Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Yleiskuva mäntymetsästä.

POPilmasto aloituskokous

16.5.2020 järjestettiin aloituskokous, jossa maakunnallinen ilmastotyön neuvottelukunta ja alueellinen yhteistyöverkosto loivat ilmastotyön peruslinjaukset ja evästivät maakunnan ilmastostrategiaprosessia.

Matias Ojalehto, maakuntahallituksen pj., esitti ilmaston olevan tällä hetkellä yksi tärkeimmistä teemoista maakunnassa. Konkreettiset toimenpiteet kilpailuedun ja puhtaan luonnon säilyttämiseksi ovat keskeisiä. Me pohjoispohjalaiset olemme uusiutuvan energian saralla edelläkävijöitä. Maakunnassamme tuotetaan 42 prosenttia Suomen tuulivoimasta. Energiatuotantomme perustuu 80-prosenttisesti uusiutuviin energialähteisiin. Jotta ilmastotavoitteisiin päästään, meidän on löydettävä kestäviä ratkaisuja myös liikkumiseen. Päätöksenteossa on tärkeää huomioida pitkien välimatkojen ja heterogeenisen maakunnan oikeudenmukainen osallistuminen ilmastotalkoisiin. Ojalehto nosti esille oikean tiedon välittämisen tärkeyden ilmastoasioissa. Maakunnan ilmastotyössä ilmastostrategian päivittäminen toimii työkaluna kohti näitä tavoitteita.

Kuvassa kokoukseen osallistuvia henkilöitä istuu yhteisen pöydän äärellä. seuraten kokousta.
Pohjois-Pohjanmaan ilmastotyötä ohjaavien ryhmien aloituskokous 16.5.2020


Sidosryhmät vastasivat kysymyksiin: 1) Mitä odotat maakunnan ilmastotyöltä? 2) Mitkä teemat tulee sisällyttää Pohjois-Pohjanmaan ilmastotavoitteisiin?

Yhteenvetona: 1) maakunnan ilmastotyöltä odotetaan posiivista yhteishenkeä ja yhteistyötä, ei vastakkainasettelua; yhteisiä kunnianhimoisia, mutta realistisia, toteutettavissa olevia tavoitteita laajasti kaikille sektoreille, ei vain julkiselle sektorille. Uusia toimintatapoja, rohkeutta, visionäärisyyttä ja konkretiaa tekemisessä.
2) Pohjois-Pohjanmaan ilmastotavoitteisiin tulee sisällyttää laajasti teemoja eri sektoreilta: Liikenne, maankäyttö, asuminen, yhdyskuntasuunnittelu, rakentaminen, kierto- ja biotalous, energia, lähiruoka, suot, metsät, luonnonvarat, innovaatiotoiminta ja uudet teknologiat, luonnon monimuotoisuus, sekä kulutustottumukset ja asukkaiden aktivointi, jne.  

Keskustelussa nousi esiin taso, millä ilmastotavoitteita ja –toimenpiteitä tiekartassa tulisi käsitellä:
1) Pitkän ja lyhyen tähtäimen toimenpiteet tulisi eritellä, jotta toimenpiteiden vaikuttavuutta voitaisiin arvioida tarkemmin.
2) Toivottiin tavoitteiden asettelua siten, että tarvittaviin toimenpiteisiin olisi maakuntatasolla todellisesti mahdollisuus vaikuttaa.

Evästykset osoittivat, että ilmastonmuutos koskee meitä kaikkia ja kaikkia sektoreita. Laaja yhteistyö ja tiedon hankinta on oleellista vaikuttavan tiekartan laatimisessa.

Rohkeutta tarvitaan: Pää pilvissä, mutta jalat maassa!

Kiitos evästyksistä – työ alkaa!  

Kolmen logon sarja: Ely-keskus, vipuvoimaa EU:lta, Euroopan unioni.