Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Mahdollisuuksien Pohjois-Pohjanmaa

Yläosan kuva: Visit Oulu

Menestys rakentuu mahdollisuuksista. Siksi Pohjois-Pohjanmaalle on rakennettava mahdollisuuksia opiskella, harrastaa ja tehdä työtä monipaikkaisessa ja paikkariippumattomassa ympäristössä oman elämäntilanteen mukaan. Monipaikkaisuutta parhaimmillaan on vapaa-ajan ja työn luonteva yhteensovittaminen, digitalisaation hyödyntäminen ja maakunnan vetovoiman kasvattaminen.

Mitä on monipaikkainen ja paikkariippumaton arki?

Monipaikkaisuus on sitä, että eri puolilla maakuntaa voidaan opiskella ja tehdä töitä elämäntilanteen mukaan. Tämä edellyttää digitaalisten ja paikkaan sidottujen palvelujen kehittämistä. Pohjois-Pohjanmaalla on mahdollisuus toimia tässä edelläkävijänä. Panostus työhyvinvointiin lisää vetovoimaisuutta. Asuinpaikan valinta on aikaisempaa helpompaa, joten maaseudun ja kaupunkien vastakkainasettelua tulee pyrkiä vähentämään. Alueiden profiloituminen ja yhteiset etätyöpisteet ovat merkittävä kehityskohde.

Miten parannamme koulutuksen, palveluiden ja harrastusten saavutettavuutta?

Osaaminen ja sivistys ovat maakunnan voimavaroja. Niiden saavutettavuutta tullaan kehittämään uusilla malleilla, jossa yhdistyvät fyysinen palvelu ja digitaalisuus.
 • Monipuolistamalla ja vahvistamalla väestön osaamista.
 • Kehittämällä monikampusmallia, etäopiskelumahdollisuuksia ja joustavia opintopolkuja, lähiopetuksen turvaamista unohtamatta.
 • Panostamalla jatkuvaan oppimiseen ja vetovoimaiseen koulutukseen.
 • Tulevaisuuden työelämän tarpeisiin pureutuvat investointi- ja kehittämishankkeet.
 • Lisäämällä työvoiman koulutusta ja liikkuvuutta, hyödyntämällä digitalisaation tuomia mahdollisuuksia ja tukemalla monipaikkaista asumista.
 • Panostamalla opiskelijahyvinvointipalveluiden toimivuuteen.
 • Lisäämällä vapaa-ajan matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia, turvaamalla lähipalveluita sekä kehittämällä koulujen kerhotoimintaa.

Kuva: Sanna Krook / Oulun kaupunki

Digitalisaatio on välittämisen keino

Digitalisaatio nähdään keinona välittää alueiden omaleimaisia identiteettejä, pehmeitä arvoja sekä sivistystä ja osaamista – se nimenomaan ei ole itseisarvo vaan väline. Digitaaliset ratkaisut voivat mahdaltaa hierarkisuutta ja lisätä arjen sujuvuutta ja hyvinvointia, mutta edellyttävät käyttäjältään riittäviä digitaitoja. Teknologiset alustavat yhdistävät kuntia, kyliä, harrastusryhmiä. On huolehdittava siitä, että kaikilla maakunnan asukkailla on yhdenvertaiset mahdollisuudet käyttää digiratkaisuja. Tavoitteena on tarjota kaikille avoin koko maakunnan kattava valokuituverkko, jonka rinnalla kulkee kattava mobiiliverkko.

Pohjoispohjalaisten maakunta

 • Maakunnan 414 000 asukkaasta yli 60 prosenttia asuu Oulun seudulla ja väestön siirtyminen kaupunkiseudulle näyttää jatkuvan. 
 • Oulun seudun kehitys on tärkeää, mutta muiden kaupunkiseutujen kehittämistä ja vahvuuksiin panostamista tarvitaan.
 • Pohjois-Pohjanmaalla toimii luonteva alueellinen yhteistyö- ja verkostorakenne. 
 • Alueet ovat erilaisia profiililtaan ja vahvuuksiltaan.
 • Kuntien ja kaupunkien veto- ja pitovoimaa lisätään kiinnittämällä erityistä huomiota yritysten sijoittumiseen ja palvelujen tasapuolisuuteen.
 • Koko maakunnassa työikäinen väestö on miesvoittoista. 
 • Sukupuolijakauman tasoittaminen koulutuksen eri aloilla ja asteilla sekä eri toimialoilla on tärkeä kehittämiskohde.
 • Yhteistyöllä vahvistetaan maankäytön ja kestävän liikkumisen suunnittelua.
 • Pohjois-Pohjanmaalla tulee edistää monimuotoisen ja maantieteellisesti laajan maakunnan esteetöntä ja saavutettavaa palveluverkkoa.
 • Pohjois-Pohjanmaalla ja Oulun seudulla on tärkeä asema pohjoisimman Euroopan keskuksena Itämeren alueen ja Barentsin alueen solmukohdassa.

Mitä käytännössä teemme tavoitteiden saavuttamiseksi?

Mahdollisuuksia ja saavutettavuutta edistävät kärkihankkeet:
 • Etätyön ja monipaikkaisen työn mahdollisuuksien kehittäminen
 • Tulevaisuuden kampuksien ja oppimisympäristöjen kehittäminen huomioiden digitaalisuus ja hybridimallit
 • Digitaitava Pohjois-Pohjanmaa: kuntalaisten, viranomaisten ja yritysten digisiirtymän tukeminen
 • Tietoliikenneyhteyksien ja sähköisten palveluiden kehittäminen tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi
 • Julkisen ja yksityisen väyläverkon kehittäminen ja kunnon turvaaminen
 • Liikenneväylien ja -palvelujen toimivuus