Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kumoutunut kokonaismaakuntakaava

Vuonna 2005 vahvistetun maakuntakaavan uudistaminen

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava hyväksyttiin 11.6.2003, ympäristöministeriö vahvisti sen 17.2.2005 ja korkein hallinto-oikeus antoi ratkaisunta 25.8.2006. Uudistaminen käynnistyi syyskuussa 2010, jolloin maakuntahallitus päätti kaavoituksen vireille tulosta. Maakuntakaavatyön pohjaksi laadittiin valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita tarkentavat (VAT, 1.3.2009-31.3.2018) maakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, jotka hyväksyttiin maakuntahallituksessa lokakuussa 2011. Kaavan tarkistaminen ja täydentäminen katsottiin tarpeelliseksi mm. jo toteutuneiden ja vireillä olevien lakimuutosten, tarkistettujen valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden, uuden maakuntasuunnitelman ja liiton muiden strategioiden toteuttamiseksi. Uudistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet astuivat voimaan 1.4.2018 (VN 14.12.2018).

Maakuntakaavan uudistamisessa käsitellään kattavasti koko maakunnan alueidenkäyttöä vaihekaavoituksen periaatteella. Jokaisella kolmella vaihemaakuntakaavalla on omat verkkosivunsa, joille pääsee tämän sivun oikeasta marginaalista. Maakuntakaavan uudistamisen sekä varausten täydentämisen ja päivittämisen poikkileikkaavana teemana on ilmasto ja energia. Painotus perustuu kansalliseen ja maakunnalliseen ilmasto- ja energiastrategiaan sekä valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin. Ilmastonmuutoksen hallinnan kannalta keskeinen alueidenkäytöllinen kysymys on energia, johon sisältyy sekä energiantuotantoon että kulutukseen liittyvä alueidenkäytön yleispiirteinen ohjaus: mm. energian tuotantoalueet (maa- ja merituulivoima, turve, bioenergian tuotanto), energiansiirtoyhteydet sekä energiatehokas alue- ja yhdyskuntarakenne. Lisäksi maakuntakaavaa päivitetään muiden tarpeellisten alueidenkäyttöratkaisujen osalta. Maakuntakaavan uudistaminen etenee kokonaisohjelman puitteissa kolmessa vaiheessa kaavan päivitysten kiireellisyyden ja selvitysten valmistumisasteen mukaisesti. Kokonaismaakuntakaava kumoutuu vaihekaavassa käsiteltyjen teemojen ja korvaavien merkintöjen osalta aina vaihekaavan saadessa lainvoiman.

Pohjois-Pohjanmaan kumoutuva maakuntakaava on koko maakunnan ja kaikki maankäyttökysymykset käsittävä ns. kokonaismaakuntakaava. Maakuntakaavassa on osoitettu Pohjois-Pohjanmaan alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet sekä sellaiset aluevaraukset, jotka ovat tarpeen maakunnan kehittämisen kannalta. Kaavassa on osoitettu maakunnan aluerakenne, kaupunki- ja maaseutualueiden kehittämisvyöhykkeet, matkailun vetovoima-alueet, liikenneverkon ja logistiikka-alueiden kehittäminen, tuulivoima-alueita, luonnon monikäyttöalueita, virkistysreittejä, luonnonsuojelualueet ja kulttuuriympäristön arvoja. Maakuntavaltuusto hyväksyi kaavan 11.6.2003. Ympäristöministeriö vahvisti sen 17.2.2005 ja kaava on tullut lainvoimaiseksi Korkeimman hallinto-oikeuden 25.8.2006 tekemällä päätöksellä.

Ympäristöministeriön vahvistuspäätös 17.2.2005
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 25.8.2006

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan kaavaselostus:

Pohjois-Pohjanmaan liiton julkaisu A:38

Maakuntakaavan tiivistelmä (Julkaisu A:38b)
Kaavamerkinnät ja määräykset
Maakuntakaavakartat: lehti 1, lehti 2, lehti 3