Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Korkea työllisyys ja osaaminen

Työpaikkamäärä

Kuvaus:
Alueella työssäkäyvillä tarkoitetaan kaikkia tällä alueella työssäkäyviä henkilöitä riippumatta heidän asuinpaikastaan. Alueella työssäkäyvät muodostavat ns. työllisen päiväväestön, jonka määrää voidaan pitää mittarina alueen työpaikkojen määrälle. Jokaisen työllisen henkilön on tällöin ajateltu muodostavan yhden työpaikan. Näin osa-aikaistakin työtä tekevä henkilö muodostaa laskennallisesti yhden työpaikan. Jos työtä esimerkiksi äitiysloman vuoksi hoitaa sijainen, saattaa vastaavasti muodostua kaksi työpaikkaa. Työlliseen työvoimaan luetaan kaikki 18-74 -vuotiaat henkilöt, jotka vuoden viimeisellä viikolla olivat ansiotyössä eivätkä olleet työttömänä työnhakijana työvoimatoimistossa tai suorittamassa varusmies- tai siviilipalvelua. Tieto työllisyydestä perustuu työeläke- ja veroviranomaisten tietoihin.

Aikasarja: 2015-

Päivitetty: 4.11.2021

Tietolähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto

Nuorisotyöttömyys (TEM)

Kuvaus:
15 – 24-vuotiaiden työttömien osuus prosentteina 18 – 24-vuotiaasta työvoimasta. Työttömänä pidetään työnhakijaa, joka ei ole työsuhteessa eikä työttömyysturvalain 2 luvussa tarkoitetulla tavalla työllisty päätoimisesti yritystoiminnassa tai omassa työssään ja joka ei ole työttömyysturvalain 2 luvussa tarkoitettu päätoiminen opiskelija. Työttömänä pidetään myös työsuhteessa olevaa, joka on kokonaan lomautettu tai jonka säännöllinen viikoittainen työskentelyaika on alle 4 tuntia. Päätoimisia koululaisia ja opiskelijoita ei lueta työttömiksi myöskään lomien aikana. Prosenttiosuuden laskennassa käytetyt alkuperäiset luvut ovat vuosikeskiarvoja, jotka perustuvat ko. vuoden eri kuukausien tietoihin. Työvoiman määrä saadaan vasta noin kaksi vuotta tilastovuoden päättymisen jälkeen Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastosta.

Aikasarja: 2016-. Vuoden 2020 tietoja ei saatavilla Hailuodon osalta.

Päivitetty: 24.3.2021

Tietolähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, työnvälitystilasto; SotkaNet

Työllisyysaste

Kuvaus:
Työllisten prosenttiosuus samanikäisestä väestöstä. Koko väestön työllisyysaste lasketaan 15-64-vuotiaiden työllisten prosenttiosuutena samanikäisestä väestöstä. Työvoimatutkimus on otostutkimus, jonka avulla tilastoidaan 15–74-vuotiaan väestön työmarkkinoille osallistumista, työllisyyttä, työttömyyttä ja työaikaa kuukausittain, neljännesvuosittain ja vuosittain. Työllinen on henkilö, joka on tutkimusviikolla tehnyt ansiotyötä vähintään tunnin rahapalkkaa tai luontaisetua vastaan tai voittoa saadakseen tai on ollut tilapäisesti pois työstä. Tutkimusviikolla työstä pois ollut henkilö lasketaan työlliseksi, jos poissaolon syy on oma sairaus tai äitiys- tai isyysvapaa tai poissaolo on kestänyt alle 3 kk. Työlliset voivat olla palkansaajia, yrittäjiä tai perheenjäsenen yrityksessä palkatta avustavia. Työvoimaan kuuluvat kaikki ne, jotka tutkimusviikolla olivat työllisiä tai työttömiä.

Aikasarja: 2016-

Päivitetty: 24.3.2021

Tietolähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus

Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24-vuotiaat

Kuvaus:
Indikaattori ilmaisee koulutuksen ulkopuolelle jääneiden 17 – 24-vuotiaiden osuuden prosentteina vastaavanikäisestä väestöstä. Koulutuksen ulkopuolelle jääneillä tarkoitetaan henkilöitä, jotka ko. vuonna eivät ole opiskelijoita tai joilla ei ole tutkintokoodia eli ei perusasteen jälkeistä koulutusta. Väestötietona käytetään keskiväkilukua. Alle 5 tapauksen tietoja ei tietosuojan vuoksi julkaista, minkä vuoksi osan kuntien kohdalla ei sukupuolittaisia tietoja ole saatavilla.

Aikasarja: 2015-

Päivitetty: 24.3.2021

Tietolähde: Tilastokeskus, tutkintorekisteri

Vastavalmistuneiden työllistyminen

Kuvaus:
Tutkinnon suorittaneiden (kaikki koulutusasteet) työllisten ja työllisten opiskelijoiden osuus (%) kaikista tutkinnon suorittajista vuoden kuluttua valmistumisesta. Pääasiallinen toiminta perustuu tilastovuoden lopun työssäkäyntitilaston ennakkotietoihin.

Aikasarja: 2015-

Päivitetty: 24.3.2021

Tietolähde: Tilastokeskus, koulutustilastot; SotkaNet