimukset koskivat kahta tuulivoimaloiden aluetta. Asian käsittelyn tässä vaiheessa ei ilmennyt seikkoja, joiden perusteella olisi voitu katsoa olevan aihetta maakuntavaltuuston 3. vaihemaakuntakaavan hyväksymispää­töksen täytäntöönpanon kieltämiseen valittajien vaatimalla tavalla.

Maakuntahallitus päätti 5.11.2018 kokouksessaan (§ 232) määrätä 3. vaihemaakuntakaavan tulemaan voimaan maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n nojalla. Pohjois-Pohjanmaan liitto ilmoittaa voimaanpanomääräyksestä muutoksenhakuviranomaiselle, jäsenkunnille sekä niille ministeriöille, joita asia koskee. Maakuntakaava tulee voimaan, kun siitä on kuulutettu maakuntakaavan alueeseen kuuluvissa kunnissa ja Pohjois-Pohjanmaan liitto julkaisee voimaantulokuulutuksen keskitetysti ilmoituslehdissään (Kaleva, Kalajokilaakso, Koillissanomat, Raahen Seutu) maanantaina 12.11.2018. Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistamisen viimeinen vaihe, 3. vaihemaakuntakaava hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 11.6.2018. Hyväksymispäätöksestä tehtiin Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kahdeksan valitusta. Maakuntahallitus hyväksyi 5.11.2018 kokouksessaan (§ 231) lausunnon 3. vaihemaakuntakaavan hyväksymistä koskeviin valituksiin Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle. Maakuntahallitus toteaa, ettei valituksissa ole tuotu esille perusteita kaavaprosessin tai maakuntavaltuuston hyväksymispäätöksen lainvastaisuudesta. Valitukset kohdistuivat tuulivoima-alueisiin sekä kolmannen vaihekaavan teemaan ´Mineraalipotentiaali ja kaivosalueet´.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavojen yhdistelmäkartta, jossa on osoitettu valituksenalaiset tuulivoima-alueet keltaisella korostusvärillä (maakuntahallitukseen 5.11.2018).

Kolmannessa vaihemaakuntakaavassa käsitellään maakunnan alueidenkäyttöä seuraavien teemojen ja aihealueiden osalta:
Pohjavesi- ja kiviainesalueet (POSKI-hanke)
Mineraalipotentiaali- ja kaivosalueet (PORTTI-selvitys)
Oulun seudun liikenne ja maankäyttö (Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030)
Tuulivoima-alueiden tarkistukset
Vaalan ja Himangan kaavamerkintöjen tarkistukset
Muut tarvittavat päivitykset

Kaavatyön eteneminen

Maakuntahallitus päätti 18.1.2016 (§5) Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistamisen kolmannen vaiheen (3. VMKK) vireille tulosta.

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 § mukainen kaavoitustyön sisältöä ja vuorovaikutusta käsittelevä osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli julkisesti nähtävillä 26.1. – 26.2.2016. Maakuntahallitus hyväksyi 13.6.2016 vastineet lausuntoihin ja mielipiteisiin (osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevan palautteen yhteenveto ja vastineet).

Lakisääteiset viranomaisneuvottelut pidettiin 30.5.2016 ja 12.2.2018 (MRL 66 § ja MRA 11 §).

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan valmisteluvaiheen julkinen kuuleminen oli 10.4.-12.5.2017. Luonnosvaiheen palaute ja vastineet käsiteltiin maakuntahallituksessa 11.9.2017 (§ 159).

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 13 § mukainen ehdotuksen lausuntoaineisto käsiteltiin maakuntahallituksessa 16.10.2017, ja lausunnot pyydettiin 24.11.2017 mennessä. Ehdotusvaiheen lausuntokierroksen palaute ja vastineet käsiteltiin maakuntahallituksessa 22.1.2018 (§ 5).

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen julkinen kuuleminen pidettiin 28.3.-27.4.2018. Saapuneisiin muistutuksiin laaditut vastineet käsiteltiin maakuntahallituksessa 21.5.2018 (§ 105). Vastinekooste on toimitettu muistutuksen antajille ja jäsenkunnille. Samassa kokouksessa maakuntahallitus esitti maakuntavaltuustolle 3. vaihemaakuntakaavan hyväksymistä.

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaava hyväksytty

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuusto on kokouksessaan 11.6.2018 § 5 hyväksynyt Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan.

Maakuntavaltuuston kokouksen tarkastettu pöytäkirja on julkisesti nähtävillä Pohjois-Pohjanmaan liiton virastossa, Sepänkatu 20, Oulu sekä liiton internet-sivulla. Tarkastettu pöytäkirja on julkaistu 21.6.2018, ja sähköpostitiedote on toimitettu kirjaamoihin ja asianosaisille 25.6.2018.

Pöytäkirja liitteineen ja muutoksenhakuohjeineen löytyy tästä. Hyväksymispäätöksen mukaisen Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan asiakirjat löytyvät tästä. Maakuntavaltuuston päätökseen voi hakea muutosta valittamalla pöytäkirjan valitusosoituksen mukaisesti Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.

Kaava ei ole vielä lainvoimainen, ja siitä on tehty kahdeksan valitusta Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Liiton virasto valmistelee lausunnot valituksista 5.11.2018 maakuntahallitukseen, jolloin varmistuu voidaanko 3. vaihemaakuntakaava kuuluttaa maakuntahallituksen päätöksellä voimaan MRA 93 § ja MRL 201 § mukaisesti ennen kuin hyväksymispäätös on saanut lainvoiman. Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon, mikäli tulkitsee, etteivät valitukset kohdistu rajattavissa olevaan sisältöön.

Maakuntakaavakartta 1:250 000: Lehti 1, Lehti 2, Lehti 3
Kaavamerkinnät ja määräykset
Kaavaselostus
Selostuksen liiteosa: (liitteet 1-7, 11, 12a, 13)
Maakuntakaavojen epävirallinen yhdistelmäkartta (1:300 000)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Hyväksymisvaihe

Maakuntavaltuusto käsittelee 3. vaihemaakuntakaavan hyväksymisen 11.6.2018. Pöytäkirjan liitteenä on hyväksyttävä kaava-aineisto (kaavakartat 1:250 000).

Lisäksi on laadittu vaihekaavan aihealueiden kokonaisuuden hahmottamista helpottavat teemakartat:
Liite 8. Teemakartta – Tuulivoima-alueiden tarkistukset suhteessa 1. vaihemaakuntakaavaan ja sähköverkko Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavassa 30.10.2018 (taulukoita tarkistettu)
Liite 9. Teemakartta – Soiden käytön tarkistukset suhteessa 1. vaihemaakuntakaavaan Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavassa 30.10.2018 (taulukoita tarkistettu)
Liite 10. Teemakartta – Arvokkaiden harjualueiden ja maa-ainesten ottoalueiden tarkistukset sekä pohjavesialueet Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavassa (POSKI-hankkeen aineistoa) 21.5.2018
Liite 12b. Teemakartta – Poronhoidon kannalta tärkeät alueet Pohjois-Pohjanmaan paliskunnissa talvella (TOKAT-hankkeen aineistoa) 21.5.2018
Liite 12c. Teemakartta – Poronhoidon kannalta tärkeät alueet Pohjois-Pohjanmaan paliskunnissa kesällä (TOKAT-hankkeen aineistoa) 21.5.2018

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistamistyö saadaan päätökseen, kun 3. vaihemaakuntakaava saa lainvoiman. Tuolloin uusilla, lainvoimaisilla 1.-3. vaihemaakuntakaavoilla kumoutuvat Pohjois-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaava, Himangan alueella Keski-Pohjanmaan 1. ja 2. maakuntakaava sekä Vaalan alueella Kainuun maakuntakaava 2020 ja Kainuun kaupan maakuntakaava. Hanhikiven ydinvoimakaava jää edelleen voimaan, mutta täydentyy merkinnöiltään niiltä osin kuin näissä vaihekaavoissa aihealueita on käsitelty.

Ehdotusvaiheen julkinen kuuleminen 28.3.-27.4.2018

Lausuntojen palautteen sekä 12.2.2018 pidetyn viranomaisneuvottelun (MRA 11§) ja työneuvotteluiden perusteella kaavaehdotusta on tarkistettu. Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitus päätti 19.3.2018 (§ 51) asettaa 3. vaihemaakuntakaavan ehdotuksen MRL 65 § ja MRA 12 § mukaisesti julkisesti nähtäville. Kaavaehdotus on maankäyttö- ja rakennuslain 65 § ja maankäyttö- ja rakennusastuksen 12 § mukaisesti nähtävillä 28.3.-27.4.2018 klo 16:00 kaikissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa ja maakuntaliiton virastossa (Sepänkatu 20, 4. kerros, 90100 OULU) virastojen aukioloaikoina. Osallisilla on oikeus tehdä muistutus maakuntakaavaehdotuksesta kuulemisaikana. Mahdolliset muistutukset tulee osoittaa Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitukselle sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@pohjois-pohjanmaa.fi tai postitse edellä mainittuun osoitteeseen. Kuulutus on julkaistu 28.3.2018 neljässä alueen lehdessä: Kalajokilaakso, Kaleva, Koillissanomat ja Raahenseutu.

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavaehdotuksen kuulemisaineisto

Maakuntakaavakartta 1:250 000: Lehti 1, Lehti 2, Lehti 3, (Epävirallinen pienennös 1:300 000)
Kaavamerkinnät ja määräykset
Kaavaselostus
Selostuksen liiteosa: (liitteet 1-7, 11, 12a, 13)
Maakuntakaavojen epävirallinen yhdistelmäkartta (1:300 000)

Erilliset liitekartat, teemakohtaista tarkentavaa aineistoa:
Liite 8. Teemakartta – Tuulivoima-alueiden tarkistukset suhteessa 1. vaihemaakuntakaavaan ja sähköverkko Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavassa 19.3.2018
Liite 9. Teemakartta – Soiden käytön tarkistukset suhteessa 1. vaihemaakuntakaavaan Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavassa 19.3.2018
Liite 10. Arvokkaiden harjualueiden ja maa-aineisten ottoalueiden tarkistukset sekä pohjavesialueet Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavassa (POSKI-hankkeen ainestoa) 19.3.2018
Liite 12b. Teemakartta – Poronhoidon kannalta tärkeät alueet Pohjois-Pohjanmaan paliskunnissa talvella (TOKAT-hankkeen aineistoa) 19.3.2018
Liite 12c. Teemakartta – Poronhoidon kannalta tärkeät alueet Pohjois-Pohjanmaan paliskunnissa kesällä (TOKAT-hankkeen aineistoa) 19.3.2018

Ehdotusvaiheen selvitysaineistot

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan tuulivoimaselvitys:
Tuulivoimarakentaminen nykytilaselvitys 8.9.2017
Tuulivoimahanketaulukko 8.9.2017
Kohdekuvaukset vaihemaakuntakaavassa osoitettavat tuulivoima-alueet, maaliskuu 2018
Tuulivoimarakentamisen vaikutukset maisemaan, lokakuu 2017
Tuulivoimarakentamisen suhde asutukseen, lokakuu 2017
Selvityskartta 1 Tuulivoimarakentamisen suunnittelutilanne, maaliskuu 2018
Selvityskartta 2 Maiseman perusselvitys, maaliskuu 2018
Selvityskartta 3 Näkemäalueanalyysi, maaliskuu 2018
Selvityskartta 4 Asutus, maaliskuu 2018
Selvityskartta 5 Linnusto ja muu luonto, maaliskuu 2018
Selvityskartta 6 Puskurianalyysi, maaliskuu 2018
Selvityskartta 7 Liikenne ja muut huomioon otettavat, maaliskuu 2018
Selvityskartta 8 Tuulivoima-alueiden sähkönsiirtoyhteydet, maaliskuu 2017
Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan muuttolintuselvitys, Sito Oy, 2016
Selvitysalueiden / Tuulivoimatuotannon suunnittelualueiden (se-3) arviointi
Erillisinä liitteinä: Puskurianalyysikartta 1 . Puskurianalyysikartta 2, 19.10.2017

Muut tuulivoimaselvitykset:
Kuusamon Maaningan tuulivoima-alue / Maisema- ja kulttuuriympäristön karttatarkastelu, lisähavainnekuvat 4.9.2017
Kuusamon Maaningan tuulivoima-alue / Porotalousvaikutuksia koskeva muistio 14.9.2017
Kuusamon Maaningan tuulivoima-alue / Maastokäynti Riisitunturissa 7.9.2017, EPV Tuulivoima Oy
Seljänsuun matalan merituulivoima-alueen selvitys 9.5.2017. Metsähallitus Kiinteistökehitys / Sito Oy.
Seljänsuun matalan merituulivoimahankkeen törmäysvaikutukset 11.10.2017. Metsähallitus / Sito Oy
Ulkonahkiaisen merituulivoima-alueen selvitys. Sito Oy. 15.9.2016
Kalajoki-Pyhäjoki tuulivoimapuistot. Linnustovaikutusten seuranta 2016. FCG Oy 1.3.2017
Kalajoki-Pyhäjoki tuulivoimapuistot. Linnustovaikutusten seuranta 2017. FCG Oy 25.1.2018
Simo-Ii tuulivoimapuistot. Linnustovaikutusten seuranta 2016. FCG Oy 28.2.2017

Sähkönsiirto:
Kantaverkon kehittämissuunnitelma 2017–2027 (Fingrid, 2017)
Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen kantaverkkoon liittämiseen tarvittavien voimajohtojen YVA (Fingrid, 2017)
Pyhänselkä-Nuojua 400 kV + 110 kV ympäristövaikutusten arviointiohjelma (Fingrid, 2017)

Vesihuolto:
Pohjois-Pohjanmaan vesihuollon kehittämisohjelma vuoteen 2035, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, raportteja 4/2017. ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan liitto ja alueen vesilaitokset, 12/2017.

Mineraalivaranto- ja kaivosalueet:
Pohjois-Pohjanmaan mineraalivarat ja maankäyttö – kohti kestävää kaivostoimintaa (PORTTI-selvitys), Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Geologian tutkimuskeskus, 05/2018 (Pohjois-Pohjanmaan liiton julkaisu B:97)

Pohjavesialueet, maa-aineisten ottoalueet ja arvokkaat harjualueet:
Maa-ainesvaraukset Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavassa kohdekuvaukset, toukokuu 2018
Pohjois-Pohjanmaan POSKI aineistot

Suot:
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistaminen, 3. vaihemaakuntakaavan ehdotus, Vaalan soiden käytön selvitykset 2017, 18.10.2017, Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Luonnonvarakeskus (Luke)
Selvitykseen liittyvä erillinen aineisto:
Liite 1: Vaalan se-1 –soiden inventointikartat:

Haaposuo, SaarisuoMatorimpi
HyrynsuoMultasuo
IsoSarvisuoMurronsuo
KivenrimpiPelsonrimpi L
Kivisuo, SonnirämeRaja-aava, Siltalansuo
KotisuoRimpisuo
KuusirimpiRomananarot, Jusinkaarto, Pikku Jussinkaarto
LeppärimpiRössinkorpi
LinturimpiSulkusuo
LöytölamminsuoTervonrimpi
Varpusuo

Liite 2: Taulukot Vaalan se-1 –soiden vesistökuormituksen arvioinnista:
2a1 / valuma-alueittaiset kuormitusarviot, kaikki se-1 –alueet
2a2 / valuma-alueittaiset kuormitusarviot, kaavaehdotuksen tu- varaukset
2b / suokohtaiset kuormitusarviot, kaikki se-1 –alueet

Valmisteluvaiheen suoalueiden tausta-aineistot

Luonnonympäristö:
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan LUO-merkinnät. Selvitys Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavaa varten, 28.9.2017

Liikenne:
Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan liikennestrategia ja liikennejärjestelmäsuunnitelma (KaKePoLi), Pohjois-Pohjanmaan liitto 2011
Oulun kaupunkiseudun MALPE-rakennemalli 2040, Oulun seudun kunnat (Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä), Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan liitto 2015
Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030 (Liikennevirasto, Oulun seudun kunnat, Pohjois- Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan liitto, 2015)
Valtatien 22 kehittäminen Muhoksen keskustan kohdalla, Ohikulkutieselvitys (Pohjois-Pohjanmaan ELY- keskus, 2016)
Mt 815 Lentokentäntien kehittämisselvitys välillä Hailuodontie (Mt 816) – Pohjantie (Vt4) (Pohjois- Pohjanmaan ELY-keskus, 2017)
Kempele-Limingan logistiikkavyöhyke, esiselvitys (FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy, 2014)
Hailuodon kiinteän yhteyden yleissuunnitelma (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 2014)

Kauppa:
Pohjois-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2030, täydennysselvitys tavoitevuoteen 2040, loppuraportti 29.12.2017. FCG suunnittelu ja tekniikka Oy, 2017

Kulttuuriympäristö:
Pohjois-Pohjanmaan rakennettu kulttuuriympäristö 2015. Vaalan maakunnallisesti arvokkaan rakennusperinnön päivitysinventointi, Pohjois-Pohjanmaan liitto, 2017
Vaalan kunnan arkeologinen päivitysinventointi ja Osa 2 / Kohdekuvaukset, Keski-Pohjanmaan Arkeologiapalvelu, 28.11.2017
Valmisteluvaiheen tausta-aineistot

Ehdotusvaiheen lausuntoaineisto (ei julkinen kuuleminen)

Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitus on 16.10.2017 § 183 hyväksynyt 3. vaihemaakuntakaavan ehdotuksen lausuntoaineiston kuultavaksi. Aineistolinkki toimitettiin maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA 13 §) mukaisesti sähköpostitse mahdollista lausuntoa varten Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, jäsenkunnille, muille keskeisille viranomaisille ja yhteisöille sekä niille ministeriöille, joita asia koskee. Nykyisen lainsäädännön mukaan kaavaehdotuksesta on pyydettävä lausunnot ja siitä saadun palautteen jälkeen on järjestettävä viranomaisneuvottelu ennen kuin ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville.

Ehdotusvaiheen lausuntokierroksen palaute ja vastineet käsiteltiin maakuntahallituksessa 22.1.2018 (§ 5).

Maakuntakaavaehdotuksen lausuntoaineistoon, joka ei ole vielä maakuntahallituksen hyväksymä kaavaehdotus, sekä maakuntakaavan selvityksiin voi tutustua alla olevista linkeistä:
Maakuntakaavakartta
Kaavamerkinnät ja -määräykset
Kaavaselostus
Selostuksen liiteosa
Maakuntakaavojen epävirallinen yhdistelmäkartta

Erilliset liitekartat, teemakohtaista tarkentavaa aineistoa:
Kooste Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntoaineisto ja taustaselvitykset
Liite 8. Teemakartta – Tuulivoima-alueiden tarkistukset suhteessa 1. vaihemaakuntakaavaan ja sähköverkko Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavassa, 16.10.2017
Liite 9. Teemakartta – Soiden käytön tarkistukset suhteessa 1. vaihemaakuntakaavaan Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavassa, 16.10.2017
Liite 10. Arvokkaiden harjualueiden ja maa-ainesten ottoalueiden tarkistukset sekä pohjavesialueet POhjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavassa (POSKI-hankkeen aineistoa) 16.10.2017
Liite 12 Teemakartta – Poronhoitoalueet Pohjois-Pohjanmaalla (TOKAT-hankkeen aineistoa) 16.10.2017
Tuulivoima:
Selvityskartta 1 Tuulivoimarakentamisen suunnittelutilanne, lokakuu2017
Selvityskartta 2 Maiseman perusselvitys, lokakuu 2017
Selvityskartta 3 Näkemäalueanalyysi, helmikuu 2017
Selvityskartta 4 Asutus, lokakuu 2017
Selvityskartta 5 Linnusto ja muu luonto, lokakuu 2017
Selvityskartta 6 Puskurianalyysi, lokakuu 2017
Selvityskartta 7 Liikenne ja muut huomioon otettavat, lokakuu 2017
Selvityskartta 8 Tuulivoima-alueiden sähkönsiirtoyhteydet, maaliskuu 2017
Kohdekuvaukset Perämeren rannikkoalueelle sijoittuvat 5-9 voimalan alueet, 19.10.2017

Kauppa:
Pohjois-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2030, täydennysselvitys tavoitevuoteen 2040, loppuraportti 29.12.2017. FCG suunnittelu ja tekniikka Oy, 2017 (täydennykset ja muutokset 9.10.2017 päivättyyn raporttiversioon punaisella)

Valmisteluvaiheen kuuleminen

Kooste / 3VMKK:n luonnosvaiheen lausunto- ja selvitysaineineisto

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan luonnos on maankäyttö- ja rakennuslain 62 § ja MRA 30 § mukaisesti julkisesti nähtävillä 10.4.–12.5.2017 Pohjois-Pohjanmaan liiton virastossa, Sepänkatu 20 (4. kerros), 90100 OULU sekä kaikissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa. Kaava-aineistoon on tehty maakuntahallituksen päätöksen (20.3.2017 § 56) mukaiset tekniset tarkistukset 31.3.2017.

Maakuntahallitukselle osoitetut mielipiteet tulee toimittaa kuulemisaikana sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pohjois-pohjanmaa.fi tai postitse edellä mainittuun osoitteeseen. Lisätietoja maakuntakaavaluonnoksesta antavat kaavan valmistelijat, joiden vastuualueet ja yhteystiedot löytyvät yo. linkistä.

Valmisteluvaiheen lausuntoaineistoon kuuluvat

Maakuntakaavakartta: 3. vaihemaakuntakaavan luonnos 1: 300 000 (MKH 20.3.2017 §56, tark. 31.3.2017)
Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset
Kaavaselostus
Kaavaselostuksen liiteosa (ei sisällä erillisiä teema- ja selvityskarttoja, jotka ovat alla linkitettynä)
Maakuntakaavojen yhdistelmäkartta 1:300 000

Erilliset liitekartat:
Liite 8. / Teemakartta – Tuulivoima-alueiden tarkistukset Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavassa
Liite 9. / Teemakartta – Soiden käytön tarkistukset Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavaan
Liite 10. / Selvityskartta – Maa-ainesten käyttö ja pohjavesien suojelu

Selvitysaineistot

3. vaihemaakuntakaavan tuulivoimaselvitys
Tuulivoimarakentaminen nykytilaselvitys helmikuu 2017
Tuulivoimahanketaulukko maaliskuu 2017
Kohdekuvaukset arvioidut seudulliset tv-alueet maaliskuu 2017
Tuulivoimarakentamisen vaikutukset maisemaan helmikuu 2017
Tuulivoimarakentamisen suhde asutukseen maaliskuu 2017
Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan muuttolintuselvitys
Selvityskartta 1 Tuulivoimarakentamisen suunnittelutilanne helmikuu 2017
Selvityskartta 2 Maiseman perusselvitys helmikuu 2017
Selvityskartta 3 Näkemäalueanalyysi helmikuu 2017
Selvityskartta 4 Asutus maaliskuu 2017
Selvityskartta 5 Linnusto ja muu luonto maaliskuu 2017
Selvityskartta 6 Puskurianalyysi maaliskuu 2017
Selvityskartta 7 Liikenne ja muut huomioon otettavat maaliskuu 2017
Selvityskartta 8 Tuulivoima-alueiden sähkönsiirtoyhteydet maaliskuu 2017

Pohjois-Pohjanmaan POSKI aineistot
POSKI 1
Loppuraportti liite 3
Maa-ainesraportti
Loppuraportti
Luonto ja maisemainventointi 2013
Luonto ja maisemainventointi 2013 liite 1
Luonto ja maisemainventointi 2013 liite 2
Pohjavesiraportti
Raportti kalliokivi
Raportti kalliokivi AO Liite 2
Raportti kalliokivi liite 1

POSKI 2
Loppuraportti liite 3
Maa-ainesraportti
Loppuraportti
Luonto- ja maisemainventointi
Luonto- ja maisemainventointi liite 2
Luonto- ja maisemainventointi liite 3
Raportti kalliokivi
Raportti kalliokivi liite 1
Raportti kalliokivi liite 2
Raportti kalliokivi liite 3

POSKI 3
Kalliokalliokiviainesraportti GTK kartta Kalajokilaakso
Kalliokalliokiviainesraportti GTK kartta Koillismaa
Kalliokiviainesraportti GTK
Loppuraportti liitekartta Kalajokilaakso
Loppuraportti liitekartta Koillismaa
Loppuraportti
Luonto ja maisemainventointi
Maa-ainesraportti GTK
Luonto ja maisemainventointi 2015
Luonto ja maisemainventointi liite 3
Luonto ja maisemainventointi liite3 kalliokiviainesalueet
Luonto ja maisemainventointi liite 2 arvokkaat harjualueet

Pohjois-Pohjanmaan POSKI hankkeiden yhteenveto
Pohjois-Pohjanmaan POSKI hankkeiden yhteenveto kartta

Suot
LIFEPeatLandUse –hankkeen Suo-Mesta -työpaja-aineistot 2017
Soidensuojelutyöryhmän ehdotus soidensuojelun täydentämiseksi, YM 26/2015
Uutta tietoa Kainuun soista. Kainuun suoselvitys –projektin tulosraportti. Kainuun ELY-keskus 2012

Kulttuuriympäristö
Arvokkaat maisema-alueet Pohjois-Pohjanmaalla, 2013. Pohjois-Pohjanmaan liitto, julkaisu B:86, 2015
Kainuun kulttuurimaisemat ja maisemanähtävyydet. Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 2013

Virkistys- ja matkailu
Pohjois-Pohjanmaan virkistysverkkoselvitys. Pohjois-Pohjanmaan liitto, julkaisu B:80, 2015