Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Maakuntakaavoituksen neuvottelukunta

Maakuntahallitus nimeää liiton toimintaa tukevat toimikunnat ja työryhmät aina valtuustokaudeksi. Näistä yksi on Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavoituksen neuvottelukunta. Neuvottelukunnan tavoitteena on tukea ja ohjata maakunnan maankäytön suunnittelua tuomalla jäsenkuntien näkökulma ja tavoitteet maakuntakaavan valmistelutyöhön laissa säädetyn kaavoituksen vuorovaikutuksen lisäksi. Suomen maankäytön suunnittelujärjestelmästä, vuorovaikutuksesta ja kaavoituksesta tiedottamisesta sekä maakunnan suunnittelusta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa (MRL ja MRA).

Maakuntakaavoituksen neuvottelukunnassa ovat edustettuina Pohjois-Pohjanmaan kaikki kunnat ja maakuntaliitto. Työryhmä on järjestäytynyt ensimmäisessä kokouksessaan 27.11.2012, jolloin on myös nimetty kuntien asiantuntijaedustajat. Työryhmässä kaudella 2013-2016 työskennelleitä kuntien kaavoituksesta vastaavia maankäytön asiantuntijoita on pyydetty jatkamaan tehtävässään myös vuosina 2018-2020 (asettamispäätös MKH 11.12.2017 § 242 ja nimeämispäätös 22.1.2018 § 14). Maakunnan liiton viranhaltijat ja toimihenkilöt toimivat neuvottelukunnassa asioiden esittelijöinä, sihteerinä ja puheenjohtajana.

Neuvottelukunta kokoontuu tarpeiden mukaan muutaman kerran vuodessa keskustelemaan ja käsittelemään maakuntakaavoituksen etenemistä ja keskeisiä aiheita kaavan laadinnan eri vaiheissa sekä käsittelemään ajankohtaisia teemoja ja aihepiirejä koko maakunnassa. Maakunta on laaja ja koostuu hyvin erilaisista alueista, joten toiminnan tarkoituksena on edistää myös jäsenkuntien yhteistoimintaa ja keskinäistä vuorovaikutusta. Erillisneuvotteluja kuntien, viranomaistahojen ja muiden toimijoiden kanssa järjestetään tarvittaessa yksittäisten suunnitteluasioiden ratkaisemiseksi.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavoja on laadittu vaihemaakuntakaavoituksen periaatteella, jolloin suunnittelualueena on koko maakunnan alue, ja tarkastelu koskee kaavaprosessin alussa määriteltyjä teemoja. Maankäyttö- ja rakennuslaki mahdollistaa myös maakuntakaavan laatimisen osa-alueittain, jolloin lain mukaan täytyy asettaa erillinen toimielin suunnittelualueen kuntien ehdottamista jäsenistä. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavoituksen neuvottelukunta ei ole tällainen lain tarkoittama kaavan ohjausryhmä, vaan toimii asiantuntija- ja neuvottelutahona tukien kaavan laadintaa ja vaikutusten arviointia jäsenkuntien näkökulmasta.

Varsinaiset maakuntakaavoitusta ohjaavat päätökset ja linjaukset tehdään aina maakuntahallituksessa ja -valtuustossa. Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosäännön mukaan maakuntakaavoitusta ohjaa maakuntahallitus, joka päättää kaavan vireillepanosta sekä laadinnan yhteydessä saatuihin lausuntoihin, mielipiteisiin ja muistutuksiin annettavista vastineista. Maakuntakaavan hyväksyy maakunnan ylin päättävä toimielin eli maakuntavaltuusto. Maakuntakaavalla on merkittäviä vaikutuksia kuntien kaavoitukseen ja muuhun alueiden käytön järjestämiseen sekä viranomaisten toimintaan. Maakuntakaavaa laaditaan yhteistyössä niiden tahojen kanssa, joita kaava koskee, jotta saadaan mukaan mahdollisimman laaja asiantuntemus, vaikutusmahdollisuudet ja sitoutuminen yhdessä sovittujen tavoitteiden edistämiseen.

Lisätietoja:
Kaavoituspäällikkö Mari Kuukasjärvi, puhelin 040 685 4015 tai sähköpostitse.