Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Pohjoispohjalainen hyvä arki

Kuva: Sanna Krook / Oulun kaupunki

Tavoitteena maakunnan asukkaiden arjen kehittämisessä on sekä pitää hyväksi havaitut asiat ennallaan että reagoida muuttuvaan maailmaan. Asukkaat ovat merkittävä tekijä menestyksekkään maakunnan rakentamisessa, ja siksi Pohjois-Pohjanmaan liitto panostaa luonnon monimuotoisuuteen, rikkaaseen asuinympäristöön, kulttuuriin ja taiteeseen, lapsiin, nuoriin ja koulutukseen sekä maakuntalaisten – niin asukkaiden kuin toimijoidenkin – osallistamiseen.

Menestyksen avaimena ihmisten hyvinvointi

Hyvinvoinnin ja talouden vuorovaikutus eli hyvinvointitalous on yksi maakuntaohjelman uusista kärjistä. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointikäsitys perustuu ihmislähtöisyyteen. Hyvinvoiva maakunta on paitsi taloudellisesti, myös sosiaalisesti, ekologisesti ja kulttuurisesti kestävällä pohjalla. Hyvinvointi on edellytys talouskasvulle ja toisaalta talouskasvu luo mahdollisuuksia kohentaa hyvinvointia. Pohjois-Pohjanmaa on kuitenkin yksi Suomen sairaimmista maakunnista. Maakunnan liikkumattomuuden kustannukset ovat lähes 400 miljoonaa euroa vuodessa, ja siksi panostammekin vahvasti liikunnan lisäämiseen ja liikuntamahdollisuuksien parantamiseen kaikissa elämänvaiheissa.

Päämääränä lasten, nuorten ja perheiden arjen sujuvuus

 • Perheiden moninaisuus tunnistetaan ja yhdenvertaisuuden kokemusta vahvistetaan.
 • Mielenterveyttä vahvistetaan systemaattisesti varhaislapsuudesta lähtien eri kasvuympäristöissä. 
 • Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukimuotoja muutos- ja kriisitilanteissa kehitetään.
 • Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen saavutettavuutta ja yhteentoimivuutta kehitetään.
 • Kasvatusta ja koulutusta toteutetaan jatkuvasti kehittäen ja jokaisen pohjoispohjalaisen lapsen oikeus oppimiseen, turvallisiin vertaissuhteisiin ja hyvinvointiin sekä mahdollisuus jatkaa opintoja perusopetuksen jälkeen turvataan asuinpaikasta riippumatta.
 • Alueellista yhteistyötä opetuksen järjestäjien kesken vahvistetaan, jotta kasvatuksellinen ja koulutuksellinen yhdenvertaisuus toteutuu.

Ihan kaikki saavat osallistua!

Tehtävänämme on tarjota ihan kaikille maakunnassa asuville mahdollisuuksia osallistua ja tehdä osallistumisesta myös houkuttelevaa ja kannattavaa. Näin luomme pohjaa asukkaiden luottamuksen ja turvallisuuden tunteelle. Kun asukkaat tuntevat voivansa vaikuttaa, he kokevat pystyvänsä vaikuttamaan oman elämänsä kulkuun, toimintaan ja palveluun. Myös hiljaiset ja heikommat äänet halutaan saada kuuluviin!


Kuva: Sanna Krook / Oulun kaupunki

Kulttuuri luo hyvinvointia

Kulttuuri on lähellä pohjoispohjalaisten ihmisten arkea, ja keskeinen osa onnellista ja aktiivista elämää. Se tarjoaa elämyksiä sekä osallistumisen, itsensä toteuttamisen ja kehittämisen mahdollisuuksia. 

 • Kulttuurin merkitys hyvinvoinnin luojana tunnistetaan ja siihen panostetaan muun muassa kulttuurikasvatuksen ja kulttuuripalveluiden saavutettavuuden keinoin. 
 • Kulttuurin ja luovien alojen merkitys aluekehittämistyössä ja yhtenä veto- ja pitovoimatekijänä ymmärretään ja niihin panostetaan. 
 • Alueen omien, pohjoisuuteen nojaavien kulttuuristen ominaispiirteiden hyödyntämisen kautta maakunta erottautuu. 
 • Rakennetaan maakunnallista kulttuurin ekosysteemiä yhteistyön, osaamisen, resurssien ja tiedolla johtamisen vahvistamisen kautta.
 • Panostamalla kulttuuriin ja taiteisiin voidaan entistä enemmän siirtyä pois aineellisten hyödykkeiden kuluttamisesta.
 • Valmistaudutaan yhdessä koko maakuntana Oulu 2026 kulttuuripääkaupunkivuoden korkeatasoiseen toteutukseen.

Luonto on tärkeä meille kaikille

Maakunnassa tunnistetaan tärkeimpien ekosysteemien  kuten metsien, soiden ja virtavesien hyvinvointia ja vetovoimaa tuottavat vaikutukset ja sitä kautta niiden vaalimisen tärkeys. Maakunnassa sijaitsee luontoarvoiltaan tärkeitä ja valtakunnallisesti merkittäviä meri-, järvi- ja jokialueita. Erityisesti lasten luontosuhteeseen ja kunta- ja sektorirajat ylittävään yhteistyöhön täytyy panostaa. Luontokokemukset luovat myös uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia, kannustavat lähimatkailuun ja tukevat siten maakunnan elinvoimaisuutta ja ilmastovastuullista elämäntapaa. Laadukkaat luontokohteet ovat osoittaneet vetovoimansa myös elävän kulttuurin alustana.

Näin rakennetaan yhdenvertainen ja turvallinen maakunta

 • Jotta kuntien väliset erot voidaan tasata, on kyettävä vahvistamaan ihmisten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta.
 •  Erityistä huomiota tulee kiinnittää työelämän tasa-arvoon, koulutuksen saatavuuteen sekä väestökehitykseen. 
 • Tavoite on turvata kuntalaisten yhdenvertaisuus sekä kestävä hyvinvointi kaikille väestö- ja ikäryhmille Pohjois-Pohjanmaalla. Tämä voi toteutua, kun ihmiset voivat mahdollisimman hyvin, heillä on hyvä työ-, opiskelu- ja toimintakyky ja he kokevat voivansa vaikuttaa omiin asioihinsa. 
 • Sote-uudistuksen päämääränä on, että kaikki saavat laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja yhdenvertaisesti ja että sekä alueelliset että sosioekonomiset hyvinvointierot kaventuvat. Pohjois-Pohjanmaan liitto toimii yhteistyössä jäsenkuntien ja hyvinvointialueen kanssa kuntalaisten hyvinvoinnin ja palvelujen edistämiseksi.
 • Myös ilmastonmuutokseen varautumiseen panostetaan Pohjois-Pohjanmaalla.
 • Keskeisinä painopisteinä ikäihmisten (asuin)turvallisuus, nuorten syrjäytyminen ja yhteiskunnan eriarvoistuminen, harva-asutusalueiden kehitys sekä digipalvelujen saatavuus ja digiturvallisuus.

Mitä käytännössä teemme tavoitteiden saavuttamiseksi?

Hyvää arkea edistävät kärkihankkeet:
 • Maakunnallinen osallisuusohjelma
 • Lapsistrategia
 • Lähiluonnon laatuohjelma
 • Pohjois-Pohjanmaan kulttuurin kehittämisohjelman 2030 toimeenpano
 • Maakunnallinen valmistautuminen Oulu 2026 kulttuuripääkaupunki hankkeeseen
 • Maakunnallinen hyvän mielenterveyden toimenpideohjelma