Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Kanves – Kansainvälinen ja verkostoitunut Pohjois-Pohjanmaa

Tausta ja tavoitteet

Kansainvälisessä kehityksessä mukana pysyminen edellyttää aktiivista verkostoitumista ja osallistumista kansainvälisiin hankekonsortioihin. Hankkeessa tarjotaan tietoa kansainvälisistä rahoitushauista sekä tukea hakemusten valmisteluun. Hankkeen tavoitteena on lisätä Pohjois-Pohjanmaalla toteutettavien kansainvälisesti rahoitettujen hankkeiden määrää ja aktivoida innovaatiotoimijoita aktiiviseen osallistumiseen kansainvälisiin konsortioihin, joissa huomioidaan paikallisen elinkeinoelämän tarpeet ja maakunnasta löytyvän korkean osaamisen hyödyntäminen.

Hankkeen tavoitteena on kaventaa maakunnan sisäisiä eroja innovaatiotoiminnassa ja luoda toimintamalleja, jotka kannustavat innovaatiotoimijoiden poikkialaiseen verkostoitumiseen maakunnassa, kansallisesti ja kansainvälisesti, mahdollistaen uusien avauksien synnyn. Hankkeessa on myös tavoitteena nostaa alueen toimijoiden tietoisuutta eurooppalaisista klusteriyhteistyön verkostoista sekä klustereille luodusta laatujärjestelmästä. Yhtenä päämääränä on myös lisätä tietoisuutta maakunnan innovaatioalustojen tarjoamista palveluista ja vastata Itä- ja Pohjois-Suomen älykkään erikoistumisen strategian jalkauttamisen toimista Pohjois-Pohjanmaalla.

Kansainvälinen ja verkostoitunut Pohjois-Pohjanmaa hankkeen toimenpiteissä alueen yhteistyöverkostoja kasvatetaan järjestämällä säännöllisiä tapaamisia ja tapahtumia toimijoiden kesken. Tapahtumien järjestämisessä pyritään huomioimaan poikkitieteisyys ja -alaisuus, jolloin uusien innovatiivisten avausten synnylle luodaan mahdollisuuksia. Tapahtumiin pyritään tavoittamaan toimijoita laajalti ympäri maakuntaa. Fyysisesti järjestettäviä tapahtumia täydennetään lyhyemmillä webinaareilla ja esimerkiksi maakunnan innovaatioalustoja esittelevillä videoilla.

Hankkeen tuloksena Pohjois-Pohjanmaan innovaatiotoimijoiden verkostot kasvavat ja elinkeinoelämän tietoisuus olemassa olevista innovaatioalustoista ja tutkimuspalveluista kasvaa. Kyky hyödyntää kansainvälistä rahoitusta kasvaa ja kynnys hakea suoria EU -rahoituksia madaltuu. Pitkällä aikavälillä maakunnan elinkeinoelämän uskotaan kytkeytyvän paremmin eurooppalaisiin arvoverkkoihin ja maakunnan sisälle syntyneiden uusien verkostojen myötä maakuntaan syntyy paremmin koko maakuntaa tarpeisiin vastaavaa hanketoimintaa.

Ensisijaisena kohderyhmänä on Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategian toimijat, kuten yritykset, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset, oppilaitokset, elinkeino- ja kehittäjäorganisaatiot, kunnat, yhdistykset ja eri kehittäjätahot kansallisesti ja kansainvälisesti.

Kanves-hankkeen tavoitteiden täyttymistä edistetään seuraavilla työpaketeilla:

Työpaketti 1: Maakunnallisten yhteistyöverkostojen kasvattaminen.
Sidosryhmätapaamiset, tapahtumat, tietoiskut (webinaarit) ja alueellisten innovaatioalustojen esittelyt.

Työpaketti 2: Kansainvälisiin verkostoihin liittyminen ja niiden hyödyntäminen.
Kansainvälisiin kumppanuuksiin osallistumiseen kannustetaan erityisesti teemoissa, joissa Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategiassa on tunnistettu potentiaalia liittyä kansainvälisiin arvoketjuihin.​

Työpaketti 3: Kansainvälisistä rahoituksista tiedottaminen ja hakemisessa avustaminen ja rahoitusosaamista nostavat työpajat.

Työpaketti 4: Klusteritoiminnan kytkeminen EU-tasolla tapahtuvaan kehitykseen.
Ostetaan klusteritoimijoiden tietoisuutta Euroopassa tapahtuvasta klusteritoiminnasta ja sen vaikuttavuudesta aluekehitykselle.

Työpaketti 5: Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinot murroksessa -hankkeen Pohjois-Pohjanmaan toimien toteuttaminen.

Työpaketti 6: Viestintä.
Uutiskirjeet, kotisivut, sosiaalinen media

Hankkeen toteuttaa Pohjois-Pohjanmaan liitto ja hankkeen toteutusaika on 1.1.2021-31.12.2022. Hankkeen rahoittajina ovat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja Pohjois-Pohjanmaan kuntien kehittämisrahasto. Hankkeen kokonaisbudjetti on 265 946 euroa.

Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen kumppanuudet:

Industrial modernisation

Wireless ICT – yhteyshenkilö: yhteyspäällikkö Mika Rantakokko, Oulun yliopisto

Personalised medicine – yhteyshenkilö: työelämäprofessori Maritta Perälä-Heape, Oulun yliopisto

Medical Technology – yhteyshenkilö: työelämäprofessori Maritta Perälä-Heape, Oulun yliopisto

Safe and sustainable mobility -yhteyshenkilöt: projektipäällikkö Eija Hämäläinen, BusinessOulu, tki-päällikkö Jukka Säkkinen, Oulun ammattikorkeakoulu ja professori Rauno Heikkilä, Oulun yliopisto

Advance materials for batteries -yhteyshenkilö professori Ulla Lassi, Oulun yliopisto

Water smart terriotories – ekosysteemijohtaja Pirkko Taskinen, Oulun yliopisto

High performance production throught 3D printing – yhteyshenkilö kehityspäällikkö Kari Mäntyjärvi, Oulun yliopisto, Kerttu Saalasti Instituutti

Agri-Food

Traceability & Big data – yhteyshenkilö koulutuspäällikkö Tuomo Pesola, Oulun ammattikorkeakoulu

High tech farming -yhteyshenkilö projektipäällikkö Mikko Himanka, Centria ammattikorkeakoulu, Ylivieskan yksikkö

Energy

Geothermal energy – yhteyshenkilö tutkimusjohtaja Ossi Kotavaara, Oulun yliopisto, Kerttu Saalasti InstituuttiLataa Kanves-hankkeen uutiskirje 6/2021

Uutiskirje 2_Kanves

Projektipäällikkö Saija Tikkanen, sähköposti:saija.tikkanen@pohjois-pohjanmaa.fi, puh: 040 685 4044