Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

PREPARE-hanke

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on image.png

Markkinaratkaisuja ja uusia malleja innovaatioiden hyödyntämiseen julkisten palveluiden kehittämisessä

Innovaatiot ovat Pohjois-Pohjanmaan yksi merkittävimmistä tukijaloista. Huomio yleensä kiinnittyy uuden innovaation synnyttämiseen, sen jälkeiset haasteet jäävät yleensä pienemmälle huomiolle. PREPARE – valmiina hankintainnovaatioille -hankkeen tavoitteena on saada innovaatioketju paremmin liikkeelle ja edistää innovaatioiden käytännön hyödyntämistä. Markkinoilta saatavilla uusilla ratkaisuilla voidaan kehittää julkisia palveluita. Tavoitteena on myös valmistella jatkohanke, jossa tuotetaan konkreettisia innovatiivisia hankintoja. 

Tiedonhankinnan, analysoinnin ja raportoinnin 1. vuosipuolisko

Hankkeen käytännön toteutus alkoi eri innovaatiotoimijoiden haastatteluilla. Haastateltavat ovat rahoittajia, ohjelma- strategiavastaavia. Tämän lisäksi on tehty kattava kysely, jolla on selvitetty palvelun tilaajien ja -tarjoajien tietoisuutta ja valmiuksia innovatiivisten hankintojen edistämiseen.  Tiedonkeruun vaiheet on tehty kaikilla mukanaolevilla alueilla Espanjassa, Ruotsissa, Romaniassa ja Suomessa.

Keväällä on järjestetty ryhmätilaisuudet, joissa on tuotu esille hankkeen tavoitteita ja kerätty palautetta sekä työstetty innovatiivista hankintaprosessia ja johtamistarpeita yhteisen keskustelun kautta. Työpajatyöpajoja on järjestetty helmikuussa ja toukokuussa. Huhtikuussa kokoontui ns. focus-group, jonka tehtävänä on luoda yhteyksiä maakunnalliseen kehittämiseen ja antaa muutenkin palautetta hankkeen toteutukseen.  

Tiedonkeruun ja analysoinnin rinnalla on valmisteltu viestinnän aineistoja ja linjauksia. Viestinnän kokonaisuudesta vastaa hankkeen koordinaattori TicBioMed. Hankealueet hyödyntävät yhteistä viestintämateriaalia ja rakentavat niiden pohjalta viestintää, jotka kuvaavat alueen tilannetta ja tavoitteita.

2. vuosipuolisko yhdistää alueiden näkemykset ja tarpeet toimintasuunnitelmaksi

Hankkeen jälkimmäinen osa tarkoitus on kirkastaa ja yhdenmukaistaa innovaatioiden hyödyntämisestä kerätty tieto yhteiseksi toimintasuunnitelmaksi, joka toimii usealla eri aluetasolla. Paikallisella tasolla toimintasuunnitelma edistää alueellista innovaatiotoimintaa ja aikaisempaa innovatiivisempia hankintoja. Hanketasolla saadaan näkemyksiä ja onnistuneita esimerkkejä muilta alueilta. PREPARE-hankkeen tavoitteena on myös vaikuttaa innovaatioiden hyödyntämiseen ja innovatiivisten hankintojen edistämiseen Euroopan Unionissa.  

PREPAREn viestinnässä käytetään useita kanavia:

Website: Prepare4innovation – Get ready for innovation procurement

LinkedIn: ”prepare project” | Search | LinkedIn

Oulun kaupungin hankintapäällikön Johanna Lahdenperän näkemys hankinnoista: Prepare Oulu (youtube.com)

PREPAREn vahva eurooppalainen hankekonsortio

Hankkeen koordinaattorina toimii TicBioMed Espanjasta ja muut hankepartnerit ovat INFO Espanjasta, Innovation Skåne ja Region Skåne Ruotsista, Rohealth ja BIRDA Romanista sekä Oulun kaupunki (Konsernihallinto ja BusinessOulu). Hanke kestää vuoden 2024 ja sen kokonaisbudjetti 675 000 euroa ja se on rahoitettu Horizon Europe- ohjelman EIE-2023-CONNECT-01-02-hausta. Pohjois-Pohjanmaan liiton roolina on toimia alueellisten linjausten valmistelijana ja edistäjänä. Oulun kaupunki hyödyntää hankkeen omaa hankintatoimen kokemustaan toimintasuunnitelman laatimisessa ja käyttää sitä hyväkseen hankinnoissa jatkossa.  

Pohjois-Pohjanmaan liitto

Mikko Väisänen

Tutkimus- ja kehittämispäällikkö

Puh. +358 40 352 4928

mikko.vaisanen@pohjois-pohjanmaa.fi

Oulun kaupunki/Konsernihallinto

Helena Ylisirniö

FM, Projektipäällikkö/PREPARE

Puh. +358 40 352 4928

helena.t.ylisirnio@ouka.fi