Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Kansainvälisesti menestyvä Pohjois-Pohjanmaa

Kuva: Sanna Krook / Oulun kaupunki

Pohjois-Pohjanmaa on vetovoimainen, monimuotoinen, avoin ja kansainvälinen maakunta, jonka kehittyminen ja edistyksellisyys houkuttelee kansallisia ja kansainvälisiä osaajia elinkeinoelämän tarpeisiin. Tämä vaatii Pohjois-Pohjanmaan liitolta edistämis- ja kehittämistoimia sekä panostusta innovaatio- ja TKI-toimintaan sekä koulutukseen. Maakuntaan suuntautuva matkailu on lisääntynyt. Pohjois-Pohjanmaan ainutlaatuinen luonto on maakunnan vetovoimatekijä.

 • Lisätään elinvoimaa käytännön toimenpiteillä, kuten esimerkiksi maankäytöllä, laadukkailla yrityspalveluilla sekä korkeakoulujen ja oppilaitosten kanssa tehtävällä yhteiskehittämisellä. 
 • Panostetaan maakunnan oppilaitosten kiinnostavuuteen ja digitalisoitumiseen, laadukkaaseen kielten opetukseen sekä monikulttuurisiin oppimiskokemuksiin. 
 • Mahdollistetaan omaan elämäntyyliin sopiva työskentely, yritystoiminta, vapaa-ajan toiminta ja asuminen 
 • Pohjois-Pohjanmaan maakuntaa tuodaan aktiivisesti esille positiivisen maineen ja maakunnan vetovoiman lisäämiseksi. 
 • Kehitetään matkailun ympärivuotisuutta, matkailukohteiden saavutettavuutta, vetovoimatekijöiden tuotteistamista ja kestävää matkailua.
 • Panostetaan kohderyhmiä puhuttelevaan matkailumarkkinointiin.

Näin rakennetaan kansainvälistä kilpailukykyä

Kuva: Visit Oulu

Lisää osaajia Pohjois-Pohjanmaalle!

Maakunnassa on monilla aloilla osaajapulaa, mikä koetaan yrityksissä kasvun esteeksi. Tähän nähdään ratkaisuksi työperäinen maahanmuutto, jota Euroopan Unionikin pyrkii edistämään. Alueen kuntien tulee koordinoida ja yhdistää voimansa suunnitelmallisessa maahanmuutto- ja kotouttamistyössä. Yritysten valmiuksia ja mahdollisuuksia palkata kansainvälistä työvoimaa tuetaan. Maakuntaan muuttavien ulkomaalaisten jokapäiväisen elämän laatuun ja kotoutumiseen panostetaan. Tavoitteena on vahvistaa kansainvälisten opiskelijoiden ja työikäisen väestön integroitumista Suomen työmarkkinoille ja sen toteutumiseksi tarvitaan alueellista yhteistyötä. Maakunnan tunnettavuus kansallisesti ja kansainvälisesti edellyttää vahvaa panostusta viestinnällisiin toimiin. 

Mistä vauhtia kasvuun?

 • Edistetään toimialoja ylittävää yhteistyötä yritysten ja tutkimuslaitosten kesken. 
 • Tunnistetaan maakunnan innovaatiotoiminnan kansainväliset vahvuudet ja kehittämiskohteet. 
 • Älykkään erikoistumisen kautta luodaan alueelle innovaatioekosysteemejä, jotka tukevat elinkeinoelämän uudistumista.
 • Yritysekosysteemien toimintaa tuetaan kaikilla seuduilla tuotteiden ja palveluiden kaupallistamiseksi, yritysten TKI-investointien kasvattamiseksi sekä viennin edistämiseksi.
 • Osallistutaan erikoistumista tukeviin EU-tasoisiin kumppanuusverkostoihin, tavoitteena EU:n suoran TKI-rahoituksen saaminen.
 • Panostetaan siihen, että alueen korkeakoulut pystyvät keskittymään uuden tiedon ja koulutetun työvoiman tuottamiseen.
 • Kytketään ilmastotoimet elinkeinoihin ja uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin.
 • Tuetaan alueen toimijoita vihreässä siirtymässä. 

Liikenteen vaikutus kansainväliseen kilpailukykyyn

Pohjois-Pohjanmaa on Itämeren ja Arktisen alueen leikkauspisteessä oleva liikenteen solmukohta, joka yhdistää pohjoisen Euroopan merkittävimmän teollisuuden, tutkimuksen ja osaamisen keskittymän. Panostaminen Pohjoismaat Välimereen yhdistävään, älykkääseen ja kestävään liikenteen TEN-T-ydinverkkokäytävään sekä koko Euroopan laajuisiin liikenne-, energia- ja digiverkkoihin on tärkeää kasvun ja kestävän liikkumisen vuoksi. Koronapandemian jälkeen lentoliikenteen palautuminen kotimaassa ja kansainvälisten lentojen osalta on tärkeää, jotta kansainvälinen matkailu elpyy. Joukkoliikennettä tulee kehittää palvelemaan matkailua, ja erityisesti alueen sisäisiä matkaketjuja, mutta myös kestävän matkailun ja saavutettavuuden takia. Solmupisteiden palveluiden kehittäminen lisää julkisen liikenteen houkuttelevuutta ja käyttöä.

Mitä käytännössä teemme tavoitteiden saavuttamiseksi?

Kansainvälistä menestystä edistävät kärkihankkeet:
 • Työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton lisääminen 
 • Pohjois-Pohjanmaan matkailustrategian toimeenpano
 • Verkostoituneen innovaatiotoiminnan ja ekosysteemien vahvistamisen ja TKI-toiminnan hankkeet
 • Liikenteen TEN-T-kärkihankkeiden edistäminen
 • Ympäristöystävällisten liikenneratkaisujen kehittäminen
 • Maakunnan kansainvälinen ja kansallinen viestinnän ja markkinoinnin profilointihanke
 • Pohjois-Pohjanmaan mainekuvan lisääminen
 • Oppilaitosten ja korkeakoulujen vetovoiman lisääminen