Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Akkualan julkaisuja

Suomen strategiat ja selvitykset

Työ- ja elinkeinoministeriö

TEM julkaisi vuoden 2021 alussa Kansallinen akkustrategia 2025. Strategian tavoitteena on edistää yritysten uudistumista, innovaatiotoimintaa ja kasvukykyä sekä luoda poh­jaa uusille investoinneille ja työpaikoille. Strategiassa painotetaan voimakkaasti akkualan osaamisen varmistamista ja huippututkimuksen vahvistamista Suomessa.

Kansallisessa akkustrategiassa todettiin alan julkisten ja yksityisten tutkimus­infrastruktuurien tulisi olla selvitettynä. TEMn tilaamassa ja VTTn tekemässä Selvitys akkuklusterin tutkimusinfrastruktuureista -julkaisussa kartoitettiin akkuklusterin nykyiset tutkimusinfrastruktuurit sekä niiden yleisluontoiset ja teknisemmät kuvaukset.

Akkustrategiassa tunnistettiin, että joillakin akkuarvoketjun osaamisalueilla on vielä puutteita, vaikka yleinen osaamistaso on Suomessa korkea. Tämän johdosta TEM julkaisi huhtikuussa 2022 Selvitys akkualan osaamistarpeista ja alan koulutuksen houkuttelevuudesta -julkaisun. Selvityksen tavoitteena on kartoittaa ja selvittää akkuarvoketjun osaamisen kysyntää yrityksissä sekä alan koulutuksen houkuttelevuutta nuorten, tekniikan ja ympäristöalan opiskelijoiden ja mahdollisten alanvaihtajien keskuudessa.

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra

Akkuekosysteemi – Nykytilaselvitys -julkaisussa on koottu tietoa akkujen kiertotaloudesta globaalista näkökulmasta katsottuna sekä akkuihin liittyvästä toimintaympäristöstä Suomessa.

Akkualan voimakas kasvu viime vuosina on seurausta kansainvälisistä ja kansallista tavoitteista kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä. Vuonna 2018 julkaistussa selvityksessä (Cost-efficient emission reduction pathway to 2030 for Finland) on jo tarkasteltu liikenteen sähköistymisen vaikutuksia päästövähennyksiin.

Sitra julkaisi syyskuussa 2021 Sähköistämisen rooli Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamisessa -jukaisun. Selvityksen tavoitteena on luoda kokonaisvaltainen kuva sähköistämisestä ja päästöjen vähentämisestä Suomessa ja siten täydentää sekä täsmentää näkymää energiajärjestelmän tulevaisuuteen.

Lokakuussa 2021 julkaistussa Miten osaajat liikkuvat alueilla? -selvityksessä tarkastellaan ammatillisen toisen asteen ja korkea-asteen koulutuksesta valmistuneiden sijoittuminen työmarkkinoille ja alueille.

Geologian tutkimuskeskus

GTK oli mukana Nordic Innovation -rahoittamassa selvityksessä Pohjoismaiden kallioperän raaka-aineista, joilla voidaan kattaa merkittävä osa lähes kaikista metalleista ja mineraaleista, joita Euroopan siirtyminen vähähiiliseen yhteiskuntaan tarvitsee. Tulokset julkaistiin The Nordic Supply Potential of Critical Metals and Minerals for a Green Energy Transition – raportissa.

GTKn julkaisemisen karttapalvelujen ja kaivoskarttojen kautta voidaan tarkastella Suomen mineraali- ja malmiesiintymien havainto- ja mittaustietoa sekä niistä tehtyjä tulkintoja.

Kansainväliset julkaisut

Euroopan unioni

RMIS – Raw Materials in the Battery Value Chain

Material system analysis of five battery-related raw materials: cobalt, lithium, manganese, natural graphite, nickel

Material composition trends in vehicles : critical raw materials and other relevant metals

Responsible and sustainable sourcing of batteries raw materials: insights from hotspot analysis, corporate disclosures and field research

Business Sweden

Den nordiska batterivärdekedjan – Del 1

The Nordic Battery Value Chain – Step 2